Vrijdag 16 februari

Ringland lanceert crowdfunding voor studies over knelpunten overkapping

Persbericht 16/2/2018

De burgerbeweging Ringland, die deze week haar vierde verjaardag viert, lanceert een nieuwe crowdfunding ter financiering van twee extra studies. Die moeten dringende oplossingen aandragen voor twee knelpunten voor de volledige overkapping van de Antwerpse Ring. Met de bijkomende expertise wil Ringland het Toekomstverbond ondersteunen.

Met de ondertekening van het Toekomstverbond in maart 2017 engageerden de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de drie burgerbewegingen zich om de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring en de mobiliteit in de hele regio rond Antwerpen op een geïntegreerde wijze aan te pakken. Alle ondertekenaars beseffen dat de tijd meer dan ooit dringt: het fileleed, de gezondheidsschade en het gebrek aan leefbaarheid verdragen geen verder uitstel. Ringland draagt bij aan oplossingen voor knelpunten om ten volle tegemoet te komen aan de ambities van het Toekomstverbond.

Twee knelpunten

Twee aspecten vragen om een dringend antwoord:
1. De logische en veilige aansluiting van de Oosterweel-light (stedelijke ringweg) op de noordelijke Ring.
2. De technische en veiligheidsvereisten bij het huidige statuut van de Antwerpse Ring als schakel in het Europese wegennet (TEN-T) en als route voor explosief transport (ADR).

Ringland vindt een volledige overkapping, zonder gaten, essentieel in het verhogen van de leefkwaliteit. Daarom begrijpt Ringland de onrust bij de burgers over de geplande gaten van 150 meter om de 2 km, die de verhoopte gezondheidswinst bij de overkapping opnieuw deels teniet zouden doen.

Twee studies als bijdrage tot oplossing

Ringland wil, als partner van het Toekomstverbond en samen met de andere burgerbewegingen, op korte termijn bijdragen aan oplossingen voor die knelpunten. Daarom zet Ringland extra (externe) expertise in.

Ringland heeft aan studiebureau Stramien en ir Luc Van Remortel, respectievelijk studiebureau Traject gevraagd
1. een helder concept uit te tekenen voor Oosterweel-light;
2. een onderzoek te doen naar mogelijke alternatieve trajecten voor het gevaarlijk transport. Het Toekomstverbond stelt dat de Ring een stedelijke ringweg wordt. Past een stedelijke ringweg nog in het TEN-T-netwerk?

Want
1. Oosterweel-light = overkapping, ook aan het Sportpaleis  + redding Noordkasteel
2. Ring zonder gevaarlijk transport = overkapping zonder gaten

Crowdfunding bij burgers: 40.000 euro tegen half april

Ringland verzamelt voor deze twee studies de nodige fondsen en doet daarbij opnieuw een beroep op burgers. Via crowdfunding hoopt Ringland tegen half april 40.000 euro op te halen. Daarvoor doet Ringland een oproep via zijn nieuwsbrief en Facebook-pagina en bussen vrijwilligers in maart massaal flyers in de wijken die het meest baat zullen hebben bij alternatieve oplossingen.

Giften voor deze studies zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. Overschrijven kan daarvoor via de website van Ringland op de rekening van de Koning Boudewijnstichting (rek.nr. BE10 0000 0000 0404 met vermelding van de code ***017/1590/00007***).

Verjaardagsfeest voor 4 jaar Ringland

De crowdfunding wordt gelanceerd aan de vooravond van het feest voor de vierde verjaardag van Ringland.

Sinds de oprichting op 14 februari 2014, de dag van het ‘Valentijnsakkoord’, is Ringland uitgegroeid tot een actieve en breed gedragen burgerbeweging die ook weegt op het beleid. Zie: de ondertekening van het Toekomstverbond, de participatie in de Werkgemeenschap, het covoorzitterschap van de werktafels, enzovoort.

Ringland is daar best trots op en wil dat ook vieren met zijn brede achterban. Op zaterdag 17 februari van 14 tot 17 uur vindt op de Groenplaats in Antwerpen een verjaardagsfeest plaats. Voor die gelegenheid zijn met de steun van Gazet van Antwerpen 100.000 borden van ‘Gans de Ring’ gedrukt. Dit gezelschapsspel van Ringland wordt gratis uitgedeeld.   

Gans de Ring op school

Na het verjaardagsfeest trekken vrijwilligers van Ringland met ‘Gans de Ring’ naar de scholen. Met het gezelschapsspel krijgen kinderen spelenderwijs inzicht in ons verplaatsingsgedrag en de mobiliteitsproblemen in en rond de stad. Zo zien ze ook de noodzaak van een ‘modal shift’ naar minder autoverkeer. Zonder ‘mental shift’ zal dat niet lukken.
Ringland heeft naast het spel een lespakket samengesteld dat zich richt tot het vijfde en zesde jaar van het lager onderwijs en het eerste en tweede jaar van het middelbaar. Via de kinderen, die het spelbord mee naar huis krijgen, worden ook de ouders bereikt. Leerkrachten en ouders die interesse hebben voor ‘Gans de Ring op school’, kunnen mailen naar speelmee@ringland.be.

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -