Vrijdag 01 mei

Na vergunningsaanvraag Oosterweel nu vooral werk maken van modal shift

Persbericht Ringland, Ademloos en stRaten-generaal

 

De vergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding is ingediend. Niet alleen voor Lantis is dit een mijlpaal. Ook voor de Antwerpse burgerbewegingen is daarmee een belangrijke stap gezet, na een uitermate intense periode van strijd maar ook van samenwerking in het kader van het Toekomstverbond.
Ademloos, Ringland en stRaten-generaal dringen er nu op aan versneld werk te maken van de hele overkapping en van die andere pijler van het Toekomstverbond: de modal shift naar duurzamer verkeer. Ook en vooral in deze periode van lockdown mag er geen tijd verloren gaan.

 

Sinds het Toekomstverbond van maart 2017 hebben de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen constructief overleg gepleegd en goed samengewerkt. Daardoor kon Lantis gisteren bij de Vlaamse regering de omgevingsvergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding (eindelijk) indienen. De burgerbewegingen verwelkomen dat zonder meer als goed nieuws. In ontelbare sessies, ook met burgers, hebben zij intensief meegewerkt aan een ongeziene verbetering van de oorspronkelijke plannen voor het rondmaken van de Antwerpse Ring. Het nieuwe ontwerp van Oosterweel omvat nu ook de eerste overkappingen en leefbaarheidsprojecten. 

Andere pijlers van het Toekomstverbond hebben de burgers drie jaar geleden over de streep getrokken om hun (juridische) verzet tegen Oosterweel te staken. Om blijvende steun te garanderen is het daarom van wezenlijk belang om ook volop en concreet werk te maken van die andere afspraken: de uitbreiding van de eerste leefbaarheidsprojecten naar de volledige overkapping van de Antwerpse Ring, de omleiding van het doorgaande verkeer via het noordelijke Haventracé (met de aanleg van de A102) en - primordiaal - de modal shift naar duurzamer verkeer.

‘Oosterweel is een eerste stap naar de volledige overkapping.’
(Peter Vermeulen, Ringland)

‘Alleen een Oosterweelverbinding realiseren, is onvoldoende.
Maak nu meteen en vooral werk van de modal shift.’
(Manu Claeys, stRaten-generaal)

Richt nú een werkbank Openbaar Vervoer op

De realisatie van de Oosterweelverbinding, evenals de daaraan gekoppelde overkapping van de Antwerpse Ring, is onmogelijk zonder een voorafgaande modal shift naar minder autoverkeer. Tegen 2030 moet volgens het Toekomstverbond daarom de helft van onze verplaatsingen in de Vervoerregio Antwerpen gebeuren met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet.

In de werkbank ‘Routeplan 2030’, waar de burgerbewegingen mee aan het roer zitten, zijn daarvoor ondertussen al beloftevolle inspanningen geleverd. Andere ontwikkelingen baren de burgerbewegingen, en met hen vele gebruikers van het openbaar vervoer, meer zorgen. Ondanks de recente opening van nieuwe noordwaartse tramlijnen wordt De Lijn sinds de aankondiging van het nieuwe ‘Vervoersplan basisbereikbaarheid 2021’ vooral geassocieerd met de afbouw van de dienstverlening. Het debat over ‘afgeschafte tramlijnen’ woedt volop in Antwerpen.

Ringland, Ademloos en stRaten-generaal delen de bekommernissen geuit door TreinTramBus. ‘Ook na de coranacrisis moeten onze overheden ondubbelzinnig kiezen voor gezondheid en klimaat, voor levenskwaliteit en voor economische welvaart én dus ook voor duurzame oplossingen voor de Antwerpse mobiliteitsknoop, waarbij voetgangers, fietsers en openbaarvervoerreizigers centraal staan’, aldus de ondertekenaars van de platformtekst van TreinTramBus. De burgerbewegingen vinden het onaanvaardbaar dat de gebruikers van het openbaar vervoer tot nu nauwelijks betrokken werden bij de plannen van De Lijn. 

Daarom hebben Ademloos, Ringland en stRaten-generaal in het overleg over het Toekomstverbond en het ‘Routeplan 2030’ sterk aangedrongen op de oprichting van een aparte werkbank ‘Openbaar Vervoer 2021’, mét vertegenwoordiging van burgers en betrokken organisaties. Die werkbank zal erop toezien dat de plannen van De Lijn voor 2021 geen stap achteruit betekenen, maar daarentegen een opstap zijn naar de ambities die opgenomen zijn in de visienota van het ‘Routeplan 2030’ en die nu verder worden uitgewerkt in de Plannota.

Geef voetgangers en fietsers nú meer ruimte

Ook de coronacrisis dreigt de modal shift nog meer te vertragen. De vrees bestaat dat burgers weer meer de auto zullen nemen omdat die als ‘persoonlijke bubbel’ gezondsheidsveiliger geacht wordt dan collectief vervoer. Laten we van harte hopen dat dat slechts een tijdelijke afweging zal zijn en dat geen enkele overheid overweegt dat te faciliteren.

Positief is dat veel mensen nu de fiets ontdekt hebben. Met het oog op ‘social distancing’ vragen ze daar nu ook meer ruimte voor, met autoluwe straten, trager verkeer, brede fiets- en voetpaden. Steeds meer steden spelen daarop in. Denk aan Milaan, Parijs, Berlijn, Brussel en vele andere.

Wereldwijd veranderde corona onze blik op de publieke ruimte en het concept mobiliteit. Met het Toekomstverbond was Antwerpen daar in feite al op voorbereid. Zo biedt de overkapping het ultieme antwoord op onze nood aan meer ruimte en groen in de stad - lag Ringland er maar al! De burgerbewegingen vragen het bestuur de coronacrisis nu vooral te zien als een opportuniteit. Geef voetgangers en fietsers nú alle ruimte en voorzie zo snel mogelijk in extra capaciteit op het openbaar vervoer. Alleen zo kunnen we de nodige fysieke afstand bewaren. Alleen zo houden we onze buurten en steden gezond en leefbaar, tijdens én na de lockdown.

‘Alleen met bredere voet- en fietspaden kunnen we de nodige fysieke afstand bewaren.
Alleen zo houden we onze buurten en steden gezond en leefbaar.’

(Wim van Hees, Ademloos)

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -