Dinsdag 02 oktober

Politieke partijen reageren op memorandum

Ringland, Ademloos en stRaten-generaal vroegen de partijen in Antwerpen zich achter hun memorandum te scharen. We kregen volgende reacties.

 • CD&V
  'Een wereldstad op mensenmaat is voor CD&V een leefbare stad. Een stad vol groen, vlot openbaar vervoer en veilige fietspaden. CD&V heeft de ambitie om van Antwerpen de meest leefbare stad van Europa te maken. Dat doen we niet alleen. Dat willen we samen met elke Antwerpenaar realiseren. Ook met de burgerbewegingen willen we werken aan een volledig overkapte ring, distributiecentra en parkeergebouwen aan de stadsrand en een uitgebreid netwerk van deelauto’s en -fietsen. Om dit alles in goede banen te leiden stellen we een stedelijke Luchtmeester aan.'
 • Groen
  'Voor Groen is het duurzaam maken van de mobiliteit in Antwerpen in de volgende legislatuur een absolute prioriteit. Dat heeft immers alleen maar voordelen: gezondere lucht, minder ongevallen en meer ruimte in de stad voor kinderen om te spelen en voor ouderen om te vertoeven.'
  'We ondertekenen dit memorandum met enthousiasme en nemen graag het engagement om samen met de burgerbewegingen en alle Antwerpenaren die ideeën verder uit te werken, het openbaar vervoer uit te breiden en fietsers en voetgangers alle veiligheid en comfort te geven.'
  En vooral ook: we delen de ambitie om de probleempunten die er nog zijn met de overkapping, op te lossen. Groen is voor een echte Oosterweel-light (en dus niet de oorspronkelijke Oosterweelplannen), en Groen wil de Hollandse knoop en de gaten in de overkapping weg.'
  'We deden zelf - als enige partij - al voorstellen voor de financiering van de hele overkapping. Want we willen de hele ring overkappen.  De Antwerpenaren verdienen dat.'
  (Wouter Van Besien)

 • N-VA
  'Zoals in het partijprogramma van N-VA stad Antwerpen is opgenomen, stellen wij dat de auto niet langer koning is. We evolueren van ‘mijn auto, mijn vrijheid’, naar ‘mijn mobiliteit, mijn vrijheid’. Multimodaliteit en overstappen zijn de kernwoorden van de mobiliteit van de toekomst waarbij Antwerpenaren veiliger, sneller, gemakkelijker op hun bestemming zullen geraken.'
  De eerste stappen naar dit modern en slim mobiliteitsbeleid zetten we ook in het proces van het Routeplan 2030, het mobiliteitsplan voor de Antwerpse regio. De richtinggevende Visienota voor het Routeplan 2030 is opgesteld in de Werkbank, samen met de burgerbewegingen. Op basis van de input van de Werkbank is de Visienota verder uitgewerkt en goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de 33 gemeenten en negen districten.'
  'Deze Visienota vormt het uitgangspunt voor de concrete maatregelen die verder worden uitgewerkt binnen de Werkbank. Deze maatregelen zullen opgenomen worden in een plannings- en uitvoeringsagenda voor alle mobiliteitsoverheden uit de regio.'
  'De opmaak van het Routeplan 2030 biedt een enorme opportuniteit om de uitdagingen van de toekomst samen uit te werken in een participatief model. De kernboodschap van de Visienota is immers ‘Samen Vooruit in een welvarende, kansrijke, gezonde, slimme en veelzijdige regio’. Het is ook onze bedoeling om dit model verder te zetten en in participatie met de burgerbewegingen het beleid verder uit te tekenen.'
  (Koen Kennis)

 • sp.a
  'Uiteraard onderschrijft sp.a het memorandum van de Antwerpse burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal. We zijn er als politieke partij van overtuigd dat de leefbaarheid van de stad enkel kan verbeterd worden indien het volgende bestuur duidelijke en drastische keuzes maakt. De aandachtspunten die de burgerbewegingen in het memorandum naar voor brengen zijn voor het allergrootste deel ook terug te vinden in het programma van sp.a stad Antwerpen. Wij zullen er als partij ook over blijven waken dat de engagementen die in het Toekomstverbod zijn opgenomen, zonder afbreuk waargemaakt zullen worden. Dat wil zeggen, een Oosterweel-light, met een volledige overkapping en een fors investeringsplan voor het openbaar vervoer om de noodzakelijke modal-shift teweeg te brengen.'
  (Jinnih Beel en Tom Meeuws)

 • Open VLD
  'Open VLD Antwerpen onderschrijft het memorandum, maar legt bij sommige punten andere accenten.'
  'We moeten er voor waken mobiliteitsproblemen in de ene wijk niet louter naar een andere door te schuiven. Eerder dan wijkcirculatieplannen denken we aan een stedelijk vervoersplan. We opteren voor een aanpak waarbij bezoekers met de wagen aan de randen van de stad parkeren en met snelle tramlijnen vlot naar het centrum gebracht worden. Verder willen we bewoners maximaal ondergronds laten parkeren, o.a. in de plaats van waar nu bezoekers parkeren. Door venstertijden voor vrachtvervoer in te stellen kunnen we vrachtwagens uit de spits halen. Daarnaast willen we ook dat werk gemaakt wordt van overslaghubs aan de rand, vanwaaruit leveringen met zero-emissie-transportmiddelen naar de stad gebracht worden.'
  'We volgen niet helemaal dat op alle plaatsen het STOP-principe de prioriteit is. Wel moeten we op veel plaatsen keuzes maken. Hoe dan ook moet het openbaar vervoer versterkt en aantrekkelijker worden: goede frequentie, stiptheid, veiligheid en begeleiding, cirkelverbindingen. Daar is een rol weggelegd voor een een stedelijk vervoersbedrijf. Het aantal auto’s laten we dalen door collectief vervoer efficiënter te maken, zoals fietsdelen, deelauto’s, trein en tram/bus-aansluitingen. Rekeningrijden kan verkeersstromen sturen, bv. om doorgaand verkeer langs het Haventracé te sturen of om vrachtverkeer op bepaalde drukke momenten uit de stad te houden.'
  'We moeten vervellen naar een bestuur dat samen met de Antwerpenaren de stad bouwt i.p.v. bepaalde voorkeuren van deze of gene schepen door de strot te rammen.'
  'We zullen er op toezien dat het plan ‘Over de Ring’ uitgevoerd wordt. Daarvoor moeten we nu al een nieuwe intendant inzetten om de aanleg van de nieuwe snelweg tussen Wommelgem en Ekeren, de A102, en het Haventracé in goede banen te leiden.'
  (Philippe De Backer)

 • PVDA
  'Wij onderschrijven het memorandum en steunen volledige overkapping van de Antwerpse Ring en de daarmee samenhangende en noodzakelijke modal shift. We willen ook in het bijzonder pleiten voor de uitvoering van het radicaal Haventracé. Want zoals terecht gesteld in het memorandum: 'Zonder het Haventracé is er geen oplossing voor de mobiliteitsproblemen in Antwerpen en zou ook de overkapping van de Ring in het gedrang komen.'
  (Peter Mertens)

 • Vlaams Belang
  'Vanzelfsprekend delen wij de bekommernissen ten aanzien van gezondheid, leefbaarheid en mobiliteit in onze stad. Wij missen in het memorandum echter een fundamenteel punt, namelijk de aanhoudende bevolkingsgroei als gevolg van massa-immigratie. De bevolking in Antwerpen is gegroeid van 470.000 in 1990 tot 525.000 vandaag. Het Vlaams Belang is van mening dat de gezondheid, leefbaarheid en mobiliteit in Antwerpen vooral onder druk staat door het feit dat er op dezelfde oppervlakte steeds meer mensen wonen, werken en zich verplaatsen. Dat staat, voor alle duidelijkheid, los van de cultuur/religie die de nieuwkomers in Antwerpen hebben. Het gaat om de aantallen in verhouding tot de grondoppervlakte en de financieel-economische draagkracht van onze samenleving/stad.'
  'In bepaalde punten van het memorandum kunnen wij ons vinden. Zo zijn wij niet tegen de overkapping van de Ring, maar wij stellen ons wel serieuze vragen bij de financiële haalbaarheid.'
  'Ook hebben wij een andere visie op het gebruik van de wagen, de ‘modal shift’ is te dwingend: voor talloze mensen is de auto noodzakelijk en dat zal ook zo blijven. Hun auto is wel degelijk hun vrijheid. Wij zijn ook tegen het rekeningrijden.'

Een lijst van experts en betrokken burgers die het memorandum publiekelijk ondertekenden vind je hier

Ook jij kan via deze link het memorandum nog steunen.

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -