Van vaag Toekomstverbond naar concrete afspraken

De onderhandelaars van de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland hebben de voorbije weken het Toekomstverbond van 15 maart 2017 verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Dat gebeurde tijdens een hele reeks workshops en het ‘Stappenoverleg’ onder leiding van de intendant en de secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Hieronder een overzicht van de stappen die al gezet zijn en die nog gepland zijn. De uitgebreide rapportering vind je in dit officiële document van 15 juni 2017.

(Stand van zaken op 15 juni 2017)

Ontwerpopdrachten voor de overkapping

Een van de taken van de intendant was een wedstrijd organiseren voor de overkapping van de Ring. Voor die ontwerpopdracht is de Ring opgedeeld in zes segmenten die toegewezen worden aan verschillende ontwerpteams. Momenteel zijn daarvoor nog 15 teams in de running. Op 22 juni selecteert de jury (waarin de burgers vertegenwoordigd zijn door Manu Claeys van stRaten-generaal en Peter Vermeulen van Ringland) vijf teams die elk een segment van de Ring toegewezen krijgen. Een zesde segment (Oost) neemt het team van de overkappingsintendant zelf op zich.

De zones van de ontwerpwedstrijd voor de overkapping
Voor de ontwerpopdrachten voor de overkapping is de Ring ingedeeld in zes segmenten.

Ringdagen

Van 6 tot 13 september organiseert het team van de intendant Ringdagen. Die vormen het startschot voor de dialoog van de ontwerpers met de wijkbewoners. De ontwerpteams trekken de wijken in en luisteren naar de wensen en behoeften. Om de zes weken vindt een terugkoppeling plaats. Een beoordelingscommissie maakt tegen eind mei 2018 een evaluatie en formuleert een advies over welke projecten prioriteit krijgen. Ook de burgerbewegingen zetelen in de beoordelingscommissie.

Naar boven

1,25 miljard euro voor de overkapping

Voor een eerste fase van de overkapping maken de regering en de stad Antwerpen samen 1,25 miljard euro vrij. Voor het begrotingsjaar 2017 wordt een ‘rollend fonds voor leefbaarheidsprojecten in de stedelijke zones rond de R1 – Ring rond Antwerpen’ gecreëerd. De middelen komen van onbenutte kredieten van de het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

Naar boven

Oosterweelverbinding voor stadsregionaal verkeer

Aangezien de Oosterweelverbinding volgens het Toekomstverbond enkel nog gebruikt zal worden voor het stadsregionale verkeer en niet meer voor het (zware en havengebonden) doorgaande verkeer, kan hij vereenvoudigd worden. Er is immers minder capaciteit nodig. Daarom hebben de burgerbewegingen enkele uitvoeringsvarianten naar voren geschoven. Met eenvoudigere tunnels kan ook een aanzienlijk deel van de Oosterweelknoop overkapt worden en wellicht het Noordkasteel grotendeels gered worden. Ook de aansluiting op de Antwerpse Ring wordt verbeterd. De BAM heeft zich er nu toe geëngageerd die uitvoeringsvarianten te onderzoeken in de lopende project-MER. Belangrijk daarbij is dat de uitwerking transparant verloopt, met regelmatige terugkoppeling. Zo kunnen de burgerbewegingen, daarin bijgestaan door door hen voorgestelde externe experts, toezicht houden op het MER-onderzoek. Minister van Mobiliteit Ben Weyts staat daarom ook achter het voorstel een vertegenwoordiger van de burgerbewegingen op te nemen in de raad van bestuur van de BAM.
De BAM heeft intussen langs de E17 in Zwijndrecht ook een verkennend onderzoek gedaan naar het effect van geluidswerende maatregelen (zoals overkragingen, absorberende middenbermschermen, geluidsarme wegverharding, lagere snelheden) die moeten leiden tot een akkoord met de gemeente en de inwoners die een bezwaar hebben ingediend bij de Raad van State.

Bijlagen: De brief van de BAM aan de MER-cel en de bijkomende onderzoeksvragen.

Naar boven

Haventracé voor doorgaand verkeer

Het Haventracé is de route E34 West/ R2/A12/A102/E34-E313 Oost.

Radicaal Haventracé
Het Haventracé.

Het Haventracé zal dienen voor het doorgaande verkeer (inclusief zwaar en havengebonden transport). De BAM onderzocht daartoe welke aanpassingen er aan het bestaande wegennet noodzakelijk zijn.

 • Voor de tweede havenaansluiting en de uitbreiding van de E34 tussen Vrasene en de aansluiting op de Oosterweelverbinding komt er op korte termijn een nieuw millieueffectenrapport (MER).
 • Er komt, zoals al langer gepland, een tweede Tijsmanstunnel, zodat de aansluitende Liefkenshoektunnel op volle capaciteit kan werken. Daartoe is geen bestemmingswijziging nodig, alleen een nieuwe project-MER-procedure.
 • De nieuwe A102 wordt de snelwegverbinding tussen Wommelgem en Ekeren. De huidige plannen daarvoor moeten herbekeken worden. Zo moet nagegaan worden of in de tunnels ADR-verkeer kan worden toegelaten. In overleg met Infrabel wordt ook bekeken of er synergie mogelijk is met de geplande tweede spoorontsluiting. Daarom wordt het lopende planningsproces ‘on hold’ gezet.
 • De R11bis tussen Wommelgem en Wilrijk maakt geen deel uit van het Toekomstverbond. Het doorgaande verkeer tussen de E313/E34 en de E19-zuid maakt gebruik van de Ring. Om het verkeer op de Ring vlotter en veiliger te maken worden de lokale en doorgaande verkeersstromen daar gescheiden.
 • De BAM deed ten slotte ook al een analyse (GIS) van de omgeving van de A12 (Ekeren,…). De burgerbewegingen dringen er immers sterk op aan dat de buurtbewoners daar geen nadeel ondervinden van de verschuiving van het doorgaande verkeer naar de A12.

Het officiële document over het Haventracé vind je in deze bijlage.

Naar boven

Vervoersregio Antwerpen

In de nieuwe Vervoersregio Antwerpen werken 30 gemeenten voortaan nauw samen rond duurzame, multimodale mobiliteit en leefbaarheid in de hele stadsregio Antwerpen. Op 27 juni komen zij voor het eerst samen in de Regioraad. Daarin zetelen behalve de gemeentebesturen ook afgevaardigden van de betrokken provincies en het Vlaams Parlement. De gemeente Beveren heeft inmiddels gevraagd om ook te mogen aansluiten. De Regioraad moet de Vlaamse regering advies geven over het Routeplan 2030, dat opgesteld wordt door de Werkgemeenschap (zie verder).

De vervoersregio van Antwerpen
In de Vervoersregio Antwerpen werken minstens 30 gemeenten samen.

Naar boven

Naar 50% alternatief vervoer met Routeplan 2030

Tegen 2030 mogen de verplaatsingen in de regio Antwerpen nog maar voor de helft gebeuren met de auto of vrachtwagen. In een modal split van 50/50 gebeurt de helft van de verplaatsingen met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets. Om die modal shift te realiseren wordt binnen de Werkgemeenschap (zie verder) tegen midden 2018 een concreet Routeplan 2030 opgesteld. Voor elke modus wordt over de hele regio een goed gestructureerd netwerk uitgewerkt, met een sterke verknoping van de routes (bv. overstappunten openbaar vervoer) en tussen de modi onderling (bv. park and ride). Er gaat zowel aandacht naar het personenverkeer als naar het goederentransport.

Het officiële document over het Routeplan 2030 vind je in deze bijlage.

Naar boven

Overleg en inspraak

De voorbije maanden hebben de intendant, ambtenaren van de stad Antwerpen en het Vlaams Gewest, de burgerbeweging en externe experts al goed samengewerkt in ‘superworkshops’. Het is de bedoeling dat die nieuwe manier van samenwerken voortgezet wordt. Daartoe worden enkele nieuwe structuren opgericht.
Werkgemeenschap

De Werkgemeenschap doet beleidsvoorbereidend werk, is denktank en klankbord bij de uitvoering van de projecten en houdt ook het draagvlak in het oog. Binnen de Werkgemeenschap worden de ‘superworkshops’ herdoopt tot ‘werkbanken’. De leiding is in handen van een nieuw aan te stellen intendant, die de beschikking heeft over een eigen studiebudget, secretariaat, onderzoekers, analisten en ontwerpers, aangevuld door vertegenwoordigers van de administratie en de burgers. Dat werkmodel beoogt een hogere vorm van participatie dan de klassieke communicatie en inspraak. Het gaat om co-creatie (samen denken) en co-productie (samen maken). Meer uitleg vind je in deze bijlage.

Structuur werkgemeenschap van het toekomstverbond
Mogelijke werkbanken binnen de werkgemeenschap


Regioraad

De Regioraad (politieke vertegenwoordigers van 30 gemeenten) wordt de opdrachtgever van de Werkgemeenschap. Het is het democratisch bestuur dat beslist over de toewijzing van de belastingmiddelen, maar het bepaalt niet de details. De Werkgemeenschap stelt de opties voor, maar beslist niet welke gekozen worden.
Werkplatform

Het Werkplatform moet zorgen voor de samenwerking op het terrein tussen alle overheidsactoren (BAM, NMBS, De Lijn …) voor de infrastructuurwerken, de verkeerssturing, de minderhindermaatregelen, het openbaar vervoer, enz. Het kan ook studieopdrachten in de markt zetten ter ondersteuning van de Regioraad en de Werkgemeenschap.
Taskforce

Voor de uitwerking van het Toekomstverbond zaten de ondertekenaars (Vlaamse overheid, stad Antwerpen en burgerbewegingen) onder leiding van de secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken al samen in het Stappenoverleg. Dat wordt omgevormd tot een Taskforce met leidende ambtenaren o.l.v. de secretaris-generaal van MOW. De Taksforce zal voort instaan voor de opvolging van het Toekomstverbond, het Routeplan 2030 en de aansturing van het Werkplatform.

Het officiële document over de werkgemeenschap vind je in deze bijlage.

Naar boven

Stopzetting Raad van State?

Onder meer de toezegging van de BAM om binnen de lopende MER-procedure concrete varianten voor de Oosterweelverbinding te laten bestuderen, heeft alvast voor stRaten-generaal de weg vrijgemaakt om de klacht tegen het ‘GRUP Oosterweel’ (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) bij de Raad van State in te trekken. Daarmee wil stRaten-generaal ook honoreren dat de voorbije maanden veel goed werk verricht is bij de uitwerking van het Toekomstverbond. Tegelijk steunt stRaten-generaal de beslissing van de andere indieners (Ademloos en enkele individuele personen, o.m. uit Zwijndrecht) om het eventueel intrekken van hun klacht te laten afhangen van nog meer concrete stappen en documenten. Zij overleggen daarover nog met de overheid.

Naar boven

Download het officiële rapport met bijlagen

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -