Maandag 25 juni

Van droom naar beslist beleid

Nieuwsbrief 25/6/2018

Een belangrijke dag voor het Antwerpen van de 21ste eeuw: de Vlaamse regering heeft vandaag 18 leefbaarheids- en overkappingsprojecten voor de Ringzone geselecteerd. Daarmee zet de overkapping de stap van droom naar ‘beslist beleid’. Want met de investering van 1,25 miljard euro voor deze projecten gaat de overheid een duidelijk engagement aan. Voor deze eerste projecten is er alvast geen weg meer terug. Ze tonen tegelijk een perspectief voor de volledige overkapping.

Ontdek hier de geselecteerde projecten van de regering

 

18 leefbaarheids- en overkappingsprojecten

De burgerbewegingen stelden onlangs op de infoavond van Ringland in De Roma een prioriteitenlijst voor van projecten voor de eerste fase van de overkapping. De Vlaamse regering is hen grotendeels gevolgd in de logica achter dat verhaal. Een overzicht van de belangrijkste geselecteerde projecten.

Leefbaar linkeroever

De geselecteerde leefbaarheidsprojecten op de linkeroever sluiten aan bij de lopende werkzaamheden daar en dragen bij tot de noodzakelijke modal shift:
• geluidsprojecten voor Burcht, Zwijndrecht en Linkeroever (84 miljoen), als onderdeel van een groot regionaal park;
• een volledige fietsnetwerk én een fietsbrug over de Schelde (97,5 miljoen) aan de Kennedytunnel.

De eco-passage staat voorlopig nog op de reservelijst (25 miljoen), maar moet volgens de burgerbewegingen ook zo snel mogelijk aanbesteed worden.

Oosterweelverbinding overkapt

Aansluitend op de Oosterweelverbinding is geld opzij gezet voor:
• de omgeving Oosterweelknoop-Noordkasteel (14 miljoen);
• een kap aan het Sportpaleis (147 miljoen).

De burgerbewegingen bestuderen de volgende weken samen met de BAM voort de Oosterweelknoop.

Prioriteiten in het noorden en zuiden

Belangrijk is dat de prioriteit daarna gaat naar:
• een verlaagde heraanleg van de noordelijke Ring, noodzakelijk voor de latere overkapping tussen Merksem en Luchtbal (70 miljoen);
• een kap aan de stationsomgeving Luchtbal (368 miljoen);
• een kap aan de Jan de Voslei met een verlaging van de onderliggende A12 (145 miljoen);

Longitudinaal park in zuidoost

Het longitudinale park in de zone Zuidoost kan de ecologische verbinding versterken. De burgerbewegingen hopen evenwel dat dit project, evenals het geselecteerde bermenproject, de latere volledige overkapping niet in de weg staat.

Eerste fase op weg naar volledige overkapping

Met de beslissing van de Vlaamse regering is de weg richting volledige overkapping duidelijk ingeslagen. Bovengenoemde projecten vormen de eerste fase. Bovendien valt het toe te juichen dat de aandacht eerst gaat naar veelal achtergestelde wijken.

Verdere studie naar de gaten

Tegelijk biedt de besteding van het geld ook perspectief voor de andere zones die in de eerste fase nog niet voluit aan bod komen. Er gaat 10,5 miljoen naar verder studiewerk voor de zuidelijke Ring. Daarbij moet eerst het systeem van gescheiden verkeer (regionaal en doorgaand verkeer in aparte tunnels) worden uitgewerkt. Er moet ook een oplossing komen voor de gaten. Ringland had daarvoor via crowdfunding al studies gedaan. Die worden nu voortgezet in samenwerking met de BAM en de overheid.

We blijven met andere woorden ijveren voor de volledige overkapping tegen 2030.

Engagementen voor modal shift naar duurzamer verkeer

De regering heeft zich voorts geëngageerd tot
• de aanpak van de stationsomgeving Luchtbal (368 miljoen);
• het rondmaken van de ‘fietsring’ rond Antwerpen, o.m. met een fietskoker in de Oosterweelverbinding en een Scheldebrug ter hoogte van de Kennedytunnel (49 miljoen).

Dat zijn belangrijke projecten met het oog op de noodzakelijke modal shift naar meer alternatief verkeer. De burgerbewegingen dringen erop aan dat ook de werkbank ‘Routeplan 2030’ nu versneld maatregelen uitwerkt voor de modal shift. Tegen 2030 mogen verplaatsingen nog maar voor de helft gebeuren met auto’s en vrachtwagens.

Werk maken van Haventracé en A102

De burgerbewegingen dringen er ten slotte op aan dat ook de andere werkbanken nu in een hogere versnellingen schakelen. Tot nog toe is bijvoorbeeld te weinig vooruitgang geboekt voor de aanleg van het Haventracé en de A102, terwijl die doorgaande ringweg een noodzakelijke voorwaarde is voor de Oosterweel-light voor stadsregionaal verkeer.

Dank aan alle Ringbouwers

Na een jaar hard werken door de ontwerpteams, de intendant, de overheid, de administraties en zeer veel burgers is een belangrijke stap gezet. De burgerbewegingen wensen alle Ringbouwers hartelijk te danken voor hun engagement. Samenwerken loont!

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -