Maandag 29 juni

Positief standpunt over Oosterweel

De burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal nemen een positief standpunt in ten aanzien van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van de Oosterweelverbinding. Tegelijk wordt tegen het najaar met alle partners gewerkt aan een actualisatie van het Toekomstverbond, waarbij alle nog hangende kwesties een antwoord krijgen. Pol van Steenvoort van Ringland en Manu Claeys van stRaten-generaal lichtten die beslissing toe tijdens het derde webinar van de burgerbewegingen.

Bekijk hier de toelichting tijdens het webinar

Op 30 april heeft Lantis de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van de Oosterweelverbinding ingediend. Tijdens het openbaar onderzoek, van 5 juni tot 4 juli, kunnen burgers de plannen raadplegen, standpunten formuleren of bezwaar aantekenen. De burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hebben beslist geen bezwaarschrift in te dienen, maar wel een positieve standpuntbepaling in te nemen. Pol van Steenvoort van Ringland gaf tijdens het webinar op woensdag 24 juni een overzicht van de overwegingen: 

 • ‘Deze plannen en deze Oosterweelverbinding zijn onderdeel van het Toekomstverbond dat de burgerbewegingen mee onderhandeld hebben. Ze van tafel kieperen is het hele Toekomstverbond op losse schroeven zetten.’
 • ‘De plannen die nu op tafel liggen, hebben we zelf gedurende drie jaar mee getekend en ondertekend. De Oosterweelverbinding kon een onderdeel zijn van het compromis in het Toekomstverbond op voorwaarde dat ze ‘light’ was. Ze is nu zo light als mogelijk. Zie daarover de nota Alles op een rij - Facts & figures.’
 • ‘In deze plannen zitten ook al een reeks minder-hindermaatregelen die mee moeten helpen om tegen 2030 met het 'Routeplan 2030' de modal shift 50/50 te halen. Ook die zouden bij een verwerping van de omgevingsvergunningsaanvraag op losse schroeven komen te staan.’
 • ‘Wat nu voorzien is, is overkapbaar. Het is nog niet allemaal gegund, er moet nog extra geld gevonden worden, maar het is wel degelijk ook een eerste stap in de richting van de volledige overkapping.’
 • ‘Er is de voorbije drie jaar ook in andere projecten zoveel belangrijk werk verzet en er liggen zoveel goeie plannen klaar, dat we vertrouwen hebben dat we met deze partners (Lantis, de intendant, de administraties van de stad en de Vlaamse regering) de volgende jaren verder kunnen werken om ze ook te realiseren.’
 • ‘Voor een aantal vragen die terecht wijzen op dingen die nog ontbreken of onvolkomen zijn, zoals de gaten en de verbindingsweg, wordt de procedure van de wijziging aan de vergunningsaanvraag opgestart, zodat die ook nog geïntegreerd kunnen worden in het definitief te realiseren plan.’ 

Wijziging aan de vergunningsaanvraag
Een wijzigende vergunning wordt aan de oorspronkelijke vergunning toegevoegd (‘gehecht’) met het oog op aanpassingen aan het geplande bouwproject. Bij bouwwerken die lang duren, gebeurt dat wel vaker. Als je een huis bouwt, zit er niet zoveel tijd tussen het verkrijgen van de bouwvergunning en het opleveren van het huis. Je bouwt wat vergund is. Maar bij grote bouwwerken die tien jaar duren, zoals de Oosterweelverbinding, is het vrij logisch dat je gaandeweg nog aanpassingen wil doorvoeren, want verbeteringen aan het concept uit de eerdere bouwvergunning wil je niet uitsluiten. Om voortschrijdend inzicht ruimte te geven bestaat daarom de procedure van de wijziging aan de vergunningsaanvraag.

Actualisatie van het Toekomstverbond
Pol van Steenvoort wees er tijdens het webinar op dat de procedure voor een omgevingsvergunningsaanvraag strak gereglementeerd is. Ze neemt vele maanden in beslag, maar is tegelijkertijd beperkt in omvang. Dat betekent dat vragen over garanties, bv. over financiële middelen voor de overkapping of over de bouw van de A102, in deze procedure niet behandeld worden. Het gaat enkel om de plannen die voorliggen in de vergunningsaanvraag. Voor het bepalen van hun standpunt ten aanzien van de vergunningsaanvraag laten de burgerbewegingen die (overigens terechte) vragen dan ook buiten beschouwing. 

Dat betekent echter niet dat de vergunning, waarvan de burgerbewegingen hopen dat ze verleend wordt, in een soort vacuüm belandt, voegde Manu Claeys van stRaten-generaal tijdens het webinar toe. ‘We willen tegen het najaar werk maken van een actualisatie van het Toekomstverbond. We bouwen voort op waar we nu staan. We hebben dat intern bepleit en ook bekomen. Ook de andere actoren (Lantis, de intendant, de Vlaamse regering, de stad Antwerpen, de Vervoerregioraad) zullen allemaal nagaan waar we staan en hoe we verder gaan. In die context hebben de burgerbewegingen al een nota bezorgd aan de Vlaamse regering. Het gaat ook over het dichtleggen van de resterende gaten, over de voorbereiding van de wijziging aan de vergunningsaanvraag, over hangende kwesties zoals een snelheidsverlaging op de hele Ring naar 80 km/uur (zoals al voorzien in de Oosterweelverbinding en op Linkeroever). Dergelijke vragen, evenals de vele relevante opmerkingen uit de voorbije drie webinars en suggesties uit onze achterban, nemen we mee naar het overleg over die actualisatie.’ 

‘We werken in de werkbanken samen met heel veel mensen uit veel burgerorganisaties aan een groots plan. Heel wat mensen volgen dit kritisch op. Ze jagen ons, maar ook de administraties en de besturen, op. Dat is een dynamiek die we koesteren en waarvan we hopen dat die ook in veel andere steden een vervolg zal krijgen.'

Lees hier de standpuntbepaling zoals die is ingediend op 3 juli 2020.

Herbeleef de derde webwoensdag van 24 juni 2020:

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -