Corona of niet, Ringland neemt je deze zomer toch mee voor een Europese rondreis. Boek hier alvast je ticketje! We spreken af op het perron en schepen samen in voor een ontdekkingstocht langs de ‘ringlanden’ van Maastricht, Madrid, Hamburg, Stockholm en Parijs.

Niet alleen in Antwerpen, maar ook in andere steden drukte koning Auto halverwege de 20ste-eeuw zijn stempel op de stedenbouw. Zonder aarzelen palmde hij er de publieke ruimte in. Steden raakten ruimtelijk verdeeld door de autowegen die er in de geest van de tijd dwars door buurten en wijken aangelegd werden. 

Het duurde niet lang of die snelwegen raakten overbelast. Lawaaihinder en luchtvervuiling maakten de steden onleefbaar. Inwoners, ondernemers en overheden gingen op zoek naar oplossingen. Ze kaartten niet alleen de mobiliteitsproblematiek aan, maar zochten opnieuw verbinding met elkaar, over de barrières van de snelwegen heen.

Pak je koffers voor een reis langs inspirerende stedenbouwkundige initiatieven!

MAASTRICHT

De Groene Loper (A2)

Lengte 2,3 km
Jaar ingebruikname 2016-2017
Omschrijving  

 

Aanvankelijk groeide een Maastrichts karrespoor uit tot een aantrekkelijke stadsboulevard met luxeflats waar het rustig wonen was. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd de A2 in Maastricht echter een verkeersriool waar files, geluidsoverlast en levensgevaarlijke oversteekplaatsen de dagelijkse realiteit waren. Nadat het idee voor een geluidswal begraven was, ontstond het idee om ook de snelweg te begraven. Of toch in een tunnel te leggen, om op die manier niet alleen de bereikbaarheid maar ook de leefbaarheid van Maastricht te verbeteren.

Uiteindelijk sloegen het Nederlandse rijk, de provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Meerssen in 2002 de handen in elkaar voor de ondertunneling van de A2. De werken werden gefaseerd uitgevoerd, maar in 2017 kon alle verkeer ter hoogte van Maastricht ondergronds rijden door een dubbellaagse tunnel met 2 x 2 kokers met telkens twee rijstroken per koker.

Bovengronds startte de herinrichting van de lokale weginfrastructuur en de aanleg van de zogenaamde Groene Loper. Langs het tracé van de A2 werden fiets- en wandelpaden aangelegd en werd een langgerekte groene ader met bijna 2.000 nieuwe bomen ontwikkeld. Er werden nieuwe winkels en woningen opgetrokken en er groeide opnieuw een levendig sociaal weefsel, met onder meer de organisatie van de Groene Loper-loopwedstrijd, een boerenmarkt en een kerstwandeling.

MADRID

Madrid Rio – Calle 30 (M30)

Lengte 56 km, waarvan 20 km park
Jaar ingebruikname 2008
Omschrijving  

 

Met maar liefst 19 rijvakken over een breedte van 100 meter was de M30 in Madrid een ondoordringbare barrière in de stad. Het verkeer passeerde op nauwelijks 10 meter van de bebouwing en zorgde voor grote geluidshinder en ernstige vervuiling van de lucht en de rivier Manzanares. Na amper drie jaar overleg en planning werd beslist om de drukste snelweg in Spanje te herconfigureren en te ondertunnelen om de verkeersstroom opnieuw vlot te trekken en de stad weer leefbaar te maken. Nog eens drie jaar later was het grootste Spaanse infrastructuurproject al een feit! Er werden voor 99 kilometer nieuwe wegen aangelegd, waarvan maar liefst 56 kilometer in tunnels.

De Madrilenen zijn enthousiast over hun vernieuwde stad, maar waarschuwen ook om niet overhaast te werk te gaan, zoals dat in de Spaanse hoofdstad wel gebeurde. De bevolking had maar beperkt inspraak, de vooropgestelde budgetten konden niet gehandhaafd worden en het infrastructuurontwerp werd te weinig doorgelicht. Door de capaciteitsverhoging zal het verkeer alleen maar toenemen, waardoor de Madrilenen vrezen dat op termijn de file- en vervuilingsproblemen terugkeren. Ze pleiten dan ook voor maatregelen die het autogebruik ontraden en het gebruik van alternatieve vervoerswijzen stimuleren.

Toch genieten de inwoners nu elke dag van hun Madrid Rio, een uitgestrekte groenzone van maar liefst 20 kilometer die zich uitstrekt boven op de M30 en langs de Manzanares. De rivier heeft haar natuurlijke loop teruggevonden en de biodiversiteit neemt weer toe. De Madrilenen horen de vogels weer fluiten en ze kunnen de planten en bloemen opnieuw ruiken. Een netwerk van fiets- en wandelpaden verbindt tal van grasweides, waterpartijen en sportfaciliteiten. Het vastgoed in de omgeving kent een sterke heropleving en de verkeersveiligheid in de stad maakt een grote sprong voorwaarts. Ook op het vlak van luchtkwaliteit en geluidsoverlast kan de stad nu een veel beter rapport voorleggen.

HAMBURG

Der Hamburger Deckel (A7)

Lengte 3,5 km
Jaar ingebruikname 2025 (gepland)
Omschrijving  

 

Al sinds de jaren 1970 snijdt de A7 de Hamburgse stadwijken in tweeën en zijn inwoners bezorgd over de geluidsoverlast en de luchtvervuiling. Ruim drie decennia lang ijverde de burgerbeweging Ohne Dach ist Krach voor oplossingen om de leefbaarheid te verbeteren. Uiteindelijk raakten ook de overheden overtuigd van de noodzaak om de autoweg aan te pakken. De A7 is immers een belangrijke noord-zuidas en om een permanente stilstand van het verkeer in de wijde omgeving te vermijden drong een heraanleg zich op.

De werken zijn nog volop aan de gang, de oplevering wordt verwacht voor 2025. Om budgettaire redenen kan niet de volledige autoweg in Hamburg overkapt worden, maar in de dichtbebouwde gebieden waar de drempelwaarden voor geluidsoverlast overschreden worden, worden drie ‘deksels’ (Deckel) gebouwd. Bij de heraanleg van de A7 wordt fluisterasfalt gebruikt en komen er ook geluidsschermen.

Op en rond het snelwegdak ontstaat een groenzone van 25 hectare (250.000 m2) met een promenade en een bomenpark, met volkstuintjes en met horeca, evenementenlocaties en recreatiegebieden. De deksels worden vrij licht gedimensioneerd in functie van de groenaanleg en de bouw van lichte constructies zoals tuinhuisjes. Zwaardere constructies, zoals woningbouw, worden ontwikkeld naast de overkapping langs het A7-traject. Een uitgebreid netwerk van fiets- en wandelpaden moet het autogebruik ontmoedigen en andere vervoersmodi stimuleren.

Het ontwerp van de Hamburgse deksels is een zogenaamd community driven design. De bewoners werden sterk betrokken bij het planningsproces en konden deelnemen aan de publieke consultatierondes. Ten slotte werden ook de verschillende ontwerpvoorstellen gepubliceerd en was er ruimte voor feedback en ideeënuitwisseling.

STOCKHOLM

Södra Länken (Riksväg 75)

Lengte 4,5 km
Jaar ingebruikname 2004
Omschrijving  

 

Eindeloze files, overvolle P+R’s en afgeladen metrolijnen teisterden aan het einde van de 20ste eeuw het zuiden van Stockholm. En toch dateerden de eerste ideeën om een ringweg te ontwikkelen en zo de verzadigde infrastructuur te ontlasten al van 1930. De plannen daarvoor werden de daaropvolgende decennia ook meermaals in het mobiliteitsbeleid ingeschreven. Maar ondanks de schrijnende nood aan ademruimte in de stad werden ze telkens op de lange baan geschoven.

In 1997 werd dan toch begonnen met de bouw van de Södra Länken (‘de zuidelijke verbinding’). Zeven jaar later werd het zuidelijke deel van de ringweg rond Stockholm in gebruik genomen. Door de ontwikkeling van nieuwe stadswijken zoals Hammarby Sjöstad en Arsta werd immers nog meer verkeersdrukte verwacht. De ringweg in het zuiden en extra investeringen in het openbaar vervoer in het centrum moesten het doorgaande autoverkeer in de stad dan ook beperken. Wegens de geluidsoverlast en de luchtvervuiling verbiedt de wetgeving echter om wegen van deze grootteorde aan te leggen in residentiële stadswijken. Daarom werd de Södra Länken aangelegd in tunnels onder het bestaande stadsweefsel en onder de kanalen die de Stockholmse eilanden met elkaar verbinden.

PARIJS

A1

Lengte 1,3 km
Jaar ingebruikname 1997
Omschrijving  

 

Halverwege de 20ste eeuw eist koning Auto ook in de Franse hoofdstad hoe langer hoe meer zijn plaats op. In de jaren 60 wordt in het noorden van de stad de snelweg A1 aangelegd. De infrastructuur staat volledig ten dienste van het autoverkeer, en de ruimtelijke opdeling van de stad lijkt slechts bijzaak.

Aan het begin van de jaren 90 wordt beslist om de noordelijke stadswijken op te waarderen. Het grootschalige stadsvernieuwingsproject kadert in de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal in 1998 en het daarbij behorende Stade de France dat in Saint-Denis gebouwd wordt. In 1995 gaan de werken van start en amper twee jaar later, in 1997, wordt de nieuwe, ondergrondse A1 in gebruik genomen.

Boven op de A1 wordt een groene promenade aangelegd met speeltuinen voor kinderen en grasweides met zitbanken en kleurrijke bloembedden.

ANTWERPEN

Ringland

De overkappingen en tunnels van Maastricht, Madrid, Hamburg, Stockholm en Parijs tonen dat Ringland kán. Deze immense projecten groeiden vanuit hetzelfde verhaal: inwoners, bedrijven en politici wilden een oplossing voor de stad. Geen ongezonde lucht meer, wel meer plaats om te leven. 

Ringland is dus dichterbij dan je denkt …

In Antwerpen kan zelfs de langste overkapping van Europa komen. De plannen voor 15,6 km verkeer onder de grond worden de volgende maanden verder uitgewerkt. Onze vrijwilligers zitten mee aan de tekentafel, doen onderzoek en blijven actief buurtbewoners betrekken. 

… en dat lukt alleen dankzij jouw steun

Sympathisanten zoals jij zijn de warme wind onder de vleugels van Ringland. Dankzij jouw financiële steun kunnen onze twee halftijdse personeelsleden onze vele vrijwilligers ondersteunen en begeleiden. Overweeg je een extra donatie of een maandelijks gift?

Dat kan op 

Koning Boudewijnstichting
BE10 0000 0000 0404

met de Ringland-code
** 017/1590/00714 **

 

Vanaf 40 euro per jaar krijg je een fiscaal attest. Extra voordeel: naar aanleiding van de COVID-19-crisis verhoogde de federale regering de fiscale aftrek van 45% naar 60% voor giften in 2020.

Op een dag groeit er ook gras op Ringland in Antwerpen. Ooit worden er ook hier mooie verhalen beleefd tijdens de zomervakantie. Met jouw steun is Ringland dichterbij dan je denkt! …

 

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -