Dinsdag 13 augustus

Van vage intenties naar concrete verbintenissen

Persbericht Ringland, Ademloos, stRaten-generaal, 13/8/2019

Ringland, Ademloos en stRaten-generaal roepen de onderhandelaars voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering met dit filmpje op om concreet werk te maken van hun verkiezingsbeloftes aangaande de volledige overkapping. Terwijl de startnota van Bart De Wever nog erg vaag blijft over infrastructuurprojecten en duurzame vervoersmiddelen, verwachten de burgerbewegingen van de onderhandelaars van de N-VA, Open VLD en CD&V de volgende weken een meer gedetailleerde uitwerking van het Toekomstverbond. 

In de startnota van Bart De Wever voor de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering komt een aantal thema’s al vrij gedetailleerd aan bod. Andere, niet minder cruciale projecten, worden niet vermeld of blijven vaag. ‘We waken over een zo snel mogelijke uitvoering van de grote infrastructuurprojecten die op stapel staan’, luidt het. Maar bijvoorbeeld de Oosterweelverbinding en de volledige overkapping van de Antwerpse Ring worden niet concreet genoemd, terwijl dat voor Vlaanderen veruit de belangrijkste infrastructuurprojecten zijn in het komende decennium. 

Tijdens de vorige legislatuur zijn daarover in het Toekomstverbond belangrijke beslissingen genomen. Voor de komende regeerperiode moeten die herbevestigd én verstevigd worden. De Antwerpse burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos rekenen erop dat de onderhandelaars van de N-VA, Open VLD en CD&V daar werk van maken. Het komt erop aan nú een duidelijk stappenplan op te stellen, van de eerste leefbaarheidsprojecten naar de volledige overkapping.

Bouwaanvraag

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding. Die voorziet nog niet in die afgesproken maximale overkapping. Nochtans is het intussen duidelijk dat een gefaseerde aanpak, waarbij bijkomende overkappingen pas over enkele jaren zouden worden uitgevoerd, ingewikkelder en duurder zou zijn. Op korte termijn moeten dus bijkomende middelen voor de volledige overkapping toegewezen worden.

De volgende Vlaamse regering moet voor een vlottere mobiliteit en meer leefbaarheid sowieso het investeringsniveau fors optrekken, niet alleen in en om Antwerpen, maar in alle vervoerregio’s in Vlaanderen. 

Duurzame vervoersmiddelen

Naast de overkapping moet onder meer de A102 concreet gepland worden, als cruciaal onderdeel van het Haventracé. Voorts zal het ‘Routeplan 2030’ de nodige investeringen vergen. Zonder middelen is de noodzakelijke modal shift naar duurzamer vervoer immers niet te realiseren. 

Wat de modal shift betreft verwelkomen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal daarom de volgende passage uit de startnota: ‘Tegelijk investeren we fors in de duurzame vervoersmiddelen: fietssnelwegen, binnenvaart, spoor en openbaar vervoer. We zetten daarbij tevens in op combimobiliteit, waarbij burgers en bedrijven vlot kunnen schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen.’ Maar ook die belofte blijft nog vaag. De burgerbewegingen dringen erop aan dat de onderhandelaars de komende weken de daad bij het woord voegen. Het memorandum van Ringland, Ademloos en stRaten-generaal biedt daarbij meer dan voldoende inspiratie. 

Innovatie

De startnota legt terecht de nadruk op innovatie. Ook in de beleidsdomeinen mobiliteit en ruimtelijke ordening is die aan de orde, onder meer inzake alternatieve financiering voor infrastructuur en stadsontwikkeling, verhandelbare bouwrechten en gericht instrumentarium. Alleen zo kan niet alleen de modal shift in gang gezet worden, maar ook de bouwshift die noodzakelijk is om de ruimtelijke verrommeling eindelijk te keren. Finaal moeten mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling weer maximaal op elkaar afgestemd worden.

Wake-upcall

De burgerbewegingen herinneren de politici graag aan de beloftes die ze in de aanloop naar de verkiezingen gedaan hebben. Vandaag stuurt Ringland daarom deze wake-upcall uit: Maak Ringland waar!

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -