Beleid betreffende persoonsgegevens
van Het Ringgenootschap vzw (Ringland)

Ondernemingsnummer 0547 863 027

Alle vzw’s moeten vanaf 25 mei 2018 de verordening General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie nakomen. Dit betreft databases waarin adresgegevens van leden, sympathisanten, schenkers e.a. worden bewaard.
Een vzw is in orde wanneer ze een beleid opstelt dat conform is met deze verordening en wanneer ze dat beleid ook in de praktijk toepast. Onderstaande tekst is het beleid van de vzw Het Ringgenootschap (Ringland) in deze aangelegenheid. Daarvoor is gebruikgemaakt van de documentatie en de tools die de dienstaanbieder Scwitch aan verenigingen daarvoor aanbiedt.
Dit beleid is op 5 december 2017 goedgekeurd door het dagelijks bestuur van de vereniging.

Doel van het bijhouden van de persoonsgegevens

Ringland houdt uw gegevens bij om u te kunnen informeren over de voortgang van het Ringland-project, waarvoor u interesse hebt getoond.

Gegevens die worden bijgehouden

We houden de gegevens bij die u ons hebt gegeven. Dat kan een e-mailadres zijn of dat kunnen meer gegevens zijn.
Deze gegevens worden bijgehouden in een database en kunnen op het secretariaat van de vereniging geraadpleegd worden. Regelmatig wordt een back-up gemaakt om de gegevens te beveiligen. Ze worden bijgehouden zolang de vereniging actief is of tot een persoon zijn/haar gegevens wenst te schrappen uit het bestand.
Schenkers maken hun giften over op een rekening van de Koning Boudewijnstichting, die daardoor de naam, datum van betaling en bedrag bewaart. Deze giften worden integraal gebruikt voor projecten van Ringland. Dat mechanisme bestaat om de schenkers een fiscaal attest voor hun gift te kunnen bezorgen, dat ze van de Koning Boudewijnstichting ontvangen.

Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens

De leden van het dagelijks bestuur zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. Zij moeten er toezicht op houden, evenals op de naleving van dit beleid. Aan wie de bevoegdheid van het dagelijks bestuur toegewezen is, wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wijze van toezicht

Elke mailing of e-mailing of ander gebruik van de persoonsgegevens wordt voorafgaand aan de verzending voorgelegd aan het dagelijks bestuur.

Gebruik van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden op de volgende wijze gebruikt:

 • Brieven, e-mails, digitale nieuwsbrief e.a. om informatie te verstrekken aan sympathisanten en vrijwilligers;
 • Brieven, e-mails, telefonische contacten om sympathisanten en vrijwilligers te vragen om financiële steun.

Alleen de personeelsleden en de leden van het dagelijks bestuur kunnen de gegevens gebruiken voor deze brieven en e-mails.
Een elektronisch logboek wordt bijgehouden met elke selectie die gemaakt is, wanneer, door wie, wanneer de verzending heeft plaatsgevonden en wat verzonden werd naar elke selectie.

Gebruik dat uitgesloten is

De persoonsgegevens worden niet verkocht, uitgeleend, geruild of verhuurd aan derden.

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -