Sinds de lancering van Ringland, in februari 2014, is er ontzettend veel gebeurd. Maar er ligt ook nog veel werk op de plank. Hieronder bieden we per thema de stand van zaken in januari 2018.

Ben je even niet meer mee? Lees dan eerst een korte intro over: 
Wat voorafging 
Ringland in een notendop 
Het Toekomstverbond in een notendop 
De modal split 50/50

Intussen heeft de Vlaamse regering in juni 2018 prioritaire leefbaarheids- en overkappingsprojecten voor de Ringzone projecten geselecteerd. Lees hier de nieuwsbrief van Ringland daarover. Een stand van zaken, najaar 2019, verneem je op de Horta-avond van de burgerbewegingen op maandag 18 november om 20 uur in zaal Horta en op de Ringdagen van het team van de overkappingsintendant op dinsdag 26 en woensdag 27 november in de Handelsbeurs. 

Is het glas half vol of half leeg?

Stand van zaken januari 2018

Overkapping

Wat is er gebeurd?

Het idee van de overkapping, door Ringland in 2014 op de agenda gezet, heeft steeds meer mensen en bijgevolg ook politici overtuigd. In 2016 ging in opdracht van de Vlaamse regering overkappingsintendant Alexander D’Hooghe aan de slag. Nadat de burgerbewegingen en de overheid in 2017 het Toekomstverbond afgesloten hadden, begonnen zes ontwerpteams de overkapping uit te werken, met inbreng van de burgers.

Is het glas half vol of half leeg?

Enerzijds is dit proces niet meer te stoppen, de overkapping komt er! Anderzijds: hoe volledig zal een volledige overkapping zijn?
Voor Ringland van aan de Kennedytunnel tot aan het knooppunt A12/E19 voorbij de Luchtbal en zonder ‘gaten’. De ontwerpers zijn wettelijk verplicht om de 2 km een gat van 150 meter in te plannen als veiligheidsmaatregel. Dat komt omdat de Ring behoort tot het Europese TNT-netwerk en voorzien moet zijn op explosief ADR- transport. Ringland blijft pleiten voor een andere oplossing en plant daarvoor een extra studie.
Daarnaast bepleit Ringland maximale aandacht voor de ‘kritische continuïteiten’: er moet zo veel mogelijk samenhang zijn tussen de zes segmenten wat treft water, natuur, energie enz.
Er blijft ook nog onduidelijkheid over de ‘ondergrond’: hoe ziet de Ring er onder de overkapping uit? Dat onderzoek en ontwerp zouden dit jaar ook moeten opstarten.

Wat heeft Ringland gedaan?

Ringland heeft van meet af aan studiewerk verricht. Die expertise is aangeboden aan de overkappingsintendant en de ontwerpteams. De burgerbeweging heeft haar achterban aangemoedigd deel te nemen aan de Ringdagen in september 2017 en de daarop volgende workshops in de zes segmenten.

Welke uitdagingen zijn er nog?

In de ontwerpen van de zes teams moet er voldoende aandacht zijn voor de ‘kritische continuïteiten’: de samenhang tussen de segmenten wat water, natuur, energie enz. betreft.
Voor de projecten die de ontwerpteams voorstellen voor de eerste fase van de overkapping (1,25 miljard euro) moet er brede instemming bestaan onder de bevolking. Ze moeten ook perspectief bieden op de vollédige overkapping.

Wat doet Ringland nog?

De Ringland Academie bestudeert alternatieven voor de gaten van 150 meter in de overkapping. Daarnaast werken experts in opdracht van de burgerbeweging het ontwerp voor Oosterweel-light verder uit.
Wat de beoordeling en selectie van de eerste projecten betreft, werken we samen met het team van de intendant een procedure uit. We denken aan een soort R600, naar het voorbeeld van de G1000 van enkele jaren geleden, waarbij niet alleen een jury van experts maar ook de Antwerpenaar een stem krijgt.

Waar hebben we je voor nodig?

Burgers zijn als ervaringsdeskundigen goed geplaatst om mee te beslissen wat er nodig is om van Antwerpen een mobiele en leefbare stad en regio te maken. Hun stem is waardevol in het ontwerpproces van de teams.
Daarnaast moeten we de overheid blijven overtuigen van de noodzakelijke maatregelen en bij verkiezingen steun verlenen aan politici die aandacht hebben voor een betere leefbaarheid en mobiliteit.

Naar boven

Werkgemeenschap

Wat is er gebeurd?

In het Toekomstverbond is afgesproken dat de burgers voortaan mee aan tafel zitten. Dat gebeurt in de Werkgemeenschap, die vandaag reeds werk maakt van vier thematische werkbanken: Overkapping, Oosterweel-light, Haventracé en Routeplan 2030.

Is het glas half vol of half leeg?

Het Toekomstverbond is als een regeerakkoord: de intenties zijn duidelijk. Maar er ligt ook in 2018 nog veel werk op de plank om het akkoord daadwerkelijk af te dwingen. De Werkgemeenschap is vorig jaar veel te traag op gang gekomen, vandaag lijkt er eindelijk wel schot in de zaak te komen.

Wat heeft Ringland gedaan?

De burgerbewegingen hebben voorgesteld en afgedwongen dat de vier werkbanken geleid worden door duo’s. Omdat de burgerbewegingen nu voor elke werkbank een co-voorzitter mogen aanwijzen, is co-creatie met de burgers beter verzekerd.

Welke uitdagingen zijn er nog?

Twee werkbanken en de Werkgemeenschap zelf moeten nu echt uit de startblokken schieten. De realisatie van de modal shift en de uitbouw van het Haventracé (inclusief de A102) zijn immers essentieel voor de overkapping.

Wat gaat Ringland nog doen?

De burgerbewegingen werken actief mee in de werkbank Overkapping. Die wordt vanaf 2018 geleid in co-voorzitterschap van intendant Alexander D’Hooghe en Peter Vermeulen van Ringland.
Ringland biedt ook verder studiewerk aan, onder meer over de Oosterweelknoop.

Waar hebben we je voor nodig?

Blijf onze inspanningen op de voet volgen, via onze nieuwsbrief en website. Blijf ons ook financieel steunen, zodat we verdere studies kunnen uitvoeren. Blijf op inspraakmomenten ijveren voor een volledige overkapping zonder gaten, met gescheiden verkeer en eenvoudige knooppunten.

Naar boven

Financiering overkapping

Wat is er gebeurd?

Met het Toekomstverbond hebben de Vlaamse regering en de stad Antwerpen samen 1,25 miljard euro toegezegd voor de eerste fase van de overkapping. De middelen in dit ‘rollend fonds voor leefbaarheidsprojecten’ komen van onbenutte kredieten van de het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

Is het glas half vol of half leeg?

1,25 miljard euro is niet weinig. Anderzijds is dat uiteraard nog niet genoeg. Er is nog geen zicht op de verdere financiering voor de volgende fases van de overkapping. Daarvoor is dringend bijkomend studiewerk nodig en is het onder meer nog steeds wachten op een resolutie in het Vlaams Parlement, die meer garanties kan bieden voor de toekomst.

Wat heeft Ringland gedaan?

De burgerbewegingen hebben er samen voor gepleit dat er middelen vrijgemaakt worden voor de overkapping. Dat heeft geleid tot het beschikbaar stellen van een eerste schijf van 1,25 miljard euro. Voor de verdere financiering werkte de Ringland Academie in 2016 al een basisvoorstel uit, dat onder meer voorziet in een vorm van stadstol. De overkapping zal daarnaast een zeker terugverdieneffect hebben in de vorm van stadsontwikkeling (15 à 20%, goed voor de stadskas), een betere mobiliteit (goed voor de economie) en een betere volksgezondheid en welbevinden van de bevolking (goed voor de sociale zekerheid).

Welke uitdagingen liggen er nog?

Er zijn nog onvoldoende garanties dat de al toegezegde middelen enkel gebruikt zullen worden voor de overkapping zelf. Ringland staat bijvoorbeeld wel achter de aanleg van een Ringspoor en/of een Singeltram als bijdrage tot de modal shift, maar voor dergelijke initiatieven moet de reguliere begroting worden aangesproken.
Voorts zijn er nog geen verbintenissen voor de financiering op de langere termijn, van al de volgende fases van de overkapping.

Wat gaat Ringland nog doen?

De burgerbewegingen ijveren er bij de politieke partijen voor dat ze in het Vlaams Parlement een resolutie aannemen die de verdere uitvoering van de overkapping garandeert. Ook in rechtstreekse contacten met de overkappingsintendant hameren we daarop. Verder willen we, in samenwerking met de overheden, de universiteit én Europa een studie uitvoeren over mogelijke financieringsmechanismen voor de volledige overkapping.

Waar hebben we je voor nodig?

Blijf je informeren en blijf ons steunen. Dwing van politici engagementen af.
Overtuig voorts je vrienden en kennissen van buiten Antwerpen dat het geld voor de overkapping ook hen ten goede komt. Zij hebben immers ook baat bij een vlottere mobiliteit (goed voor de economie) en een betere gezondheid van de burgers (goed voor de sociale zekerheid).

Naar boven

Oosterweel-light

Wat is er gebeurd?

In de aanloop naar het Toekomstverbond hebben Ademloos, stRaten-generaal en Ringland ervoor gepleit de Oosterweelverbinding, die de Ring rond maakt, te reserveren voor het stadsregionale verkeer. Het doorgaande verkeer wordt over het Haventracé gestuurd. Daardoor kan het ontwerp voor Oosterweel eenvoudiger én goedkoper en kunnen het Noordkasteel en de historische SAMGA-silo’s gevrijwaard worden. De drie burgerbewegingen werken zelf aan alternatieve ontwerpen.

Is het glas half vol of half leeg?

Het principe dat Oosterweel enkel voor het stadsregionaal verkeer bestemd is, is aanvaard. Er is bereidheid om de alternatieve ontwerpen te bestuderen. Maar het is nog steeds wachten op een beslissing.

Wat heeft Ringland gedaan?

Ringland heeft zich aangesloten bij stRaten-generaal en Ademloos in hun volgehouden strijd tegen de oude plannen voor Oosterweel, onder meer door het verzamelen van handtekeningen voor een volksraadpleging. De burgerbewegingen hebben ook alternatieve ontwerpen uitgetekend. Die worden momenteel zelfs nog meer uitgewerkt voor de verdere beoordeling in de MER-procedure.
Die MER-procedure onderzoekt de milieu-effecten. Aan de hand daarvan wordt onder meer beslist welke variant van de toekomstige Oosterweelknoop wordt voorgesteld, en onrechtstreeks dus ook hoe een groot deel van de overkapping er al dan niet kan uitzien. Als de MER-procedure afgerond is, kan de bouwaanvraag ingediend worden en de aanbesteding voor de Oosterweelverbinding voorbereid.

Welke uitdagingen zijn er nog?

Ook voor de aansluiting van Oosterweel op de Ring, ter hoogte van het Sportpaleis, moet er een eenvoudiger en goedkoper ontwerp komen. We blijven ervan overtuigd dat het systeem van gescheiden verkeer dat op het centrale deel van de Ring zal worden toegepast, niet plots kan ophouden ter hoogte van het Sportpaleis.

Wat gaat Ringland nog doen?

Ringland maakt samen met de andere burgerbewegingen deel uit van de werkbank Oosterweel. Manu Claeys van stRaten-generaal wordt, naast Wim Lux (departementshoofd Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit van de provincie Antwerpen), co-voorzitter. Voorts werkt de Ringland Academie verder aan een eenvoudiger en goedkoper ontwerp voor de Oosterweelknoop.

Waar hebben we je voor nodig?

We hebben jouw verdere (financiële) steun nodig zodat we onze studies kunnen voortzetten.

Naar boven

Haventracé

Wat is er gebeurd?

In de aanloop naar het Toekomstverbond hebben Ademloos, stRaten-generaal en Ringland ervoor gepleit de Oosterweelverbinding, die de Ring rond maakt, te reserveren voor het stadsregionale verkeer. Het doorgaande verkeer wordt verder weg van de stad geleid over het noordelijker gelegen Haventracé. Dat tracé omvat de bestaande A12 inclusief de Tijsmanstunnel (die versterkt moet worden) en de nog aan te leggen A102, de verbinding tussen de E313 in Wommelgem en het knooppunt A12/E19 in Ekeren.

Is het glas half vol of half leeg?

Het principe dat het doorgaande verkeer verder weg van de stad wordt geleid, is aanvaard. Anderzijds is nog geen begin gemaakt van de werken voor de A102. Nochtans zou die er eerst moeten zijn vooraleer begonnen kan worden met de werken voor de overkapping.
Daarnaast is het nog wachten op garanties dat er rond de A12 maatregelen getroffen worden voor een betere leefbaarheid (o.m. geluidsschermen). Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de problemen van de stad verschoven worden naar de rand.

Wat heeft Ringland gedaan?

Ringland heeft zich aangesloten bij stRaten-generaal en Ademloos in hun volgehouden strijd tegen de oude plannen voor Oosterweel, onder meer door het verzamelen van handtekeningen voor een volksraadpleging. Daardoor is nu het principe aanvaard dat het doorgaande verkeer niet meer door de stad zal rijden, maar noordelijker over het Haventracé.

Welke uitdagingen liggen er nog?

Er moet nu dringend werk gemaakt worden van de A102, de verbinding tussen de E313 in Wommelgem en het knooppunt A12/E19 in Ekeren. Daarbij moet erover gewaakt worden dat de lasten niet afgewend op de randgemeenten. Ook langs de A12 in Ekeren en de noordrand moeten maatregelen voor een betere leefbaarheid getroffen worden.

Wat gaat Ringland nog doen?

Ringland maakt samen met de andere burgerbewegingen deel uit van de werkbank Haventracé. Dirk Cleiren van GruunRant wordt, naast provinciegouverneur Cathy Berx , co-voorzitter. Samen met de actiegroepen uit de rand pleiten we voor leefbaarheidsgaranties.

Waar hebben we je voor nodig?

Blijf je informeren en ons steunen. Dwing van politici engagementen af.

Naar boven

Routeplan 2030

Wat is er gebeurd?

De overkapping is pas realiseerbaar als we eerst naar minder autoverkeer gaan. Daarom is in het Toekomstverbond een ‘modal shift 50/50’ afgedwongen: tegen 2030 mag nog maar de helft van de verplaatsingen gebeuren met auto’s of vrachtwagens. Nu is dat nog 70 procent, tegenover 30 procent verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer.
In de binnenstad is de 50/50 al gerealiseerd, daarbuiten en vooral in de rand nog lang niet. Omdat maatregelen zich daarom niet mogen beperken tot de stad alleen, is een Vervoersregio opgericht waar zo’n 30 gemeenten toe behoren.

Is het glas half vol of half leeg?

De ambitie is er om tot een ‘modal shift 50/50’ te komen. Maar mooie woorden volstaan niet, het komt erop aan die ambitie via het Routeplan 2030 te verankeren in concrete maatregelen. De opstart van de werkbank Routeplan 2030 heeft vertraging opgelopen. Ze moet nu snel uit de startblokken schieten, zodat het plan nog dit jaar van kracht kan worden.

Wat heeft Ringland gedaan?

Samen met andere burgerbewegingen en actiegroepen heeft Ringland onderstreept dat we naar een andere ‘modal split’ moeten voor een vlottere mobiliteit. In de binnenstad is de 50/50 al gerealiseerd, daarbuiten en vooral in de rand nog lang niet. Ringland is de voorbije jaren ook buiten Antwerpen zijn standpunten gaan verdedigen, onder meer met een bezoek aan de schepencolleges van Herentals, Sint-Niklaas, Ranst, Stabroek, enz.

Welke uitdagingen liggen er nog?

Ook buiten Antwerpen moeten burgers overtuigd worden dat de auto niet de eerste en enige vervoersmodus is. De alternatieven moeten dan wel voorhanden zijn. Het openbaar vervoer moet verder uitgebouwd worden, onder meer met een lightrail als voorstadsnetwerk.
Daarnaast moeten de 30 gemeenten van de Vervoersregio goed samenwerken en moet er ook meer afstemming zijn tussen De Lijn en de NMBS.
Ook de fietsvoorzieningen moeten verder uitgebouwd worden met deelfietsen, veilige fietspaden en fietsostrades, enz.

Wat gaat Ringland nog doen?

We zetten ons volop in om mee een blauwdruk te tekenen voor het Routeplan 2030. We willen bewoners, bedrijven en bezoekers stimuleren om hun verplaatsingen zo veel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te doen.
Ringland lanceert in het voorjaar opnieuw een citizen-scienceproject, deze keer voor de modal shift. In 2016 zette CurieuzeNeuzen samen met 2.000 burgers het probleem van de luchtkwaliteit op de (politieke) agenda. Opnieuw willen we met een wetenschappelijk onderbouwd burgeronderzoek de brede bevolking overtuigen van de noodzaak van de modal shift.

Waar hebben we je voor nodig?

Denk na over je eigen verplaatsingen. Overtuig je familie, vrienden en kennissen hetzelfde te doen. Steun politici die opkomen voor een duurzame mobiliteit. Doe in het voorjaar mee met ons nieuwe citizen-scienceproject rond de modal shift.

Naar boven

Burgerbeweging Ringland

Wat is er gebeurd?

Ringland is in amper vier jaar tijd uitgegroeid tot een volwassen en professionele burgerbeweging, met enorm veel expertise. Dankzij onze brede achterban en ons studiewerk hebben we de overheid en de politiek kunnen overtuigen.

Is het glas half vol of half leeg?

Met het Toekomstverbond is Ringland samen met andere burgerbeweging eindelijk aanvaard als volwaardige gesprekspartner. We zitten aan de onderhandelingstafel, samen met de overheid, de administraties en de overkappingsintendant. We maken deel uit van de werkbanken en leveren co-voorzitters. We krijgen ook veel daadwerkelijke steun van honderden vrijwilligers en kunnen onze studies en twee halftijdse medewerkers financieren dankzij crowdfunding.
Anderzijds is inspraak van en co-creatie met burgers nog niet vanzelfsprekend en moet dat blijvend worden afgedwongen. Daarnaast blijft het voor burgerbewegingen een uitdaging het hoofd financieel boven water te houden.

Wat heeft Ringland gedaan?

Met lezingen en infomomenten, evenementen, publicaties, originele communicatie en heel veel studiewerk heeft Ringland bij de brede bevolking sympathie en steun opgebouwd, maar ook de overheid en de politici overtuigd.

Welke uitdagingen liggen er nog?

Inspraak en co-creatie zijn niet definitief verworven. Het is een proces dat permanent bewaakt moet worden.
Ook buiten Antwerpen moeten burgers nog overtuigd worden van de zinvolheid van de overkapping en de noodzaak van een modal shift.

Wat gaat Ringland nog doen?

Ringland blijft voort informeren, studeren, participeren, co-creëren. We verlenen ten volle onze medewerking aan het overkappingsproces van de ontwerpteams, maar blijven ook kritisch. In het voorjaar lanceren we opnieuw een baanbrekend citizen-scienceproject rond de modal shift.

Waar hebben we je voor nodig?

Blijf je informeren, kom naar onze evenementen (zoals ons verjaardagsfeest in februari), draag onze boodschap verder uit, draai mee als vrijwilliger in onze beweging, ondersteun ons financieel zodat we verder studiewerk kunnen doen, neem deel aan de workshops van de ontwerpteams, laat je stem horen, en… kies in het najaar voor politici die de overkapping en de modal shift ten volle steunen.

Naar boven

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

  • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
  • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
  • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

  • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
  • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
  • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
  • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -