Gezocht: Ringlander (m/v) met goesting

Bouw mee!

Ringland creëert een niet te stoppen dynamiek dankzij burgers met een hart voor Antwerpen. Honderden Ringland-vrijwilligers creëren draagvlak, voeren studies uit en doen aan beleidsbeïnvloeding.

Wil jij ook je steentje bijdragen? Heb je interesse in communicatie, vormgeving of educatie? Ben je een praktische geest die graag evenementen of acties organiseert? Maakt je sociaal voelend hart een sprongetje bij buurtwerking? Wil je bijleren over thema’s als mobiliteit, luchtkwaliteit, stadsontwikkeling of kan je vanuit je expertise daar mee oplossingen voor aandragen?

Bij Ringland vind je voor elke uitdaging een plaats.

Ringland-antennes voor de werkbanken van De Grote Verbinding

Honderden Antwerpenaars namen in het werkjaar 2017-2018 deel aan de eerste participatieronde van de ontwerpteams van Over de Ring, het participatieproces van de overheid. Die participatie krijgt een vervolg onder de naam ‘De Grote Verbinding‘. De 18+4 geselecteerde leefbaarheidsprojecten zijn herclusterd in 7 ringparken en de Scheldebrug. Voor elke cluster wordt een ontwerpteam aangesteld. 

Burgers kunnen mee het ontwerp vormgeven. Als ‘Ringland-antenne’ hou je tegelijk ook voor Ringland de vinger aan de pols. Schrijf je in voor de online infoavond Start to Ringpark op maandag 26 oktober 2020 en stel je kandidaat als Ringland-antenne. 

Communicatie-expert

De sterke online communicatie (website, nieuwsbrieven en sociale media) is een troef van Ringland. Het communicatieteam is de werkgroep bij uitstek die draagvlak en betrokkenheid creëert bij de brede achterban.

Omschrijving: Je versterkt de werkgroep communicatie als lay-outer, eindredacteur, Mailchimp-expert, community manager, online marketeer, content builder, campaigner, videoclip-regisseur of zelfs als teamleider.
Engagement als medewerker: We bespreken, afhankelijk van je goesting en interesse, hoe je kan bijdragen aan het verbreden van de achterban en het draagvlak.
Engagement als teamleider: Je werkt in samenspraak met de coördinatoren van Ringland een communicatieplan uit. Je blinkt uit in het naar boven halen van het beste uit je team. Je neemt deel aan de stuurgroep van Ringland om af te stemmen met de andere werkgroepen.

Interesse of vragen? Laat het ons weten via info@ringland.be

Medewerk/st/er fondsenwerving

Geen Ringland zonder inkomsten. Een groep van enkele vrijwilligers zoekt naar manieren en campagnes om burgers en bedrijven aan te moedigen Ringland financieel te steunen. De werkgroep onderzoekt ook op welke fondsen Ringland aanspraak kan maken voor zijn studies.

Het meest actuele thema is op dit moment het uitwerken van een campagne gericht op kmo’s en ondernemers.

Omschrijving: Je hebt een netwerk bij ondernemers, je hebt frisse ideeën over fondsenwerving of je bent geïnteresseerd in het uitwerken van een crowdfunding-campagne.
Engagement: De werkgroep komt één keer per maand samen. Je bepaalt zelf hoeveel extra tijd je er nog in wil steken.

Interesse? Laat het ons weten via info@ringland.be

Medewerk/st/er fondsenwerving (copywriting)

Een fondsenwerveringsbrief is een kunstwerkje op zich. De boodschap wil iemand engageren. De scherpheid maakt helder waarom. De toon bepaalt of mensen geraakt worden. De beelden maken of de brief gelezen wordt…

Omschrijving: Je hebt de creativiteit, de scherpe pen, de vlotte stijl en de goesting om een parel van een fondsenwervingsbrief in elkaar te puzzelen.
Engagement: De werkgroep stuurt drie keer per jaar een fondsenwervingsbrief uit. Deze uitwerken gebeurt in cocreatie met de sympathieke voorzitter van de werkgroep. Reken op ongeveer 20 u werk gedurende een maand (concepten uitwerken, heen en weer bellen, mailen en samenzitten) om van idee tot gelanceerde brief te komen.

Interesse? Laat het ons weten via info@ringland.be

Medewerk/st/er fondsenwerving (telefoonploeg)

Binnen de werkgroep fondsenwerving zijn enkele vrijwilligers actief die één of twee keer per jaar een telefoonactie doen om mensen te informeren over de stand van zaken van Ringland.

Omschrijving: Je hebt geen schroom om mensen telefonisch te woord te staan.
Engagement: Twee keer per jaar enkele avonden.

Interesse? Laat het ons weten via info@ringland.be

Medewerker fondsenwerving (event-organisator)

Soms brengen de leukste acties ook gewoon het meeste op. Een Ringland-fuif bijvoorbeeld. Zin om een evenement te coördineren in functie van het binnenhalen van de nodige financiële middelen?

Omschrijving: Je hebt ervaring met het organiseren van een evenement en de communicatie errond.
Engagement: Een tot twee maanden intensief and that’s it.

Contact: info@ringland.be

Meerdere Ringland-postbodes voor het distributienetwerk

Bij vele acties zet Ringland een distributienetwerk in. 

Deze groep zet zich in

 • voor kortlopende promotie-acties zoals flyeren en affiches verspreiden (crowdfundingactie, festival, Roma-avond, …)
 • voor het doorlopend verspreiden van informatiemateriaal zoals folders, affiches, kranten, …
 • voor het bevoorraden van verkooppunten met fietsplaatjes, sleutelhangers en dergelijke.

Omschrijving: Je maakt deel uit van een distributienetwerk in je eigen district of wijk. Of je bouwt in je wijk of district zelf een distributienetwerk uit.

Engagement: Enkele keren per jaar een aantal dagen of avonden.

Interesse? Laat het ons weten via info@ringland.be

Keynote speakers en inspirerende sprekers

Ringland wordt een steeds sterker merk. We worden regelmatig gevraagd om toelichting te geven bij verschillende onderwerpen. Dat geeft ons tegelijk de kans om ons draagvlak te vergroten én inkomsten te verwerven. We ‘verkopen’ deze lezing namelijk, vragen om Het Ringland Boek te kunnen verkopen, of vragen de aanwezigen om Ringland financieel te steunen.

Ringland wil daarom een pool van vrijwilligers bijeenbrengen die niet bang zijn om een groep tussen 10 en 30 personen te woord te staan.

Er zijn verschillende insteken, elk met een ander doel:

 • Algemene uitleg over Ringland (leefbaarheid, mobiliteit, stadsontwikkeling en participatie)
  • Doelgroep: publiek dat Ringland nog niet echt kent.
  • Doel: energie en draagvlak creëren voor Ringland, tonen hoe de overkapping een oplossing biedt voor meerdere problemen.
 • Specifieke uitleg over Ringland (vooral mobiliteit en stadsontwikkeling)
  • Doelgroep: specifieke ondernemersgroepen, zoals de beenhouwersvereniging, …
  • Doel: aantonen hoe Ringland ook voor hen een voordeel is en op het einde vragen om Ringland financieel te steunen.
 • Specifieke uitleg over participatie (aan de hand van de opbouw van Het Ringland Boek)
  • Doelgroep: actiegroepen, bewegingen, …
  • Doel: tips geven aan burgerorganisaties en op het einde Het Ringland Boek verkopen.
 • Uitleg over Straatvinken en mobiliteit
  • Doelgroep: burgers in de 33 gemeenten van de Vervoerregio
  • Doel: burgers motiveren om mee het verkeer te tellen en ze engageren om achteraf met hun resultaten aan de slag te gaan.

Omschrijving: Je gaat alleen of met tweeën op pad met een bestaande powerpointpresentatie.
Engagement: Vooraf volg je een korte opleiding over het thema. Daarna krijg je telkens wanneer we een aanvraag binnenkrijgen, de vraag of je beschikbaar bent om de lezing te geven.

Interesse of vragen? Laat het ons weten via info@ringland.be

Spelbegeleider ‘Gans de Ring’

Ringland ontwierp het bijzonder leuke én leerrijke gezelschapsspel Gans de Ring, dat ook kinderen veel vertelt over verkeer, leefmilieu enz.

Omschrijving: Je begeleidt de oudste kinderen van het lager onderwijs en de jongste van het middelbaar onderwijs bij het spelen van het gezelschapsspel.  
Engagement: Je speelt in een of meer scholen ‘Gans de Ring’. Je bent beschikbaar tijdens de schooluren.  

Laat het ons weten via info@ringland.be 

Brugfiguur naar scholen

Ringland ontwierp het bijzonder leuke én leerrijke gezelschapsspel Gans de Ring, dat ook kinderen veel vertelt over verkeer, leefmilieu enz.

Omschrijving: Je bent ouder, grootouder of sympathisant met goede contacten met een school in je buurt. Je brengt Ringland in contact met de school.
Engagement: Je spreekt de leerkrachten of de directie van de school aan en vraagt of ze tijd willen maken om ‘Gans de Ring’ te spelen.

Laat het ons weten via info@ringland.be

Expert Ringland Academie

De Ringland Academie gaat verder met de inhoudelijke uitbouw van het Ringland-verhaal. Samen met experts, de Universiteit Antwerpen en bedrijven denken we na over de stad van de toekomst. 
Lees meer over de Ringland Academie 

Vanallesennogwat

Wil je enkele uren per week of per maand een taak opnemen voor Ringland?
Laat het ons weten via info@ringland.be. Samen vinden we zeker en vast een plekje voor je engagement!

 

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -