Vrijdag 29 mei

Zeven dringende voorstellen voor een update van het Toekomstverbond

Minister Peeters zet belangrijke stap voor Haventracé 

Bron: Persbericht Ringland, Ademloos, stRaten-generaal, 29.5.2020

Ringland, stRaten-generaal en Ademloos doen in een nota aan de Vlaamse regering zeven voorstellen voor een update van het Toekomstverbond. Deze nota komt er drie jaar na het sluiten van dat verbond tussen de burgerbewegingen en de overheid. De burgerbewegingen overhandigden ze deze week aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Zij kondigt vandaag al initiatieven aan voor een van de voorstellen: ze geeft Lantis, het Agentschap Wegen en Verkeer en de afdeling Maritieme Toegang de opdracht werk te maken van het Haventracé. Minister Peeters opent op woensdag 3 juni ook de eerste van de drie webinars van de burgerbewegingen.

De Antwerpse burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal verwachten van de Vlaamse regering tijdens deze legislatuur stevige engagementen en gerichte initiatieven voor de verdere realisatie van het Toekomstverbond. Ze schreven hun voorstellen neer in een nota aan de Vlaamse regering naar aanleiding van de derde verjaardag van het ‘Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid’, dat werd gesloten op 15 maart 2017. Door de coronacrisis kon de nota pas deze week overhandigd worden aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Het doel van de voorstellen blijft de overkapping van de volledige Antwerpse Ring, als hefboom voor de uitbouw van een gezonde, groene, leefbare en bereikbare stad. 

In het kader van het Toekomstverbond zijn al grote stappen vooruit gezet, vooral in het ontwerp van de Oosterweelverbinding (de knopen Noordkasteel, Groenendaallaan en Schijnpoort) en de leefbaarheidsprojecten. Op andere terreinen, zoals het Routeplan voor de modal shift naar duurzamer verkeer en het Haventracé, is de vooruitgang minder groot dan wat drie jaar geleden werd vooropgesteld. Belangrijker is dat het engagement voor het hele project vorig jaar wel bevestigd is, zowel in het bestuursakkoord van de stad Antwerpen (‘De Grote Verbinding’) als in het Vlaams regeerakkoord. Minister Lydia Peeters voegt nu de daad bij het woord, alvast wat het Haventracé betreft.

Met bovenstaand beeld kondigde Ringland drie jaar geleden het Toekomstverbond aan. De Antwerpse burgerbewegingen gingen uit van deze vier pijlers (I-IV) voor hun zeven dringende voorstellen (1-7) aan de Vlaamse regering.

Download hier de integrale nota

I. Een stroomversnelling in de realisatie van de modal shift

1. Het Routeplan 2030 voor de Vervoerregio Antwerpen moet dringend worden gefinaliseerd. Er is nood aan een veel betere doorstroming van het openbaar vervoer in de stadsregio, een veel groter aanbod op het voorstads-treinnetwerk, de uitbouw van fietsnetwerken, structurele minder-hinder-maatregelen tijdens de Oosterweelwerken en extra studies rond belangrijke strategische tramprojecten richting Ranst en Boom bijvoorbeeld.

II. Naar de volledige overkapping van de R1-Noord

2. Het aantal gaten in de eerste reeks overkappingen moet al van bij de realisatie van fase 1 (2025-2030) tot het absolute minimum beperkt worden. Innovatieve technieken voor luchtbehandeling en een beter management van gevaarlijke ADR-transporten bieden daartoe kansen.

3. Al meteen tijdens fase1-Oosterweel moet de hele R1-Noord overkapt worden. Daarvoor moet er de nodige financiering komen, evenals afspraken met het aannemersconsortium. Zowel vanuit technisch als financieel oogpunt zou het onverantwoord zijn om die overkapping pas later te realiseren. 

4. De plannen voor Oosterweel en de R1-Noord kunnen wellicht nog goedkoper. Dat kan door minder capaciteit te voorzien tijdens de werken (2x3 rijstroken volstaat), door al meteen uit te gaan van de volledig gerealiseerde modal shift (wellicht ook dan minder rijstroken mogelijk), goedkopere oplossingen te zoeken voor de tunnels (via ontwerp en technische uitvoering) enz.

III. Vooruitgang in het Haventracé

5. Voor de ‘Ring rond de Stad’ moet de ‘procedure complexe projecten’ worden opgestart. Het project moet rekening houden met de extra containercapaciteit in de haven én de realisatie van zowel de 2de haven-spoorontsluiting als de A102.

IV. Naar de volledige overkapping van de R1-Zuid

6. Het basisontwerp voor de R1-Zuid moet zo snel mogelijk concreet worden. Het huidige Oosterweel-ontwerp moet daar immers verder op aangepast worden, o.m. voor de aansluiting van gemengd verkeer (R1-Noord) naar gescheiden verkeer (R1-Zuid). Ook de knoop E313/E34 moet in dat licht herbekeken worden. 

7. Voor de studieopdracht voor de Spaghettiknoop R1-Zuid moet de aansluiting op het ‘basisconcept gescheiden verkeer op de R1-Zuid’ grondig bekeken worden. Ook voor het deel van de Kennedytunnel tot het station Zuid moet er een ontwerp gemaakt worden en middelen vastgelegd, evenals voor de overkapping van de knoop Zuid.

 
Belangrijke stap vooruit voor het Haventracé 

Wat het Haventracé betreft (punt 5), gaf minister van Mobiliteit Lydia Peeters vandaag de opdracht aan Lantis, het Agentschap Wegen en Verkeer en de afdeling Maritieme Toegang om daarvoor de procedure ‘complexe projecten’ op te starten. Zij moeten zich buigen over respectievelijk de versterking van de Tijsmanstunnel, het tracé op de rechteroever en op de linkeroever.

Het Haventracé omvat de bestaande R2 (van de E34 op Linkeroever, door de haven, via de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel) langs de A1-Noord en de nog aan te leggen A102 (in een tunnel) tussen het knooppunt A12/E19 in Ekeren en de E313 in Wommelgem. 

De burgerbewegingen reageren tevreden op deze stap. ‘Deze noordelijke 'Ring rond de stad' is belangrijk om het doorgaande en havenverkeer weg te leiden van de huidige Ring en dus van de stad’, zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. ‘De Oosterweelverbinding is immers vertimmerd tot een stedelijke snelweg.'  

Het zware verkeer wegleiden van de huidige Ring is noodzakelijk voor de leefbaarheid daar. 'We dringen er uiteraard wel op aan dat bij de aanleg van het Haventracé rekening wordt gehouden met de bekommernissen van burgers en actiegroepen in die omgeving', zegt Wim van Hees van Ademloos. 'Het kan niet de bedoeling zijn dat de leefbaarheidsproblemen verlegd worden.' Actiegroepen uit de omgeving participeren al in de werkbank Haventracé. 

Het Haventracé is ten slotte ook voor de overkapping van de Ring van levensbelang, besluit Peter Vermeulen van Ringland. 'Met het huidige volume aan verkeer is een overkapping met gescheiden tunnels niet haalbaar. Het verkeer zal hoe dan ook moeten verminderen. De modal shift blijft noodzakelijk.'

Tijdens de webwoensdagen van de burgerbewegingen, op 3, 17 en 24 juni om 20 uur, maken Ringland, Ademloos en stRaten-generaal een stand van zaken op van het Toekomstverbond. Minister Peeters zal de eerste webinar bijwonen. 

Meer nieuws

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -