De Ringland Academie diept de Ringland-plannen verder kritisch uit op de drie basisthema’s (mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling) en een vierde overkoepelend thema, de concrete realisatie van Ringland (financieel en technisch).

Ringland en een nieuw masterplan Mobiliteit 2050

Naar duurzame infrastructuur, in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan Vlaanderen, met subsidieaanvraag voor het Europese plan-Juncker. Hoe kan Antwerpen echt uitgroeien tot een ‘logistieke draaischijf op wereldniveau’, zonder de leefbaarheid daarmee in het gedrang te brengen? Is de Kennedytunnel een bottleneck in het hele Ringland-concept, of ligt het probleem van Linkeroever elders? Verhoogt de havenontwikkeling op Linkeroever de nood aan een bijkomende Scheldekruising? Is het voor de haven dan niet veel beter om die noordelijker aan te leggen? Wat is het beste evenwicht tussen capaciteit en multimodaliteit?

Ringland, het klimaatplan van de stad Antwerpen en een gezond leefmilieu

Ringland-suggesties voor het geactualiseerde klimaatplan van de stad Antwerpen 2015-2020 (oktober ’15) en de klimaattop in Parijs (december ’15), maar ook verder studiewerk en sensibiliseringsacties over luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

Hoe kan Ringland bijdragen aan het klimaatplan van de stad Antwerpen, zowel inzake luchtkwaliteit als op andere vlakken (tegengaan van het urban-heating-effect, waterhuishouding, enz.)? Wat draagt Ringland bij aan de lage-emissiezone in de kernstad? Welke impact heeft het huidige Oosterweel-voorstel (een tunnelmond midden in de stad) op de volksgezondheid? Wat betekenen Ringland en het concept van de vijf tunnelmonden voor de luchtkwaliteit tegenover de partiële overkappingen?

Stadsontwikkeling

Ringland als bijdrage tot het wegwerken van het groentekort in de stad (Groenplan Stad) en als antwoord op de verwachte bevolkingsgroei (LABO XX)

Welke bijdrage kan Ringland leveren aan het Groenplan van de stad Antwerpen? Welke ruimtebehoefte is er voor natuurontwikkeling en waterberging, sport- en speelruimte of stadslandbouw, en wat kan er eventueel op Ringland? Kan de vroegere Brialmontomwalling inspiratie bieden voor het ontwerp? Wat is het verschil in ontwikkelingsmogelijkheden bij een partiële of een volledige overkapping? Kan Ringland helpen om de stadsvlucht van jonge gezinnen te keren? Welke andere voorzieningen kunnen op Ringland terecht en wat betekent dat qua vastgoedopbrengsten?

Ringland, het kan (niet anders)

Naar een concrete financiering en een realistische fasering voor een volledige overkapping (als alternatief voor de partiële overkappingen in het plan van de stad Antwerpen).
Technische realisatie. Welke procedures zijn nog te doorlopen bij de realisatie van Ringland en wat zou een concrete timing zijn? Hoe kunnen structurele maatregelen de hinder tijdens de werken tot een minimum beperken? Welke fasering van de infrastructuurwerken ligt het meest voor de hand?
Financiële realisatie. Welke implicaties heeft Ringland samen met een derde Scheldekruising voor de financiën van de overheid? Hoe kan een stadsbonus het best ingevoerd worden? Wat zijn mogelijke financieringsmechanismen (e.g. volkslening) voor Ringland? Komt Ringland in aanmerking voor subsidiëring in het kader van het Europese plan-Juncker?

Contacteer ons via bouwmee@ringland.be

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -