Enkele weken na de succesvolle infoavonden in De Roma lanceert Ringland een open brief aan de Vlaamse regering.
Ringland is zeer bezorgd omdat de Oosterweelverbinding een reorganisatie en volledige overkapping van de Ring onmogelijk maakt. We vragen een beperkte bijsturing van het ‘beslist beleid’, zodanig dat er zo snel mogelijk een consensus gevonden kan worden. Concreet vragen we het tracé 3 kilometer naar het noorden om te buigen, in de richting van de haven. Dat Haventracé is zowel voor de stad als voor de haven veel gunstiger.
De open brief wordt onderbouwd door een uitvoerig gestoffeerd memorandum.

Deel deze pagina: Deel op Facebook Deel op Twitter

Open brief aan de Vlaamse regering

De discussie over de mobiliteitsproblemen in en om Antwerpen sleept al meer dan vijftien jaar aan. Iedereen is het er roerend over eens: een oplossing kan niet meer op zich laten wachten. Anderzijds kan niemand om de vaststelling heen dat er al die tijd geen maatschappelijk draagvlak gegroeid is voor de oplossingen die door het beleid aangedragen werden: eerst de Lange Wapper, nu de Oosterweelverbinding. Er is dus hoge nood aan een consensusoplossing die breed gedragen wordt door zowel burgers als beleidsmakers.

De oplossing voor Oosterweel ligt 3 kilometer noordelijker

Het huidige BAM-tracé leidt het verkeer over de Ring door de stad, in plaats van verder ervan weg. Daardoor verhoogt de verkeersdruk op de Ring nog. Dat tracé biedt ook geen oplossing voor de leefbaarheidsproblemen en de haven wordt er niet goed mee ontsloten. Bovendien maakt het BAM-tracé Ringland en een verdere reorganisatie van het verkeerssysteem onmogelijk.

Een andere keuze dringt zich op: het tracé 3 kilometer naar het noorden ombuigen, in de richting van de haven, zoals ook de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos dat al jaren bepleiten. Dit ‘Haventracé’ biedt zeer grote voordelen:

 • De verkeersdruk op de hele Antwerpse Ring vermindert.
 • De ontsluiting van de haven verbetert sterk.
 • De noodzakelijke reorganisatie van de Ring, met veel vlotter en veiliger verkeer door aparte tunnels voor doorgaand en stedelijk verkeer, kan over de hele lengte doorgevoerd worden.
 • Het wordt mogelijk om de Ring volledig te overkappen.
 • Het is bovendien aanmerkelijk goedkoper om het aan te leggen.

Een beperkte bijsturing van het beslist beleid volstaat

 • Het voorontwerp voor de Oosterweelverbinding dient ten gronde herzien te worden. Het kernprobleem is de aansluiting van het BAM-tracé, midden op de Ring, ter hoogte van het Sportpaleis. Die complexe aansluiting met gemengd verkeer hypothekeert zowel de verdere reorganisatie in gescheiden verkeersstromen als de volledige overkapping van de Ring. Het ontwerp neemt ook erg veel ruimte in beslag (25 rijstroken) en voorziet in een tunnelmond midden in een dicht bewoond stadsdeel. De hoge techniciteit maakt de Oosterweelverbinding bovendien erg duur.
 • De Oosterweelverbinding kan voorts niet los gezien worden van de toekomstige A102 tussen Wommelgem en Ekeren. Een bredere benadering is noodzakelijk. Die moet de resultaten samenleggen van de twee lopende MER-procedures (project-MER ‘Oosterweel’ en plan-MER ‘A102/R11bis’). Dat moet op korte termijn een geïntegreerde visie opleveren op de verkeersorganisatie in de hele stadsregio. Een van de ambities daarbij is de volledige overkapping van de Ring, wat een hele rist voordelen oplevert voor de stad op het vlak van luchtkwaliteit, geluidshinder, groen, klimaatadaptatie en stadsontwikkeling.

Enthousiaste samenwerking in plaats van een aanhoudend conflictmodel

Een keuze voor het Haventracé opent de mogelijkheid om het aanhoudende conflictmodel rond dit dossier na vijftien jaar eindelijk te verlaten. Het biedt een unieke kans op een breed gedragen project van samenwerking, over alle bestuurlijke en partijgrenzen heen, daarbij vertrekkend van een groot maatschappelijk draagvlak. Dat zal niet alleen in de stad Antwerpen, maar ook ver daarbuiten op veel enthousiasme onthaald worden.

Ringland heeft de afgelopen jaren steeds getracht op een positieve, constructieve en wetenschappelijk onderbouwde manier bij te dragen tot het debat. De burgerbeweging stelt de resultaten van haar studiewerk graag ter beschikking.

Een snelle realisatie van grote infrastructuurwerken kan onmogelijk zonder breed draagvlak. De Ringland-studies tonen aan dat de keuze voor het Haventracé geen vertraging of tijdverlies oplevert. We kunnen op zeer korte termijn aan de slag, zowel met de bouw van de derde Scheldekruising als met de volledige overkapping van de Antwerpse Ring, een ambitie die de overgrote meerderheid van de Antwerpenaars volmondig steunt.

De combinatie van het Haventracé met Ringland is zowel economisch voor de haven als ecologisch voor de stad de beste oplossing. Vlotter en veiliger verkeer, een groene omgeving met schonere lucht en minder geluidsoverlast, klimaatvriendelijke bouwprojecten en een ongezien aantal mogelijkheden voor stadsontwikkeling: Antwerpen heeft nu de historische kans om zich op een grondige, duurzame, innovatieve en vooruitziende manier te transformeren. Antwerpen kan zich als stad van de toekomst op de wereldkaart zetten. Laten we die kans met beide handen grijpen.

Ringland, mei 2016

Deze open brief is onder meer ondertekend door:

Klik hier voor de volledige lijst ondertekenaars (d.d. 24/5/2016)

Georges Allaert, emeritus hoogleraar stedenbouw en ruimtelijke ordening, UGent
Wouter Arrazola de Oñate, arts public health en respiratoire gezondheid
Dirk Avonts, professor huisartsgeneeskunde, UGent
Luuk Boelens, hoogleraar, directeur afdeling mobiliteit en ruimtelijke planning AMRP, AMROP – UGent
Kobe Boussauw, professor ruimtelijke planning en mobiliteit, VUB
Filip Canfyn, woonexpert
Manu Claeys, voorzitter, stRaten-generaal
Eric Corijn, hoogleraar stadsstudies, VUB
Lieven De Cauter, cultuurfilosoof, RITCS – departement architectuur KU Leuven
Filip De Rynck, hoogleraar bestuurskunde, UGent
Karel Debaere, ir-architect, gewezen algemeen directeur Leiedal
Oswald Devisch, ir.-architect, hoofddocent Universiteit Hasselt
Vera Dua, voorzitter, Bond Beter Leefmilieu
Bernard Hubeau, gewoon hoogleraar rechtssociologie, faculteit rechten en faculteit sociale wetenschappen, UA
Tom Lanoye, auteur
Dirk Lauwers, professor mobiliteit en ruimtelijke planning, UGent
Christian Leysen, ondernemer, namens Forum 2020
André Loeckx, ir.-architect, professor emeritus, departement architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, KU Leuven
Marc Martens, professor ruimtelijke planning, afdeling architectonische ingenieurswetenschappen, VUB
Willy Miermans, gep. docent verkeerskunde, UHasselt
Benoit Nemery, gewoon hoogleraar toxicologie en arbeidsgeneeskunde, KU Leuven
Stijn Oosterlynck, hoofddocent stadsociologie, UA
Rik Pinxten, professor emeritus culturele antropologie, UGent
Marc Pirenne, economist, adviseur transport en logistiek
Roeland Samson, professor milieu-ecologie en stedelijke ecologie, UAntwerpen
Jan Schreurs, ir.-architect en ruimtelijk planner, hoofddocent faculteit ingenieurswetenschappen, KU Leuven
Koen Stuyven, projectleider, architect, Vectris
Daan Van Brusselen, pediater, coördinator Ringland Health Study, UGent
Jef Van den Broeck, ir.-architect, professor emeritus ruimtelijke planning KU Leuven, Artesis Hogeschool
Frederic Vermeulen, gewoon hoogleraar economie, KU Leuven
Han Verschure, professor emeritus department architectuur en ruimtelijke planning, KU Leuven
Guy Vloebergh, ruimtelijk planner, Omgeving, UAntwerpen
Herman Welter, journalist, gespecialiseerd in openbaar vervoer
Willy Winkelmans, professor emeritus transport en haveneconomie, UA

Ondertekenden voor de Ringland Academie:

André Arnauw, gewezen adviseur mobiliteit provincie Antwerpen
Sven Augusteyns, architect-stedenbouwkundige, Stramien
Geert De Blust, landschapsecoloog, Instituut Natuur- en Bosonderzoek
Frank De Bruyne, gewezen mobiliteits- en planologisch ambtenaar
Ken Dupont, architect, DAM Architecten
Kris Hameeuw, onderzoeker energie-efficiëntie, UGent
Huib Huyse, hoofd onderzoeksgroep duurzame ontwikkeling, HIVA – KU Leuven
Luk Janssen, stedenbouwkundige
Sara Kooyman, landschapsarchitect, stedenbouwkundige
Filip Meysman, professor milieuchemie, VUB
Maarten Moers, landschapsarchitect, ruimtelijk plannner, Omgeving
Jacques Spaas, ir.-architect, bestuurder, Beroepsvereniging van Architecten
Fred Van Remoortel, voormalig adviseur openbaar vervoer, Vectris
Luc Van Remortel, ingenieur
Dieter Vandevelde, ir.-architect en ruimtelijk planner
Luk Vanmaele, ruimtelijk planner, verkeers- en mobiliteitsdeskundige
Peter Vermeulen, ir.-architect en ruimtelijk planner, Stramien
Maarten Vrebos, landschapsarchitect, stedenbouwkundige, Vectris
Luc Wallays, landschapsarchitect, stedenbouwkundige, afgevaardigd bestuurder, Omgeving
Dries Willems, stedenbouwkundige

Deel deze pagina: Deel op Facebook Deel op Twitter

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -