Dinsdag 08 oktober

Op weg naar een bereikbaar en leefbaar Vlaanderen

Kan Vlaanderen zich op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening meten met andere ambitieuze Europese regio’s? En welke rol nemen burgers daarbij op? Op een gezamenlijk mobiliteitscongres, op woensdag 6 november in het kader van de Boekenbeurs, beraden Ringland, Boek.be, UAntwerpen, VRP en partners zich over die boeiende en urgente vraag. 

In een dagvullend programma met binnen- en buitenlandse sprekers onderzoeken we samen met beleidsverantwoordelijken, mobiliteitsexperts en burgers hoe we Vlaanderen kunnen uitbouwen tot een netwerk van aantrekkelijke vervoerregio’s waar de bereikbaarheid en de leefbaarheid van steden en gemeenten hand in hand gaan. 

In de voormiddag toetsen we lokale en regionale ontwikkelingen in Vlaanderen af aan inspirerende Europese best practices in mobiliteit en ruimtelijke ordening, zoals Hamburg en Wenen. We bekijken de opportuniteiten die het Toekomstverbond, het Routeplan 2030 en de overkapping van de Antwerpse Ring bieden, niet alleen voor de regio Antwerpen, maar voor heel Vlaanderen. 

In de namiddag gaat professor Tom Rye (Molde University College, Noorwegen) dieper in op Europese studies rond mobiliteit. Vervolgens debatteren we in themasessies rond de diverse vervoersmodi met het publiek over tal van bereikbaarheids- en leefbaarheidsthema’s, gaande van de overstapmogelijkheden rond kleine stations tot burgerparticipatie en -wetenschap. Ten slotte bekijken we hoe we de samenwerking op regioniveau het best aanpakken, vanuit een vergelijking tussen Vlaanderen en Brussel, beide getoetst aan internationale referenties, zoals Lille of de Randstad Rotterdam.

Het congres krijgt ook een bijzondere literaire toets, met de medewerking van stadsdichter Maud Vanhauwaert. De presentatie is in handen van Marc Van de Looverbosch (VRT). De voertaal is het Nederlands, met uitzondering van enkele presentaties door buitenlandse sprekers.

Bekijk hier het programma van het mobiliteitscongres

Deelnameprijs (lunchbuffet inbegrepen)
• Reguliere inschrijving: 95 euro 
• Studenten: 45 euro
• Het toegangsticket is ook geldig voor een bezoek aan de Boekenbeurs op een dag naar keuze.

Koop hier je ticket voor het mobiliteitscongres

Locatie
• Antwerp Expo, Hall 4XL, Jan Van Rijswijcklaan 170, 2020 Antwerpen
• Opgelet: toegang via Ingang 2 

Partners
Het mobiliteitscongres is een initiatief van de Antwerpse burgerbeweging Ringland, Boek.be, de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), met de steun van de stad Antwerpen, Vervoerregio Antwerpen, KU Leuven, MOW-AWV, Lantis (ex-BAM), het team van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe, Port of Antwerp, Slim naar Antwerpen en TreinTramBus.

Lees hier waar en wanneer je Ringland nog op de Boekenbeurs vindt. 

Maandag 07 oktober

Meer inspanningen noodzakelijk voor modal shift naar duurzame mobiliteit

De Antwerpse burgerbewegingen zijn verheugd dat het Vlaams regeerakkoord het Toekomstverbond onverkort handhaaft. Ringland, stRaten-generaal en Ademloos lezen in het akkoord veel positieve elementen, al zijn er ook belangrijke kanttekeningen te maken. Zonder extra investeringen in het openbaar vervoer blijft de noodzakelijke modal shift dode letter. Ook het niet invoeren van rekeningrijden getuigt van gebrek aan politieke moed en inzicht.

Herbevestiging Toekomstverbond 

Het Toekomstverbond, afgesloten in de Antwerpse regio in het kader van de Oosterweelverbinding, blijft het speerpunt op Vlaams niveau. Het Vlaams regeerakkoord bevestigt de volledige uitvoering van de Oosterweelverbinding, het Haventracé (waar ook de A102 toe behoort), de volledige overkapping én de modal shift. Al lezen we in de tekst overkappingen, het mag duidelijk zijn dat de burgerbewegingen blijven streven naar één zo volledig en maximaal mogelijke overkapping, dus niet een soort kaas met gaten. 

STOP-principe: de enige manier

Wat mobiliteit betreft, is de terechte bevestiging van het STOP-principe (prioriteit in die volgorde voor stappers, trappers, openbaar vervoer en personenwagen) erg belangrijk. Het is de enige manier om leefbaarheid en verkeersveiligheid maximaal te garanderen. 

Duurzame mobiliteit enkel met modal shift

In het regeerakkoord missen we echter twee cruciale schakels om de noodzakelijke modal shift naar duurzamere mobiliteit, zoals die ook vastgelegd is in het Toekomstverbond, te realiseren: meer investeringen in openbaar vervoer en rekeningrijden. 

Combimobiliteit (het combineren van verschillende manier van vervoer) en het voorziene extra budget voor fietsvoorzieningen zullen, hoe lovenswaardig ook, niet volstaan. Het regeerakkoord stelt dat De Lijn verder moet uitgroeien tot ‘een voorloper en zelfs voorbeeld inzake modern, hoogwaardig en betrouwbaar openbaar vervoer’. Zonder extra investeringen is die ambitie echter niet geloofwaardig. 

Een gegarandeerde dienstverlening, extra aanbod en meer stiptheid zijn meer dan terechte eisen. Doorgedreven inspanningen voor de doorstroming van openbaar vervoer in de stedelijke regio’s kan de efficiëntie stevig opkrikken, maar daarnaast moet het netwerk ook uitgebouwd worden. Zo niet, blijft het ‘extra aanbod’ dode letter. 

Positief met het oog op de modal shift zijn, naast de extra investeringen in het fietsnetwerk, ook de voorziene inspanningen voor goederentransport per trein of via de binnenvaart.

Het uitblijven van rekeningrijden getuigt daarentegen van een gebrek aan politieke moed en inzicht. Elke mobiliteitsdeskundige zal bevestigen dat een dergelijke maatregel noodzakelijk is om het verkeer efficiënt te kunnen sturen en de modal shift ook op die manier effectief te ondersteunen.

Geen infrastructuurwerken zonder leefbaarheidsmaatregelen

Dat er toch nog zwaar geïnvesteerd wordt in weginfrastructuur is alleen te verantwoorden vanuit de vaststelling dat de huidige infrastructuur niet overal voldoet (o.m. de Antwerpse en Brusselse Ring). Reorganisatie is nodig, maar alleen in combinatie met maatregelen die de leefkwaliteit ten goede komen. Infrastructuurwerken die uitsluitend gericht zijn op de uitbreiding van de capaciteit zijn nefast: ze trekken alleen maar meer verkeer aan. 

Terecht wijst het regeerakkoord erop dat de grootste uitdaging erin bestaat bereikbaarheid te verzoenen met verkeersveiligheid, leefbaarheid, economische groei, luchtkwaliteit en klimaat.

Vervoerregio’s als hefboom

Tot de opdracht van de vervoerregio’s, zowel in Antwerpen als elders in Vlaanderen, behoort de integratie van de diverse vervoermodi. Extra nadruk ligt daarbij op deelsystemen en het creëren van multimodale mobipunten voor een optimale overstap en uitwisseling. Daartoe zijn verdere investeringen noodzakelijk in de uitbouw van de nieuwe samenwerkingsverbanden. De diverse mobiliteitsspelers (De Lijn, de NMBS, Infrabel, de Vlaamse Waterweg, het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), enz.) moeten er onder leiding van MOW op structurele basis overleggen met de lokale besturen, externe mobiliteits- en planexperts én de diverse burgerbewegingen. In veel vervoerregio’s is nog een inhaalbeweging nodig voor het overleg met de burgers. 

Koppeling met ruimtelijke ontwikkeling

De partners moeten het thema mobiliteit bovendien koppelen aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in de regio, met concentraties rond de knooppunten in de vervoersnetwerken. De intenties in het regeerakkoord voor het verminderen van bijkomend ruimtebeslag zijn een positieve stap. We verwelkomen innovatieve oplossingen inzake alternatieve woonvormen, mobiliteitsoplossingen, financierings- of investeringsmodellen, met als doel rendementsverhogingen op de ene plaats te koppelen aan het inperken van ontwikkelingen elders.

Voor heel Vlaanderen is het een gezamenlijke uitdaging om eindelijk korte metten te maken met meer dan vijftig jaar van expansie, nefaste ruimtelijke verrommeling en alsmaar toenemende mobiliteitsproblemen. We moeten excelleren in een efficiënte omslag van het mobiliteitsbeleid, gekoppeld aan een doortastend ruimtelijk beleid. Die koppeling komt als ambitie helaas nog te weinig uit de verf in het Vlaams regeerakkoord.

Constructieve samenwerking

Het regeerakkoord legt ten slotte de nadruk op de goede en constructieve samenwerking met alle partners, administraties, overheden én maatschappelijke actoren. Het spreekt voor zich dat ook de burgerbewegingen die samenwerking verder willen zetten, niet alleen met de huidige stakeholders, maar ook met de nieuwe minister van Mobiliteit Lydia Peeters en de verkozenen in het Vlaams Parlement.

Bron: Persbericht 7/10/2019

De volledige overkapping volgens Ringland.

Zaterdag 28 september

To shift or not to shift … that’s the question

In de pers en op sociale media worden dezer dagen opnieuw grote twijfels geuit over de Oosterweel-plannen zoals ze momenteel voorliggen. Vertrekken die plannen echt vanuit de ‘ambitieuze modal shift 50/50’, zoals in het Toekomstverbond met de burgerbewegingen afgesproken is? En ruimer: loopt het hele proces wel zoals het hoort, of niet? Moet er dringend bijgestuurd worden, of niet? En niet minder relevant: spelen de burgerbewegingen hun rol zoals het hoort, of niet? Een poging tot antwoord vanwege Ringland, Ademloos en stRaten-generaal.

Vooraf dit: wat is het ‘Toekomstverbond’? Kort samengevat: één groot experiment, gericht op een heel nieuwe manier van samenwerken. Is dat vanzelfsprekend? Allesbehalve. Zeker niet in een complex dossier als Oosterweel dat al volop liep en van koers moest veranderen. Wagen de burgerbewegingen zich daarbij op glad ijs? Zeker wel, net zoals alle partners rond de tekentafel trouwens.

Omgevingsvergunningsaanvraag voor Oosterweel

Wat is er momenteel gaande? Om eindelijk te kunnen starten met de werkzaamheden voor de Scheldetunnel en de Oosterweelverbinding dient Lantis (ex-BAM) eind dit jaar een ‘omgevingsvergunningsaanvraag’ in. Dat ontwerp is baanbrekend, omdat het ‘vraaggestuurd’ is, uitgaande van de gewenste ‘modal split van de toekomst’. Dat was in het verleden dus níét het geval. Die kentering is het rechtstreekse gevolg van het ‘kerstakkoord’ dat de burgerbewegingen eind 2018 sloten met de overheid. Een zeer grote stap vooruit.

Modal split van 70/30 naar 50/50

Momenteel bedraagt de ‘modal split’ 70/30. Dat betekent dat 70% van het verkeer bestaat uit auto’s en vrachtwagens, 30% zijn duurzamere verplaatsingen: te voet, per fiets of met het openbaar vervoer. In het Toekomstverbond is afgesproken dat die verhouding 70/30 tegen 2030 evolueert naar een ‘ambitieuze modal split’ 50/50. Halverwege moeten we aan 60/40 zitten. Het zijn die cijfers die gehanteerd werden in de huidige plannen voor de Oosterweelverbinding, die tegen 2025 gerealiseerd moet zijn.

Doorwerking van het kerstakkoord

Het bovengenoemde kerstakkoord wordt vandaag ook op andere fronten doorgetrokken.

 1.   Nota Vlaamse regering

Samen met alle partners werken we vandaag aan een nota voor de nieuwe Vlaamse regering. Daarin vragen we met aandrang garanties voor die ambitieuze modal split (AMS), ook met de nodige investeringsmiddelen, en dit als noodzakelijke aanvulling op de lopende vergunningsprocedure voor de Oosterweelverbinding zelf.

Ringland, Ademloos en stRaten-generaal hebben dat standpunt al zeer duidelijk naar voren geschoven in ons gezamenlijke memorandum voor de verkiezingen van mei 2019. In augustus hebben we het nog eens persoonlijk aan alle betrokken regeringsonderhandelaars overgemaakt. We hopen dat het Vlaams regeerakkoord, dat we eerstdaags verwachten, die garanties ook effectief biedt.

 1.   AMS 50, doorkijk AMS 100

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft zich als verantwoordelijke administratie akkoord verklaard om dat vraaggestuurde ontwerp uit te werken vanuit de veronderstelling dat de modal shift tegen 2025, als de Oosterweelverbinding in gebruik genomen wordt, al voor de helft gerealiseerd zal zijn. Het ontwerp is dus gebaseerd op een ‘AMS 50’. Voor alle duidelijkheid: AMS 50 betekent in dit geval ‘de helft gerealiseerd’ van het uiteindelijke doel en is dus in de praktijk de modal split 60/40. AMS 100 betekent dan ‘100% gerealiseerd’, dus de uiteindelijke modal split 50/50. Sorry voor het verwarrende jargon.

Die werkwijze biedt de garantie dat het geheel zal functioneren, ook op het moment dat de noodzakelijke tweede stap vooruit in de modal shift, namelijk naar 50/50 tegen 2030, nog gezet moet worden. Ook het voorliggende milieueffectenrapport (MER) gaat uit van die AMS 50 en bepaalt alvast leefbaarheidsmaatregelen op basis van dat (slechtere) scenario. 

Helemaal akkoord dat er in dat verhaal iets erg onlogisch zit. Iedereen beseft immers dat het bijvoorbeeld veel logischer geweest zou zijn om eerst de A102 te bouwen tussen de E313/E34 in Wommelgem en de E19 in Ekeren. Die extra verbinding zou al veel verkeer van de Ring halen, terwijl die Ring dat verkeer nu nog langer zal moeten verwerken. Maar in het hele proces is gebleken dat het niet meer realistisch was om dat nog om te keren.

Hoe gaan we daarmee om? 

Opnieuw twee sporen.

 1.   Studie zuidelijke Ring

Na onze zeer intensieve en nog lopende werkzaamheden voor de ruimtelijke verbeteringen van de verkeersknopen Oosterweel/Noordkasteel, Groenendaallaan in Merksem/Luchtbal en Schijnpoort, zijn we nu ook net begonnen met een proces om een concrete ‘projectdefinitie’ op te maken voor de zuidelijke Ring, de R1-Zuid.  

Daarin wordt het systeem van het gescheiden verkeer (stadsregionaal en doorgaand verkeer in aparte tunnels) concreter uitgewerkt. Uiteraard komen daarbij ook de overgangen aan bod, zowel naar de Spaghettiknoop-Zuid (waarvoor al langer een apart project loopt), als naar de knoop E313/E34 (met de E313/E34 zelf én met de R1-Noord). 

In dat traject bekijken we niet alleen de AMS 50, maar ook de doorkijk naar de AMS 100. We werken daarnaast ook ten gronde aan de luchtkwaliteit en de tunnelveiligheid. Onze ambitie is alleszins om ‘de gaten’ nog zo maximaal mogelijk uit te overkapping te halen, of zeker de nodige maatregelen te treffen om schadelijke lucht en geluid onder controle te krijgen. Wat vandaag in het MER wordt bepaald, kan en moet op die basis dus nog aangescherpt worden.

Terwijl de omgevingsvergunningsaanvraag voor Oosterweel om vergunbaar te zijn móét aansluiten op de huidige situatie van de zuidelijke Ring, bestuderen we in dit traject dus net het omgekeerde: welke consequenties zal de herstructurering van de R1-Zuid hebben op de overgangen aan weerszijden ervan, en dus op de huidige ontwerpen voor de Spaghetti-Zuid en de Oosterweelverbinding/R1-Noord.

 1.   Een wijzigende bouwaanvraag

Terwijl de vergunning voor de Oosterweelverbinding noodzakelijk is om nu te kunnen starten met de werkzaamheden, weet iedereen rond de tafel al dat het dossier nog zal evolueren, net omdat er uiteindelijk een aansluiting moet komen op de nieuwe situatie op de zuidelijke Ring … die vandaag echter nog niet bekend is. 

Op aangeven van Lantis zelf is in de ‘stuurgroep Oosterweel’ dus al bij herhaling duidelijk gemaakt dat er in de toekomst, tegen dat de werken verder gevorderd zijn - ze starten met de Scheldetunnel en gaan verder tot aan de Luchtbal en vervolgens tot aan Schijnpoort - alleszins nog een ‘wijzigende bouwaanvraag’ opgemaakt en ingediend zal moeten worden, aangepast aan de toekomstige aansluitingen op de R1-Zuid. Maar dat kan dus pas als die verder uitgeklaard zijn, en dat is dus net het onderwerp van het proces R1-Zuid dat nu van start gaat. Het is maar een van de consequenties waarmee rekening gehouden moet worden en die het onvermijdelijke gevolg zijn van een zo grootschalig en complex project.

Wederzijds vertrouwen

Dit was een erg technische uitleg - we beseffen het ten volle en excuseren er ons ook voor. Veel mensen haken hier mogelijk ook af, en ook dat begrijpen we. Maar wij kiezen er vandaag voor om op deze manier door te gaan, in een zeer complex traject vol ‘wolfijzers en schietgeweren’, of vooral nog vol onbekenden. Daar zijn we ons terdege van bewust. 

Wat ons betreft, kan een dergelijk complex proces alleen maar lopen als er wederzijds vertrouwen is. Met al wie daar vandaag van zeer dichtbij bij betrokken is, bouwen we dat vertrouwen gestaag op. Dat is een kwetsbaar proces, ook daar zijn we ons van bewust.

Hoe dan ook moeten we shiften, liefst allemaal samen. Shiften naar die nieuwe manier van samenwerken, om te kunnen shiften naar leefbaarheid en echte duurzame stedelijke mobiliteit. Het Antwerpse bestuursakkoord spreekt van ‘De grote verbinding’. Aan diezelfde ambitie blijven we werken, en we hopen ze ook terug te vinden bij de nieuwe Vlaamse regering.

Peter Vermeulen namens Ringland
Manu Claeys namens stRaten-generaal
Wim van Hees namens Ademloos

Zondag 22 september

Ringland en Straatvinken op de Boekenbeurs

Ringland biedt veel oplossingen en kansen, voor de mobiliteit, het leefmilieu en de gezondheid. En dat niet alleen voor Antwerpen, maar voor heel Vlaanderen. Dat willen we tussen 29 oktober en 11 november tonen op de Boekenbeurs en op het mobiliteitscongres op woensdag 6 november.

Je vindt Ringland in hal 2, stand 213. Kom langs om Het Ringland Boek of een leuk Ringland-gadget te kopen, een Ringland-affiche mee te nemen, je te informeren over de laatste stand van zaken of je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. 

Resultaten verkeerstelling Straatvinken
In de Ringland-stand kan je bovendien de resultaten komen bekijken van Straatvinken, het mobiliteitsonderzoek waaraan misschien ook jij, samen met meer dan 1.600 medeburgers, hebt deelgenomen. Welke straten van de Vervoerregio Antwerpen zijn al flink op weg voor een modal shift naar duurzamer verkeer en waar is nog veel werk aan de winkel? Op touchscreens kan je het ontdekken. Het Straatvinken-team staat klaar om al je vragen te beantwoorden.

Lesmap 'Hoe (on)gezond is het verkeer rond mijn school?'
De derde telronde van Straatvinken vindt plaats op donderdag 14 mei 2020. Wil je naar aanleiding daarvan samen met leerlingen (laatste graad lager onderwijs en eerste graad hoger onderwijs) de verkeerssituatie rond je school bestuderen? Straatvinken stelde daarvoor het lespakket Hoe (on)gezond is het verkeer rond mijn school? samen. We stellen het voor tijdens de leerkrachtendag voor het lager onderwijs op woensdag 30 oktober om 12.30 uur in zaal Het Open Boek.

Het Ringland Boek
Over het Het Ringland Boek - Vijf jaar burgers in beweging praten Peter Vermeulen en Veerle Janssens met Kris Vanmarsenille, hoofdredactrice van Gazet van Antwerpen, op vrijdag 1 november om 12.30 uur in zaal Het Open Boek.

Reserveer hier je ticket voor de Boekenbeurs.

Mobiliteitscongres op 6 november
In het kader van de Boekenbeurs organiseert Ringland samen met Boek. be, de Universiteit Antwerpen, de Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en vele andere partners op woensdag 6 november ook een groots mobiliteitscongres met binnen- en buitenlandse sprekers.

Lees hier meer over het mobiliteitscongres en schrijf je in.

Zaterdag 21 september

Stem voor de burgerbegroting op Ringland

Woon jij in het district Antwerpen? Dan kan je Ringland erg helpen!

De bewoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060  kunnen elk jaar mee beslissen over de besteding van 1,4 miljoen euro. 

Ringland diende voor deze burgerbegroting een project in voor de ondersteuning van onze vrijwilligerswerking. Je kan daarvoor stemmen via doemee.burgerbegroting.be. Registreer je en kies binnen het thema ‘Ondersteunen van vrijwilligerswerk’ het project ‘Ringland komt er dankzij vrijwilligers’. Doen!
Je kan online stemmen tot 12 oktober. Je mag op zoveel projecten stemmen als je wil. Op zondag 13 oktober telt je stem bovendien nóg meer mee op het burgerbegrotingsfestival in Grand Café Horta, Hopland 2. Schrijf je daarvoor in via deze link.

Vrijdag 20 september

Een warm hart voor Ringland

Na de succesvolle acties van vorig jaar is Ringland opnieuw een van de goede doelen tijdens de Warmste Week van 18 tot 24 december.

Je hebt vast een fantastisch idee waarmee je geld in het laatje kan brengen voor de grootste en warmste burgerbeweging van Vlaanderen: zelfgemaakte pompoensoep of confituur verkopen, een fuif, quiz of concertje organiseren,…

Registreer hier je initiatief, groot of klein en hou ons op de hoogte via info@ringland.be. Als je dat wil, maken we via Facebook of Instagram graag reclame voor je initiatief.

Je kan op zaterdag 21 december ook met het Ringland-team meelopen met de Warmathon. Laat ons ook dat even weten via info@ringland.be, zodat we samen kunnen lopen.   

Waarom Ringland een goed doel is

Samen met zeer veel Antwerpenaren droomt Ringland van de volledige overkapping van de Ring. We blijven aan de kar trekken, op een constructieve manier politieke druk uitoefenen, ervoor ijveren dat het Toekomstverbond integraal wordt uitgevoerd en deelnemen aan de werkbanken. Alles om een gezond, leefbaar en mobiel Antwerpen te realiseren. Als dat geen goed doel is! Voor jou, voor alle Antwerpenaren en zelfs voor heel Vlaanderen. 
De financiële en morele steun via De Warmste Week komt ten goede aan onze vrijwilligerswerking.

 

Donderdag 19 september

Ringland zat niet stil in de hete zomer 

De zomervakantie van 2019 was heet. Maar Ringland is niet bij de pakken blijven zitten. Een overzicht van onze activiteiten: 

 • Mee onder impuls van Ringland is het ontwerp van de verkeersknoop aan de Groenendaallaan in Merksem, waar de Oosterweelverbinding aansluit op de noordelijke Ring, verbeterd. Daarnaast is met Lantis (ex-BAM) én de buurtbewoners (’t Schijnverbond, Damcomité,...) intensief overleg opgestart om de verkeersknoop aan Schijnpoort te verbeteren. Ringland begeleidt mee de gesprekken en onze experts zitten mee aan de tekentafel. De cocreatie waar we al lang op aandringen, krijgt eindelijk vorm.

 • Onder leiding van Peter Vermeulen van Ringland en intendant Alexander D’Hooghe is de langverwachte studie van de zuidelijke Ring opgestart. Die studie is belangrijk omdat ze grote thema’s samenbrengt: maximale overkapping, aansluiting op de tunnels van de Oosterweelverbinding, aantal rijstroken in functie van een modal shift naar duurzamer verkeer, leefbaarheidsprojecten, luchtkwaliteit, ecologie, geluid en zelfs de energie- en waterhuishouding van de stad.

 • We herinnerden de regeringsonderhandelaars aan ons memorandum  en hun verkiezingbeloftes voor de overkapping. Met dit filmpje stuurden we een wake-upcall uit. Verspreid het mee en maak Ringland waar!

 • Onze experts becommentarieerden het lopende milieueffectenrapport(MER) voor de Oosterweelverbinding en het Routeplan 2030 met maatregelen voor de modal shift naar duurzamer verkeer. ‘Samengevat kunnen we zeggen dat er voor beide nog veel werk aan de winkel is', aldus een expert van de Ringland Academie.

 • Samen met veel vrijwilligers bereiden we onze deelname aan de Boekenbeurs voor. We zijn in dat kader ook een van de organisatoren van een groots mobiliteitscongres. Wil ook jij meewerken als nieuwe vrijwilliger? Stuur een mailtje naar info@ringland.be.

Bron: Nieuwsbrief 19/9/2019

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=U08o5-P1DJs[/embedyt]

Dinsdag 13 augustus

Van vage intenties naar concrete verbintenissen

Persbericht Ringland, Ademloos, stRaten-generaal, 13/8/2019

Ringland, Ademloos en stRaten-generaal roepen de onderhandelaars voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering met dit filmpje op om concreet werk te maken van hun verkiezingsbeloftes aangaande de volledige overkapping. Terwijl de startnota van Bart De Wever nog erg vaag blijft over infrastructuurprojecten en duurzame vervoersmiddelen, verwachten de burgerbewegingen van de onderhandelaars van de N-VA, Open VLD en CD&V de volgende weken een meer gedetailleerde uitwerking van het Toekomstverbond. 

In de startnota van Bart De Wever voor de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering komt een aantal thema’s al vrij gedetailleerd aan bod. Andere, niet minder cruciale projecten, worden niet vermeld of blijven vaag. ‘We waken over een zo snel mogelijke uitvoering van de grote infrastructuurprojecten die op stapel staan’, luidt het. Maar bijvoorbeeld de Oosterweelverbinding en de volledige overkapping van de Antwerpse Ring worden niet concreet genoemd, terwijl dat voor Vlaanderen veruit de belangrijkste infrastructuurprojecten zijn in het komende decennium. 

Tijdens de vorige legislatuur zijn daarover in het Toekomstverbond belangrijke beslissingen genomen. Voor de komende regeerperiode moeten die herbevestigd én verstevigd worden. De Antwerpse burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos rekenen erop dat de onderhandelaars van de N-VA, Open VLD en CD&V daar werk van maken. Het komt erop aan nú een duidelijk stappenplan op te stellen, van de eerste leefbaarheidsprojecten naar de volledige overkapping.

Bouwaanvraag

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding. Die voorziet nog niet in die afgesproken maximale overkapping. Nochtans is het intussen duidelijk dat een gefaseerde aanpak, waarbij bijkomende overkappingen pas over enkele jaren zouden worden uitgevoerd, ingewikkelder en duurder zou zijn. Op korte termijn moeten dus bijkomende middelen voor de volledige overkapping toegewezen worden.

De volgende Vlaamse regering moet voor een vlottere mobiliteit en meer leefbaarheid sowieso het investeringsniveau fors optrekken, niet alleen in en om Antwerpen, maar in alle vervoerregio’s in Vlaanderen. 

Duurzame vervoersmiddelen

Naast de overkapping moet onder meer de A102 concreet gepland worden, als cruciaal onderdeel van het Haventracé. Voorts zal het ‘Routeplan 2030’ de nodige investeringen vergen. Zonder middelen is de noodzakelijke modal shift naar duurzamer vervoer immers niet te realiseren. 

Wat de modal shift betreft verwelkomen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal daarom de volgende passage uit de startnota: ‘Tegelijk investeren we fors in de duurzame vervoersmiddelen: fietssnelwegen, binnenvaart, spoor en openbaar vervoer. We zetten daarbij tevens in op combimobiliteit, waarbij burgers en bedrijven vlot kunnen schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen.’ Maar ook die belofte blijft nog vaag. De burgerbewegingen dringen erop aan dat de onderhandelaars de komende weken de daad bij het woord voegen. Het memorandum van Ringland, Ademloos en stRaten-generaal biedt daarbij meer dan voldoende inspiratie. 

Innovatie

De startnota legt terecht de nadruk op innovatie. Ook in de beleidsdomeinen mobiliteit en ruimtelijke ordening is die aan de orde, onder meer inzake alternatieve financiering voor infrastructuur en stadsontwikkeling, verhandelbare bouwrechten en gericht instrumentarium. Alleen zo kan niet alleen de modal shift in gang gezet worden, maar ook de bouwshift die noodzakelijk is om de ruimtelijke verrommeling eindelijk te keren. Finaal moeten mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling weer maximaal op elkaar afgestemd worden.

Wake-upcall

De burgerbewegingen herinneren de politici graag aan de beloftes die ze in de aanloop naar de verkiezingen gedaan hebben. Vandaag stuurt Ringland daarom deze wake-upcall uit: Maak Ringland waar!

Dinsdag 04 juni

Telraam en Straatvinken slaan de handen in elkaar voor verkeerstellingen door burgers

Persbericht Ringland Academie / Straatvinken / Telraam, 4/6/2019

Telraam en Straatvinken, de grootste twee burgerinitiatieven die in Vlaanderen het verkeer tellen, slaan de handen in elkaar voor een intensieve samenwerking.

Telraam ontwikkelt toptechnologisch en betrouwbaar meetmateriaal dat ter beschikking wordt gesteld van geïnteresseerde burgers. Het is een initiatief van studiebureau Transport & Mobility Leuven, de beweging voor duurzame mobiliteit Mobiel 21 en webbureau Waanz.in.

In Antwerpen lanceerde de Ringland Academie vorig jaar het project ‘Straatvinken’, waarbij burgers een uur lang het verkeer tellen. Op donderdag 16 mei vond de tweede editie van deze jaarlijkse verkeerstelling plaats. Daarnaast zijn sinds begin mei in de regio Antwerpen, met steun van Gazet van Antwerpen, ook 100 ‘Telramen’ geactiveerd. Onder de naam ‘Straatvinknesten’ registreren ze een maand lang doorlopend het verkeer tijdens de daguren. De bedoeling is om beide burgerwetenschapsinitiatieven nog beter op elkaar af te stemmen en de juistheid van de data maximaal te verifiëren.

Objectiveren van het buikgevoel

‘Ruim twee maanden na lancering heeft Telraam nu meer dan 200 telpunten verspreid over heel Vlaanderen, van Kortrijk tot Hoeselt, met concentraties in Kessel-Lo en de ruime regio Antwerpen’, zegt Elke Franchois van Mobiel 21. ‘Deze telpunten brengen volautomatisch de modal split van vier vervoermiddelen in kaart. Zo objectiveren ze het buikgevoel van burgers in hun dialoog met het lokale bestuur. Voetgangers, fietsers, auto’s en zwaar vervoer worden op een overzichtelijke manier in beeld gebracht.’

‘De tellingen kunnen aantonen dat bepaalde ingrepen in de verkeerscirculatie, de rijrichting, de parkeervoorzieningen, of de inrichting van de publieke ruimte leiden tot meer veiligheid en een betere verkeersleefbaarheid bij wegenwerken of sluipverkeer’, zegt Wouter Florizoone van Transport & Mobility Leuven.

Betrouwbare telresultaten

De handmatige verkeerstellingen van de Straatvinkactie van 16 mei worden nu naast de metingen van de Telramen gelegd om de nauwkeurigheid van de automatische meetmethode te verifiëren. Dit partnerschap biedt Telraam de mogelijkheid de betrouwbaarheid van de automatische tellingen op grote schaal te onderzoeken.

De eerste vergelijkingen geven aan dat Telraam betrouwbaar is. De foutenmarge is beperkt tot 10 à 15% voor auto’s. De toewijzing van de juiste categorie (voetganger, fiets, auto of vrachtwagen) kan voor iets grotere afwijkingen zorgen, als gevolg van de huidige methode voor de objectherkenning. Die wordt continu verbeterd naarmate er meer Telraam-data verzameld worden.

De samenwerking biedt ook nieuwe mogelijkheden om de mobiliteitsdoelstellingen voor de regio Antwerpen jaar na jaar op te volgen en trends in verkeersleefbaarheid in kaart te brengen. Huib Huyse van HIVA - KU Leuven en wetenschappelijk begeleider van Straatvinken verduidelijkt: ‘De 100 Straatvinknesten worden ingezet als referentiemeetpunten. Op termijn moeten die toelaten om na te gaan of de verschillen tussen de jaarlijkse tellingen van telkens één uur op een 2.000-tal punten een gevolg zijn van verschuivingen in de mobiliteitsmix of eerder te verklaren zijn door verschillende weersomstandigheden of andere factoren.’

 

Maandag 03 juni

Burgerbewegingen counteren kritiek Tobback

Louis Tobback, oud-burgemeester van Leuven en sp.a-kopstuk, uit in zijn boek Dwarsgedachten felle kritiek op de geplande werken in Antwerpen en de rol die de burgerbewegingen daarbij spelen. Bekijk hier de uitspraken van Tobback op ATV en hier de reactie van Manu Claeys namens de burgerbewegingen. Lees hieronder ook de repliek van Manu Claeys en Peter Vermeulen in Gazet van Antwerpen van 3 juni 2019.

“Louis Tobback zit met zijn hoofd nog in vorige eeuw”

De Vlaamse kas wordt systematisch geplunderd door Antwerpen, het akkoord met de burgerbewegingen is afgekocht met de overkapping en waarom moet de rest van Vlaanderen meebetalen voor de Antwerpse overkapping? De kritiek van Louis Tobback (sp.a) op het Oosterweeldossier valt in slechte aarde bij de actiegroepen.

Voormalig minister en burgemeester van Leuven, Louis Tobback (sp.a) was niet mild voor de actiegroepen en het Oosterweeldossier. Manu Claeys van stRaten-generaal en Peter Vermeulen van Ringland nemen hem die uitspraken niet in dank af. “Ik heb altijd respect gehad voor Tobback”, zegt Vermeulen. “Maar nu krijgen wij een label opgeplakt dat niet strookt met de realiteit.”

Volgens Tobback wordt Antwerpen bevoordeeld. Het sp.a-kopstuk vraagt zich openlijk af waarom de Vlaming zou moeten meebetalen voor een Antwerps project. “En daar wringt het net, want dit is een project dat alle Vlamingen ten goede komt”, zegt Claeys.

“Antwerpen moet enorm veel verkeer slikken en de Antwerpenaar betaalt de prijs op het vlak van leefbaarheid”, legt Claeys verder uit. “Tobback wil betalen om vlot langs de stad te rijden, maar niet voor de overkapping en de leefbaarheid van de inwoners van die stad. Hij ziet die overkapping als een luxeproject en dat is het zeker niet. Het is pijnlijk om vast te stellen dat hij angst zaait over wat het de niet-Antwerpenaar zal kosten. Maar als er tol of rekeningrijden wordt ingevoerd, is het de gebruiker die betaalt. En voor al die mensen die maar enkele keren per jaar langs Antwerpen rijden, is dat erg beperkt.”

“Vlaanderen heeft de afgelopen jaren gedesinvesteerd op het vlak van infrastructuur, niet alleen in Antwerpen”, vult Peter Vermeulen aan. “Dan is het logisch dat er investeringen dienen te gebeuren. Dat geldt bijvoorbeeld ook in Leuven, waar het regionet al vergevorderd is. Ook dat gaat geld kosten.”

Financiering

De uitspraken van Tobback over de “Vlaamse kas die geplunderd wordt door Antwerpen”, valt in slechte aarde bij Vermeulen en Claeys. “Tobback doet alsof alles voor 100% uit de Vlaamse begroting moet komen”, zegt Claeys. “Dat is gewoon onjuist. Er zijn langlopende leningen die worden afgesloten. De opbrengst van rekeningrijden of tol zal ook een deel financieren. Europa betaalt mee, de stad betaalt mee, onder meer ook met eigen projecten zoals een fietsersbrug over de Schelde. En daarnaast is er ook dat deel Vlaams geld én de return on investment. De ruimte die ontwikkeld kan worden na de overkapping, biedt enorm veel mogelijkheden. En die gronden zijn ook nog eens grotendeels in handen van Vlaanderen, de provincie of de stad.”

“Op lange termijn is het een besparing”, zegt Vermeulen. “Het biedt zoveel bonussen, op het vlak van mobiliteit, leefbaarheid, luchtkwaliteit,… voor iedereen. Het is een noodzakelijk project.”

Burgerbewegingen baas?

In zijn nieuwste boek Dwarsgedachten neemt Tobback het woord malgoverno in de mond, Italiaans voor 'slecht bestuur'. Hij schiet daarmee op de actiegroepen, die beslissen zonder verkozen te zijn. “Wat ik zie gebeuren, is een intensief project van burgerparticipatie, de intendant, ontwerpteams en goed bestuur met alle betrokken instellingen, van de stad tot Vlaanderen”, zegt Claeys. “Als Tobback de overkapping herleidt tot het afkopen van de burgerbewegingen, dan heeft hij de boot van de nieuwe relatie tussen de burger en het bestuur volledig gemist. Dan zit hij met zijn hoofd nog in de vorige eeuw. Hij komt uit het oude systeem, waarin bijvoorbeeld de Lange Wapper van bovenaf werd doorgeduwd. Die tijd is voorbij.” (Jan Stassijns)

 

Maandag 20 mei

Volgende Vlaamse regering moet half vol glas dringend bijvullen

Bekijk hier de presentaties van de infoavond van Ringland in De Roma

Bekijk hier via YouTube een compilatie van de avond

Persbericht Ringland, 20/5/2019

Ringland, waar staan we? Of: waar staan we nog maar? Die vraag staat centraal tijdens de infoavond van de Antwerpse burgerbeweging op maandag 20 mei. Samen met zijn achterban maakt Ringland de balans op van de voorbije vijf jaar. Het glas is half vol, maar het moet in de volgende regeerperiode dringend bijgevuld worden. De langetermijnvisie voor de volledige overkapping en de uitbouw van Antwerpen tot een van de meest leefbare steden van Europa moet omgezet worden in een kortetermijnbeleid. Boven op de 1,25 miljard euro, bij het Toekomstverbond toegewezen door de ontslagnemende regering, moet de volgende Vlaamse regering werk maken van het vervolgtraject, op naar de volledige overkapping. Dat zal uiteraard extra investeringen vergen. Ook voor de noodzakelijk modal shift zal een tandje bij gestoken moeten worden.

De aflopende regeerperiode valt toevallig of niet samen met de eerste vijf jaar van het bestaan van Ringland. Het waren vijf intense jaren, waarbij het Toekomstverbond uit 2017 een van de mijlpalen was. Met dat akkoord werd een doorbraak bereikt in de jarenlang aanslepende strijd rond Oosterweel en kregen de burgerbewegingen eindelijk een plaats aan de onderhandelingstafel.

Politici eensgezind over Ringland

Voorafgaand aan de infoavond in De Roma voelden studenten radiojournalistiek van AP Hogeschool, in het kader van het recente festival Radio Ringland, kopstukken van zes partijen aan de tand over hun beleidsintenties ten aanzien van de volledige overkapping, de modal shift en rekeningrijden.

Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), Wouter Van Besien (Groen), Yasmine Kherbache (sp.a), Jos D'Haese (PVDA), Annick De Ridder (N-VA) en Koen Van den Heuvel (CD&V) gaven antwoorden op enkele ja/nee-vragen. Vlaams Belang ging niet in op de uitnodiging. Lees en bekijk de vragen en antwoorden hier.

Opvallend was de grote eensgezindheid over volgende thema’s:

 • Oosterweelverbinding: er moet in voldoende middelen voorzien worden om bij de bouw van de Oosterweelverbinding daar meteen ook een maximale overkapping te realiseren.
 • Zuidelijke Ring: de plannen voor de overkapping moeten tegen 2025 volledig op punt staan zodat ze tussen 2025 en 2030 uitgevoerd kunnen worden.
 • Het STOP-principe: voorrang - in die volgorde - voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto.
 • De noodzaak van een modal shift: via investeringen in openbaar vervoer, fiets en deelsystemen moet het autogebruik in de regio Antwerpen tegen 2025 met 10% verminderen.

Ringland is uiteraard verheugd over deze reacties. Maar in de volgende regeerperiode komt het erop aan de daad bij het woord te voegen.

Nog niet alle twijfels weggenomen

Het viel de jongste weken op dat nog steeds niet iedereen er gerust op is dat de volledige overkapping er komt. Er rezen zelfs twijfels over het Toekomstverbond (cf. blog van politicoloog Wouter Van Dooren). Ook bij ’t Schijnverbond, een koepel van buurtorganisaties in de ruime omgeving van het Sportpaleis, heerst nog steeds veel onrust en wrevel over de Hollandse knoop, die volgens de jongste plannen nog steeds 26 rijstroken zou tellen.

Nieuw samenwerkingsmodel nog voor verbetering vatbaar

Prof. em. Jef Van den Broeck en stedenbouwkundige Luk Vanmaele, beiden leden van de Ringland Academie en namens de burgerbewegingen betrokken bij de werkbanken van de intendant, blikken tijdens de Roma-avond terug op het afgelegde parcours sinds het Toekomstverbond.

Jef van den Broeck juicht toe dat de burgerbewegingen eindelijk geaccepteerd worden als volwaardige partners, maar ‘er is nog heel wat werk aan de winkel vooraleer we van een echte deliberatieve aanpak kunnen spreken’. ‘Er bestaat nog geen georganiseerde samenwerkings- en besluitvormingsstructuur. Er is ook geen echte regisseur van het hele proces. Bovendien moet een permanente band gecreëerd worden met de hele bevolking, een werk- en leerproces voor iedereen.’

Het systeem met werkbanken, waarin administraties, ontwerpers en burgers met elkaar geconfronteerd worden, bewijst volgens prof. van den Broeck dat samenwerken tot meer ontwerp- en projectkwaliteit leidt. ‘Een voorwaarde is wel dat de werkbanken goed begeleid worden. In de huidige fase vlot dat nog niet optimaal omdat een duidelijke regie ontbreekt en de rollen van de actoren niet altijd duidelijk zijn.’ Hij pleit ervoor dat de stad de rol van regisseur zou opnemen omdat ze direct betrokken is op alle vlakken.

Ambitie modal shift moet hoger

Luk Vanmaele zoomt in op de noodzakelijke modal shift en het Routeplan 2030 dat daarvoor opgemaakt werd. Ringland, Ademloos en stRtaten-generaal stelden in december 2018 een adviesnota met concrete maatregelen op, ter aanscherping van de te vage en vrijblijvende Visienota. Die adviesnota werd zeer positief onthaald, maar verder is er nog niets mee gebeurd. Het blijft wachten op een actieplan.

De burgerbewegingen dringen aan op meer ambitie dan een modal split 50/50. Buitenlandse stadsregio’s tonen aan dat 50/50 niet zal volstaan. Vooral de districten en de randgemeenten zijn nog te sterk autogericht. Er zal een stevige tand bij moeten worden gestoken om ook daar het maatschappelijk draagvlak te vergroten, oordeelt Luc Vanmaele. ‘Bovendien stellen we vast dat heel wat politici en ambtenaren wel de mond vol hebben van de modal shift, maar niet echt de beleidsconsequenties ervan zien.’

1. Omwenteling nodig voor openbaar vervoer

Wat het openbaar vervoer betreft, valt het op dat de Visienota mogelijke conflictpunten angstvallig ontwijkt. Geplande tramverlengingen gaan niet naar Schilde, Brasschaat en Ekeren. De Ringland Academie betwijfelt of een ‘HOV-bus’ naar die gemeenten qua doorstroming en capaciteit even hoogwaardig kan zijn als een sneltram.

Het gr ootste knelpunt is het gebrek aan investeringsbudget. ‘Het heeft het geen enkele zin om ambitieuze netwerken uit te tekenen wanneer De Lijn en de NMBS enkel geconfronteerd worden met besparingen en afbouw. Hier is een omwenteling nodig en die zal en mag geld kosten’, aldus Luc Vanmaele.

Het Routeplan vergt ook een geïntegreerd beleid met alle actoren op alle beleidsniveaus. ‘Het hokjesdenken van stad, rand, gewest, De Lijn en de NMBS blijft nog steeds de kop opsteken. Het Ringspoor bv., een idee uitgewerkt in de Ringland Academie, is nog steeds geen prioriteit voor de NMBS.

2. Fietsbeleid volgt evoluties niet

Ondanks de forse inspanningen voor fietsostrades en het wegwerken van missing links, blijven er nog veel gevaarlijke knelpunten op drukke steenwegen en verbindingswegen, waar de autodoorstroming nog steeds prioritair is. Er wordt nog te weinig rekening gehouden met recente evoluties in het fietsgebruik (meer en andere fietsen). Het fietsgebruik groeit sneller dan de investeringen in infrastructuur.  

3. Auto: te veel en/en-verhaal

Het volstaat niet te focussen op openbaar vervoer en fiets, als de auto niet tegelijk op de juiste plaats gezet wordt’, oordeelt Luk Vanmaele. Volgens Ringland moeten P&R’s bv. ver genoeg van de stadsrand gesitueerd worden, net voor de files beginnen, met overstap op een snelle en frequente verbinding met het openbaar vervoer.

P&R binnen de urbane zones (bv. Antwerp Expo, Sportpaleis) zijn in strijd met de doelstellingen van de modal shift. Ringland vraagt dat de bouw van geplande parkeergarages in de centra on hold gezet wordt. Er is een verschuiving nodig van bezoekersparkeren naar bewonersparkeren. Daarnaast moeten bewonersparkeerkaarten beperkt worden tot maximaal één per huisadres.

Luk Vanmaele: ‘Het is nog te veel een en/en-verhaal. Voor een echte modal shift moeten scherpe keuzes gemaakt worden. De auto moet niet compleet geweerd worden uit de stad, maar op zijn juiste plaats gezet.’

Ontwerp Oosterweel nog steeds voor doorgaand verkeer

Peter Vermeulen evalueert de stand van zaken aangaande de Oosterweelverbinding (OWV) op basis van drie krachtlijnen uit het Toekomstverbond:

 • OWV enkel voor stadsregionaal verkeer
 • OWV ontwerpen voor gereduceerde capaciteit
 • Noodzakelijke modal split 50/50 tegen 2030

In de jongste ontwerpen van Lantis (het vroegere BAM) is ter hoogte van de noordelijke kanaaltunnel geen op- en afrit voorzien ter hoogte van de Groenendaallaan. Dat betekent dat die tunnel louter gebruikt kan worden door doorgaand verkeer, wat in strijd is met het Toekomstverbond. Ook het gebrek aan een aansluiting van de E17/E34 op de parallelweg naar Oosterweel op Linkeroever illustreert dat. Voorts blijft het ontwerp in te veel capaciteit voorzien.

Positief is dat de fietstunnel in de Oosterweelverbinding op verzoek van de burgerbewegingen verbreed is van 4 naar 6 meter. Om in te spelen op het steeds grotere volume fietsverkeer stelt Ringland bovendien voor met twee boven elkaar liggende kokers te werken. Dat zou de capaciteit nog verdubbelen.

Bevredigend akkoord over Oosterweelknoop

 De onderhandeling over de Oosterweelknoop hebben met het kerstakkoord een bevredigend resultaat opgeleverd: in co-creatie is een eenvoudigere paperclip ontworpen, met minder ruimtebeslag. Daardoor zijn het Noordkasteel en de historische SAMGA-silo’s definitief gevrijwaard.

Grote ontgoocheling: geen gescheiden verkeer aan Sportpaleis

Ronduit ontgoocheld is Ringland over de beslissing om het systeem van gescheiden verkeer, waarover voor de zuidelijke Ring al een akkoord bestond, niet door te trekken naar de noordelijke Ring. Ondanks het unaniem positieve advies van mobiliteitsdeskundigen stond Ringland binnen de ‘stuurgroep Oosterweel’ alleen met zijn pleidooi. De co-creatie-sessies moeten de volgende weken uitwijzen hoe het ontwerp ter hoogte van het Sportpaleis zo veilig mogelijk kan, met garanties voor een maximale overkapping.

Haventracé en A102 prioriteit voor nieuwe Vlaamse regering

In de werkbank Haventracé is het afgelopen jaar nauwelijks vooruitgang geboekt. Een versterkte A12 (met leefbaarheidsmaatregelen voor de noordrand) en de nieuwe A102 (tussen Wommelgem en Ekeren) zijn nochtans prioritair om de noordelijke ring op termijn echt te ontlasten van doorgaand verkeer. Het studiewerk voor de A102 opstarten is een van de dringendste opdrachten voor de nieuwe Vlaamse regering.

Nog maar 3,7 km overkapping beslist - Dringend integrale studie nodig voor R1

In de werkbank Overkapping is het duidelijk dat er dringend meer samenhang vereist is tussen de Ring-zuid, de knoop zuid, de knoop met de E34/E313 en de R1-noord. Daarvoor is een integrale studie voor het geheel van de R1 nodig.

De keuze die in juni 2018 gemaakt is voor de eerste projecten voor de ‘eerste fase van de overkapping’ omhelst - nog maar - 3,7 km overkapping. (Zie dit filmpje ter aankondiging van de Roma-avond.) Dat is dan nog een optimistische inschatting, aangezien hierbij ook de reserveprojecten en het Noordkasteel meegerekend zijn.

Pas met de beloofde integrale studie voor de R1 kan verder nagedacht worden over verdere overkappingen voor de zuidelijke Ring.

Financiering: de gebruiker betaalt

Zonder uitzicht op voldoende financiële middelen, geen overkapping. Tot nog toe is 1,25 miljard euro toegezegd voor de projecten van de eerste fase. Het blijft onduidelijk hoe de overheid de verdere werken zal financieren. Ringland reikte met zijn recente colloquium (3 april) denksporen aan. Rekeningrijden blijft volgens de burgerbewegingen alvast aangewezen, ook als verkeerssturende maatregel met het oog op de modal shift en als inspanning voor het klimaat. Prof. Cathy Macharis (VUB) zal daarop ingaan in haar uiteenzetting in De Roma.   

Op de ja/nee-vraag van Radio Ringland over rekeningrijden antwoordden Groen en sp.a volmondig ‘ja’, CD&V ‘ja, mits voldoende alternatieve vervoerwijzen’, Open VLD ‘ja voor Antwerpen’, PVDA en N-VA ‘ja voor vrachtverkeer’.

Conclusie / Oproep aan politici: Maak Ringland waar!

De vraag ‘Ringland, waar staan we (nog maar)?’ kan volgens volgens de burgerbeweging beantwoord worden met de vaststelling dat het glas half vol is. Maar: het is aan de volgende regering om het glas dringend bij te vullen. Of: ‘Maak Ringland waar!’

Dat is niet alleen de slogan van de nieuwe affiche van Ringland, die sinds Radio Ringland massaal verspreid wordt. Tijdens de Roma-avond zullen alle aanwezigen zich met die wens ook richten tot de politici.

Op zaterdag 25 mei, de dag voor de verkiezingen, wordt de oproep herhaald tijdens de Critical Mass Bike Ride, waarvoor Ringland mee mobiliseert.

Donderdag 16 mei

Geslaagde twee editie Straatvinken

(Persbericht Ringland Academie / Straatvinken)

 

Meer dan 2.500 burgers hebben zich aangemeld voor Straatvinken, het burgerwetenschapsonderzoek van de Ringland Academie i.s.m. de Universiteit Antwerpen en HIVA - KU Leuven. Om 17 uur telden ze een uur lang het verkeer in vele straten van de provincie Antwerpen, het Waasland en de stadsregio Leuven. Online leverde dat alvast 417.550 kliks of verkeersbewegingen op. 56 gemeentebesturen riepen hun inwoners op om mee te doen met het onderzoek.

Hoeveel Straatvinken effectief geteld hebben, is nog niet exact bekend. Meer dan de helft van de ingeschrevenen telden online via de tel-tool op www.straatvinken.be. 417.550 keer werd zo een auto, fietser, voetganger, bus, step enzovoort aangevinkt. Er kon ook geteld worden met pen en papier. Hoeveel mensen dat gedaan hebben, zal de volgende dagen duidelijk worden wanneer ze hun telresultaat ingeven.

Straatvinken vond dit jaar voor de tweede keer plaats. Het project is door de Ringland Academie opgezet om na te gaan of het verkeer jaar na jaar gezonder wordt. In het Toekomstverbond tussen de Antwerpse burgerbewegingen en de overheid is immers afgesproken dat tegen 2030 nog maar de helft van het verkeer mag bestaan uit verplaatsingen met auto's of vrachtwagens. Ook in Leuven is met Roadmap 2050 en Regionet de modal shift naar duurzamer verkeer een belangrijk thema.  

Voor deze editie werd het telgebied in de regio Antwerpen uitgebreid tot de hele provincie en het Waasland. Het telgebied Leuven omvat ook Wijgmaal, Putkapel, Wilsele en Heverlee. De gemeentebesturen in de regio Antwerpen werd gevraagd via de eigen kanalen inwoners op te roepen om mee te tellen. Voor de gemeenten biedt het onderzoek waardevolle informatie die ze kunnen gebruiken in het uittekenen van hun mobiliteitsbeleid. 56 gemeenten gingen op de oproep in.

Verkeersleefbaarheidsscore

Nieuw dit jaar is voorts dat de deelnemers na afloop ook een verkeersleefbaarheidsbevraging invullen. Op basis van acht indicatoren, waaronder verkeersdrukte, aandeel gemotoriseerd verkeer en straatinrichting, krijgt elke straat zo een verkeersleefbaarheidsscore.

Straatvinknesten

Ondertussen loopt nog een langdurige controlemeting, onder de naam Straatvinknesten. Op 100 plaatsen staan bij burgers thuis webcams opgesteld die gedurende twee maanden, in mei en in oktober, tellingen doen op basis van beeldherkenning.

Conclusies op mobiliteitscongres

Op de infoavond van Ringland in De Roma, op maandag 20 mei, worden de eerste (voorzichtige) conclusies getrokken. De volledige resultaten worden verwacht tegen het najaar. Ze worden gepresenteerd op een mobiliteitscongres van Ringland, op 6 november in het kader van de Boekenbeurs.

Interesse vanuit de overheid voor opvolging modal shift

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid, evenals de Vervoerregio Antwerpen o.l.v. Lantis (het vroegere BAM) tonen interesse om de Straatvinken-data te integreren in de officiële monitoring van de vereiste modal shift en de verkeersleefbaarheid. Dat betekent een mooie erkenning voor dit burgerwetenschapsinitiatief.

Burgerinitiatief met diverse partners

In Antwerpen mobiliseert Ringland kandidaat-tellers, in de Leuvense stadsregio is dat Straten Vol Leuven. De Universiteit Antwerpenen HIVA - KU Leuven staan in voor de wetenschappelijke begeleiding.
Argenta en Gazet van Antwerpen ondersteunen het project financieel, communicatief en inhoudelijk. Spaceden Datylon leveren logistieke ondersteuning. Voor Straatvinknesten wordt gebruikgemaakt van het webplatform van het citizen-science-initiatief Telraam. Bagaar ondersteunt mee de logistiek van die automatische verkeerstellingen. Voor de verkeersleefbaarheidsbevraging werkt HIVA - KU Leuven samen met Voices That Count.

Conclusies eerste editie 2018

De eerste editie van mei 2018 in de Vervoerregio Antwerpen en in Leuven toonde aan dat er tegen 2030 nog flink wat inspanningen nodig zijn om de burgers te doen kiezen voor alternatieven voor de auto. 70 procent van het getelde verkeer bestond toen uit auto’s, bestelwagens en vrachtwagens, 30 procent waren voetgangers, fietsers, en bussen en trams.
Zowel in Leuven als in Antwerpen bleken er evenwel grote verschillen te zijn tussen de binnenstad binnen de Ring en de zones buiten de Ring. Terwijl in de binnenstad ongeveer 50 procent auto’s geteld werden, steeg dat aandeel in de rand fors naar meer dan 80 procent. In de Antwerpse districten buiten de Ring bestond het verkeer voor 67 procent uit auto’s, mede door de druk van het autoverkeer dat uit de rand komt. In Leuven scoorden de steenwegen in het algemeen laag qua duurzame vervoerswijzen. Bekijk hier de resultaten van Straatvinken 2018.

Donderdag 09 mei

Een nieuwe Ringland-affiche

Wij willen Ringland. Vooruit met Ringland. Wij gaan ervoor: overal in de straten doken de voorbije vijf jaar deze slogans op.

Al blijft de boodschap meer dan ooit overeind, de affiches zijn intussen danig vergeeld. Daarom nu een nieuwe. Met een wat andere look, maar nog steeds onmiskenbaar Ringland. En met een duidelijke oproep aan onze beleidsmakers, ingenieurs en iedereen die kan bijdragen om onze droom van de overkapping te realiseren: Maak Ringland waar!

Op deze verdeelpunten vind je ze:

 • Ticketbalie De Roma, Turnhoutsebaan 329 in Borgerhout
 • Pepper & Mint, Borsbeekstraat 115 in Borgerhout
 • Oxfam-Wereldwinkel, Vosstraat 7 in Deurne  
 • IBike, Lappersbrug 1 in Berchem
 • De Geus, Grotesteenweg 95 in Berchem
 • Oxfam-Wereldwinkel, Statiestraat 14 in Berchem
 • Kornél, Sint-Lambertusstraat 1 in Berchem
 • Bij Luc, Driekoningenstraat 66 in Berchem 
 • Sonseveria, De Villegasstraat 13 in Berchem
 • Café RoodWit, Generaal Drubbelstraat 42 in Berchem
 • De Vélodrome, Dageraadplaats 34 op Zurenborg
 • Oxfam-Wereldwinkel, Jules Moretuslei 458 in Wilrijk
Maandag 06 mei

Politici aan de tand gevoeld

In het kader van Radio Ringland werden politici van zes partijen aan de tand gevoeld over hun plannen voor de overkapping na de verkiezingen. In hun antwoord op vijf vragen onderstreepten ze hun engagement voor de volledige overkapping en de modal shift.   

Zes politici namen plaats achter de micro:

 • Willem-Frederik Schiltz (Open VLD)
 • Wouter Van Besien (Groen)
 • Yasmine Kherbache (sp.a)
 • Jos D'Haese (PVDA)
 • Annick De Ridder (N-VA) 
 • Koen Van den Heuvel (CD&V)
 • Vlaams Belang ging niet op de uitnodiging in

Bekijk hier de opname van de vragen en antwoorden. 

Dit waren kort hun antwoorden op vijf vragen.

1. Kiest uw partij resoluut voor het zogenaamde STOP-principe, met voorrang - in die volgorde - voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto?

 • Open VLD: ja
 • Groen: uiteraard
 • sp.a: jazeker
 • PVDA: absoluut
 • N-VA: qua verkeersveiligheid absoluut
 • CD&V: absoluut ja

2. Wil uw partij bij de bouw van de Oosterweelverbinding - het nieuwe deel tussen Linkeroever en Sportpaleis - meteen ook in voldoende middelen voorzien om daar een maximale overkapping te realiseren?

 • Open VLD: ja
 • Groen: zeker - de 18 projecten zijn niet genoeg
 • sp.a: zeker
 • PVDA: zeker
 • N-VA: absoluut
 • CD&V: ja

3. Wil uw partij dat de plannen voor de zuidelijke Ring - het deel tussen de Kennedytunnel en Borgerhout - tegen 2025 volledig op punt staan zodat ze tussen 2025 en 2030 uitgevoerd kunnen worden?

 • Open VLD: ja
 • Groen: zeker
 • sp.a: ja, heel gaag
 • PVDA: hoe sneller hoe liever
 • N-VA: zo snel als mogelijk, we zijn ook volop bezig met ontwerp
 • CD&V: ja

4. Wil uw partij via investeringen openbaar vervoer, fiets en deelsystemen het autogebruik in de regio Antwerpen tegen 2025 met 10% verminderen?

 • Open VLD: ja
 • Groen: ja, de miljoenen staan klaar
 • sp.a: absoluut en wij willen zelfs verder gaan
 • PVDA: ja
 • N-VA: ja, de investeringen in fiets en openbaar vervoer nog nooit zo hoog geweest
 • CD&V: ja, wij geloven in de modal shift

5. Wil uw partij dat het auto- en vrachtvervoer tegen 2025 via rekeningrijden georganiseerd wordt en op die manier het verkeer beter stuurt én de overkapping helpt financieren?

 • Open VLD: ja voor Antwerpen voor Antwerpen, nee voor heel Vlaanderen
 • Groen: ja voor de slimme kilometerheffing
 • sp.a: ja, absoluut
 • PVDA: voor vrachtverkeer ja, voor personenvervoer nee
 • N-VA qua vrachtvervoer ja, voor personenvervoer geen draagvlak
 • CD&V: ja, als er voldoende alternatieven zijn

In de live-uitzending van Radio Ringland waren deze politici te gast: Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), Wouter Van Besien (Groen), Yasmine Kherbache (sp.a), Jos D'Haese (PVDA), Paul Cordy (N-VA) en Koen Van den Heuvel (CD&V).

Maandag 06 mei

Ringland maakt de balans op

Reserveer hier je gratis ticket voor Ringland in De Roma 

 

'Sinds het nieuws dat er toch geen gescheiden verkeer zou komen op de noordelijke Ring, weten we niet goed wat dat betekent voor de overkapping daar’, zegt Maurits. 'Het blijft spannend of dat wel lukt. Daarom moet er druk op de ketel blijven.'

Gert en Dirk: 'Het is positief dat de werkzaamheden in het noorden beginnen, de wijk die dat het hardste nodig heeft. Maar er zitten nog veel gaten in het volledige plan, het blijft nodig om het dossier warm te houden.'

(Bezorgde Ringlanders op Radio Ringland en in Gazet van Antwerpen)

 

De voorbije jaren hebben de burgerbewegingen heel wat binnengehaald. De volgende regeerperiode is er echter nog veel werk aan de winkel. Want onze droom van een volledige overkapping is nog niet gerealiseerd.

Hoeveel km Ringland is er al beslist? Wanneer volgt de volledige overkapping? Hoe zit het met Oosterweel? En met het gescheiden verkeer? Hoe ver staan we met de modal shift naar gezonder verkeer? Hoe draagt Ringland bij aan een duurzamer klimaat? 

Waar staan we (nog maar)? Maak Ringland waar!

Kom daarom naar De Roma op maandag 20 mei om 20 uur.

Boeiende uiteenzettingen mag je onder meer verwachten van:  

 • Peter Vermeulen, bezieler van Ringland
 • Prof. em. Jef Van den Broeck, expert van de burgerbewegingen in de werkbanken van de intendant
 • Luk Vanmaele, stedenbouwkundige, namens de Ringland Academie en ’t Schijnverbond
 • Prof. Cathy Macharis (VUB), o.m. over klimaat en rekeningrijden

Francesca Vanthielen leidt de avond in goede banen.

Reserveer hier je gratis ticket voor Ringland in De Roma 

Zondag 05 mei

Veel schoon volk op Radio Ringland

’t Was zondag 5 mei frisjes op ’t Conscienceplein. Maar met de Ringland Band kregen we het helemaal warm. En in de radiostudio in café ViaVia was het een komen en gaan van hoge gasten. Studenten radiojournalistiek van AP voelden politici aan de tand over hoe zij na de verkiezingen de overkapping snel dichterbij willen brengen. Naar schatting 50.000 luisteraars, onder wie veel jongeren, stemden zondag af op Radio Stad.

Hier kan je drie uur radio-uitzending (her)beluisteren. (Door technische problemen is het eerste uur helaas niet opgenomen, waarvoor onze excuses.)

Bekijk hier de antwoorden van Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), Wouter Van Besien (Groen), Yasmine Kherbache (sp.a), Jos D'Haese (PVDA), Annick De Ridder (N-VA) en Koen Van den Heuvel (CD&V) op vijf ja/nee-vragen over de overkapping en de model shift.


Studenten Jeroen Geutjens, Seppe Meul, Charlotte Panis en Junior Verelst verzorgden vier uur lang het live radioprogramma van Radio Ringland op Radio Stad.


Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), Wouter Van Besien (Groen), Yasmine Kherbache (sp.a), Jos D'Haese (PVDA), Paul Cordy (N-VA) en Koen Van den Heuvel (CD&V) in de live-uitzending van Radio Ringland.


De Ringlandband bracht op Radio Ringland een nieuwe versie van ‘Laat ons een bloem’.

Vrijdag 03 mei

Radio Ringland? Wa's da?

Nieuwsbrief Ringland, 3/5/2019

Radio Ringland is al het vijfde festival van de burgerbeweging Ringland. Deze keer mag je op zondag 5 mei van 14 tot 18 uur behalve het festivalpodium op het Conscienceplein ook een radioshow vanuit café ViaVia en op Radio Stad verwachten. Allemaal gratis!

 

 

Waarom een nieuw festival?

Omdat wij (in) beweging blijven. Omdat Ringland burgers graag betrokken en geïnformeerd houdt. Omdat wij vóór de verkiezingen onze politici nog wel wat te zeggen en te vragen hebben. Omdat wij van zingen en dansen houden.

Waar is da feestje?

Het festivalpodium staat op het Hendrik Conscienceplein in hartje Antwerpen, op wandelafstand van de Groenplaats. De radiostudio wordt opgetrokken in café ViaVia in de Wolstraat, ook al vlakbij.

Waarom op het Conscienceplein?

Ringland houdt van symbolische plaatsen. Al drie keer feestten we op het dak van de Craeybeckxtunnel (‘de eerste overkapping’). Voor het 10 Stoetenfestival verzamelden we op Spoor Oost, vlak bij de Ring.
Het Hendrik Conscienceplein was in 1972 het eerste plein in Antwerpen dat autovrij werd gemaakt. Dat hebben we te danken aan de happenings van Panamarenko en co, die in 1969 het plein afzetten met ijsblokken.

Wie komt er allemaal?

Honderden Ringlanders! En de Ringlandband! Met Slongs, Wigbert, Tine en Bert Embrechts, Filip Bollaert, Guy Swinnen, Ivan Pecnik, Giga Baúl, Tijs Vanneste, DJ 4T4, Farao en vele anderen. Ook artiesten van Voice of the Street van Radio Stad treden op.

Was er geen nieuw Ringland-lied?

Zeker. Een geheel nieuwe versie van Laat ons een bloem, de classic waarmee Louis Neefs al in de jaren 1970 aandacht vroeg voor het klimaat. ‘Een thema dat meer dan ooit actueel is’, oordeelden initiatiefnemers Bert Embrechts en DJ 4T4. ‘En Ringland is niet alleen een oplossing voor de mobiliteit. Dit project zal van Antwerpen een klimaatbestendige stad maken.’

Wie zingt dat Ringland-lied?

Bert Embrechts en DJ 4T4 doken in de studio met Wigbert, Stijn, Guy Swinnen, Tijs Vanneste, Tine Embrechts, Ida De Nijs, Daan, Ivan Pecnik, Guga Baúl en Jo Cassiers. In Serekunda maakte Bert zelfs een opname met de Gambiaanse muzikanten Ansumana Susso, Joseph Jephte Obe Nzima en Jali Madi (deze zomer ook te horen op Sfinks!). In het Mandinka zowaar. ‘Die Afrikaanse inbreng wijst op de globaliteit van het klimaatprobleem’, zegt Bert.

Alleen muziek op het plein?

Nee, hoor! Jongeren van Let’s Go Urban verzorgen een dance-act. Voorts op het programma ook slam poetry. En niet te vergeten: Erika Van Tielen presenteert! Natuurlijk is er ook drank. En cake! Kom ook eens langs bij onze infostand.

En zelfs Anuna zou komen?

Yep, Anuna De Wever en andere jongelui van Youth For Climate komen zeker langs. Ringland en alle kansen die de overkapping van de Ring biedt, vormen ook een antwoord op hun terechte bekommernissen.

Wie organiseert dat allemaal?

Opnieuw onze fantastische vrijwilligers. En dit jaar ook veel jongeren! Studenten radiojournalistiek van AP Hogeschool doen de liveverslaggeving vanop het Conscienceplein én interviewen gasten vanuit café ViaVia in de Wolstraat.    

Welke gasten ontvangen de studenten?

Gasten die van ver of dichtbij te maken hebben met Ringland: burgers, artiesten, experts én politici. Die leggen ze pertinente vragen voor met het oog op de verkiezingen. Alvast Koen Kennis (N-VA), Koen Van den Heuvel (CD&V), Yasmine Kherbache (sp.a), Wouter Van Besien (Groen), Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) en Jos D'Haese (PVDA) hebben hun komst toegezegd. O ja, ook een zekere BDW belooft te komen.

Mag ik ook binnen bij ViaVia?

Jazeker, café ViaVia staat ook open voor het publiek. Spring gerust eens binnen als het op het Conscienceplein wat te druk wordt. Je kunt er ook Het Ringland Boek en andere gadgets van Ringland kopen.

Waar valt dat radioprogramma te beluisteren?

Zondag van 14 tot 18 uur op Radio Stad, via de frequentie 107.8 FM of via www.radiostad.com
Achteraf kan je alles ook nog (her)beluisteren via podcast. Meer info in onze volgende nieuwsbrief.

Hoe geraak ik op het Conscienceplein?

De auto is sowieso geen slimme manier om in ’t stad te geraken. Kom je van ver, parkeer dan aan de rand en stap over op een deelfiets of het openbaar vervoer. Een Velo-station vind je in de Wolstraat en de Minderbroedersstraat. Gelieve je eigen fiets te parkeren in onze fietsenstalling in de Mutsaardstraat.

Met het openbaar vervoer:   
• Tram 7 (halte Keizerstraat)
• Tram 11, 24 (halte Korte Nieuwstraat)
• Tram 3, 5, 9 en 15 (halte Meir of Groenplaats)
• Tram 4, 12 (halte Groenplaats)
• Bus 22, 180, 181, 182, 183(halte Groenplaats)
Check de routeplanners van De Lijnen de NMBS.

Wat voor weer wordt het?

Frisjes en misschien wat regen. Maar da’s niet erg. Daar hebben ze truien en paraplu’s voor uitgevonden. En we zingen en dansen tot we ’t warm krijgen!

Hebben jullie nog Ringland-affiches?

Ja, hoor! Er is zelfs een geheel nieuwe affiche gemaakt. Neem ze mee, samen met ons memorandum  voor de volgende Vlaamse regering, en hang ze aan je raam.

Voorts vind je in onze infostands op het Conscienceplein en in café ViaVia ook het succesvolle fietsplaatsje en andere gadgets. En natuurlijk kun je nog steeds Het Ringland Boek over vijf jaar burgerbeweging kopen. Betalen kan ook met Bancontact.

Ik geraak er niet en mijn radio en pc doen het niet meer…

Op maandag 20 mei is er ook nog onze jaarlijkse avond in De Roma. Met eveneens een boordevol en niet te missen programma. Reserveer alvast via De Roma. ’t Is gratis, maar zo ben je zeker van je plaats.

Vrijdag 26 april

Radio Ringland mobiliseert met jong talent

 

Persbericht, 26/4/2019 

Als wake-upcall in de aanloop naar de verkiezingen organiseert Ringland opnieuw twee publieksevenementen. Op zondagnamiddag 5 mei vindt op het Conscienceplein in Antwerpen ‘Radio Ringland’ plaats, een festival met live radioverslaggeving. Tegelijk wordt ook een nieuwe affiche gelanceerd. Op maandag 20 mei blaast de burgerbeweging opnieuw verzamelen voor haar jaarlijkse infoavond in De Roma.

De afgelopen jaren werden in de dossiers Oosterweel en overkapping stappen in de goede richting gezet. Maar het werk is nog lang niet gedaan. Om een project van een dergelijke omvang te doen slagen, is het noodzakelijk burgers blijvend te informeren en betrokken te houden. De burgerbeweging Ringland ziet dat dan ook als een van haar opdrachten.

In handen van studenten radio-journalistiek van AP Hogeschool

Om jongeren volop te betrekken heeft Ringland de organisatie van Radio Ringland grotendeels in hun handen gelegd. Studenten radio-journalistiek van de AP Hogeschool verzorgen de hele namiddag de live radioverslaggeving van het festival op het Conscienceplein. Het programma wordt uitgezonden via de frequentie van de urban zender Radio Stad (107.8 FM) en is ook later nog te herbeluisteren.

Politici in de studio @ViaVia

De studenten ontvangen ook gasten in de radiostudio, voor de gelegenheid opgetrokken in Café ViaVia. De uitzending zal een afwisseling bieden van korte gesprekken met mensen die van ver of dichtbij iets met Ringland te maken hebben, burgers, experten maar ook politici. Alvast Koen Kennis (N-VA), Koen Van den Heuvel (CD&V), Yasmine Kherbache (sp.a), Wouter Van Besien (Groen), Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) en Jos D'Haese (PVDA) hebben hun komst toegezegd. Ook Anuna De Wever van Youth For Climate komt langs. Tussendoor is er muziek en een grappige noot van side kicks, zoals comedian Jasper Posson, winnaar van de Lunatic Comedy Award,

Erika Van Tielen presenteert @Conscienceplein

Op het podium op het Conscienceplein wordt gevestigd én jong talent verwacht. De Ringlandband is ondertussen een vaste waarde op de festivals van Ringland. Op de affiche staan voorts onder meer Farao, artiesten van ‘Voice of the Street’ van Radio Stad en een dance act van jongeren uit de Let’s Go Urban-scene. De presentatie is in handen van Erika Van Tielen.

De Ringlandband presenteert nieuw Ringland-lied

Onder leiding van Bert Embrechts stelt de Ringlandband tijdens het festival het nieuwe Ringland-lied voor. Alvast volgende artiesten werken daaraan mee: Tine Embrechts, Daan, DJ 4T4, Stijn, Van Echelpoel, Ida De Nijs, Wigbert Van Lierde en Ivan Pecnik. Ringland kan dus ook bij artiesten nog steeds op een groot draagvlak rekenen.

Benieuwd of het nieuwe lied van de Ringlandband hetzelfde lot beschoren is als het eerste, Laat de mensen dansen, dat in 2015 op de VRT-zenders gecensureerd werd wegens ‘te politiek’.

Gratis festival

Radio Ringland is al het vijfde festival van Ringland, na de drie op het dak van de Craeybeckxtunnel (2014, 2015 en 2016) en het 10 Stoetenfestival op Spoor Oost (2018). Dankzij de belangeloze inzet van tal van artiesten en vrijwilligers is het opnieuw een gratis festival.

IJsblokken op het Conscienceplein

Dit vijfde festival vindt niet toevallig plaats op het Hendrik Conscienceplein. In 1969 zetten Panamarenko, Hugo Heyrman en andere artiesten het plein af met ijsblokken. Met die happening wilden ze hun eis kracht bijzetten om dit plein in hartje Antwerpen autovrij te maken. De provocerende acties van hun Vrije Aksie Groep Antwerpen (VAGA) luidden vanaf 1968 een nieuw tijdperk in. In 1972 was het eerste autovrije plein in Antwerpen een feit.

 

Vrijdag 26 april

Volgende Vlaamse regering moet Toekomstverbond onverwijld waarmaken

Persbericht Ademloos, Ringland en stRaten-generaal, 26/4/2019

Download hier het integrale memorandum 2019.

Met het Toekomstverbond, afgesloten met de burgerbewegingen, heeft de ontslagnemende Vlaamse regering in 2017 een doorbraak geforceerd in het Oosterweeldossier. Diezelfde burgerbewegingen gaan er nu van uit dat de volgende regering de beloftevolle intenties uit dat akkoord zo snel mogelijk zal omzetten naar de praktijk. Om de volledige overkapping van de Antwerpse Ring en de modal shift naar duurzamer verkeer tegen 2030 te realiseren is er immers geen tijd meer te verliezen. Ademloos, Ringland en stRaten-generaal lijsten in hun gezamenlijke memorandum zes uitdagingen op waar de Vlaamse regering meteen na de verkiezingen mee aan de slag moet.

Het ‘Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid’ van maart 2017 betekende voor vele Antwerpenaren na jaren van strijd eindelijk een teken van hoop. Als de Vlaamse regering die na de verkiezingen van 26 mei 2019 aantreedt, geen werk maakt van de uitvoering van dat historische akkoord, dreigen vele kiezers gedesillusioneerd achter te blijven. Voor de stad en de regio, voor de leefbaarheid, de mobiliteit én de economie zou dat nog vele jaren van stilstand - ook letterlijk - betekenen. Dat kan de overheid zich niet permitteren.

Om vooruitgang te garanderen heeft de volgende Vlaamse regering aan het Toekomstverbond een uitstekende leidraad. Het biedt een antwoord op de vele uitdagingen waar stad en regio voor staan.  

Het memorandum van Ademloos, Ringland en stRaten-generaal schetst voor zes uitdagingen de stand van zaken en de to do’s. Lees hier de krachtlijnen.

Download hier de pdf van het integrale memorandum 2019.

Dinsdag 23 april

Tweede editie verkeerstelling Straatvinken brengt verkeersleefbaarheid straten in kaart

Persbericht Ringland Academie / Straatvinken

Op donderdag 16 mei vindt op initiatief van de Ringland Academie voor het tweede jaar op rij het burgerwetenschapsproject ‘Straatvinken’ plaats. Die dag tellen burgers een uur lang het verkeer in hun straat. Zo gaan ze samen met wetenschappers na of het verkeer jaar na jaar gezonder wordt. Voor deze tweede editie werd daartoe ook een verkeersleefbaarheidsscore uitgewerkt. Daarnaast is het telgebied uitgebreid tot de hele provincie Antwerpen, het Waasland en de Leuvense stadsregio. Kandidaat-tellers kunnen vanaf vandaag inschrijven via straatvinken.be.

Om na te gaan hoe gezond het verkeer in de straten is, ontwikkelde de Ringland Academie samen met de Universiteit Antwerpen en HIVA - KU Leuven voor de tweede editie bijkomend een verkeersleefbaarheidsmeting. Burgers zullen niet alleen een uurtje het verkeer tellen, ze worden ook gevraagd een verkeersleefbaarheidsbevraging in te vullen. Op basis van acht indicatoren, waaronder verkeersdrukte, aandeel gemotoriseerd verkeer en straatinrichting, krijgt elke straat zo een verkeersleefbaarheidsscore. De bevraging peilt bij de deelnemers ook naar hoe ze hun straat beleven.

Burgers en overheden krijgen zo voor de eerste keer en op deze schaal zicht op de leefbaarheid in de straten. Jaar na jaar zou die leefbaarheid moeten verbeteren door het lagere aandeel van het autoverkeer. Straatvinken wil tot 2030 de evolutie van het verkeer op straatniveau in kaart brengen. Zowel in Antwerpen als in Leuven is de modal shift naar duurzamer verkeer een belangrijk thema, respectievelijk in het Toekomstverbond tussen de Antwerpse burgerbewegingen en de overheid, en in de Leuvense Roadmap 2050 en Regionet.

Conclusies editie 2018

De eerste editie van mei 2018 in de Vervoerregio Antwerpen en in Leuven toonde aan dat er tegen 2030 nog flink wat inspanningen nodig zijn om de burgers te doen kiezen voor alternatieven voor de auto. 70 procent van het getelde verkeer bestond toen uit auto’s, bestelwagens en vrachtwagens, 30 procent waren voetgangers, fietsers, en bussen en trams. Zowel in Leuven als in Antwerpen bleken er evenwel grote verschillen te zijn tussen de binnenstad binnen de Ring en de zones buiten de Ring. Terwijl in de binnenstad ongeveer 50 procent auto’s geteld werden, steeg dat aandeel in de rand fors naar meer dan 80 procent. In de Antwerpse districten buiten de Ring bestond het verkeer voor 67 procent uit auto’s, mede door de druk van het autoverkeer dat uit de rand komt. In Leuven scoorden de steenwegen in het algemeen laag qua duurzame vervoerswijzen.

Bekijk hier de resultaten van Straatvinken 2018. 

Op donderdag 16 mei tussen 17 en 18 uur gaan de Straatvinken voor de tweede keer massaal de straat op. Tellen doen ze met een speciaal ontwikkelde app of met een papieren telformulier, te downloaden via www.straatvinken.be.

Vanaf 23 april tot 16 mei kunnen kandidaten zich inschrijven via www.straatvinken.be. Het maakt niet uit of men vorig jaar al mee telde of niet. Voor de eerste editie van 2018 deden in Antwerpen en Leuven 1.600 straatvinken mee. Dit jaar hopen de initiatiefnemers op een verdubbeling.

Telgebied uitgebreid, met steun van gemeentebesturen 

Mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrens. Daarom breidt Straatvinken het telgebied dit jaar uit van de Vervoerregio Antwerpen tot de hele provincie Antwerpen en het Waasland. Heel wat gemeenten steunen de telling van 16 mei. Al zeker 35 gemeentebesturen gaan hun inwoners oproepen mee te straatvinken. Net zoals vorig jaar telt ook Leuven weer mee. Daar speelt naast Groot-Leuven het verkeer in de buurgemeenten een belangrijke rol.  

Interesse vanuit de overheid voor opvolging modal shift

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid, evenals de Vervoerregio Antwerpen o.l.v. Lantis (het vroegere BAM) tonen interesse om de Straatvinken-data te integreren in de officiële monitoring van de vereiste modal shift en de verkeersleefbaarheid. Dat betekent een mooie erkenning voor dit burgerwetenschapsinitiatief.

Nieuwe partner Telraam biedt logistiek voor controletellingen

In Antwerpen mobiliseert Ringland kandidaat-tellers, in de Leuvense stadsregio is dat Straten Vol Leuven. Straatvinken kan opnieuw rekenen op ondersteunende partners. De Universiteit Antwerpen en HIVA - KU Leuven staan in voor de wetenschappelijke begeleiding. Argenta en Gazet van Antwerpen ondersteunen het project financieel, communicatief en inhoudelijk. Beide roepen hun medewerkers en klanten op om dit jaar mee te straatvinken. Spaced zorgde voor een vernieuwde versie van de straatvinken-app. Datylon ondersteunt de datavisualisatie. Vanaf dit jaar maakt Straatvinken ook gebruik van het webplatform van het citizen-science-initiatief Telraam voor controletellingen op basis van beeldherkenning. Bagaar ondersteunt mee de logistiek van die automatische verkeerstellingen. Deze bijkomende meting op 100 plaatsen kreeg de naam Straatvinknesten.

 

 

Woensdag 17 april

Lightrail voor pendelverkeer naar haven onontbeerlijk in Routeplan 2030

Persbericht Ringland, Ademloos, stRaten-generaal

De Antwerpse burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal steunen ten volle het idee om het bestaande spoorwegennet in te schakelen voor pendelverkeer van en naar de haven. Christian Leysen en Willem-Frederik Schiltz van Open VLD lanceerden het voorstel van een lightrail (S-Ring) vandaag in Gazet van Antwerpen, eerder schaarden ook andere partijen zoals PvdA en Groen zich al achter dat idee. Het ligt helemaal in de lijn van tal van concepten en projecten die al circuleren bij de opmaak van het Routeplan 2030. Dat plan moet ervoor zorgen dat vanaf nu tot 2030 stelselmatig geïnvesteerd wordt in volwaardige aantrekkelijke alternatieven voor het te drukke autoverkeer in en om Antwerpen.

Met de waterbus en de fietsbus levert het havenbedrijf vandaag al mooi werk. Ook de inspanningen die gebeuren om het collectief bedrijfsvervoer in de haven te bundelen tot een beter op elkaar afgestemd netwerk, kunnen een sterke bijdrage leveren om het verkeer vlot te trekken.

Hetzelfde kan gezegd worden van de inspanningen geleverd door de stad, de provincie en het gewest, op vlak van fietspaden en fietsostrades. Het fietsnetwerk in het kader van het project ‘Over de Ring-West’ (Linkeroever en Zwijndrecht) en de geplande fietsbrug over de Schelde zijn de meest in het oog springende voorbeelden.

Maar het openbaar vervoer blijft de grootste zorg. Het vergt immers de meeste middelen.

Routeplan 2030

Inhoudelijk sluit het voorstel van de S-Ring, met uitlopers van het Ringspoor naar de haven op linker- én rechteroever, perfect aan bij het concept dat tal van experts naar voren schoven in het kader van het Routeplan 2030 en dat ook vanuit de burgerbewegingen wordt ondersteund: regionaal treinverkeer van Essen, via het Ringspoor naar Boom en Puurs (en omgekeerd), als cruciale schakel in het woon-werk- en woon-school-verkeer in de hele Antwerpse regio. De (her)opening van de stations Schijnpoort, Turnhoutsepoort, Dam en Ooststatie is daarbij ook aangewezen.

Deze maatregelen zijn onontbeerlijke schakels in een multimodaal netwerk met vlotte overstapfaciliteiten. Voorts passen daarin radiale sneltramlijnen (parallel aan de E34/E313 naar Oelegem en via de A12 naar Boom bv.) en tangentiële lijnen, zoals de Singeltram en de districtentram.

Stevige inhaalbeweging vereist

Het tempo waarin De Lijn en de NMBS de afgelopen decennia noodzakelijke projecten konden realiseren, ligt daarmee duidelijk veel te laag. Extra middelen zijn broodnodig voor een stevige inhaalbeweging. Het rekeningrijden niet doorvoeren zal de overheid alleszins niet helpen in het zoeken naar sociaal-rechtvaardige én toekomstgerichte middelen om een vlotte mobilteit waar te maken. Met het Toekomstverbond hebben alle partners de ambitie onderschreven om tegen 2030 de ‘ambitieuze modal shift 50/50’ te realiseren. Er is dus geen weg terug én er is geen tijd te verliezen.

Versnipperde bevoegdheden

Met hun voorstel voor personenvervoer per trein in de haven raken de Open VLD-politici ten slotte nog een specifiek probleem: de versnippering van bevoegdheden over het Vlaamse (mobiliteit in het algemeen) en het federale niveau (NMBS in het bijzonder). Al vaak is gebleken dat die splitsing een goede onderlinge afstemming in de weg stond. Dit voorstel kan en moet daar verandering in brengen. De Antwerpse burgerbewegingen pleiten ervoor dat het eendrachtig verdedigd wordt op beide beleidsniveaus samen.

 

Donderdag 04 april

Aan de onderhandelingstafel

De partners van het Toekomstverbond hebben de voorbije weken in hoog tempo voort onderhandeld over het ontwerp van de Oosterweelknoop en over de overkapping van de noordelijke Ring met de aansluitingen aan Schijnpoort en Groenendaallaan. Een kort overzicht.

 • De belangrijkste verworvenheid in het akkoord van 21 december 2018 is dat ook bij het ontwerpen wordt uitgegaan van een modal split 50/50. Het Toekomstverbond bepaalt immers dat tegen 2030 nog maar de helft van het verkeer uit auto’s en vrachtwagens mag bestaan, ten voordele van duurzamer vervoer. Tegen 2025, wanneer de Oosterweelverbinding klaar moet zijn, moet de helft van die ambitie al gehaald zijn. Daarom heeft het geen zin om voor de overkapte Ring te veel capaciteit te voorzien. Het ontwerp moet voortaan 'aanbodgestuurd' zijn, niet langer 'vraaggestuurd'. Concreet betekent dat voor het aangepaste ontwerp minder rijstroken.
 • Ringland pleit al lang voor een scheiding van het lokale en het doorgaande verkeer in aparte tunnels, niet alleen op de zuidelijke maar ook op de noordelijke Ring (vanaf de knoop E313/E34 via het Sportpaleis tot aan de Groenendaallaan). Terwijl dat in december voor iedereen rond de tafel nog de ambitie was, is dat concept intussen weer verworpen. Ringland vindt er geen medestanders meer voor.
 • In haar ontwerpen gaat de BAM opnieuw uit van een gemengd systeem voor de noordelijke Ring. De burgerbewegingen eisen nu snelle duidelijkheid over de overgang tussen het gescheiden systeem op de zuidelijke Ring en het gemengde systeem op de noordelijke Ring, met  stevige garanties voor de verkeers- en tunnelveiligheid.
 • Volgens de BAM staat een gemengd systeem de volledige overkapping niet in de weg. Ook daarover vragen de burgerbewegingen bevestiging via verder ontwerpend onderzoek.
 • Ten slotte hebben de onderhandelingen sinds het Toekomstverbond aangetoond dat de toegezegde co-creatie met de burgerbewegingen nog niet optimaal verloopt. Daarvoor hebben we verbetervoorstellen gedaan. Op korte termijn hopen we zo bijvoorbeeld tot een betere samenwerking te komen voor het ontwerp van de Oosterweelknoop en het knooppunt Groenendaallaan.

Op donderdag 4 april om 14.30 uur vindt in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken opnieuw een ‘voortgangsrapportage Oosterweel’ plaats. Je kunt die hier live volgen of later herbekijken.

Woensdag 03 april

Opnieuw een festival! Radio Ringland!

Radio Ringland
 
Zondag 5 mei, 14 tot 18 uur
Conscienceplein, hartje Antwerpen
Gratis!

Presentatie:
Erika Van Tielen en studenten van AP Hogeschool

Podium:
Nieuw en jong talent brengt muziek, slam poetry en dans
De Ringlandband nodigt schoon volk uit voor livemuziek
Bert Embrechts en DJ 4T4 stellen een nieuw Ringland-lied voor
Bekende sidekicks zorgen voor een vrolijke noot

Live uitgezonden door Radio Stad, 107.8 FM:
Verslag vanop plein en podium
Studenten van AP Hogeschool ontvangen serieuze en minder serieuze gasten
Politici krijgen 5 dringende Ringland-vragen voorgeschoteld

Radio Ringland is:
een wake-upcall vlak voor de verkiezingen
de belangrijkste Ringland-ideeën kort en krachtig samengevat
show en plezier met inhoud

Nodig je vrienden uit via het Facebook-evenement

Wil je ook een handje toesteken? 
Geef je hier op

Dinsdag 19 maart

Colloquium: Hoe financieren we de overkapping?

De overkapping van de Antwerpse Ring zal winst opleveren voor de mobiliteit, de stadsontwikkeling, de leefbaarheid en de volksgezondheid. In die zin zal ze zich op termijn 'terugbetalen'. Maar waar halen we nú de middelen om de werken van start te laten gaan? In de jaren 60 werd de autoweg E3 (nu E17) aangelegd met geld dat werd opgehaald bij de burgers via de erg populaire E3-lening. Is een dergelijke formule voor herhaling vatbaar? Of zijn er nog andere methodes mogelijk?
De Ringland Academie heeft daarover de afgelopen jaren al flink wat denkwerk verricht. Om het thema verder uit te diepen zetten we een samenwerking op met het Urban Studies Institute van de Universiteit Antwerpen. Het resultaat verneem je op een colloquium op woensdag 3 april van 13.30 tot 18 uur in het auditorium van Den Bell. Ook de stad Antwerpen, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer en de BAM verlenen hun medewerking. 

Geïnteresseerd? Schrijf je vóór 28 maart in via deze link.

Dinsdag 19 februari

Het Ringland Boek voor minister Ben Weyts

Minister Ben Weyts kreeg vorige week van Peter Vermeulen Het Ringland Boek. Het kan de overheid inspiratie leveren hoe ze burgers kan betrekken bij het beleid.

Bij telkens 30 verkochte exemplaren schenkt Ringland een exemplaar van het boek aan organisaties die er hun voordeel mee kunnen doen. Filter Café Filtré mocht zo op ons verjaardagsfeest het eerste boek in ontvangst nemen. Boost zelf een organisatie - je buurtcomité, natuurvereniging, school .... - die volgens jou graag Het Ringland Boek cadeau krijgt!

Zaterdag 16 februari

Ringland doet boek cadeau aan andere burgerbewegingen

Persbericht, 16/2/2019

De Antwerpse burgerbeweging Ringland schenkt per 30 verkochte exemplaren van Het Ringland Boek een exemplaar weg aan andere burgerorganisaties in Vlaanderen. Iedereen kan daarvoor suggesties doen. Met de campagne Boost betrokken burgers wil Ringland zijn ervaringen van de voorbije vijf jaar zo breed mogelijk delen.

Ringland heeft vandaag in deSingel op het feest voor zijn vijfde verjaardag Het Ringland Boek voorgesteld. Dat boek kwam er op suggestie van prof. em. Luc Huyse, die de Antwerpse burgerbeweging vroeg een soort handleiding te schrijven voor andere burgerbewegingen en actiegroepen in heel Vlaanderen.

1 gratis exemplaar per 30 verkochte
Ringland lanceert nu de campagne 'Boost betrokken burgers'. Daarmee kunnen alle burgers via www.ringland.be organisaties opgeven die volgens hen hun voordeel kunnen doen met het boek. Dat kunnen kleine buurtcomités zijn, maar ook jeugdverenigingen, scholen en gevestigde ngo's. Per 30 verkochte exemplaren schenkt Ringland 1 boek weg. 

Eerste gratis boek voor Filter Café Filtré
De eerste organisatie die al een boek kreeg, was Filter Café Filtré, het van oorsprong Brusselse actiecomité dat in heel Vlaanderen ijvert voor gezonde lucht in schoolomgevingen. Initiatiefneemster Annekatrien Verdickt nam het boek tijdens het feest in ontvangst.

Al honderden exemplaren verkocht
Het Ringland Boek kon al enkele weken in voorverkoop besteld worden. De interesse is groot. Het boek is niet alleen voor organisaties bestemd. Voor Ringlanders is het boek, met veel foto's en interviews, een mooie terugblik op de weg die ze de voorbije vijf jaar samen hebben afgelegd. Door hun enthousiasme en inzet is de volledige overkapping van de Antwerpse Ring in zicht.

Het Ringland Boek in het kort
• Uitgave in eigen beheer
• ISBN 9789463880114
• 232 pagina's, full color
• Verkoopprijs: 30 euro
• Te koop via www.ringland.be en vanaf maandag 18/2 ook in boekhandels in heel Vlaanderen
Inhoudstafel
Voorwoord Luc Huyse
Coverbeeld

Woensdag 06 februari

Een cadeau en een feest in deSingel


Het akkoord over Oosterweel-light is een mooi cadeau in de aanloop naar onze 5de verjaardag, op Valentijn. Het is een cadeau van en voor heel Antwerpen. Daarom plaatsten we langs de Ring een reuzegroot pak met strik rond. Het staat niet toevallig in de berm van de afrit van Borgerhout, de plaats waar we vijf jaar geleden enkele weken lang dagelijks de Ringland-vlag plantten.

We pakken het cadeau uit op ons verjaardagsfeest op zaterdag 16 februari om 14 uur in deSingel. Dan wordt ook Het Ringland Boek - 5 jaar burgers in beweging voorgesteld. Dat doen we met een panelgesprek. Onder meer prof. Luc Huyse is een van onze gasten. Lien Van de Kelder leidt het feest in goede banen. En uiteraard heffen we het glas. Vier mee!

Het Ringland Boek schetst met veel foto's, interviews en achtergrondverhalen het succes van onze jarige burgerbeweging. Tot 14 februari loopt een voordeelactie via ringland.be. Verspreid de droom, steun Ringland!

 

Woensdag 06 februari

Doorbraak voor Oosterweel-light

Er is een doorbraak voor Oosterweel-light:

• Akkoord over voorkeursvariant
• Noordkasteel en historische silo's gered
• Minder verkeer als uitgangspunt
• Gescheiden verkeer over héle Ring
• Verdere samenwerking met alle partners van het Toekomstverbond

= VOLLEDIGE OVERKAPPING IN ZICHT !

Uiteraard is er nog veel werk aan de winkel, maar de burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal reageren erg tevreden op dit akkoord.

Bekijk in het filmpje wat het akkoord inhoudt.

Woensdag 06 februari

Ontwerp Oosterweelverbinding in laatste rechte lijn, Werkgemeenschap van start

Persbericht Ringland, Ademloos, stRaten-generaal, BAM, stad en haven

De partners in het Toekomstverbond - de burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal, de stad Antwerpen en de BAM - hebben deze middag hun akkoord voorgesteld voor een voorkeursvariant van de Oosterweelverbinding. Er zijn ook afspraken gemaakt over de Werkgemeenschap. 

Er blijft nog veel werk aan de winkel is, maar de burgerbewegingen reageren erg tevreden op deze doorbraak, die de weg vrijmaakt voor een volledige overkapping van de Antwerpse Ring. Ze blijven zich ten volle engageren om die ook effectief te realiseren.

Lees hier het gezamenlijke persbericht.

Maandag 07 januari

Open brief aan nieuwe gemeenteraad

Vandaag wordt in Antwerpen de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Naar aanleiding daarvan schreven Ringland, Ademloos en stRaten-generaal samen een open brief aan de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie.
De burgerbewegingen zien in het bestuursakkoord van N-VA, sp.a en Open VLD goede aanzetten voor de periode 2019-2024. Tegelijk verwachten ze, in het licht van de grote uitdagingen waar de stad voor staat, toch meer ambitie.

Antwerpen, 7 januari 2019

 

Geachte burgemeester en schepenen,
Geachte gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie,

 

Samen werk maken van de volledige overkapping van de Antwerpse Ring en van een modal shift naar duurzamer verkeer, als hefbomen voor de uitbouw van een leefbare, gezonde stad in een bereikbare regio: dat zijn dé grote uitdagingen waar Antwerpen vandaag voor staat.

Daarom schoven Ringland, Ademloos en stRaten-generaal in hun memorandum die ambitie naar voren als belangrijkste beleidsdoel voor de nieuwe bestuursperiode. Dat waarmaken vergt een volgehouden en gecoördineerde aanpak vanuit alle beleidsdomeinen.

De burgerbewegingen stellen vast dat die ambitie effectief de leidraad vormt van het eerste hoofdstuk ‘Leefbare en mobiele stad’ van het bestuursakkoord 2019-2024. Daarbij is tot onze tevredenheid, zowel qua inhoud als qua werkwijze, voortgebouwd op het Toekomstverbond, waaraan de burgerbewegingen een fundamentele en structurele bijdrage hebben geleverd. Ook de twee schaalniveaus zijn cruciaal: tegelijk werken aan de ruggengraat van de stad van de 21ste eeuw, én in alle districten werk maken van de verbetering van de leefbaarheid op wijkniveau, onder meer via een doorgedreven duurzame mobiliteit.

Toch kan en moet de ambitie nog een flinke stap hoger. De nieuwe bestuursploeg wil van Antwerpen de meest leefbare stad van Vlaanderen maken. De burgerbewegingen mikken op een plaats in de top drie in Europa.

Leefbaarheidsprojecten als opstap naar de volledige overkapping

Vlaanderen heeft voor de overkapping al een eerste schijf van 1 miljard euro vrijgemaakt, de stad zelf doet er 250 miljoen euro bovenop. Dat is fantastisch, maar nu komt het erop aan niet alleen die eerste reeks van 18 + 4 geselecteerde projecten te realiseren, maar in nauwe samenwerking met de volgende Vlaamse regering vooral werk te maken van het perspectief op de volledige overkapping.

Net dat perspectief komt te weinig naar voren in dit bestuursakkoord. Nochtans: hoe sneller dat totaalbeeld concreet wordt, hoe efficiënter de eerste projecten gerealiseerd kunnen worden. Dat de prioriteit daarbij ligt op de dichtstbevolkte en minder sterke stadswijken zoals Dam, Antwerpen-Noord, Luchtbal, delen van Merksem, Deurne en Borgerhout, is uiteraard wel alleen maar toe te juichen.

Niet wachten met circulatieplannen

Voor de districten is het een geweldige uitdaging om aan beide kanten van de Ring nu al toe te werken naar het voorliggende toekomstbeeld, zowel met blauw-groene verbindingen in de richting van de overkapping, als met nieuwe circulatieplannen in de wijken zelf.
Het bestuursakkoord stelt echter voor om te wachten op de voltooiing van de overkapte Ring om een ‘strategisch circulatieplan’ met slimme verkeerssturing uit te werken. Daar is geen enkele reden voor. Volgens de burgerbewegingen is het absoluut noodzakelijk daar nú al werk van te maken, vóór de grote werken voor Oosterweel en de overkapping effectief opstarten.

Om die werken vlot te laten verlopen zal het immers nodig zijn om in de hele stadsregio tienduizenden auto's uit het verkeer te halen. Het kan niet de bedoeling zijn dat die een sluipweg zoeken door de wijken. Als het nieuwe bestuur de ambitie heeft om ‘de wijken te versterken’, zal het dus het sluipverkeer moeten tegengaan. Daarvoor moet het onverwijld werk maken van slimme circulatieplannen. Voorts verdient de geplande fietsbrug over de Schelde een prioritaire realisatie als ‘minderhindermaatregel’. Die brug kan trouwens  symbool staan voor de ‘grote verbinding’, die het bestuursakkoord zegt na te streven.

Modal shift moet ambitieuzer

Schepen Koen Kennis verklaarde zelf dat de modal split 50/50 in de binnenstad al gerealiseerd is: nog maar de helft van het verkeer bestaat er uit auto’s, voor de andere helft van hun verplaatsingen kiezen burgers nu al voor duurzame alternatieven zoals stappen, fietsen of het openbaar vervoer. Maar om het globale streefcijfer 50/50 in de hele Vervoerregio waar te maken, moet de ambitie in de stad een stuk hoger, naar 70/30 in de kernstad en 60/40 in de voorstad. Steden als Zürich en Amsterdam doen zelfs nog beter.

Bovendien heeft Straatvinken, het burgeronderzoek van de Ringland Academie, aangetoond dat het cijfer voor de binnenstad vertekend wordt door de autoluwe woonwijken die er al zijn. Drukke verkeersassen snijden als street canyons dwars door de stad. Het bestuursakkoord toont veel te weinig ambitie om die grondig aan te pakken. De voorgestelde initiatieven om burgers aan te moedigen de auto nog meer aan de kant te laten, zijn te vrijblijvend. Er wordt geen duidelijke keuze gemaakt voor het STOP-principe, met prioriteit voor stappers, trappers en openbaar vervoer, en pas dan personenvervoer.

Om het stappen en fietsen nog meer aan te moedigen, moet niet alleen de kernstad autoluwer worden, maar ook de wijken daarbuiten. Waarom op de invalswegen geen parkeerstroken ombouwen tot bredere fietspaden en groenstroken, zoals in Kopenhagen? Hoe kan de Turnhoutsebaan een aangename fietsvriendelijke verbinding worden, met ook de stadstram in een aantrekkelijke publieke ruimte, als de parkeercapaciteit er volgens het bestuursakkoord toch dezelfde moet blijven? Dat er aanzetten zijn om de parkeernorm bij bouwprojecten te verlagen is positief, maar zal niet voldoende zijn om de parkeerdruk te verlagen. Er is dringend nood aan een doorgedreven parkeerbeleid dat niet langer uitgaat van méér parkeerplaatsen, maar van een grondige herschikking van het bestaande boven- en ondergrondse areaal. Dat kan de doorstroming ook elders merkelijk verbeteren en geeft meer ruimte voor allerlei andere ambities uit het bestuursakkoord, zoals meer rustplekken in de stad of makkelijk bereikbare sorteerstraatjes.

Betere luchtkwaliteit in autoluwe wijken

Te veel autoverkeer is niet alleen nefast voor de stedelijke leefbaarheid in het algemeen, maar ook voor de luchtkwaliteit in het bijzonder. CurieuzeNeuzen, het andere burgeronderzoek van de Ringland Academie, toonde aan dat de luchtkwaliteitsnormen in veel straten overschreden worden. Het voornemen van het nieuwe bestuur om het stadscentrum autoluw te maken juichen de burgerbewegingen toe, maar nog te veel maatregelen zijn daarmee in tegenspraak. De vele parkeergarages blijven een aanzuigeffect hebben voor verkeer van buiten de stad. De aangekondigde luchtfilters in klassen bieden evenmin een fundamentele oplossing voor de slechte luchtkwaliteit rond scholen. Een ontdieseling van het verkeer kan niet wachten tot 2030. Om tegen dan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen moet de totale ban van fossiele brandstoffen al gerealiseerd zijn tegen 2028. Een uitbreiding van de lopende milieueffectrapportage is nodig; ze zal het effect van een versnelde invoering van een dieselban onderstrepen.

Routeplan 2030 als leidraad voor hele Vervoerregio

Om in de hele Vervoerregio de mobiliteit aan te pakken is samenwerking nodig tussen de 33 gemeenten die er deel van uitmaken. Het Routeplan 2030, dat volop in opmaak is, moet daarvoor dé leidraad vormen. Alleen vanuit intensieve samenwerking is een gecoördineerde uitbouw mogelijk van het hele netwerk van openbaar vervoer en fietsinfrastructuur, noodzakelijk als alternatief voor wie naar Antwerpen wil komen.

Die aanpak mag niet beperkt blijven tot een districten-tramroute en het Ringspoor op Antwerps grondgebied, maar vereist ook stamlijnen in de hele Vervoerregio, met de stations als multimodale knooppunten en het principe dat pendelaars maximaal één keer moeten overstappen. Dat kader komt nog te weinig naar voren in het bestuursakkoord. De burgerbewegingen bepleiten een snelle uitwerking en realisatie van dat Routeplan.

De geest van het Toekomstverbond

Ringland, Ademloos en stRaten-generaal roepen de politici op het overleg met de burgers voort te zetten, als noodzakelijke voorwaarde om ‘De Grote Verbinding’ echt waar te maken. Burgemeester Bart De Wever gaf aan dat het bestuursakkoord uitgewerkt is ‘in de geest van het Toekomstverbond’. Voor dat akkoord tussen de overheid en de burgerbewegingen is gezocht naar een andere manier van samenwerken en zijn niet voor de hand liggende partners toch samen rond de tafel gebracht. De burgerbewegingen hopen dat dat de volgende jaren lukt in zo veel mogelijk bevoegdheidsdomeinen én op het terrein. De formule van de werkbanken in de Werkgemeenschap van het Toekomstverbond kan ook het model zijn voor de wijkwerking in Antwerpen.

Alleen door samen te werken kunnen de overkapping en de grootse werken die op stapel staan op een goede en vlotte manier gerealiseerd worden. Laten we daarvoor een voorbeeld nemen aan Maastricht, waar de A2 in tien jaar tijd werd omgebouwd tot een volledig nieuwe Avenue 2, een groene loper die wijken én mensen echt weer met elkaar verbindt.

Als we samen de volledige overkapping van de Ring kunnen realiseren, wordt Antwerpen niet alleen de meest leefbare stad van Vlaanderen, maar is een plaats in de top drie van Europa een haalbare ambitie. Ringland, Ademloos en stRaten-generaal willen daar alvast voor blijven gaan.

Vrijdag 07 december

Het Ringland Boek komt eraan

Persbericht, 7/12/2018

Ringland kondigt vandaag Het Ringland Boek aan. Dit boek biedt aan de hand van interviews, foto’s en achtergrondverhalen inzicht in de manier waarop de Antwerpse burgerbeweging in 5 jaar tijd een opmerkelijk resultaat boekte. Voor Ringlanders is het een mooie terugblik op hun volgehouden engagement. Hopelijk zal het nog meer burgers enthousiasmeren. Voor andere burgerorganisaties vormt het een bron van inspiratie. Het Ringland Boek verschijnt bij de 5de verjaardag van Ringland op 14 februari 2019, maar het kan vanaf vandaag besteld worden. Een tip voor een origineel kerstcadeau dus: ‘Verspreid de droom, leg Het Ringland Boek onder de boom’.

Een jaar geleden was prof. em. Luc Huyse (KU Leuven) gastspreker op een reflectiedag van de Antwerpse burgerbeweging. Hij zei toen: ‘Ringland is een succesverhaal op het vlak van burgerparticipatie, maar kan een nog veel bredere rol spelen. Veel actiegroepen en burgerbewegingen in Vlaanderen zijn op zoek naar een routeplanner, een draaiboek waarmee zij hun organisatie politieke invloed kunnen geven. Een soort ‘do it yourself’-gids op basis van Ringlands ervaringen met politieke inburgering zou bijzonder nuttig zijn, een cruciale stap zelfs in de zoektocht naar vernieuwing van de democratie.’

Vijf jaar burgerbeweging

Ringland besloot de handschoen op te nemen. Het boek

 • schetst de ontstaansgeschiedenis van de burgerbeweging in de politieke en maatschappelijke context
 • zoomt in op de eigen communicatiestijl waarmee opmerkelijk snel een grote achterban werd opgebouwd
 • biedt een overzicht van de vele evenementen die met de inzet van talloze vrijwilligers telkens een groot succes werden
 • beschrijft de nieuwe vorm van samenwerken in het ‘Antwerps laboratorium’
 • geeft de stappen in het politiek overleg aan die tot het historische Toekomstverbond hebben geleid
 • geeft een inkijk achter de schermen van een professioneel geleide burgerorganisatie
 • werpt een blik op een mooie toekomst in een leefbaar en mobiel Antwerpen
 • en zo veel meer.

Samen met veel Ringlanders

Geheel in de traditie van de burgerbeweging koos het redactieteam voor een co-creatieve aanpak, met inbreng van veel vrijwilligers. Ook zij kregen een stem in het boek. Voor de eigen achterban is het een boek vol herinneringen met foto’s en verhalen van campagnes en evenementen die zij mee realiseerden. Het Ringland Boek is dan ook een stevig woord van dank voor de inzet van duizenden burgers.

Daarnaast praatte de redactie met experts en academici, journalisten en beleidsmakers. Hoe verklaren zij het succes van Ringland? Hoe blikken zij terug op het afgelegde parcours? Wat is de maatschappelijke betekenis van deze burgerbeweging?

Tips voor actiegroepen en burgerbewegingen

Ringland wil zijn ervaringen en opgebouwde kennis niet voor zich houden. Daarom wordt elk van de tien hoofdstukken besloten met tips, do’s-and-don’ts inzake

 • communicatie en perscontacten
 • organisatie van evenementen
 • enthousiasmeren van vrijwilligers
 • inzet van experts en burgerwetenschappers
 • overleg met administraties en overheid
 • allianties met andere actiegroepen, maar ook met ondernemers, artiesten en kunstenaars ...
 • uitbouw van een structuur voor de organisatie
 • en zo veel meer.

Denkstof voor beleidsmakers

Het Ringlandboek biedt ook denkstof voor politici en ambtenaren. Hoe ga je om met burgers en hun vaak terechte bekommernissen? Hoe ga je proactief aan de slag met burgerparticipatie? Hoe geef je ruimte aan de knowhow van burgers bij de bepaling en uitwerking van een beleid dat iedereen aanbelangt? Het Oosterweeldossier geraakte pas gedeblokkeerd toen alle belanghebbenden besloten naar elkaar te luisteren en om de tafel te gaan zitten. Het Ringland Boek is het verhaal van iedereen die het mee heeft waargemaakt.

Leg Ringland onder de kerstboom

Het Ringland Boek verschijnt op 14 februari 2019, de 5de verjaardag van Ringland. Wie het nu via www.ringland.be bestelt, kan een cadeaubon downloaden en die onder de kerstboom leggen. De verkoopprijs bedraagt 30 euro. Tot 14 februari geldt ook een voorverkoopactie: voor twee exemplaren betaal je 50 euro. Zo kunnen burgers het boek voor zichzelf kopen en een exemplaar om cadeau te doen. Daarmee helpen ze de droom voort te verspreiden.

Vrijdag 16 november

Toon je warm hart tijdens De Warmste Week

Bron: Nieuwsbrief, 16/11/2018 

De Warmste Week staat weer voor de deur. Ongetwijfeld wil ook jij dan weer je warm hart tonen. Waarom eens niet voor Ringland, de grootste en warmste burgerbeweging van Vlaanderen?

Zelfgemaakte pompoensoep verkopen, een fuif, quiz of concertje organiseren, onze leuke Ringland-gadgets (sleutelhangers, fietsplaatjes, Ringpakpapier enz.) verkopen, …? Je hebt vast een fantastisch idee.

Registreer je initiatief, groot of klein, op de website van Studio Brussel en hou ons op de hoogte via info@ringland.be. Als je dat wil, maken we via Facebook of Instagram graag reclame voor je initiatief.

Je kan met je kinderen ook deelnemen aan de Ketnet-Koekenbak of op vrijdag 21 december meedoen met de Warmathon. Nodig je vrienden, vereniging of collega’s uit om mee te stappen of te lopen langs de Schelde. Warme ambiance verzekerd.
Kies bij eender welke actie in de eerste stap van je inschrijving voor Ringland als goed doel.

> Ik doe mee met De Warmste Week voor Ringland

Waarom Ringland een goed doel is

Samen met zeer veel Antwerpenaren droomt Ringland van de volledige overkapping van de Ring. We blijven aan de kar trekken, op een constructieve manier politieke druk uitoefenen, ervoor ijveren dat het Toekomstverbond integraal wordt uitgevoerd en deelnemen aan de werkbanken daarvoor. Alles om een gezond, leefbaar en mobiel Antwerpen te realiseren. Als dat geen goed doel is! Voor jou, voor alle Antwerpenaren en zelfs voor heel Vlaanderen.

De financiële en morele steun via De Warmste Week komt ten goede aan onze vrijwilligerswerking.

Ondertussen achter de schermen

 • Bestuursakkoord
  Na de verkiezingen wachten we vol spanning het nieuwe Antwerpse bestuursakkoord af. Ringland is samen met Ademloos en stRaten-generaal geconsulteerd door burgemeester Bart De Wever. We hebben opnieuw ons memorandum voorgelegd. Het stadsbestuur stad kan en moet de komende legislatuur enkele cruciale stappen zetten voor de realisatie van de volledige overkapping. Ook in de overige 32 gemeenten van de Vervoerregio Antwerpen gaan we in gesprek met de beleidsmensen.
 • Oosterweel-light
  De burgerbewegingen zitten samen met de BAM en het studiebureau Tractebel om de tafel om een aanvaardbare oplossing te vinden voor de Oosterweelverbinding. Oosterweel-light is cruciaal voor de realisatie van een volledige overkapping en een modal shift naar duurzamer verkeer, en voor een gezonde luchtkwaliteit in de buurt van het Sportpaleis.
 • Denkdag
  Op onze denkdag op zaterdag 10 november hebben enkele tientallen vrijwilligers en leden van Ringland Academie zich gebogen over onze plannen voor de nabije en iets verdere toekomst. We houden je te gepasten tijde op de hoogte.
 • RingBoek
  Een redactieteam werkt volop aan een ‘RingBoek’, een even verbluffend werkstuk als de voorbije vijf jaar Ringland al waren. Misschien iets voor onder je kerstboom? Binnenkort meer nieuws daarover.

Over kerstcadeautje gesproken...

Wil je ons een hart onder de riem steken maar blijf je tijdens de kille herfst- en winterdagen liever in je luie zetel? Geen probleem, je kan onze werking ook steunen met een fiscaal aftrekbare gift op de rekening van het Fonds Vrienden van Ringland, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doe je dat voor het einde van het jaar, dan kan je een deel van je gift (vanaf 40 euro) recupereren via je eerstvolgende belastingaangifte. Een eindejaarscadeau voor Ringland en voor jezelf dus.

> Ik steun Ringland met een fiscaal aftrekbare gift

 

Maandag 22 oktober

Goed nieuws:
burgerbewegingen weldra mee aan het stuur

Bron: Nieuwsbrief Ringland, 22/10/2018

De Antwerpse burgerbewegingen besturen binnenkort wellicht mee. Peter Vermeulen van Ringland zal deel uitmaken van een coördinatiecomité van de Werkgemeenschap en Manu Claeys van stRaten-generaal treedt toe tot de raad van bestuur van de BAM.

Dat nieuws moet nog bekrachtigd worden door de Vlaamse regering, maar het lekte  afgelopen zaterdag 20 oktober al uit in De Standaard. Dat artikel kan je hier integraal lezen. Graag geven we hieronder nog wat duiding.

Is dit goed nieuws?

Ja, we zijn tevreden. Voor de burgerbewegingen is dit een erkenning voor vele jaren hard werken. Het is ook een belangrijk signaal dat andere vormen van samenwerking ontstaan, dat gezocht wordt naar nieuwe wegen om het complexe dossier van de overkapping en Oosterweel samen verder vorm te geven, dat overheden zichzelf heruitvinden.

Zijn we verrast?

Niet echt. Ringland heeft er zelf op aangedrongen dat de burgerbewegingen vertegenwoordigd zouden zijn in de beslissingsstructuren. In het Toekomstverbond van 2017 is met de overheid afgesproken dat er een nieuwe samenwerkingsstructuur zou komen waarin de burgers medezeggenschap zouden krijgen. Dat zou gebeuren op diverse niveaus:

 • de vier werkbanken (Overkapping, Oosterweel, Haventracé en Routeplan)
 • de jury die de ontwerpteams selecteerde
 • de Werkgemeenschap: een samenwerkingsverband van alle betrokken besturen, overheidsadministraties, experts, participerende burgers en burgerbewegingen en andere relevante actoren. Die Werkgemeenschap zou onder leiding komen van een ‘tweede intendant’.

Worden die afspraken ondertussen nagekomen?

Ja. De burgerbewegingen zitten en zaten in de werkbanken en in de jury van de ontwerpteams. Ze maakten ondertussen ook deel uit van de jury voor de aanstelling van de nieuwe overkappingsintendant. Alexander D’Hooghe was de enige kandidaat en volgt zichzelf wellicht binnenkort op (zoals De Standaard ook aangeeft).

Wie gaat de Werkgemeenschap leiden?

Het denkspoor van de ‘tweede intendant’ heeft ondertussen een andere wending gekregen. Nu wordt meer gedacht over de oprichting van een ‘coördinatieteam’. Dat moet enerzijds de werkbanken coördineren en anderzijds de overheden (Vlaanderen, stad Antwerpen en de 32 andere gemeenten van de Vervoerregio) in hun samenwerking met alle betrokken actoren. De burgerbewegingen krijgen daarin een ‘structurele rol’. Daarvoor wordt Peter Vermeulen van Ringland naar voren geschoven.

Onophoudelijke onderhandelingen

Voor velen komen deze beslissingen wellicht toch als een verrassing. Velen vragen zich wellicht af: wat gebeurt er allemaal achter de schermen? Dit is een van de resultaten van de onophoudelijke onderhandelingen waarmee we gestaag vooruit blijven gaan.

Meer participatie en co-creatie

Binnenkort zitten de burgerbewegingen dus wellicht ook ‘formeel’ mee aan het stuur: Peter Vermeulen in de Werkgemeenschap, Manu Claeys in de raad van bestuur van de BAM. Deze stap past mooi in onze visie op participatie en co-creatie. De burgerbewegingen kunnen er rechtstreeks mee op toezien dat burgers betrokken blijven bij de gewenste realisatie van de overkapping en dat er samenhang is tussen alle voorstellen voor de mobiliteit en de leefbaarheid. Tegelijk blijven onze twee voortrekkers volwaardig lid van de burgerbewegingen, elk met hun eigen autonomie.

Meer verantwoordelijkheid

De aanstellingen geven aan dat de burgerbewegingen au sérieux worden genomen. Omgekeerd nemen Manu en Peter meer verantwoordelijkheden op. Zij moeten de brug slaan tussen de burgerbewegingen (niet alleen stRaten-generaal, Ringland en Ademloos, maar alle betrokken verenigingen van burgers in de regio) en de andere partners (overheden, administraties en andere stakeholders).

Achterban blijft nodig

Deze nieuwe fase is een hele uitdaging, die alleen maar positief kan uitdraaien als ze de steun krijgt van onze achterban. Ook daar willen we samen aan werken, door regelmatig informatie te verstrekken en te overleggen tijdens publieke momenten. Iedereen kan steeds tekst en uitleg vragen, en suggesties doen voor de verdere ontwikkeling van dit boeiende proces.

Denkdag op 10 november

Op zaterdagnamiddag 10 november organiseert Ringland opnieuw een ‘denkdag’ voor geëngageerde vrijwilligers, om de strategie voor de komende maanden uit te zetten. Wil je daarvoor nog een uitnodiging krijgen, meld je dan vandaag nog aan via deze link. Wil je af en toe gewoon meedraaien als vrijwilliger, geef je dan op via info@ringland.be.

Wij gaan ervoor!

Deze structurele erkenning als gesprekspartner is een nieuwe stap, maar doet niets af aan het inhoudelijk werk dat blijvend wordt geleverd door de burgerbewegingen. Over de plannen en de MER-procedure rond de Oosterweel-light, de concrete voorstellen voor het Routeplan 2030, de vragen rond de scheiding van het verkeer, de nieuwe knoop Zuid en nog zoveel meer zijn de discussies nog stevig aan de gang. Als autonome burgerbewegingen blijven we onze krachten bundelen om in de onderhandelingen stappen verder te geraken. Dat blijft nodig.
Wordt vervolgd, hopelijk met jouw steun.

Zaterdag 20 oktober

Activist wordt bouwheer

Bron: De Standaard, 20/10/2018

De Vlaamse regering benoemt binnenkort Manu Claeys als bestuurder bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Zo komt de grootste cri­­ticus van Ooster­weel mee aan het roer.

Antwerpen - De activisten rond Oosterweel mogen mee­besturen. De Vlaamse regering benoemt binnenkort Manu Claeys (StRaten-generaal) tot onafhankelijk bestuurder bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), onder meer de bouwheer van het 3,5 miljard euro kostende infrastructuurproject. Peter Vermeulen (Ringland) krijgt dan weer een zitje in een op te richten coördinatiecomité van de Werkgemeenschap, een instelling die alle stakeholders (overheid, actiegroepen, economische sectororganisaties ….) vertegenwoordigt. De Vlaamse overheid legitimeert op die manier de actiegroepen. Zij beginnen een mars doorheen de instellingen.

De doorbraak komt niet onverwacht. Na het afsluiten van het Toekomstverbond - een wapenstilstand tussen alle partijen waarbij een rist ambitieuze projecten werd afgesproken - pleitte intendant Alexander D'Hooghe ervoor de actievoerders op te nemen. De infrastructuurwerken in en rond Antwerpen zullen vijftien jaar in beslag nemen, dus moeten ze structureel en duurzaam mee aan boord.

Toekomstverbond

De komst van Manu Claeys als onafhankelijk bestuurder bij de BAM springt het meest in het oog. Ooit was hij de bezieler van het referendum dat het viaduct in 2009 wegstemde. Jarenlang pleitte hij voor het opdoeken van de BAM, nu gaat hij mee het beleid sturen.

In september kwam er een oproep. Die leek hem op het lijf geschreven. Men zocht een kandidaat 'met een grondige ervaring en deskundigheid in participatie- en inspraakprocessen

in ruimtelijke projecten of infrastructuurwerken binnen een stedelijk weefsel, met een diepe kennis van het werkveld'.

De actiegroepen kwamen overeen dat Claeys zijn dossier zou insturen. Zijn naam prijkt nu op de shortlist. De Vlaamse regering moet nog haar definitieve ja-woord geven, maar niemand twijfelt eraan dat Claeys het haalt. Een afwijzing zou als een kaakslag worden geïnterpreteerd.

Claeys' aanwezigheid bewijst hoezeer de BAM vervelt van een maatschappij die alleen bekommerd was om beton naar een organisatie die mee de verantwoordelijkheid draagt voor de modal shift (minder verkeer op de Ring) en zelfs de luchtkwaliteit.

Het Toekomstverbond veroorzaakt nog meer bewegingen. Zo besliste de BAM vrijdag om Bart Van Camp aan te werven als directeur Omgeving. Vanaf 2019 neemt hij de regie van alle maatschappelijke processen rond Oosterweel in handen. De kabinetschef van minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA) werkte net na de eeuwwisseling al bij de BAM.

Van Camp is een van de architecten van het Toekomstverbond. 'Voor BAM is een structurele samenwerking met alle betrokken partners cruciaal. Met de aan­stelling van Bart Van Camp krijgt de samenwerking nu een gezicht', luidde het in een mededeling.

Stevig bikkelen

Weyts' kabinetschef staat heel dicht bij Antwerps burgemeester en studiegenoot Bart De Wever. Zes jaar geleden maakte hij als zijn persoonlijke woordvoerder de opgang naar het stadhuis vanaf de eerste rij mee. Zijn overstap versterkt het globale kader. Er zit veel in de pijplijn, veel meer dan wat de oorspronkelijke plannen inhielden.

Behalve de modal shift moet het overkappingsverhaal in goede banen worden geleid. Ook komen er bijkomende tracés om de Ring rond Antwerpen te ontlasten. In de schoot van de Werkgemeenschap wordt daarom gezocht naar een constructie, een uitvoerende coördinatie, die moet toelaten om 'sneller te schakelen'. Behalve Peter Vermeulen nemen ook Van Camp en Luk Hellemans, de nieuwe ceo van de BAM, daarin plaats.

Betrokkenen bevestigen het denkspoor, maar benadrukken dat het voorbarig is. Wellicht komt er eind dit jaar, wanneer ook het mandaat van de intendant wordt vernieuwd - D'Hooghe is de enige kandidaat - meer duidelijkheid.

Al die bewegingen impliceren niet dat de uitwerking van de sluiting en overkapping van de Ring op wieltjes loopt. Het vergt heel wat aandacht van de actiegroepen. De neiging om toch die ene rijbaan extra aan te leggen, blijft immers aanwezig. Achter de schermen wordt er soms stevig gebikkeld. De aanwezigheid van Claeys en Vermeulen in de driver's seat behoedt hen straks voor voldongen feiten te staan.

 

'Niet alleen het geld, ook de geest moet worden bewaakt'

Antwerpen - De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), de bouwheer van de gecontesteerde Oosterweelverbinding, werd jarenlang gezien als een betonboer waar ingenieurs de plak zwaaiden. Maar nu staat niets de toetreding van Manu Claeys tot de raad van bestuur nog in de weg.

'Dat dit een onverwachte stap is, geef ik graag toe', zegt Claeys. 'Doorgaans wordt de functie van onafhankelijk bestuur voorbehouden voor managers. Maar de hervormde BAM moet ook bekommerd zijn om de luchtkwaliteit of de participatie van Antwerpenaar. Dat moet een structurele vertaling krijgen.'

De oproep tot kandidaatstelling leek u op het lijf geschreven.

(grijnst) 'Daar had ik niets mee te maken. Ik heb mijn dossier ingestuurd. Ik weet niet eens welke vergoeding ertegenover staat.'

Jarenlang pleitte u voor het opdoeken van de BAM.

'Het is geen business as usual. Ook de nieuwe ceo, Luk Hellemans, zal zijn opdracht anders invullen dan zijn voorganger, Jan Van Rensbergen. Mijn mogelijke toetreding tot de raad van bestuur bewijst dat de BAM op het juiste spoor zit. Ieder lid heeft zijn inbreng, voor het eerst kunnen de actiegroepen hun visie aandragen.'

'Niet alleen de centen, maar vooral de geest moet worden bewaakt. Het zou doodjammer zijn, mochten we deze kans hebben laten schieten. Een bestuurslid krijgt alle informatie. Dat is van onschatbare waarde. En mijn ogen lezen op een andere manier.'

Tegelijkertijd laat u zich inkapselen door het establishment.

'Als bestuurder zou ik onafhankelijk zijn, ik heb geen persoonlijk belang bij het financiële lot van de BAM. Het impliceert dat ik me niet moet terugtrekken uit andere activiteiten. Dat is ook de kern van mijn jongste boek Red de democratie! De burgerbewegingen kunnen deelnemen aan processen én moeten zich tegelijk activistisch opstellen.'

'Ik vorm zelf het bewijs. Ik ben al actief bij de uitvoering van Oosterweel, maar heb mee een minister mee voor de rechter gedaagd vanwege de luchtkwaliteit. Al zal ik als lid van de raad van bestuur mijn activisme moeten wikken en wegen. In de raad kan ik dat uitleggen, kan ik scherpstellen op datgene wat conflictueus is. Op het terrein houd ik de vinger aan de pols. Anders kunnen ze evengoed een participatie-expert met een bureauke nemen. Het wordt geen simpele oefening, maar ze is cruciaal.'

Wat de actiegroepen nu klaarspelen, moet Groen ook kunnen.

'Wat wij hebben gepresteerd, blijft peanuts vergeleken met de inspanning die N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn groene collega Wouter Van Besien moeten leveren. Maar de geest van onze prestatie kan vertaald worden. Net als wij zullen ze uit hun comfortzone moeten treden.'

'Op het vlak van luchtkwaliteit en mobiliteit was het vijf voor twaalf. Via het Oosterweelproject en met de actiegroepen als katalysator is de politiek gevolgd. Op dat punt hoeft De Wever voor zijn partij nauwelijks de bakens te verzetten. Maar de overeenstemming op het vlak van sociaal beleid en diversiteit is ver zoek. Daar staat het DNA van de twee partijen lijnrecht tegenover elkaar.'

Bart Brinckman

Dinsdag 02 oktober

Politieke partijen reageren op memorandum

Ringland, Ademloos en stRaten-generaal vroegen de partijen in Antwerpen zich achter hun memorandum te scharen. We kregen volgende reacties.

 • CD&V
  'Een wereldstad op mensenmaat is voor CD&V een leefbare stad. Een stad vol groen, vlot openbaar vervoer en veilige fietspaden. CD&V heeft de ambitie om van Antwerpen de meest leefbare stad van Europa te maken. Dat doen we niet alleen. Dat willen we samen met elke Antwerpenaar realiseren. Ook met de burgerbewegingen willen we werken aan een volledig overkapte ring, distributiecentra en parkeergebouwen aan de stadsrand en een uitgebreid netwerk van deelauto’s en -fietsen. Om dit alles in goede banen te leiden stellen we een stedelijke Luchtmeester aan.'
 • Groen
  'Voor Groen is het duurzaam maken van de mobiliteit in Antwerpen in de volgende legislatuur een absolute prioriteit. Dat heeft immers alleen maar voordelen: gezondere lucht, minder ongevallen en meer ruimte in de stad voor kinderen om te spelen en voor ouderen om te vertoeven.'
  'We ondertekenen dit memorandum met enthousiasme en nemen graag het engagement om samen met de burgerbewegingen en alle Antwerpenaren die ideeën verder uit te werken, het openbaar vervoer uit te breiden en fietsers en voetgangers alle veiligheid en comfort te geven.'
  En vooral ook: we delen de ambitie om de probleempunten die er nog zijn met de overkapping, op te lossen. Groen is voor een echte Oosterweel-light (en dus niet de oorspronkelijke Oosterweelplannen), en Groen wil de Hollandse knoop en de gaten in de overkapping weg.'
  'We deden zelf - als enige partij - al voorstellen voor de financiering van de hele overkapping. Want we willen de hele ring overkappen.  De Antwerpenaren verdienen dat.'
  (Wouter Van Besien)

 • N-VA
  'Zoals in het partijprogramma van N-VA stad Antwerpen is opgenomen, stellen wij dat de auto niet langer koning is. We evolueren van ‘mijn auto, mijn vrijheid’, naar ‘mijn mobiliteit, mijn vrijheid’. Multimodaliteit en overstappen zijn de kernwoorden van de mobiliteit van de toekomst waarbij Antwerpenaren veiliger, sneller, gemakkelijker op hun bestemming zullen geraken.'
  De eerste stappen naar dit modern en slim mobiliteitsbeleid zetten we ook in het proces van het Routeplan 2030, het mobiliteitsplan voor de Antwerpse regio. De richtinggevende Visienota voor het Routeplan 2030 is opgesteld in de Werkbank, samen met de burgerbewegingen. Op basis van de input van de Werkbank is de Visienota verder uitgewerkt en goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de 33 gemeenten en negen districten.'
  'Deze Visienota vormt het uitgangspunt voor de concrete maatregelen die verder worden uitgewerkt binnen de Werkbank. Deze maatregelen zullen opgenomen worden in een plannings- en uitvoeringsagenda voor alle mobiliteitsoverheden uit de regio.'
  'De opmaak van het Routeplan 2030 biedt een enorme opportuniteit om de uitdagingen van de toekomst samen uit te werken in een participatief model. De kernboodschap van de Visienota is immers ‘Samen Vooruit in een welvarende, kansrijke, gezonde, slimme en veelzijdige regio’. Het is ook onze bedoeling om dit model verder te zetten en in participatie met de burgerbewegingen het beleid verder uit te tekenen.'
  (Koen Kennis)

 • sp.a
  'Uiteraard onderschrijft sp.a het memorandum van de Antwerpse burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal. We zijn er als politieke partij van overtuigd dat de leefbaarheid van de stad enkel kan verbeterd worden indien het volgende bestuur duidelijke en drastische keuzes maakt. De aandachtspunten die de burgerbewegingen in het memorandum naar voor brengen zijn voor het allergrootste deel ook terug te vinden in het programma van sp.a stad Antwerpen. Wij zullen er als partij ook over blijven waken dat de engagementen die in het Toekomstverbod zijn opgenomen, zonder afbreuk waargemaakt zullen worden. Dat wil zeggen, een Oosterweel-light, met een volledige overkapping en een fors investeringsplan voor het openbaar vervoer om de noodzakelijke modal-shift teweeg te brengen.'
  (Jinnih Beel en Tom Meeuws)

 • Open VLD
  'Open VLD Antwerpen onderschrijft het memorandum, maar legt bij sommige punten andere accenten.'
  'We moeten er voor waken mobiliteitsproblemen in de ene wijk niet louter naar een andere door te schuiven. Eerder dan wijkcirculatieplannen denken we aan een stedelijk vervoersplan. We opteren voor een aanpak waarbij bezoekers met de wagen aan de randen van de stad parkeren en met snelle tramlijnen vlot naar het centrum gebracht worden. Verder willen we bewoners maximaal ondergronds laten parkeren, o.a. in de plaats van waar nu bezoekers parkeren. Door venstertijden voor vrachtvervoer in te stellen kunnen we vrachtwagens uit de spits halen. Daarnaast willen we ook dat werk gemaakt wordt van overslaghubs aan de rand, vanwaaruit leveringen met zero-emissie-transportmiddelen naar de stad gebracht worden.'
  'We volgen niet helemaal dat op alle plaatsen het STOP-principe de prioriteit is. Wel moeten we op veel plaatsen keuzes maken. Hoe dan ook moet het openbaar vervoer versterkt en aantrekkelijker worden: goede frequentie, stiptheid, veiligheid en begeleiding, cirkelverbindingen. Daar is een rol weggelegd voor een een stedelijk vervoersbedrijf. Het aantal auto’s laten we dalen door collectief vervoer efficiënter te maken, zoals fietsdelen, deelauto’s, trein en tram/bus-aansluitingen. Rekeningrijden kan verkeersstromen sturen, bv. om doorgaand verkeer langs het Haventracé te sturen of om vrachtverkeer op bepaalde drukke momenten uit de stad te houden.'
  'We moeten vervellen naar een bestuur dat samen met de Antwerpenaren de stad bouwt i.p.v. bepaalde voorkeuren van deze of gene schepen door de strot te rammen.'
  'We zullen er op toezien dat het plan ‘Over de Ring’ uitgevoerd wordt. Daarvoor moeten we nu al een nieuwe intendant inzetten om de aanleg van de nieuwe snelweg tussen Wommelgem en Ekeren, de A102, en het Haventracé in goede banen te leiden.'
  (Philippe De Backer)

 • PVDA
  'Wij onderschrijven het memorandum en steunen volledige overkapping van de Antwerpse Ring en de daarmee samenhangende en noodzakelijke modal shift. We willen ook in het bijzonder pleiten voor de uitvoering van het radicaal Haventracé. Want zoals terecht gesteld in het memorandum: 'Zonder het Haventracé is er geen oplossing voor de mobiliteitsproblemen in Antwerpen en zou ook de overkapping van de Ring in het gedrang komen.'
  (Peter Mertens)

 • Vlaams Belang
  'Vanzelfsprekend delen wij de bekommernissen ten aanzien van gezondheid, leefbaarheid en mobiliteit in onze stad. Wij missen in het memorandum echter een fundamenteel punt, namelijk de aanhoudende bevolkingsgroei als gevolg van massa-immigratie. De bevolking in Antwerpen is gegroeid van 470.000 in 1990 tot 525.000 vandaag. Het Vlaams Belang is van mening dat de gezondheid, leefbaarheid en mobiliteit in Antwerpen vooral onder druk staat door het feit dat er op dezelfde oppervlakte steeds meer mensen wonen, werken en zich verplaatsen. Dat staat, voor alle duidelijkheid, los van de cultuur/religie die de nieuwkomers in Antwerpen hebben. Het gaat om de aantallen in verhouding tot de grondoppervlakte en de financieel-economische draagkracht van onze samenleving/stad.'
  'In bepaalde punten van het memorandum kunnen wij ons vinden. Zo zijn wij niet tegen de overkapping van de Ring, maar wij stellen ons wel serieuze vragen bij de financiële haalbaarheid.'
  'Ook hebben wij een andere visie op het gebruik van de wagen, de ‘modal shift’ is te dwingend: voor talloze mensen is de auto noodzakelijk en dat zal ook zo blijven. Hun auto is wel degelijk hun vrijheid. Wij zijn ook tegen het rekeningrijden.'

Een lijst van experts en betrokken burgers die het memorandum publiekelijk ondertekenden vind je hier

Ook jij kan via deze link het memorandum nog steunen.

Maandag 01 oktober

Gedaan met Koning Auto

Opinie van Ringland naar aanleiding van de resultaten van CurieuzeNeuzen Vlaanderen in De Standaard.

 

De resultaten van CurieuzeNeuzen kleuren Antwerpen bloedrood en dat was te verwachten. Ook bij het Ringland-onderzoek van twee jaar geleden lagen de waarden aan stikstofdioxide in de stad ruim hoger dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanvaardbaar vindt. Dat er sindsdien nauwelijks verbetering is, is een stevige wake-upcall voor onze (toekomstige) verkozenen. De ambities moeten fors omhoog. Minder autoverkeer en meer duurzaam vervoer: dat moet het belangrijkste beleidsdoel zijn in de nieuwe bestuursperiode. In Antwerpen gaat dat samen met de volledige overkapping van de Ring, de hefboom voor de uitbouw van een leefbare en gezonde stad.

In maart 2017 sloten de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen het Toekomstverbond met Ringland, Ademloos en stRaten-generaal. Daarin is een 'modal shift' afgesproken waarbij het aandeel van 'duurzaam verkeer' - te voet, per fiets of het openbaar vervoer - tegen 2030 omhoog moet van de huidige 30 procent naar 50 procent. En het autoverkeer omlaag moet naar eveneens 50 procent. Voor de 33 steden en gemeenten van de Vervoerregio Antwerpen bleek die 50/50-verhouding het hoogst haalbare.

Voorbeeld? Kopenhagen!
De Antwerpse schepen van Mobiliteit, Koen Kennis (N-VA), zei onlangs dat die beoogde split 50/50 al zo goed als gerealiseerd is in de binnenstad. De lage-emissiezone speelt daar er een rol in, maar Straatvinken (het tweede burgeronderzoek van de Ringland Academie) heeft vastgesteld dat die 50/50 zeker nog niet geldt in de hele kernstad. Rustige woonstraten compenseren er immers de mindere resultaten op de invalswegen.

CurieuzeNeuzen toont nu duidelijk aan dat die 50/50-verhouding niet volstaat. Net zoals in Kopenhagen of Zürich moet Antwerpen naar een modal split van 30/70, met hoogstens 30 procent autoverplaatsingen en minstens 70 procent duurzame alternatieven, zowel in de stad als in de rand. Daar kunnen we geen tien jaar meer op wachten.

De oplossingen kennen we: een aantrekkelijke publieke ruimte voor voetgangers met genoeg groen en water, rust- en speelplekken, een sterk uitgebouwd en veilig fietsnetwerk, en een attractief netwerk voor openbaar vervoer met een verdubbeling van de commerciële snelheid en een maximale doorstroming. Een concreet voorbeeld is de Turnhoutsebaan, met voldoende ruimte voor fietsers én trams, zowel boven als onder de grond.

Voor sommige verplaatsingen blijven auto's nuttig en nodig, maar het teveel aan vermijdbaar autogebruik maakt dat ze niet alleen het 'zacht verkeer' hinderen, maar ook elkaar. Samen palmen ze ook te veel schaarse ruimte in, ook als ze stilstaan. Ook daarvoor is een innovatief beleid nodig, met meer deelauto's en een drastisch ander parkeerbeleid. Verder moet voor goederenverkeer een systeem ontwikkeld worden, op schaal van de stadsregio, met distributiecentra aan de rand en verdere verdeling met (elektrische) fietskarren en bestelwagens.

CurieuzeNeuzen toont voorts aan dat het verkeer op de Antwerpse Ring sterk bijdraagt aan de luchtvervuiling in de hele stad. De volledige overkapping van de Ring moet de komende tien jaar dan ook de topprioriteit zijn als hefboom voor de uitbouw van een gezonde en leefbare stad. Dat project heeft bovendien een zeer grote impact op ongeveer elk stedelijk beleidsdomein: groen en milieu, klimaat en gezondheid, mobiliteit en wonen, sociaal beleid en stadsontwikkeling, waterhuishouding en energie, haven en economie, enzovoort.

Het nieuwe stadsbestuur moet alles uit de kast halen voor de volledige overkapping. De voorlopig geselecteerde deelprojecten volstaan niet, ze moeten ingebed worden in de volledige overkapping en mogen die vooral niet vertragen.

In samenwerking met de Vlaamse overheid moet het nieuwe stadsbestuur dringend werk maken van een globale planning, een realistische financiering en concrete realisatie tegen uiterlijk 2030.

Daarvoor zijn dringend aanvullende studies nodig. Die moeten er mee voor zorgen dat de geplande 'gaten' verdwijnen - of alleen op de juiste plekken terechtkomen - en dat er innovatieve zuiveringssystemen ontwikkeld worden. Er is ook een breder beleid nodig, met onder meer een versnelde invoering van de 'dieselban', eveneens te realiseren binnen tien jaar.

Burgers werken mee
Het memorandum van Ringland, Ademloos en stRaten-generaal, dat onze verwachtingen oplijst, moet de ruggengraat vormen voor het nieuwe Antwerpse bestuursakkoord. We worden daarin gesteund door tientallen experts en duizenden burgers. De deelnemers aan het 10 Stoetenfestival van de Antwerpse burgerbewegingen gaven mee dat signaal.

Het goede nieuws is dat steeds meer burgers graag hun steentje bijdragen. Dat blijkt ook uit burgeronderzoeken als CurieuzeNeuzen en Straatvinken. Meten is weten, en dat is de basis voor actie en verandering. Om het met Manu Claeys van stRaten-generaal te zeggen: 'Burgers bepalen de richting, verkozenen het tempo.' Meer dan ooit hebben we moedige politici nodig die het tempo stevig opdrijven.

Een modal shift vergt een mental shift, bij politici én bij burgers. Met de overkapping van de Ring en een doorgedreven modal shift heeft Antwerpen het potentieel om uit te groeien tot de top drie van meest gezonde en leefbare stadsregio's in Europa. Dat vergt een ambitieus bestuursakkoord en een volgehouden inspanning van het nieuwe stadsbestuur, in nauwe samenwerking met alle gemeenten van de Vervoerregio én met de Vlaamse overheid. Samen met burgers, die heus meer willen dan alleen maar een bolletje rood kleuren, kan en moet dat lukken.

Peter Vermeulen, projectverantwoordelijke Ringland

Bron: De Standaard, 1/10/2018

Lees en onderschrijf hier het memorandum van de Antwerpse burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal. Politieke reacties en een lijst van experts die onze aanbevelingen ondersteunen, vind je hier

Woensdag 05 september

Leefbare en verkeersveilige stad
inzet van gemeenteraadsverkiezingen

Memorandum Ademloos, Ringland en stRaten-generaal

Geachte politici, beste toekomstig verkozenen,
Geachte inwoners van Antwerpen en omstreken,

De belangrijkste thema’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn leefbaarheid, gezondheid en mobiliteit. Dat geldt in heel Vlaanderen, en zeker in Antwerpen.  Mensen willen wonen en werken in een aangename stad op mensenmaat, in een stad die gezond en leefbaar is en waar het verkeer veilig is.

Tijdens de komende twee legislaturen ondergaat Antwerpen een historische transformatie. Het nieuwe stadsbestuur staat voor de grote uitdaging om daarin het voortouw te nemen.

De volledige overkapping van de Antwerpse Ring tegen 2030 plus de ‘modal split’ 50/50 in de Antwerpse Vervoerregio (maximaal de helft van de verplaatsingen gebeurt nog per auto en minstens de helft te voet, met de fiets of openbaar vervoer) hebben een grote impact op alle stedelijke beleidsdomeinen. Hét centrale thema in het nieuwe bestuursakkoord moet dan ook zijn: met alle belanghebbenden en met alle burgers op een co-creatieve manier deze doelstellingen realiseren, om zo vorm te geven aan de leefbare stad van de toekomst.

In Antwerpen blijven de burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal daar mee hun schouders onder zetten.

Ons memorandum

 • biedt een algemene visie en concrete aanbevelingen voor de bestuursakkoorden 2019-2024 van de stad Antwerpen en de 32 andere gemeenten van de Vervoerregio,
 • bouwt voort op het Toekomstverbond (15 maart 2017) voor een betere mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio,
 • nodigt alle politici uit om vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 deze aanbevelingen te onderschrijven en een duidelijk standpunt in te nemen over hoe zij de toekomst van onze stad en regio mee vorm willen geven.  

De initiatiefnemende burgerbewegingen vragen aan alle nieuwe gemeentebesturen in de Antwerpse Vervoerregio deze punten als prioriteit op te nemen in hun bestuursakkoord 2019-2024.

Ademloos, Ringland en stRaten-generaal

Lees hier het memorandum in lopende tekst.

Download hier het memorandum in pdf.

Dinsdag 28 augustus

Masterclass IV

Op dinsdag 28 augustus hielden we in De Nieuwe Vrede in Berchem onze vierde masterclass voor Ringbouwers. We gaven een stand van zaken over de vorderingen binnen de Werkgemeenschap en evalueerden de beslissing van de Vlaamse regering van half juni. Wat vindt de burgerbeweging van de geselecteerde 18 + 4 prioritaire overkappingsprojecten? En waaraan moeten volgens ons de gereserveerde middelen voor studies besteed worden? Samen met de deelnemers evalueerden we ook het voorbije werkingsjaar en blikten we vooruit naar het volgende.

Hier kan je de powerpointpresentatie herbekijken. 

 

Woensdag 22 augustus

Rollen, varen, stappen en trappen om te overkappen

Nieuwsbrief Ringland 22/8/2018

Rollen, varen, stappen en trappen om te overkappen

Kom op zondag 9 september vanaf 15 uur met je vrienden en familie naar Spoor Oost en leef je uit op het 10 Stoetenfestival van Ringland, Ademloos en stRaten-generaal. Je zet er de noodzaak van duurzamer verkeer mee op de verkiezingsagenda.

Klik op de kaart en kies je stoet en vertrekplaats: te voet, met de (elektrische) fiets, met tram, bus, trein of waterbus, op skates of met de step,...

Als je je vooraf aanmeldt via onze website, dan krijg je nog wat extra info voor je vertrek.

Routes van het 10stoetenfestival 2018

Jo Lemaire en meer nieuwe namen op de festivalaffiche

In de beste Ringlandtraditie krijg je op zondag 9 september op Spoor Oost opnieuw een spetterend festival. Fantastisch nieuws: de Ringlandband is weer van de partij! En die wordt met de dag nog groter.

Doen alvast mee o.l.v. Bert Embrechts: Bart Cannaerts, Stef Kamil Carlens, Jan Hautekiet, Tine Embrechts, Guga Baul, Pieter Embrechts, Slongs Dievanongs, Sarah Ferri, Patrick Riguelle, Jo Lemaire,...

Vanaf 16 uur gooien we de benen los.

Waarom een modal shift?

Duurzame ‘verkeersmodi’ dragen bij tot een betere luchtkwaliteit. Overweeg daarom eens te 'shiften': een stukje te voet, soms eens de fiets, nu en dan de (water)bus, tram of trein, autodelen of carpoolen,...

Dagelijks minder auto’s door en rond Antwerpen is ook noodzakelijk voor de overkapping. Volgens het Toekomstverbond tussen de overheid en de burgerbewegingen moet in Antwerpen tegen 2030 een modal shift gerealiseerd zijn van 70/30 naar 50/50.

Diverse organisaties (TreinTramBus, Cambio, De Geus, Swapfiets, Blue-Bike,...) geven je op de mobiliteitsmarkt van het 10 Stoetenfestival ook tips.

Benieuwd naar de resultaten van Straatvinken?

Ook daarvoor moet je op zondag 9 september op Spoor Oost zijn. Tegen dan zijn de individuele resultaten van alle tellers en hun straat bekend. De deelnemers aan dit  burgeronderzoek naar ons mobiliteitsgedrag krijgen nog een aparte uitnodiging.

Nog veel helpende handen nodig

Voor dit grootse evenement hebben we nog steeds helpende handen nodig. Voel je het kriebelen om zelf een stoet te begeleiden, te flyeren en affiches op te hangen, het festivalterrein klaar te zetten, te tappen, af te breken,...? Geef je hieronder op. Weet ook: zo draag je een steentje bij aan de realisatie van de overkapping.

Ik help mee met de voorbereiding van het 10 Stoetenfestival

Donderdag 05 juli

Vierde masterclass voor Ringbouwers

Nieuwsflash, 5/7/2018


Hoe verder met de geselecteerde projecten
voor de eerste fase van de overkapping?

Ringland organiseert vierde masterclass op dinsdag 28 augustus

Terwijl het volop zomert en ook Ringland zich stilaan klaarmaakt om na een intens werkjaar weer even de batterijen op te laden, kijken we toch al vooruit.

De overheid selecteerde zopas uit de 31 voorstellen van de ontwerpteams 18 projecten (plus 4 reserve) voor de eerste fase van de overkapping. Na dat nieuws bleef je misschien nog met vragen zitten.

 • Wat is er nu eigenlijk beslist?
 • Hoe beoordeelt Ringland de selectie?
 • Hoeveel kilometer wordt er in de eerste fase overkapt?
 • Waarom gaat de aandacht eerst naar deze zone en pas later naar die?
 • Hoe zit het met Oosterweel en met de A102? En met de gaten?
 • Hoe beoordelen de ontwerpteams de selectie en wat gaan zij nu doen?
 • Wat zijn de volgende stappen?
 • Worden Ringlanders en Ringbouwers nog betrokken?
 • Wat plannen de burgerbewegingen nog?

We hebben samen al veel impact gehad op het resultaat. Toch staan we nog maar aan het begin van een lang én veelbelovend proces. Dat kan alleen slagen met de blijvende steun en inzet van vele burgers. Zorg dus dat je mee blijft.

Vlak voor de start van het nieuwe werkjaar zetten we daarom tijdens onze vierde masterclass voor Ringbouwers nog eens alles op een rijtje. Blokkeer dus nu al in je agenda:

Masterclass Ringland op dinsdag 28 augustus om 20 uur

Ook de ontwerpteams zijn dan uitgenodigd om toelichting te geven en te antwoorden op je vragen. 
Je kan je nu al van een plaats verzekeren via deze link. Meer info over de locatie krijg je in augustus.

Maandag 25 juni

Van droom naar beslist beleid

Nieuwsbrief 25/6/2018

Een belangrijke dag voor het Antwerpen van de 21ste eeuw: de Vlaamse regering heeft vandaag 18 leefbaarheids- en overkappingsprojecten voor de Ringzone geselecteerd. Daarmee zet de overkapping de stap van droom naar ‘beslist beleid’. Want met de investering van 1,25 miljard euro voor deze projecten gaat de overheid een duidelijk engagement aan. Voor deze eerste projecten is er alvast geen weg meer terug. Ze tonen tegelijk een perspectief voor de volledige overkapping.

Ontdek hier de geselecteerde projecten van de regering

 

18 leefbaarheids- en overkappingsprojecten

De burgerbewegingen stelden onlangs op de infoavond van Ringland in De Roma een prioriteitenlijst voor van projecten voor de eerste fase van de overkapping. De Vlaamse regering is hen grotendeels gevolgd in de logica achter dat verhaal. Een overzicht van de belangrijkste geselecteerde projecten.

Leefbaar linkeroever

De geselecteerde leefbaarheidsprojecten op de linkeroever sluiten aan bij de lopende werkzaamheden daar en dragen bij tot de noodzakelijke modal shift:
• geluidsprojecten voor Burcht, Zwijndrecht en Linkeroever (84 miljoen), als onderdeel van een groot regionaal park;
• een volledige fietsnetwerk én een fietsbrug over de Schelde (97,5 miljoen) aan de Kennedytunnel.

De eco-passage staat voorlopig nog op de reservelijst (25 miljoen), maar moet volgens de burgerbewegingen ook zo snel mogelijk aanbesteed worden.

Oosterweelverbinding overkapt

Aansluitend op de Oosterweelverbinding is geld opzij gezet voor:
• de omgeving Oosterweelknoop-Noordkasteel (14 miljoen);
• een kap aan het Sportpaleis (147 miljoen).

De burgerbewegingen bestuderen de volgende weken samen met de BAM voort de Oosterweelknoop.

Prioriteiten in het noorden en zuiden

Belangrijk is dat de prioriteit daarna gaat naar:
• een verlaagde heraanleg van de noordelijke Ring, noodzakelijk voor de latere overkapping tussen Merksem en Luchtbal (70 miljoen);
• een kap aan de stationsomgeving Luchtbal (368 miljoen);
• een kap aan de Jan de Voslei met een verlaging van de onderliggende A12 (145 miljoen);

Longitudinaal park in zuidoost

Het longitudinale park in de zone Zuidoost kan de ecologische verbinding versterken. De burgerbewegingen hopen evenwel dat dit project, evenals het geselecteerde bermenproject, de latere volledige overkapping niet in de weg staat.

Eerste fase op weg naar volledige overkapping

Met de beslissing van de Vlaamse regering is de weg richting volledige overkapping duidelijk ingeslagen. Bovengenoemde projecten vormen de eerste fase. Bovendien valt het toe te juichen dat de aandacht eerst gaat naar veelal achtergestelde wijken.

Verdere studie naar de gaten

Tegelijk biedt de besteding van het geld ook perspectief voor de andere zones die in de eerste fase nog niet voluit aan bod komen. Er gaat 10,5 miljoen naar verder studiewerk voor de zuidelijke Ring. Daarbij moet eerst het systeem van gescheiden verkeer (regionaal en doorgaand verkeer in aparte tunnels) worden uitgewerkt. Er moet ook een oplossing komen voor de gaten. Ringland had daarvoor via crowdfunding al studies gedaan. Die worden nu voortgezet in samenwerking met de BAM en de overheid.

We blijven met andere woorden ijveren voor de volledige overkapping tegen 2030.

Engagementen voor modal shift naar duurzamer verkeer

De regering heeft zich voorts geëngageerd tot
• de aanpak van de stationsomgeving Luchtbal (368 miljoen);
• het rondmaken van de ‘fietsring’ rond Antwerpen, o.m. met een fietskoker in de Oosterweelverbinding en een Scheldebrug ter hoogte van de Kennedytunnel (49 miljoen).

Dat zijn belangrijke projecten met het oog op de noodzakelijke modal shift naar meer alternatief verkeer. De burgerbewegingen dringen erop aan dat ook de werkbank ‘Routeplan 2030’ nu versneld maatregelen uitwerkt voor de modal shift. Tegen 2030 mogen verplaatsingen nog maar voor de helft gebeuren met auto’s en vrachtwagens.

Werk maken van Haventracé en A102

De burgerbewegingen dringen er ten slotte op aan dat ook de andere werkbanken nu in een hogere versnellingen schakelen. Tot nog toe is bijvoorbeeld te weinig vooruitgang geboekt voor de aanleg van het Haventracé en de A102, terwijl die doorgaande ringweg een noodzakelijke voorwaarde is voor de Oosterweel-light voor stadsregionaal verkeer.

Dank aan alle Ringbouwers

Na een jaar hard werken door de ontwerpteams, de intendant, de overheid, de administraties en zeer veel burgers is een belangrijke stap gezet. De burgerbewegingen wensen alle Ringbouwers hartelijk te danken voor hun engagement. Samenwerken loont!

Dinsdag 05 juni

Burgers besturen mee,
tekenen mee en meten mee

Ringland gaat voor de volledige overkapping in twaalf jaar, dus tegen 2030. Op onze jaarlijkse infoavond, op maandag 4 juni in De Roma, illustreerden we hoe dat kan. Bekijk hieronder het filmpje.

Ringland in De Roma 2018: Maak Ringland Waar

Download hier de presentatie van de Roma-avond van 4 juni 2018.

Maandag 04 juni

Ringland haalbaar tegen 2030

Persbericht Ringland, 4/6/2018

Ringland heeft samen met Ademloos en stRaten-generaal een ranglijst opgesteld van ontwerpvoorstellen die voor de Antwerpse burgerbewegingen prioriteit moeten krijgen bij de besteding van de eerste schijf van 1,25 miljard euro voor de overkapping van de Antwerpse Ring. Dat scenario wordt voorgesteld op de jaarlijkse infoavond van Ringland in De Roma. De ambitie moet zijn Ringland waar te maken tegen 2030. Een noodzakelijke voorwaarde is ook de realisatie van de modal shift naar minder autoverkeer. Het nieuwe burgeronderzoek Straatvinken levert daartoe een originele bijdrage.

Opnieuw worden op maandag 4 juni in De Roma zo’n 1.000 Ringlanders verwacht voor de jaarlijkse infoavond van Ringland. Tussen de recente Ringdagen en het moment waarop overkappingsintendant Alexander D’Hooghe klaar moet zijn met het eindrapport voor de Vlaamse regering (15 juni), is deze Roma-avond een uitstekend moment om terug te blikken op het eerste jaar na het Toekomstverbond en vooruit te kijken naar wat op korte en langere termijn nog moet gebeuren.

Het motto luidt dit jaar: ‘Maak Ringland waar’, een oproep zowel aan de overheid als aan de burgers. Het programma van de avond is opgehangen aan drie thema’s die ook de Antwerpse burgerbewegingen karakteriseren: burgers besturen mee, burgers tekenen mee, burgers meten mee.

1. BURGERS BESTUREN MEE

1.1. Hoop op snelle doorbraak voor resterende knelpunten

Sinds de overheid en de burgerbewegingen het Toekomstverbond hebben afgesloten, is achter de schermen voort hard overleg gepleegd en op verschillende vlakken ook vooruitgang geboekt.

Dankzij een succesvolle crowdfunding (meer dan 60.000 euro opgehaald) heeft Ringland extra studies kunnen laten maken naar resterende knelpunten voor de overkapping:

 • De Oosterweelverbinding, met de Oosterweelknoop en de veilige aansluiting op de Ring aan het Sportpaleis en de Groenendaallaan.
 • De geplande gaten in de overkapping.

Met de BAM is samengewerkt rond de Oosterweelverbinding. Er is een akkoord over de capaciteit van de kanaaltunnels en de vereenvoudiging van de Oosterweelknoop. Wel blijft er nog discussie over het concept van de kanaaltunnels en de aansluiting op de knopen aan de Groenendaallaan en het Schijnpoort/Sportpaleis.

Ook over de scheiding van doorgaand en lokaal verkeer op de noordelijke ring is er nog geen volledige overeenstemming, net zomin als over de gaten. Daarvoor is intussen wel een werkgroep tunnelveiligheid opgestart, op zoek naar alternatieve oplossingen. De burgerbewegingen hebben goede hoop dat daarvoor vrij snel een doorbraak komt.

1.2. Nood aan efficiënte Werkgemeenschap

De Werkgemeenschap, waarin alle stakeholders samenzitten, kende een te trage opstart. De burgerbewegingen zorgen er voorlopig voor de voortgang, maar dringen erop aan dat de overheden en de BAM sneller werk maken van een goede reorganisatie en aansturing. Enkel zo kan er efficiënt en in echte cocreatie voortgang geboekt worden in de diverse werkbanken.

1.3. Financiering en energie

De Ringland Academie werkt daarnaast samen met de Universiteit Antwerpen, de hogescholen en alle stakeholders aan twee nieuwe thema’s: één over de financiering van het totaalproject van de overkapping en één over energiehuishouding in de ringzone.

2. BURGERS TEKENEN MEE

2.1. Uniek overkappingsproces ‘Over de Ring’

In zijn presentatie voor de Roma-avond wijst André Loeckx, professor emeritus stedenbouw en architectuur aan de KU Leuven, op het ‘unieke’ proces van de afgelopen acht maanden. ‘Op tafel lag een duidelijke maar aartsmoeilijke opdracht: verkeersinfrastructuur en mobiliteit verzoenen met leefbaarheid en duurzaamheid.’ De onafhankelijke expert van de Ringland Academie noemt de resultaten ‘indrukwekkend’.

‘De “Ring voor de stad” en de overkapping komen tevoorschijn als een stralend perspectief én een concrete mogelijkheid. Uiteraard zijn niet alle voorstellen even adembenemend of even rijp: enkele zijn verbluffend, de meeste zijn geïnspireerd en gevat, sommige doen de wenkbrauwen fronsen.’

Professor Loeckx wijst ook op een paradox: ‘De overtuigingskracht van het gepresteerde werk legt de onzekere randvoorwaarden bloot waarbinnen gewerkt moest worden: onzekerheden over de ondergrondse infrastructuur en over engagementen voor de hele realisatie. Zullen “strategische” deelprojecten niet dienen als gelegenheden om het integrale project van een volledige overkapping te kortwieken?’

2.2. Prioriteiten voor eerste schijf van 1,25 miljard euro

Eind mei hebben de zes ontwerpteams hun 31 voorstellen voor de eerste fase van de overkapping voorgesteld. Burgers konden ze tijdens de Ringdagen beoordelen.

Tijdens de Roma-avond laat ook Ringland zijn licht erover schijnen. Samen formuleren de drie burgerbewegingen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland een coherent advies over welke projecten voor hen prioritair zijn.

 1. Zone West
  De plannen voor een landschapspark op de linkeroever zijn vrijwel uitvoeringsklaar. Aangezien de infrastructuurwerken voor Oosterweel daar al begonnen zijn, worden die best meteen gekoppeld aan de aanleg van de geluidsbermen voor Zwijndrecht én de Linkeroever, aan de ecologische verbindingen én het volledige fietsnetwerk.
 2. Zone Noord
  Ook in zone Noord staan de werken voor Oosterweel in de steigers. Daar moeten ze meteen aangegrepen worden om voor een volledige overkapping te gaan, tot aan de Groenendaallaan en het Sportpaleis (rekening houdend met de aanpassingen die voort worden besproken).
  Vandaag moet ook al beslist worden om de Ring ten noorden van het Albertkanaal dieper aan te leggen. Dan kan het stuk tot aan Luchtbal-Lambrechtshoeken meteen mee overkapt worden, aansluitend op de Oosterweelwerken.
 3. Zone Zuid
  Samen met de geplande heraanleg van de Spaghettiknoop, en mits dat ontwerp wordt bijgeschaafd, is ook het einde van de A12 aan de Jan De Voslei overkapbaar.

  Met deze prioritaire werven in Noord en Zuid krijgen minder gegoede stadswijken zoals het Kiel, Dam en Stuivenberg, Deurne-Noord, Merksem en Luchtbal dus voorrang. Dankzij de overkapping krijgen ze nieuwe ontwikkelingskansen. Voor de bewoners verbeteren daar de gezondheid en de leefbaarheid.
 4. Zones Noordoost, Oost en Zuidoost
  Terwijl de eerste jaren al volop gewerkt wordt in West, Noord(oost) en Zuid, versterken ontwikkelingen van de bestaande en nieuwe treinstations Zuid, Berchem, Turnhoutsepoort, Schijnpoort en Luchtbal het voorstadsnet.

Met een deel van het beschikbare budget kunnen in Zuid, Zuidoost en Oost ook al groene wijkverbindingen, bermen en waterlopen aangelegd worden, die alvast vooruitlopen op de definitieve infrastructuurwerken op de zuidelijke Ring.

Die overkapping van de zuidelijke Ring moet dan als sluitstuk volgen. Als de ontwerpstudie daarvoor morgen begint, moeten die werken in 2023 kunnen starten en uiterlijk in 2030 klaar zijn.

2.3. Stappenplan realisatie Ringland tegen 2030

Voor de burgerbewegingen is het haalbaar alle werken tegen 2030 af te ronden. Ringland visualiseerde het stappenplan daartoe in een helder filmpje.

Vrijwel alle voorgestelde projecten van de ontwerpteams hebben tot doel de leefbaarheid en de mobiliteit in Antwerpen te verbeteren. Ze verdienen dan ook onze steun. Voor de financiering van sommige zal echter geput moeten worden uit andere fondsen dan dat voor de overkapping. Voorbeelden zijn projecten zoals een waterpark rond het Schijn en een park aan de binnenkant van Spoor Oost, of de toe te juichen stationsontwikkelingen en de fietsbrug over de Schelde, die het autoverkeer helpen terug te dringen en zo een grote bijdrage zullen leveren voor de noodzakelijk modal split 50/50.

3. BURGERS METEN MEE

3.1. Eerste resultaten Straatvinken: meer auto’s dan verwacht

Een noodzakelijke voorwaarde voor een geslaagde overkapping is de realisatie van een modal split 50/50: tegen 2030 moet minstens de helft van de verplaatsingen gebeuren op een duurzame manier (te voet, met de fiets of het openbaar vervoer). Zo staat het ook in het Toekomstverbond.

Om die modal shift samen met de burgers waar te maken, heeft de Ringland Academie onlangs het citizen-scienceproject Straatvinken gelanceerd. Op 24 mei hebben in Antwerpen en 32 omliggende gemeenten en steden minstens 1.638 mensen in hun straat het verkeer geteld (er lopen nog steeds telformulieren binnen). Ze vinkten samen liefst 471.950 vervoersmodi, waarvan 298.531 auto's (63,4%).

Hoe verder weg van de kernstad, hoe meer auto’s, want hoe minder alternatieven. Toch zijn er ook binnen Antwerpen-centrum grote verschillen. ‘Niet enkel de percentages zijn belangrijk, maar ook hoeveel verkeer er effectief door een straat komt’, zegt prof. Thomas Vanoutrive (UAntwerpen). ‘Is de straat wel aangepast aan veel verkeer? Dat willen we verder onderzoeken.’

Er wordt ook behoorlijk wat gestapt, vooral in de stad. ‘Onderzoek focust vaak op woon-werkverkeer, maar niet iedereen werkt. Er zijn ook veel kinderen en gepensioneerden, mensen gaan naar de winkel of naar een activiteit. Dat kan vragen oproepen over de infrastructuur voor voetgangers. Ook dat willen we nu in kaart brengen.’

Opvallend is dat 78 procent zegt evenveel of meer auto’s te hebben geteld dan verwacht. Driekwart van de tellers had nog meer voetgangers verwacht, stelde Huib Huyse (HIVA - KU Leuven) vast met een online bevraging. Het omgekeerde blijkt voor voetgangers en fietsers, zeker buiten de stad. 83 procent van de tellers had evenveel of meer fietsers en voetgangers verwacht.

Positief is dat 96 procent van de tellers verklaarde de volgende jaren opnieuw mee te willen doen. Ook bij bewoners uit de bredere Antwerpse regio, van de Rupelstreek tot Essen, blijkt volgens het aantal deelnemers daar de mobiliteits- en de leefbaarheidsproblematiek sterk te leven.

Van elke deelnemende straat wordt nu een evaluatie gemaakt. Die resultaten worden voorgesteld op een evenement in het najaar.

3.2. Zondag 9 september, Park Spoor Noord

In het kader van de modal shift organiseert Ringland samen met Ademloos en stRaten-generaal in het najaar nog een evenement. De Antwerpenaren worden opgeroepen op zondag 9 september om 15 uur in tien feestelijke parades naar Park Spoor Noord te trekken. Ook de Ringlandband zal paraat zijn.

De bedoeling is ‘stil te staan’ bij het groeiende mobiliteitsprobleem én overtuigd te raken dat we samen betere oplossingen moeten zoeken en realiseren om ons vlot te kunnen blijven verplaatsen.

 

Maandag 21 mei

Beoordeel de ontwerpen van Over de Ring

31 Ring-projecten
Sinds september gaven burgers en burgerbewegingen de zes ontwerpteams van 'Over de Ring' input voor hun plannen voor de overkapping. Tijdens de Ringdagen van zaterdag 26 tot woensdag 30 mei zie je voor de eerste keer hun 31 Ring-projecten samen in één expo. 

Principes voor de hele Ring
Behalve de expo zijn er workshops waarin je de principes voor de hele overkapte Ring kan bespreken: de ecologische verbindingen, het fietsnetwerk en het openbaar vervoer, de Singel, enzovoort.
Neem zeker zelf deel en nodig ook zo veel mogelijk andere geïnteresseerden uit. Zo wordt de stem van Ringland sterker en maak je de volledige overkapping mee waar. 

Ringland biedt antwoord voor resterende knelpunten
Input nodig bij het bezoek aan de Ringdagen? Hou hier rekening mee:

 1. De projecten voor de eerste fase (t.w.v. 1,25 miljard euro uit het Toekomstverbond) mogen de volledige overkapping niet in de weg staan. Ze moeten er integendeel een hefboom voor zijn. Dat vergt ook nog een afdoende oplossing voor de ‘gaten' in de overkapping.

 2. De ontwerpopdracht is opgestart zonder duidelijkheid over het verkeerssysteem (‘de ondergrond’). Ringland blijft ervoor pleiten het gescheiden verkeer (aparte tunnels voor diverse verkeersstromen) te laten doorlopen van de Kennedytunnel tot aan de Luchtbal. Dat maakt het verkeer veiliger, de overkapping goedkoper en voorkomt al de helft van de geplande gaten.

 3. De opwaardering van de stations Berchem, Zuid en Luchtbal en de uitbouw van de stations Schijnpoort en Turnhoutsepoort zijn essentieel voor een degelijk voorstadsnet. Op de Singel is goed openbaar vervoer noodzakelijk om de modal shift naar minder autoverkeer te realiseren.

 4. Een compactere Oosterweelknoop is mogelijk, het voorstel van Ringland redt het Noordkasteel. De knoop past in een aangepaste Oosterweelverbinding voor stadsregionaal verkeer.

 5. Ook voor de Hollandse knoop aan het Sportpaleis en de Groenendaallaan tekende Ringland een alternatief uit dat een volledige overkapping mogelijk maakt. Lees hier meer over de studies van Ringland voor Oosterweel en Groenendaallaan.

 6. Bij tijdelijke bermen, lager dan 8 meter, rijst de vraag of die voldoende oplossing bieden voor de geluidsproblematiek en de luchtvervuiling. Bovendien kan men zich afvragen of tijdelijke maatregelen geen 'verloren kosten' zijn, zodra de overkapping daadwerkelijk gerealiseerd wordt. 

De Ringdagen vinden plaats op

 • zaterdag 26 mei, 13-18u., Flanders Meeting & Convention Center, Carnotstraat 4
 • zondag 27 mei, 13-18u., Flanders Meeting & Convention Center, Carnotstraat 4
 • maandag 28 mei, 17-22u., Sint-Anneke Centrum, Hanegraefstraat 5, Linkeroever
 • dinsdag 29 mei, 17-22u., deSingel, Desguinlei
 • woensdag 30 mei, 17-22u., deSingel, Desguinlei

Deelnemen aan de Ringdagen is gratis, maar inschrijven is wenselijk zodat het team van de intendant voldoende workshops kan opzetten.

Verneem in De Roma het standpunt van Ringland

Net voor de overkappingsintendant zijn eindrapport indient bij de overheid, maakt Ringland een eigen stand van zaken op tijdens de jaarlijkse Roma-avond. Op het programma? Burgers besturen mee, tekenen mee én meten mee. Onder meer Peter Vermeulen legt het uit vanop de eerste rij. Hij biedt ook een ambitieus perspectief: Maak Ringland waar in 12 jaar.

Curieus naar de staat van je straat? Kom ook dat te weten op de Roma-avond. Wetenschappers Huib Huyse (KU Leuven) en Thomas Vanoutrive (UAntwerpen) lichten een tipje van de sluier over het resultaat van Straatvinken en de link met CurieuzeNeuzen.

Stadsdichter Maud Vanhauwaert presenteert de hele avond en stand-up-comedian Jasper staat in voor een luchtige noot.

De toegang is gratis, maar reserveer snel want de plaatsen zijn beperkt.

Bron: Nieuwsbrief Ringland 20/5/2018

Woensdag 02 mei

Burgers en wetenschappers meten
hoe gezond het verkeer in de straat is

Persbericht, 2/5/2018

In Antwerpen wordt vandaag op initiatief van de Ringland Academie het burgerwetenschapsproject Straatvinken gelanceerd. Straatvinken gaat op donderdag 17 mei met minstens duizend burgers een uur lang het verkeer tellen in de 33 gemeenten van de Antwerpse Vervoersregio en in Leuven. Dat gebeurt met een speciaal ontwikkelde app. Samen met wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en HIVA - KU Leuven wordt zo nagegaan hoe gezond het verkeer in de straten is en of we evolueren naar het streefdoel van een ‘modal split 50/50’ met de helft duurzame verplaatsingen.

Straatvinken, het jongste broertje van CurieuzeNeuzen, meet deze keer niet de luchtkwaliteit, maar het verkeer. Voor dit nieuwe citizen-scienceproject nodigt de Antwerpse burgerbeweging Ringland samen met de Universiteit Antwerpen, HIVA - KU Leuven en Straten Vol Leuven burgers in de 33 gemeenten van de vervoersregio Antwerpen en in Leuven uit om in hun straat één uurtje per jaar het verkeer te tellen. Daarvoor werd een speciale app ontwikkeld. Op donderdag 17 mei tussen 17 en 18 uur gaan de Straatvinken een eerste keer de straat op.

Modal split 50/50

Een van de de doelstellingen van het Toekomstverbond is een ‘modal split 50/50’. Volgens dat akkoord van maart 2017 tussen de Antwerpse burgerbewegingen en de overheid bestaat het verkeer tegen 2030 in de Antwerpse vervoersregio nog maar voor de helft uit auto’s en vrachtwagens. Nu bedraagt de modal split nog 70/30, met slechts 30 procent duurzame mobiliteit, zoals te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.

De Leuvense stadsregio zal volgens voorspellingen van het Vlaams Verkeerscentrum bij ongewijzigd beleid in 2030 58 procent auto’s tellen. Via openbaar vervoer in eigen bedding en hoogkwalitatieve fietsinfrastructuur kan dat aandeel tot 40 procent dalen. De eerste stap is een modal split 50/50.

Door jaarlijks het verkeer te tellen kunnen burgers nagaan of hun straat daadwerkelijk evolueert naar een modal split 50/50. Concreet zouden burgers binnen zes jaar een daling van 10 procent auto’s moeten kunnen meten. Zo wordt hun straat leefbaarder.

33 Antwerpse gemeenten plus Leuven

Niet alleen in de stad Antwerpen, die een van de ondersteunende partners is, meten de Straatvinken. Mobiliteit stopt immers niet aan de gemeentegrens. De initiatiefnemers richten zich tot de 33 gemeenten, van Beveren tot Malle en van Essen tot Lier, van de vervoersregio Antwerpen. De gemeentebesturen van Schelle, Wuustwezel en Zoersel hebben al toegezegd dat ze het project van hogerhand steunen.

De burgerbeweging Straten Vol Leuven mobiliseert burgers om mee te tellen in Groot-Leuven.

Voorts steunen ook bedrijven het project. Zo is Argenta een evidente partner van Straatvinken door zijn inzet op duurzame mobiliteit. Bijna de helft van de personeelsleden pendelt er inmiddels met de fiets of het openbaar vervoer.

Citizen science

Straatvinken is, net zoals CurieuzeNeuzen dat in 2016 was, een citizen-scienceproject. Dat betekent dat wetenschappers en burgers samen onderzoek doen.

Vanuit de Universiteit Antwerpen begeleidt professor dr. Thomas Vanoutrive het project als mobiliteitsexpert. Hij benadrukt het unieke karakter van Straatvinken: ‘Er wordt al heel wat gemeten met tellussen, camera’s, gps en signalen via smartphone. Waar mogelijk gebruiken we die verkeersdata ook. Maar het voordeel en het unieke van Straatvinken is dat alle weggebruikers en alle vervoerstypes worden geteld, en dat allemaal samen in een hele vervoersregio. Door mensen mee te laten tellen, laten we hen bovendien ook meetellen in de mobiliteitsdialoog. Op hun beurt leren wetenschappers van de tellende burgers hoe ze een straat ervaren.’

De resultaten van deze eerste meting zijn zeer waardevol, aangezien ze gebruikt worden als nulmeting voor de evolutie naar 2030.

Sensibilsering

Daarnaast vormt sensibilisering een belangrijk aspect van citizen science, zegt dr. Huib Huyse. Hij begeleidt het project vanuit HIVA - KU Leuven voor de maatschappelijke dimensie ervan. ‘Een citizen-scienceproject leidt altijd tot een grote betrokkenheid bij de deelnemers. Straatvinken laat mensen op een andere manier naar hun straat kijken, en geeft hun een stem in het mobiliteitsdebat. Zo is Straatvinken een stap in de dialoog over mobiliteit en bereikbaarheid.’

Peter Vermeulen, projectverantwoordelijke van Ringland, is overtuigd dat Straatvinken kan bijdragen aan de mobiliteitsdoelstellingen van het Toekomstverbond: ‘Door massaal burgers te mobiliseren voor een jaarlijkse verkeerstelling volgen we op hoeveel en welke straten in de Antwerpse regio op koers zitten om tegen 2030 de mobiliteitsdoelstellingen te halen.’

Sven Augusteyns van de Ringland Academie wijst erop dat burgers met dit project een concreet beeld krijgen van hoe gezond het verkeer in hun straat is. ‘De wetenschappers berekenen op basis van de verkeerstelling een score voor elke deelnemende straat. Zo kan je elk jaar nagaan of het verkeer in je straat gezonder wordt of niet. Je kan de straatscore vervolgens tonen aan je buurt via een raamaffiche.’

Tellen met app

Straatvinken roept vanaf vandaag alle burgers en organisaties in de 33 gemeenten van de Antwerpse vervoersregio en in Leuven op deel te nemen. Registreren kan via de website www.straatvinken.be.

Het televenement vindt plaats op donderdag 17 mei van 17 tot 18 uur. Het aanvinken van alle verplaatsingen in de straat gebeurt met een app op de smartphone, ontwikkeld door Spaced. Desgewenst kan al op voorhand geoefend worden. Tellen kan ook met een papieren telformulier, eveneens te downloaden via www.straatvinken.be.

Maandag 16 april

64.198 euro dankzij crowdfunding

Ringland crowdfundingDe eerste resultaten van de studie naar Oosterweel-light hebben veel enthousiasme losgeweekt. Uiteindelijk kreeg Ringland meer dan 64.000 steun, fors meer dus dan de verhoopte 40.000 euro. Vooral de laatste week kreeg de crowdfunding nog een extra boost. Ook enkele ondernemers staken ons een hart onder de riem met gulle schenkingen. Daardoor hebben we extra budget om ook voor andere knelpunten oplossingen te zoeken.

Studie 1 toont aan dat Oosterweel-light volledig overkapt kan worden en dat de aansluitingen op de Scheldetunnel enerzijds en op de Ring anderzijds veel eenvoudiger kunnen. Het Noordkasteel en de historische SAMGA-graansilo’s zijn daarmee alvast gered. De eerste resultaten vind je hier. Ze worden nu verder besproken en gebruikt om het BAM-ontwerp bij te sturen.

Studie 2 zoekt een oplossing voor de gaten in de overkapping. Die zouden nodig zijn als voorzorg tegen explosiegevaar van ADR-transport en omwille van de brandveiligheid. Deze studie onderzoekt drie zaken: een beter ontwerp van de ondergrondse in- en uitvoegstroken, alternatieve routes en modi zoals spoor en water voor explosief transport, en andere technieken voor rookafvoer bij brand. Ook hier stemmen de eerste resultaten ons hoopvol.

Een studie naar de betaalbaarheid van de overkapping toonde in 2015 al aan dat Ringland zichzelf terugverdient. Deze studie kan nu dankzij de vele enthousiaste crowdfunders en in samenwerking met de universiteit en de betrokken overheden, verfijnd en verder geconcretiseerd worden. Ringland gaat uit van een combinatie van leningen, overheidsgeld, Europese subsidies, rekeningrijden, goedkopere ontwerpen en nieuwe vastgoedprojecten op en naast de overkapping. Dat onderzoek zetten we nu in gang.

Ook de drie andere Ringland-studies van 2015 over mobiliteit, gezondheid en stadsontwikkeling, overtuigden de overheid van de noodzaak van een overkapping.

De jongste studies nemen we mee in de verdere onderhandelingen. We lichten ze ook toe op onze Roma-avond op maandag 4 juni. Verdere info volgt.

Een grote dank aan alle crowdfunders! De extra opbrengst gaat sowieso naar verder onderzoek. Dankzij jullie komt de volledige overkapping dichterbij.

Bron: Nieuwbrief, 16/4/2018

Donderdag 29 maart

Ringland werkt met steun burgers aan
beter en goedkoper Oosterweel-ontwerp

Persbericht 29/3/2018

Het succes van de lopende crowdfunding die Ringland lanceerde voor de opmaak van twee extra studies toont aan dat de burgerbeweging nog steeds kan rekenen op een grote achterban. In minder dan twee maanden tijd haalde Ringland al circa 33.000 euro op. De eerste studie loopt volop: een optimaler, goedkoper en veiliger ontwerp voor de Oosterweel-light-verbinding. Daarnaast onderzoekt de burgerbeweging mogelijke alternatieven met het oog op een brandveilige, volledig overkapbare Ring, zonder gevaarlijk en explosief transport en dus zonder gaten. De twee studies leveren bruikbare oplossingen voor een volledige en veilige overkapping. Het Ringland-initiatief blijft broodnodig.

Samengevat
Algemeen

 1. Dankzij het initiatief van Ringland boekt het dossier van de overkapping vooruitgang, al blijft er nog veel werk aan de winkel.
 2. Burgers financierden twee bijkomende studies al met circa 33.000 euro. De crowdfunding loopt nog voort tot half april.
 3. Ringland pleit ervoor snel werk te maken van het ontwerp van de hele ondergrond.
 4. Burgerbewegingen blijven essentieel om druk uit te oefenen.

Over de Oosterweelverbinding

 1. Ringland blijft zeer bezorgd over het ontwerp van trechtering in de MER-procedure.
 2. Ondertussen ontwerpen onze experts een compacte overkapbare Oosterweelknoop, die de graansilo’s én het Noordkasteel redt én wellicht een half miljard euro goedkoper is.
 3. De ontwerpers maken ook werk van een veilige aansluiting aan de Groenendaallaan, eenvoudige kanaaltunnels en een veilige aansluiting aan het Sportpaleis, zonder Hollandse knoop.
 4. Ringland blijft ervan overtuigd dat het gescheiden verkeer de basisoplossing biedt voor veilig en vlot verkeer.

Bekijk hier de powerpointpresentatie.

Eerste resultaten studie 1 naar Oosterweel-light

In het Toekomstverbond dat de burgerbewegingen ondertekenden met de Vlaamse overheid is overeengekomen dat Oosterweel-light een stedelijke ringweg met verminderde capaciteit zou worden. Dat vergt een aanpassing van de Oosterweelknoop en de aansluiting van de Oosterweelverbinding op de stedelijke ringweg. Ringland gaf het studiebureau Stramien en ir Luc Van Remortel, destijds betrokken bij de aanleg van de huidige Ring, de opdracht het oorspronkelijke BAM-ontwerp te optimaliseren.   

De ontwerpers stonden voor volgende uitdagingen:

1a. De Oosterweelknoop compact houden, met respect voor de omgeving (een vereiste voor elk GRUP). Concreet: hoe het Noordkasteel en de historische graansilo’s vrijwaren?  
1b. De Oosterweelknoop overkapbaar maken.
2. Via een eenvoudige en veilige noordelijke kanaaltunnel een vlotte aansluiting realiseren naar het noorden.
3. Ter hoogte van de Groenendaallaan een vlotte verkeersstroom realiseren, plus een conflictvrije omgeving voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.
4. Ter hoogte van het Sportpaleis een veilige aansluiting realiseren van de stedelijke Ring naar de kanaaltunnels en de noordelijke Ring.

Het nieuwe ontwerp in opmaak komt tegemoet aan al die vereisten.

 

1.1 Compacter en overkapbaar ontwerp Oosterweelknoop

Ontwerp Noordkasteel van Ringland In het oorspronkelijke ontwerp (hieronder illustratie 1) gaan de Scheldetunnel en vooral de gestapelde tunnels onder het Albertkanaal erg diep. Dat maakt het op-en-afrittencomplex ter hoogte van het Noordkasteel (Oosterweelknoop) erg complex. Het verkeer moet er immers van niveau -2 naar 0, waardoor lange op- en afritten noodzakelijk zijn. Voorts moet het verkeer dat uit de Scheldetunnel komt (2x3 rijstroken), in het BAM-ontwerp binnen 20 sec kiezen tussen drie opties. Dat creëert onveiligheid.

Het Ringland-voorstel (illustratie 2) vertrekt van een veel eenvoudiger concept: de tunnels blijven op -2 en de uitwisseling van verkeer gebeurt op een verzonken rotonde op niveau -1. Van daar gaat het eenvoudig naar het maaiveld. De hellingen van de op- en afritten worden daardoor veel korter. Ontwerp Oosterweel BAM vs. Ringland

Voordelen Ringland-ontwerp

- De Oosterweelknoop is geheel overkapbaar, de simpele op- en afritten maken veiliger en vlotter verkeer mogelijk.
- Het project wordt goedkoper, want de constructie is eenvoudiger.
- Daardoor wordt de uitvoeringstermijn ook korter en kan het geheel sneller klaar zijn.
- De impact op de omgeving blijft beperkt. Concreet betekent dat dat het Noordkasteel gered kan worden en dat de historische graansilo’s niet gesloopt hoeven te worden.

De sloopvergunning voor die SAMGA-silo’s, in de zomer van 2016 toegekend aan de BAM, is onlangs overigens definitief vernietigd na een procedure aangespannen door Ademloos, stRaten-generaal en Peter Vermeulen (Ringland).

1.2. Veilige Groenendaallaan

Ontwerp Groenendaallaan van Ringland Voor het knooppunt van de Groenendaallaan wordt in het voorstel van Ringland hetzelfde principe toegepast als bij de Oosterweelknoop. Terwijl het doorgaande verkeer op -2 blijft rijden, ligt het op-en-afrittencomplex op -1.

Eenvoudige hellingen richting Noorderlaan of Merksem maken dit complex vlot bereikbaar. Daardoor ontstaat bovengronds op het maaiveld een conflictvrije (stations)omgeving voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.
Dat systeem biedt ook mogelijkheden voor een betere ecoverbinding.  Groenendaallaan ontwerp Ringland

1.3. Eenvoudigere en veiligere kanaaltunnels
en aansluiting naar het noorden

Voor de kanaaltunnels (langs en onder het Albertkanaal, tussen het Asia- en het Straatsburgdok) voorziet het BAM-ontwerp in gestapelde kokers van 2x2 rijstroken + pechstrook.

Het Ringland-ontwerp versmalt die kokers naar respectievelijk 2 rijstroken (zuidelijke tunnels), of 1 rijstrook met calamiteitenstrook (noordelijke aftakking), overeenkomstig de eisen voor een stedelijke ringweg. Daardoor kunnen de kokers onder het kanaal ook naast elkaar gelegd worden.

Ringland trekt het systeem van het gescheiden verkeer consequent door op de hele Oosterweelverbinding (doorgaand en stadsregionaal verkeer in aparte tunnels, zoals op de toekomstige zuidelijk ring). Daardoor kunnen de weefbewegingen over langere afstand gespreid worden, wat het verkeer veiliger maakt, zeker met een verlaagde snelheid (70 km/u, snelheidslimiet voor een stedelijke ringweg).

1.4. Veilige aansluiting kanaaltunnels op stedelijke ring
ter hoogte van Sportpaleis - géén Hollandse knoop

Ontwerp Sportpaleis van Ringland Ringland trekt het systeem van het gescheiden verkeer ook door aan het Sportpaleis. De op- en afritten sluiten enkel aan op de tunnels voor stadsregionaal verkeer. De Hollandse knoop is niet meer nodig.

Hetzelfde aantal rijstroken (bij BAM 7 rijstroken) wordt verdeeld over 2 kokers (2+3, + telkens een strook voor in- en uitrit). Dat leidt tot minder weefbewegingen en minder files. Bij calamiteiten in één koker blijft de andere in gebruik. Het ontwerp is daardoor veel veiliger. Het ontwerp is ook technisch eenvoudiger, want het gaat niet dubbeldeks en dus minder diep onder het Albertkanaal door.

Kers op de taart: dit hele systeem is beter overkapbaar, want de kokers zijn smaller. Het is ook goedkoper en beter faseerbaar.

1.5. Opnieuw pleidooi voor gescheiden verkeer

Uit deze studie blijkt andermaal dat gescheiden verkeer (aparte kokers voor stadsregionaal verkeer en voor doorgaand verkeer) veiliger, goedkoper en beter overkapbaar is.

In het Toekomstverbond was sprake van gescheiden verkeer op het oostelijke deel van de Ring, in afwachting van beslissingen over de Oosterweelverbinding en de spaghettiknoop op het Zuid. Ringland pleit radicaal voor het maximaal doorvoeren van het gescheiden verkeer: van aan de Kennedytunnel tot aan de Luchtbal. Dat komt zowel de leefbaarheid als de mobiliteit en de stadsontwikkeling ten goede.

Peter Vermeulen: ‘Ontwerp eerst de ondergrond in functie van de overkapping. Ontwerp dan de overkapping op basis van alle waardevolle elementen van de ontwerpteams.’

1.6. Voordelen in cijfers

  Financiële winst Ruimtelijke winst Verkeers-doorstroming Veiligheid Timing
Gescheiden verkeer   Beter overkapbaar Bij ongeval in één tunnel, andere nog beschikbaar Minder weefbewegingen Beter faseerbaar
Oosterweel-knoop Helft goedkoper (450 miljoen euro) + 13 ha groen Noordkasteel & SAMGA gered Eenvoudiger 
= veiliger Eenvoudig complex Veel korter
Groenendaal-laan Idem BAM Idem BAM Betere doorstroming lokaal verkeer OV, fiets en tram op +0 gescheiden van doorgaand verkeer Idem
Kanaaltunnels Goedkoper Idem BAM Bij ongeval in één tunnel, andere nog beschikbaar "Langere weeflengte Maar splitsing 
in tunnel (= zuidelijke ring)" Idem, maar minder hinder op Albertkanaal
Sportpaleis / R1 Evenveel door gescheiden systeem "Geen Hollandse knoop nodig, 
wel overkapbaar " Bij ongeval in één tunnel, andere nog beschikbaar Gescheiden verkeer = eenvoudiger wegbeeld Beter faseerbaar
Totaal Budget voor overkapping 100% overkapbaar, Noordkasteel gered Betere doorstroming Gescheiden systeem = veiliger Beter faseerbaar

1.7. Hoe verder?

Binnen de werkbank Oosterweel-light legde Ringland deze eerste studieresultaten al voor aan de bevoegde partners (BAM, ANTEA, ARUP, enz.). De gesprekken met de ingenieurs van BAM verlopen constructief. Er heerst bij de burgerbewegingen gematigd optimisme: het Noordkasteel en de graansilo’s lijken definitief gered, maar de aansluiting op de Ring staat nog niet op punt. Tegelijk maken de burgerbewegingen zich blijvend zorgen over de voorstellen inzake trechtering in de MER-procedure. De BAM blijft voorts gewoon voortwerken aan de bouwaanvraag voor de Oosterweel- heavy… en dat is niet in de geest van het Toekomstverbond.

2. Studie 2: volledige overkapping zonder gaten

Doordat de huidige Antwerpse Ring als schakel in het Europese TEN-T-wegennet de route is voor explosief ADR-transport, zijn er gaten in de overkapping gepland om tegemoet te komen aan de veiligheidsvereisten. Daarnaast schuift de BAM de brandveiligheid naar voren als argument om geen volledige overkapping uit te tekenen.

Ringland zoekt, met financiële steun van de burgers, naar alternatieve oplossingen. In opdracht van Ringland gaat het studiebureau Traject enerzijds na welke alternatieve trajecten voor dit transport mogelijk zijn. Anderzijds zoekt het bureau uit hoe men in het buitenland bij de bouw van tunnels omgaat met ADR-transport.

Ringland gelooft ook op dit vlak in een constructieve oplossing.

De voorlopige resultaten van de studie wijzen in de richting van gescheiden verkeer, het logischer toepassen van de 10-seconderegel, het vermijden van (gevaarlijke) overgangen licht-donker-licht-donker, het bouwen van kokers voor 4+3 rijvakken in plaats van 7, en het vermijden van gestapelde tunnels, ook omwille van de kostprijs.

Voor het ADR-transport en het TEN-T-netwerk lijken alternatieve routes en modi (spoor en water) al een groot deel van het probleem weg te kunnen nemen.

Voor de afvoer van rook bij brand wordt onder meer onderzocht wat dwarsventilatie kan betekenen (in vergelijking met langsventilatie).

3. Crowdfunding nog tot 15 april

Ringland crowdfunding Ringland heeft alle begrip voor de onrust bij zijn achterban over het lot van het Noordkasteel, het veilig verkeer en de gaten in de Ring. Die onrust vertaalt zich in de grote steun voor de lopende crowdfunding.

Die bracht sinds half februari al bijna 33.000 euro op. Het doel blijft 40.000 euro. Ringland mobiliseerde via zijn nieuwsbrief en Facebook. Daarnaast busten 60 vrijwilligers 70.000 flyers in de wijken die het meest baat zullen hebben bij de Oosterweel-light en een overkapping zónder gaten.

Doneren kan nog tot 15 april via de rekening van de Koning Boudewijnstichting
(rek.nr. BE10 0000 0000 0404 met vermelding van de code ***017/1590/00007***).
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ringland doet er alles aan om die middelen zo goed mogelijk in te zetten en toe te werken naar zo goed mogelijke en snelle resultaten.

Donderdag 15 maart

Eén jaar na het Toekomstverbond

Op 15 maart 2017 sloten de burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen de volledige overkapping van de Antwerpse Ring te realiseren. Wat is de stand van zaken na één jaar? Lees hier het antwoord van Ringland op vier vragen.

Is het positieve gevoel bij het akkoord nog steeds even groot?

Het Toekomstverbond was een belangrijke stap. Ringland is nog steeds enthousiast over dat akkoord en over de opvolging ervan. Het was een mijlpaal in de aanpak van grote infrastructuurprojecten in Vlaanderen. Eigenlijk is toen voor de eerste keer gezegd dat burgers, overheden en administraties samen betere plannen kunnen maken dan alleen. De engagementen uit het akkoord worden stap voor stap opgepakt.

Tegelijk vinden we dat het allemaal wel wat sneller vooruit zou mogen gaan en dat  er nog veel werk aan de winkel is om alles concreet te maken.

Peter Vermeulen:
‘Wij willen een volledige overkapping,
met meer ruimte en groen en een gezondere stad.
Daar blijven we voor gaan.'

In welke mate is Ringland betrokken bij de verdere uitwerking?

De verschillende werkbanken van de Werkgemeenschap zijn ondertussen opgestart. Ademloos, stRaten-generaal en Ringland zitten mee aan tafel en geven de dossiers mee vorm: het Haventracé, Oosterweel-light en de modal shift.

Ook bij de ontwerpen van ‘Over de Ring’ (de zes teams die elk in hun segment werken onder leiding van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe,) zijn er veel Ringlanders betrokken. Vanuit een kritische en constructieve geest zoeken ze in de zes segmenten mee naar oplossingen die de leefbaarheid versterken, voorzien in meer ruimte en groen, en vlot en veilig verkeer mogelijk maken.

Zijn er nog zaken waarvoor nog geen oplossing bestaat?

Ringland wil dringend een oplossing voor twee problemen: de geplande gaten in de overkapping en het ontwerp voor Oosterweel-light dat nog lang niet op punt staat. Daarvoor doen we twee studies die we financieren via crowdfunding. We schatten de kostprijs van het werk van de studiebureaus op 40.000 euro, een bedrag dat we nodig hebben tegen half april.

 1. Oplossing voor de gaten

Als oplossing voor de gaten zoekt Ringland alternatieve routes voor het gevaarlijk en explosief transport. Want als dat gewoon over de Ring blijft rijden, zou er om de 2 kilometer een opening van 150 meter moeten komen en krijgen we een overkapping met gaten. Dat betekent nog steeds geen verbetering voor de leefkwaliteit. Een stadsregionale ringweg die toegankelijk blijft voor gevaarlijk transport, is bovendien in strijd met het Toekomstverbond. Een ontwerp met gescheiden verkeersstromen over de hele Ring biedt alvast meer garanties op veiligheid.

 1. Efficiënter ontwerp voor Oosterweel-light

Een voorstudie van Ringland voor een beter ontwerp van Oosterweel-light heeft al aangetoond dat dat veel voordelen biedt. Het zorgt voor meer ruimte (het Noordkasteel en de historische silo’s kunnen blijven), extra groen en vlotter verkeer met simpele op- en afritten. We krijgen dan een een echte stadsring met veiligere aansluitingen in alle richtingen. Dit voorstel is goedkoper omdat de constructie eenvoudiger is. Daarom kan de bouw ook sneller klaar zijn. Deze voorstudie kan via crowdfunding verder uitgewerkt worden.

Peter Vermeulen:
‘Dit is een uniek moment voor iedereen
om zijn nek uit te steken
voor een volledige overkapping tegen 2030.'

 1. Timing en financiering

Tot slot heerst onduidelijkheid over de timing en de financiering van de volledige overkapping. Samen met de Universiteit Antwerpen onderzoekt Ringland de financieringsmodellen.

Voorts stelt Ringland dat de eerste fase van de overkapping samen met de Oosterweelverbinding gerealiseerd kan worden tegen 2025. De volledige overkapping moet lukken tegen 2030. Buitenlandse voorbeelden en onze eerdere studies van de gefaseerde aanpak bewijzen dat dat realistisch is.

In dat verband stemt overkappingsintendant Alexander D’Hooghe ons hoopvol, met zijn uitspraak vandaag in Trends dat de overkapping tegen 2025-2027 klaar kan zijn.  

Bron: Nieuwbrief Ringland, 15/3/2018

Vrijdag 23 februari

Ringland-onderzoek CurieuzeNeuzen krijgt vervolg in heel Vlaanderen 

Persbericht 23/2/2018

2.000 Antwerpenaars onderzochten in mei 2016 de luchtkwaliteit in hun straat. Dit baanbrekende en gelauwerde citizen-scienceproject CurieuzeNeuzen, een initiatief van de Ringland Academie, krijgt nu een vervolg op Vlaams niveau.

De Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en De Standaard lanceren vandaag CurieuzeNeuzen Vlaanderen. Ringland is zeer verheugd dat de organisatoren voortbouwen op het citizen-scienceproject van de burgerbeweging. Luchtkwaliteit blijft een grote zorg. Niet alleen in Antwerpen - zeker als er gaten komen in de overkapping - maar ook in de rest van Vlaanderen. 

Ringland doet dan ook een oproep aan de Antwerpenaars om (opnieuw) mee te doen. In 2016 trokken we meer kandidaten dan dat er meetinstrumenten beschikbaar waren. Nu worden 20.000 burgeronderzoekers gezocht.

De burgerbeweging staat deze keer niet in voor de praktische organisatie van dit groots opgezette project. Wel doet professor Filip Meysman (UAntwerpen), in 2016 een van trekkers van het Ringland-project, opnieuw de wetenschappelijke begeleiding.

Inschrijven kan via: http://www.standaard.be/curieuzeneuzen

Meer info over en de resultaten van CurieuzeNeuzen Ringland leest u hier.
Info over CurieuzeNeuzen Vlaanderen leest u hier.

Vrijdag 16 februari

Ringland lanceert crowdfunding voor studies over knelpunten overkapping

Persbericht 16/2/2018

De burgerbeweging Ringland, die deze week haar vierde verjaardag viert, lanceert een nieuwe crowdfunding ter financiering van twee extra studies. Die moeten dringende oplossingen aandragen voor twee knelpunten voor de volledige overkapping van de Antwerpse Ring. Met de bijkomende expertise wil Ringland het Toekomstverbond ondersteunen.

Met de ondertekening van het Toekomstverbond in maart 2017 engageerden de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de drie burgerbewegingen zich om de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring en de mobiliteit in de hele regio rond Antwerpen op een geïntegreerde wijze aan te pakken. Alle ondertekenaars beseffen dat de tijd meer dan ooit dringt: het fileleed, de gezondheidsschade en het gebrek aan leefbaarheid verdragen geen verder uitstel. Ringland draagt bij aan oplossingen voor knelpunten om ten volle tegemoet te komen aan de ambities van het Toekomstverbond.

Twee knelpunten

Twee aspecten vragen om een dringend antwoord:
1. De logische en veilige aansluiting van de Oosterweel-light (stedelijke ringweg) op de noordelijke Ring.
2. De technische en veiligheidsvereisten bij het huidige statuut van de Antwerpse Ring als schakel in het Europese wegennet (TEN-T) en als route voor explosief transport (ADR).

Ringland vindt een volledige overkapping, zonder gaten, essentieel in het verhogen van de leefkwaliteit. Daarom begrijpt Ringland de onrust bij de burgers over de geplande gaten van 150 meter om de 2 km, die de verhoopte gezondheidswinst bij de overkapping opnieuw deels teniet zouden doen.

Twee studies als bijdrage tot oplossing

Ringland wil, als partner van het Toekomstverbond en samen met de andere burgerbewegingen, op korte termijn bijdragen aan oplossingen voor die knelpunten. Daarom zet Ringland extra (externe) expertise in.

Ringland heeft aan studiebureau Stramien en ir Luc Van Remortel, respectievelijk studiebureau Traject gevraagd
1. een helder concept uit te tekenen voor Oosterweel-light;
2. een onderzoek te doen naar mogelijke alternatieve trajecten voor het gevaarlijk transport. Het Toekomstverbond stelt dat de Ring een stedelijke ringweg wordt. Past een stedelijke ringweg nog in het TEN-T-netwerk?

Want
1. Oosterweel-light = overkapping, ook aan het Sportpaleis  + redding Noordkasteel
2. Ring zonder gevaarlijk transport = overkapping zonder gaten

Crowdfunding bij burgers: 40.000 euro tegen half april

Ringland verzamelt voor deze twee studies de nodige fondsen en doet daarbij opnieuw een beroep op burgers. Via crowdfunding hoopt Ringland tegen half april 40.000 euro op te halen. Daarvoor doet Ringland een oproep via zijn nieuwsbrief en Facebook-pagina en bussen vrijwilligers in maart massaal flyers in de wijken die het meest baat zullen hebben bij alternatieve oplossingen.

Giften voor deze studies zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. Overschrijven kan daarvoor via de website van Ringland op de rekening van de Koning Boudewijnstichting (rek.nr. BE10 0000 0000 0404 met vermelding van de code ***017/1590/00007***).

Verjaardagsfeest voor 4 jaar Ringland

De crowdfunding wordt gelanceerd aan de vooravond van het feest voor de vierde verjaardag van Ringland.

Sinds de oprichting op 14 februari 2014, de dag van het ‘Valentijnsakkoord’, is Ringland uitgegroeid tot een actieve en breed gedragen burgerbeweging die ook weegt op het beleid. Zie: de ondertekening van het Toekomstverbond, de participatie in de Werkgemeenschap, het covoorzitterschap van de werktafels, enzovoort.

Ringland is daar best trots op en wil dat ook vieren met zijn brede achterban. Op zaterdag 17 februari van 14 tot 17 uur vindt op de Groenplaats in Antwerpen een verjaardagsfeest plaats. Voor die gelegenheid zijn met de steun van Gazet van Antwerpen 100.000 borden van ‘Gans de Ring’ gedrukt. Dit gezelschapsspel van Ringland wordt gratis uitgedeeld.   

Gans de Ring op school

Na het verjaardagsfeest trekken vrijwilligers van Ringland met ‘Gans de Ring’ naar de scholen. Met het gezelschapsspel krijgen kinderen spelenderwijs inzicht in ons verplaatsingsgedrag en de mobiliteitsproblemen in en rond de stad. Zo zien ze ook de noodzaak van een ‘modal shift’ naar minder autoverkeer. Zonder ‘mental shift’ zal dat niet lukken.
Ringland heeft naast het spel een lespakket samengesteld dat zich richt tot het vijfde en zesde jaar van het lager onderwijs en het eerste en tweede jaar van het middelbaar. Via de kinderen, die het spelbord mee naar huis krijgen, worden ook de ouders bereikt. Leerkrachten en ouders die interesse hebben voor ‘Gans de Ring op school’, kunnen mailen naar speelmee@ringland.be.

Vrijdag 12 januari

Nieuwjaarsbrief 2018

De nieuwjaarsbrief van Ringland

Beste Antwerpenaar,

Bij het begin van dit nieuwe jaar presenteren we je graag onze nieuwjaarsbrief. We zijn alvast fier op wat we in 2017 gerealiseerd hebben. Voor 2018 blijven we even gemotiveerd en zijn we hoopvol, met de nodige waakzaamheid.

We zijn fier dat de volledige overkapping een stap dichterbij kwam.
In 2017 sloten overheden en burgers het Toekomstverbond waarin we ons engageren om samen te werken voor de volledige overkapping van de Ring. Een grote stap vooruit.

 • Het verbond is de basis om onze gemeenschappelijke droom te realiseren: meer ruimte en groen, vlotter en veiliger verkeer, een leefbare en gezonde stad voor iedereen.
 • Dankzij dit verbond denkt vandaag heel Antwerpen burgers, verenigingen, ambtenaren, politici en bedrijven  mee na over de overkapping.
 • Het verbond werd mogelijk mede dank zij jouw sympathie en actieve steun voor Ringland en je financiële inbreng voor de studies.

We werken gemotiveerd en voluit mee aan de realisatie.
Ringland zet alles op alles om jouw en onze droom waar te maken.

 • We werken in de Werkgemeenschap samen met de overheidsinstellingen.
 • We betrekken experts bij studies en bij onderhandelingen.
 • We blijven de burgers betrekken bij het hele proces.

De weg is lang en het werk is niet af. Maar elke nieuwe stap die we zetten, maakt de voorstellen logischer, goedkoper en beter. Twee nieuwe studies zijn daarbij cruciaal: een studie om de Oosterweelknoop te vereenvoudigen, en een studie om toch een oplossing te zoeken voor het probleem van de ‘gaten’ in de overkapping.

We zijn hoopvol dat het werk in 2018 echt begint.
Meer dan 20 jaar na de eerste plannen voor Oosterweel is het zover. In 2018 moeten de grote ambities werkelijkheid worden.

 • In 2018 gaat de schup effectief de grond in  voor een fel verbeterd ontwerp van de oorspronkelijke Oosterweel.
 • In 2018 werken de ontwerpbureaus hun plannen af en kan de eerste fase van de overkapping concreet uitgetekend worden.
 • In 2018 wordt het ‘Routeplan 2030’ verder uitgewerkt, met tal van maatregelen om de verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te stimuleren in de hele vervoersregio Antwerpen.

Maar, beste Antwerpenaar, Ringland blijft – ook in 2018 – waakzaam.

Vorig jaar lanceerde overkappingsintendant Alexander D’Hooghe de ontwerpopdracht ‘Over de Ring’. Sindsdien werken ontwerpers én burgers een jaar lang samen concrete ideeën uit voor de overkapping. We zijn nu halverwege dit proces en er zijn belangrijke stappen gezet. Maar er blijven essentiële uitdagingen.

 

Drie uitdagingen voor 2018

1. Ringland wil een vollédige overkapping, van de Kennedytunnel tot aan het knooppunt van de A12/E19 in Ekeren en de E313/E34 in Wommelgem. Die kan er enkel komen als

 • de Oosterweelverbinding in haar light-vorm gereserveerd wordt voor stedelijk verkeer,
 • er eenvoudige aansluitingen komen aan het Noordkasteel en aan het Sportpaleis,
 • het gescheiden verkeer doorloopt over de héle Ring,
 • er een oplossing komt voor het explosief ADR-transport (bv. een omleiding), zodat er geen ‘gaten’ hoeven te komen in de overkapping,
 • het terugverdienmodel voor de investering verder wordt uitgewerkt.

2. Ringland wil een meer ambitieuze modal split in en rond Antwerpen. Meer dan de 50/50 waarbij men dus kiest voor evenveel verplaatsingen te voet, met de fiets en het openbaar vervoer als met de auto.

 • Het Toekomstverbond wil naar 50/50: evenveel verplaatsingen te voet, met de fiets en het openbaar vervoer als met de auto. Ringland wil de lat hoger leggen: buitenlandse voorbeelden tonen aan dat een verhouding 70/30 mogelijk én noodzakelijk is.
 • Ringland wil de modal shift helpen realiseren met een nieuw, wetenschappelijk burgeronderzoek. In het voorjaar lanceren we daartoe een nieuw citizen-scienceproject, naar het voorbeeld van het baanbrekende CurieuzeNeuzen.

3. Ringland blijft zich inzetten voor het maatschappelijk draagvlak. Zonder is een project van deze omvang niet mogelijk. Alle Ringlanders, Ringbouwers en burgers met een hart voor Antwerpen moeten nauw betrokken blijven blijven en mee het eindresultaat bepalen, tot en met de uiteindelijke keuzes voor de overkapping.

Bij deze drie uitdagingen horen ook drie uitnodigingen voor het nieuwe jaar.

 

Drie uitnodigingen voor 2018

1. Blijf Ringland steunen, kom naar ons verjaardagsfeest in februari (uitnodiging volgt), lees onze nieuwsbrief en volg ons op Facebook. En blijf ons financieel steunen voor de extra studies die nodig zijn - de beste garantie voor de volledige overkapping.

2. Word Ringland-wetenschapper. We nodigen je uit om in het voorjaar mee te doen met ons nieuw citizen-scienceproject. Dit onderzoek door burgers brengt de evolutie van de modal split in kaart, ook in jouw straat of buurt. Als ook jij mee telt, krijgen we een goed beeld van het verkeer in en om Antwerpen.

Laat je stem horen.

 • Informeer je. Volg ons op Ringland.be, volg de ontwerpteams via de website Over de Ring, kom naar onze infomomenten.
 • Werk mee als Ringbouwer aan het ontwerp van de overkapping, en evalueer in het voorjaar mee de voorstellen. Ringland organiseert halfweg het proces van ‘Over de Ring’ op woensdagavond 7 februari een nieuwe masterclass (uitnodiging volgt). We blikken terug op de eerste fase van de overkapping en gaan samen op zoek hoe we de resterende hindernissen kunnen wegwerken.
 • Stem in oktober 2018 op politici die aandacht hebben voor een betere mobiliteit en een meer leefbare stad.

Laat 2018 het begin zijn van een volgehouden realisatie. We kijken nu al uit naar onze nieuwjaarsbrief van 2028. Want tegen dan hopen we dat de hele overkapping een feit zal zijn.

Ondertussen heffen we alvast het glas op het nieuwe jaar!

Beste groeten,
Ringland

P.S. Is het glas half vol of half leeg? Lees hier hoe Ringland kijkt naar de huidige stand van zaken.

Zondag 03 december

Constructief en kritisch
naar tweede ronde Ringdagen

Reflecties vanwege Ringland aan de vooravond van de tweede reeks Ringdagen, van 4 tot en met 9 december 2017

Onder de koepel ‘Over de Ring’ zijn vijf teams in september 2017 begonnen met de eerste grote ontwerpopdracht voor het aan hen toegewezen segment van de Antwerpse Ring. Die oefening in ontwerpend onderzoek loopt in opdracht en onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe. Zijn team werkt zelf verder aan het zesde segment (Noordoost).

Een van de grote doelstellingen van Ringland na het afsluiten van het Toekomstverbond van 15 maart 2017 was actief mee te werken aan dit ontwerpproces, maar ook de uitgangspunten van Ringland daarbij kritisch te bewaken.

Veel Ringlanders hebben in september deelgenomen aan de Ringdagen. De meesten onder ons hebben de voorbije weken ook een of meer overlegmomenten bijgewoond in een of meer van de zes segmenten. Volgende week, van 4 tot en met 9 december, geven de ontwerpteams in een tweede ronde van de Ringdagen een publieke stand van zaken van hun inzichten en eerste ideeën. Aan ons om deze voorlopige voorstellen grondig te bekijken en tevens te toetsen aan de standpunten van Ringland.

Ondanks de grote inzet van velen, de ontzettend hoge berg werk en de luisterbereid van de ontwerpteams, zijn er toch elementen waar Ringland zich zorgen over maakt.

1. Nog geen overkapping op basis van Oosterweel-light

De ontwerpteams hebben bij het uitwerken van hun overkappingsvoorstellen de expliciete opdracht gekregen te vertrekken van het oorspronkelijke BAM-tracé, de zogenaamde Oosterweel-heavy. De overheid en de burgerbewegingen zijn in het Toekomstverbond nochtans duidelijk overeengekomen dat die nieuwe Scheldeverbinding een totaal andere functie krijgt en dat in de lopende project-MER-procedure de light-versie verder onderzocht wordt. Oosterweel-light moet immers een ringweg voor stedelijk verkeer worden. Die studies zijn nog niet afgerond; de eerste resultaten worden verwacht in het voorjaar van 2018.

Een direct gevolg van Oosterweel-heavy als vertrekpunt is dat de ontwerpteams rekening moeten houden met de Europese tunnel- en veiligheidsrichtlijnen voor het Trans-Europees Netwerk (TEN), waar de R1 vooralsnog deel van uitmaakt. Het uitgangspunt van de opdracht is tevens dat ook het ADR-transport (gevaarlijke stoffen) over de Ring blijft rijden. Dat alles heeft onder meer tot gevolg dat in de overkapping om de 2 km een opening van 150 meter zou moeten komen. Zo krijgen we met andere woorden een overkapping met gaten. De op- en afritten moeten ook voldoende lang zijn om in te voegen, waardoor de knooppunten niet overkapt zouden kunnen worden. Een gedeeltelijke overkapping lost de luchtvervuiling en de lawaaihinder echter niet terdege op.

Op 17 oktober kwam de Ringland Academie al naar buiten met een standpunt over die gaten. Het is duidelijk dat Ringland deze kwestie verder onderzocht wil zien - of dat zelf zal doen - en ze opnieuw zal bespreken met de intendant en de overheid. Dat laten we ook weten aan de ontwerpteams, maar op de Ringdagen hoeven we hen daar dan ook niet voortdurend mee ‘lastig te vallen’. Het is aan hen om te onderzoeken wat de consequenties zijn. Dat maakt het gesprek daarover achteraf des te gefundeerder.

In dit kader is het ook van belang even te benadrukken dat de ontwerpteams ‘ontwerpend onderzoek’ doen. Dat betekent dat ze onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en wat de consequenties daarvan zijn, maar dat ze dus nog geen ‘definitieve’ ontwerpen of plannen opmaken.

2. Coherent ontwerp voor ondergrond ontbreekt

Tot op vandaag bestaat er nog geen uitgetekend ontwerp van de totale verkeersinrichting van de Ring, overeenkomstig de Europese tunnelrichtlijnen. Dat betekent dat nog niet duidelijk is

 • hoeveel op- en afritten er komen en waar die juist gesitueerd worden,
 • waar en hoe de verkeersknooppunten (aansluiting Oosterweelverbinding op R1, knooppunten E313/E34 en E19) eruit zullen zien,
 • op welke plaats de Singel uiteindelijk terechtkomt,
 • hoe de scheiding van stedelijk en doorgaand verkeer precies in elkaar zal zitten. Het Ringland-voorstel voor gescheiden verkeer blijft daarvoor alvast een valabel uitgangspunt.

De ontwerpopdracht voor de verkeersinrichting moet zo snel mogelijk vanuit de Werkgemeenschap worden geformuleerd en uitbesteed. In afwachting daarvan blijft het voor de ontwerpteams erg moeilijk om een realistisch voorstel voor de overkapping uit te werken. Vandaar opnieuw de aanbeveling om de ontwerpen te lezen als een onderzoek van mogelijkheden, nog niet als de aanzet tot een concreet inrichtingsvoorstel.

3. Nood aan langetermijnvisie

De intendant roept de ontwerpteams op om vooral in te zetten op pilootprojecten en ‘quick wins’, die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden en die dus in aanmerking komen voor de besteding van de beloofde 1,25 miljard euro van de eerste fase. Ringland daarentegen roept op om na te denken over en te vertrekken van de vollédige overkapping. Vandaar ook het belang dat we hechten aan de ‘continuïteiten’ die over de segmenten heen lopen: water, ecologie, energie, openbaar vervoer, het erfgoedlandschap,…

We pleiten er dan ook voor dat de ontwerpopdrachten meer zouden focussen op een langetermijnvisie en de mogelijkheden die een volledige overkapping biedt voor de stadsontwikkeling en nieuwe publieke ruimte. Wat is het eindpunt? Welke fasering is realistisch? Welke prioriteiten zijn daaruit af te leiden? Dat zijn vragen die meer aan bod moeten komen.

Ringland stelt daarom voor om naast de prioritaire projecten tegen mei 2018 ook de volledige overkapping uit te tekenen, gekoppeld aan een faseringsvoorstel voor de uitvoering de volgende jaren. Een optie is te beginnen met de volledige overkapping van de Oosterweelverbinding en de verkeerswisselaar bij het Sportpaleis en die meteen door te trekken naar Merksem en de Luchtbal.

Daarnaast blijft het ook noodzakelijk een financieringssysteem uit te werken, om na de besteding van de eerste 1,25 miljard euro ook de volgende stappen te kunnen zetten, met het oog op de realisatie van een volledige overkapping en de noodzakelijke investeringen voor de modal shift. Ook dat is geen taak voor de ontwerpteams. Ringland wil daarom zelf op korte termijn een cocreatieve werkgroep lanceren die, samen met de overheid, de financieringsmogelijkheden op de lange termijn bestudeert.

4. Nood aan versnelde uitvoering Toekomstverbond

De Werkgemeenschap, die volgens het Toekomstverbond al sinds september 2017 had moeten instaan voor de centrale sturing en coördinatie van de deelprojecten of werkbanken, is nog steeds niet van start gegaan. Sinds juni is er dan ook veel te weinig gemeenschappelijk overleg geweest tussen de overheid (stad en Vlaamse regering), de administraties, de intendant en de burgerbewegingen.

Dat maakt het voorlopig erg moeilijk om de hoger aangehaalde aandachtspunten in verband met de ontwerpopdrachten op het juiste niveau te bespreken. De ontwerpteams zijn zelf niet verantwoordelijk voor het kader waarbinnen ze werken, wel de Vlaamse regering als opdrachtgever. De burgerbewegingen hebben dit punt onlangs weer bovenaan op de agenda geplaatst, onder meer op de Horta-avond op 13 november.

Vol vertrouwen en constructief

Aangezien we de voorbije maanden vooral achter de schermen bezig waren, leeft misschien de indruk dat Ringland zich neerlegt bij de situatie. Niets is minder waar. We blijven erg actief en voeren de druk op:

 • Experts van de Ringland Academie hebben de eerste voorstellen van de ontwerpteams op de feedbacksessies met de intendant kritisch becommentarieerd. Ze werken nu voorstellen uit voor het vervolg van dit proces.
 • Ringland plant onderzoek naar alternatieve routes voor gevaarlijk transport en een studie over de capaciteit en doorstroming van de Oosterweel-light-verbinding.
 • Voor het einde van het jaar start de Werkgemeenschap op met een voorlopige coördinatiecel, met vertegenwoordigers van de burgerbewegingen, om zo de uitvoering van het Toekomstverbond mee aan te sturen.
 • Samen met het communicatieteam van de intendant zal Ringland begin mei 2018 een stadsbreed evenement organiseren om een publiek advies te geven over het geheel van de ontwerpresultaten.

In afwachting vragen we de Ringlanders om ‘constructief maar kritisch’ mee te luisteren naar en te discussiëren over de verdere werkzaamheden van de ontwerpteams. We zijn nu al benieuwd naar jullie reacties op de hopelijk weer boeiende Ringdagen.

Zaterdag 25 november

Ringland, burgerbeweging in
een veranderende democratie

Lezing Luc Huyse op reflectiedag Ringland

Luc Huyse, socioloog en emeritus hoogleraar van de KU Leuven, was op zaterdag 25 november 2017 gastspreker op de reflectiedag van Ringland, waar een 70-tal vrijwilligers en leden van de Ringland Academie nadachten over de toekomst. Onderstaande tekst was de leidraad voor zijn tussenkomst. Ook al is dit geen uitgeschreven betoog, volgens Ringland is het meer dan de moeite waard om het te delen. 

Gastspreker Luc Huyse op de reflectiedag van Ringland

Vooraf

Kijken naar Ringland vanop een afstand... Los van het Oosterweeldossier, los van de mobiliteitsproblemen. Maar wel: wat is de plaats, de rol van jullie burgerbeweging in de broodnodige vernieuwing van de democratie?

1. Eerst een foto

Een foto van een politieke ontwikkeling die als een dreigende wolk boven de democratie hangt. Drie concrete aanwijzingen. Drie funeste ingrepen, verpakt in sluwe slogans.

1.1. Goed bestuur

Wie kan daar tegen zijn? Maar zie hoe dat geïnterpreteerd wordt in het regeerakkoord van de huidige Vlaamse regering. Een hoofdstuk in dat akkoord draagt als titel: 'Voluit voor de overheidsklant'. De burger als klant, als consument van het beleid. Niet als coproducent.

1.2. Beslist beleid

Je zou denken, mooi: beslist, dat is vastberaden, resoluut en dus productief beleid. Maar die kreet verbergt, zeer handig trouwens, een merkwaardige visie op wat democratie is.

Ik citeer enkele ministers: ‘Elke burger, elke kiezer heeft de kans om via verkiezingen zijn of haar gedacht te zeggen.’ Einde citaat. In interpreteer: ‘Elke kiezer heeft zijn stem voor vijf jaar weggegeven. En gegeven is gegeven, beslist is beslist. Tussentijds tegenspreken is er niet meer bij. Nu is het aan wie in de stuurcabine staat.’ Zo wordt de kiezer gedemobiliseerd.

1.3. De individuele burger

Het gaat nog verder. Je hoort steeds vaker zeggen dat in een ware democratie er een direct contact is tussen de politicus en de individuele burger. Het individu moet de bevoorrechte partner zijn van de politicus. Dus niet de vakbonden, niet de actiegroepen, niet de honderden spelers op wat wij in Vlaanderen het middenveld noemen. Want dat is, schijnt het, allemaal ballast. Dat staat goed bestuur en beslist beleid in de weg. Maar laten we wel wezen, een geïsoleerd individu is een kwetsbaar individu. Mensen moeten collectief een vuist kunnen maken om invloed uit te oefenen.

Kortom: uitburgering

De bevolking wordt in feite gevraagd om af te haken. Om op de zijlijn te gaan staan. Dat is doodjammer. Want democratie is in wezen groepswerk: groepsgewijs meningen vormen, samen aan belangenverdediging doen.

Zich neerleggen bij die uitnodiging om af te haken is dubbel gevaarlijk. Eén: zo verliest de bevolking geleidelijk de vaardigheden die ze nodig heeft om die collectieve vuist te maken. Twee: even geleidelijk maakt burgerschap niet langer deel uit van de identiteit van elk van ons. Politiek wordt dan een soort buitenland.

Besluit: inburgering (als activiteit niet beperkt tot nieuwkomers uit het buitenland, maar cruciaal voor alle inwoners) wordt via die drie sluipwegen vervangen door uitburgering.

2. Terug naar Ringland

Jullie burgerbeweging is een krachtig antwoord op deze noodlottige ontwikkelingen. Want kijk naar wat jullie als vrijwilligers hebben geleerd, wat honderden anderen geregeld in De Roma hebben geleerd, wat 2.000 CurieuzeNeuzen hebben geleerd:

- dat politiek activisme werkt
- dat er zoiets is als het algemeen belang, want je kan niet altijd gelijk krijgen
- dat compromissen daarom onafwendbaar zijn
- dat vertrouwen in de anderen loont
- dat solidariteit een onmisbaar ingrediënt is van een menswaardige samenleving.

Met andere woorden: zo werkt inburgering. Zo nemen sociale en politieke vaardigheden toe, zo vervellen mensen van passieve klant van de overheid tot coproducent.

3. Een uitnodiging

En dan de volgende stap in mijn betoog: een uitnodiging gericht aan jullie. Ringland, succesverhaal op het vlak van inburgering, kan een veel bredere rol spelen in de vernieuwing van de democratie. Veel actiegroepen, veel burgerbewegingen in Vlaanderen zijn op zoek naar een routeplanner, een draaiboek waarmee zij hun organisatie politieke invloed kunnen geven.

Enkele voorbeelden van wat zij willen weten:
- hoe zijn jullie erin geslaagd om het wederzijdse wantrouwen tussen politici en actievoerders weg te masseren?
- hoe verlies je het contact niet met de bevolking?
- hoe verleid je de media?

Een soort ‘do it your self’-gids zou wonderen kunnen doen. (Er zijn in de buurlanden modellen te vinden. Twee Britse websites: www.flatpackdemocracy.co.uk en www.indie-town.uk).

Zit hier een opdracht in voor de Ringland Academie? In feite doet zij dit al, over de kwestie van de luchtvervuiling. Er is de nieuwe website curieuzeneuzen.eu, waar geïnteresseerden zowel in het Nederlands als in het Engels informatie over het project krijgen. En met wetenschappelijke artikelen worden belangrijke lessen van het project met de onderzoekswereld gedeeld. Bovendien is ook Greenpeace geadviseerd voor hun meetcampagnes in 200 scholen.

Een gids op basis van Ringlands ervaringen met politieke inburgering zou bijzonder nuttig zijn, een cruciale stap zelfs in de zoektocht naar democratievernieuwing.

Hier vind je een opname van de lezing - met excuses voor de mindere beeldkwaliteit.
Meer publicaties van Luc Huyse zijn gratis te downloaden van zijn website.

Donderdag 16 november

Eerste prijs voor CurieuzeNeuzen

We meldden het al op 21 september: CurieuzeNeuzen heeft de Jaarprijs 2017 voor wetenschapscommunicatie gewonnen, uitgereikt door de Koninklijke Vlaamse Academie van België en de Jonge Academie. Toen de initiatiefnemers Filip Meysman en Huib Huyse bij de prijsuitreiking op 16 november  op het podium werden geroepen, was er nog meer fijn nieuws. In de ranking van de 15 gelauwerde onderzoeksteams bleken ze op de allereerste plaats te staan! 

Nogmaals proficiat aan al wie meedeed aan dit baanbrekende citizen-scienceproject rond luchtkwaliteit in Antwerpen. 

Op de nieuwe website curieuzeneuzen.eu kan je alles nog eens nalezen, in het Nederlands én het Engels.

Dinsdag 17 oktober

Hoezo, gaten van 150 meter in de overkapping?

Standpunt Ringland Academie, 17/10/2017

Sinds de Ringdagen van de overkappingsintendant ontving Ringland tal van ongeruste reacties over de luchtkwaliteit en over ‘gaten’ in het overkappingsproject voor de Antwerpse Ring. Meer in het bijzonder heerst wrevel over de luchtgaten van 150 meter die ingetekend staan op de BAM-plannen voor de Oosterweelverbinding ter hoogte van het Lobroekdok en Antwerpen-Dam. Ook elders zouden ze gepland worden. Volgens Europese tunnelrichtlijnen en brandweervoorschriften zouden die gaten nodig zijn ter wille van de veiligheid.

Hier en daar viel zelfs het verwijt dat Ringland daarover foutief zou communiceren. Met deze nota tracht de Ringland Academie klaarheid te scheppen. Laat het een aanzet zijn tot verdere discussie en tot verder onderzoek.

De zogenaamd verplichte gaten van 150 meter (om de 2 kilometer te voorzien in de hele overkapping) hebben te maken met de Europese regelgeving en het transport van gevaarlijke stoffen. Daarnaast geldt ook de 10 seconderegel, die eveneens openingen kan vereisen.

De 10 seconderegel verbiedt het invoegen van nieuwe rijstroken in een tunnel. Telkens wanneer een rijstrook toegevoegd moet worden, zou het stuk van de rijweg daar ‘open’ moeten blijven. Bij een snelheid van 90 km/uur (zoals voorgesteld door Ringland) zou dat een opening vereisen van 250 meter (1.500 meter per minuut = 250 meter per 10 seconden). Belangrijker is de tweede regel, die te maken heeft met het feit dat de huidige Ring behoort tot het Europese TEN-T-netwerk (trans-Europees transportwerk) en ook geschikt moet zijn voor uitzonderlijk en explosief ‘ADR-transport’ (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

Het Ringland-ontwerp: geen dodo

Het Ringland-ontwerp, in 2016 opgemaakt door het stedenbouwkundig bureau OMGEVING als een van de vier studieopdrachten betaald met crowdfunding, houdt wel degelijk rekening met de Europese tunnelrichtlijnen wat betreft bochtstralen en veiligheidsstroken, én met de 10 seconderegel.

Het belangrijkste concept in dat ontwerp is de slimme manier van in- en uitvoegen van in- en uitritten. Het aantal rijstroken in de tunnels blijft daarbij steeds constant: een inrit gaat vanzelf over in een rijstrook en wordt een eind verderop een uitrit. In- en uitritten liggen telkens ook ver genoeg uit elkaar om geen gevaarlijke weefbewegingen te veroorzaken.

Daardoor is de zogenaamde 10 seconderegel niet van toepassing in het Ringland-ontwerp en zijn dat soort openingen dus helemaal niet nodig. Ringland pleit dan ook voor de volledige overkapping en dus niet voor half werk. We verwerpen een zogenaamde ‘dodo’-overkapping (dicht-open-dicht-open), waarbij partiële overkappingen (zoals vroeger voorgesteld in een aantal studies vanuit de stad) worden afgewisseld met grote gaten van 150 meter of meer.

TEN-T-netwerk rónd Antwerpen

Wat het tweede gegeven betreft, stelt Ringland voor om de Antwerpse Ring niet langer op te nemen in het Europese TEN-T-netwerk en al helemaal niet in het netwerk voor uitzonderlijk en gevaarlijk ADR-transport. Volgens de Ringland Academie hoort dat transport immers niet thuis in de stadsregio, maar moet het vanuit de haven direct aansluiten op het hogere wegennetwerk. De R2 en de Liefkenshoektunnel zijn daarvoor aangewezen. Op dat traject dienen de (kortere) tunnels uitgerust te worden met de nodige veiligheidsinstallaties - op het bovengrondse traject zijn die voorschriften van een andere orde.

Die visie is overigens overgenomen in het Toekomstverbond. Daarover is dus met andere woorden een akkoord gesloten tussen de overheid en de burgerbewegingen. Dat maakt ook dat de Europese veiligheidsvoorschriften voor de Ringland-tunnels (alleen bestemd voor stedelijk verkeer) veel minder streng kunnen zijn dan die voor tunnels in het TEN-T-netwerk. Gaten van 150 meter zijn dus ook om die reden niet nodig bij de overkapping volgens het Ringland-model.

Geen explosiegaten nodig

Als het transport van gevaarlijke stoffen niet langer via de tunnels van de overkapping rijdt, zijn de door BAM voorziene explosiegaten eveneens overbodig. Mocht dat soort extra voorzieningen om andere veiligheidsreden toch nodig zijn, dan leveren ze overigens geen probleem op voor een volledige overkapping. In principe zijn ze immers gesloten. Het komt er alleen op aan ze op de juiste plaatsen aan te leggen en ze zo goed mogelijk in te passen in het ontwerp en de omgeving.

Uitstoot reduceren, concentreren en filtreren

Wat met de luchtkwaliteit in en rond tunnels? Als het gaat om emissies of uitstoot geldt een eenvoudig, maar belangrijk uitgangspunt: de uitlaatgassen die geproduceerd worden onder een overkapping, komen ooit ergens naar boven. Dat uitgangspunt geeft aanleiding tot drie vuistregels. In volgorde van belangrijkheid:

 1. Emissies door verkeer vermijden door de modal shift.
 2. Emissies laten opwervelen op een zo beperkt mogelijk aantal locaties, en de locaties van de tunnelmonden zo kiezen dat er er zo weinig mogelijk bewoning in de buurt is.
 3. Emissies verder aanpakken door zogenaamde ‘end-of-pipe’-maatregelen (de gevormde schadelijke stoffen op het einde afbreken), bijvoorbeeld via luchtfiltering.

1. Emissies reduceren

Een belangrijk overeenkomst in het Toekomstverbond is de modal shift van 70/30 naar 50/50: tegen 2030 mag in de hele stadsregio nog maar 50 procent van het vervoer gebeuren met de auto of de vrachtwagen. Dat moet en zal enkel kunnen met een sterke verkeersbeperking, zowel in de stad als op de Ring. De modal shift is dus wellicht de belangrijkste maatregel die de luchtkwaliteit op en rond de Ring kan helpen verbeteren. Ook de door Ringland voorgestelde verlaging van de snelheid in de tunnels (90 km/u voor doorgaand verkeer, 70 km/u in de tunnels voor stedelijk verkeer) vermindert de uitstoot. Vlotter verkeer door de voorgestelde scheiding van de verkeersstromen zal daar eveneens toe leiden.

2. Emissies concentreren

Grosso modo werkt een overkapping als een ‘schoorsteen’, met twee belangrijke effecten. Allereerst wordt de uitstoot geconcentreerd op een beperkt aantal plaatsen: de emissies onder de overkapping worden afgeleid naar de uitgaande tunnelmonden en (in mindere mate) de uitritten. Vervolgens worden de vervuilende stoffen opgewerveld in een beperkte zone rond de tunnelmonden en verder verspreid in hogere luchtlagen.

VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, gaf in 2016 in de crowdfunding-studie voor Ringland aan dat de strategie om emissies te laten opwervelen op een zo beperkt mogelijk aantal locaties helemaal in overeenstemming is met het idee van de volledige overkapping. Het aantal tunnelmonden (liefst zo weinig mogelijk) en een optimale geografische spreiding (liefst zo ver mogelijk van de bewoning) zijn dus van cruciaal belang.

Het VITO-onderzoek maakte daarbij de vergelijking tussen de huidige Ring en het Ringland-ontwerp. Volgens VITO kunnen de problemen inzake luchtkwaliteit ter hoogte van de overkapping zelfs volledig opgelost worden. Uiteraard blijft er uitstoot aan de uitritten van de tunnels (waar de lucht door de doorrijdende auto’s naartoe gezogen wordt), maar globaal genomen verbetert de situatie in de omgeving van de Ring voor 90 procent van de omwonenden. Voor de 10 procent overige omwonenden zijn aanvullende maatregelen nodig.

Luchtkwaliteit in Antwerpen met en zonder overkapping

Uit de studie van VITO: De luchtkwaliteit rond de huidige Ring (links) versus de verbeterde luchtkwaliteit met Ringland, zonder (midden) en met bijkomende filtering (rechts).

3. Emissies filteren

Voor de kleinere lokale uitritten op de Ring heeft Ringland in dat verband een innovatief concept voorgesteld. Via afbuiging van deze uitritten kan voorzien worden in de ‘natuurlijke extractie’ van vuile lucht naar een zone tussen de doorlopende tunnelkokers en de afbuigende uitrit. Dat te onderzoeken systeem zou moeten kunnen functioneren zonder mechanische afzuiging van de vervuilde lucht.

Filtersysteem in Ringland tunnels

Uit de studie van VITO: Visualisatie van een frontale (links) en laterale (rechts) tunneluitgang. Bij de laterale uitrit kan mogelijk ruimte voor filter systemen gecreëerd worden.

De vergelijking die VITO maakte met buitenlandse voorbeelden (Oostenrijk, Nieuw-Zeeland) toonde immers aan dat afzuigsystemen voor zulke grote debieten aan vuile lucht zodanig veel energie vergt, dat ze op meerdere plaatsen intussen niet meer functioneren omdat de energiefactuur te hoog opliep. Maastricht bijvoorbeeld besliste om die reden in zijn nieuwe tunnel geen installatie te plaatsen voor luchtzuivering. De vereiste financiële middelen voor de installatie en de werking zouden immers zo hoog oplopen, dat ze beter voor andere leefbaarheidsmaatregelen konden worden gebruikt.

VITO haalde wel buitenlandse voorbeelden aan waarbij de vervuilde lucht tot 85 procent gezuiverd werd. Een kanttekening daarbij was wel dat dergelijke installaties niet volstonden om álle lucht af te zuigen. Als in de praktijk maar 30 tot 40 procent lucht afgezogen kan worden, blijft een zuivering van 85 procent uiteraard erg relatief.

Anderzijds stelde VITO wel dat de uitstoot aan de kleine uitritten op de Antwerpse Ring, ook zonder extra afzuiging, onder de Europese normen zou blijven. Dat neemt niet weg dat Ringland erop aan blijft dringen om, ook in de lopende ‘ontwerpoefeningen’ van Over de Ring, ten minste verder te onderzoeken of dat systeem van ‘natuurlijke extractie’ mogelijkheden biedt. In het buitenland wordt onder meer gezocht naar systemen die werken met ‘tegendruk’ aan de grote tunnelmonden, teneinde de uitstoot ook daar maximaal te reduceren en die nog meer af te leiden naar plaatsen waar de impact op de gezondheid minimaal is. Jammer genoeg beschikt Ringland niet over voldoende financiële middelen om dat onderzoek zelf verder uit te werken.

Milderende maatregelen

Wat de grote tunnelmonden aan het einde van het hele overkappingssysteem betreft, heeft Ringland, los van het pleidooi voor grondig onderzoek naar innovatieve systemen voor luchtzuivering, steeds gepleit voor het maximaal toepassen van milderende maatregelen. Die kunnen, zoals ook VITO aanbeveelt, bestaan uit het situeren van de tunnelmonden in niet- of zo dun mogelijk bewoonde wijken en in het uit elkaar leggen van de beide tunnelmonden van twee parallelle tunnels, dit alles altijd in combinatie met aanvullende leefbaarheidsmaatregelen.

Een VITO-onderzoek rond een woonproject naast de E19 in Kontich toonde bijvoorbeeld aan dat de combinatie van een (woon)wal van 12m hoog, met een stevig groenscherm, zou garanderen dat zowel de geluidsoverlast als het fijnstof in de nieuwe wijk erachter onder de Europese norm zou blijven, wat voor de hele bestaande wijk Elsdonk in Edegem nu niet het geval is.

Nood aan breder beleid

Dat alles geeft wel duidelijk aan dat niet alle problemen opgelost kunnen worden binnen de grenzen van het overkappingsproject zelf. De globale verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen blijft even belangrijk, maar valt te realiseren op een ander beleidsniveau (minder uitstoot van industrie en huisverwarming, propere wagens i.p.v. dieselgate, enz.). De overgang van diesel naar benzine en de toename van elektrische auto’s kunnen daarin een grote rol spelen, zelfs al op vrij korte termijn.

Dat doet sommigen verkondigen dat overkappen dan niet meer nodig is. Daar is Ringland het helemaal niet mee eens. De reorganisatie van het verkeer blijft noodzakelijk voor een betere doorstroming. De overkapping levert bovendien ontzettend veel extra (groene) ruimte op, waar de stad nu een groot tekort aan heeft.

Een betere luchtkwaliteit is slechts een van de vele argumenten voor een overkapping, naast minder geluidsoverlast, betere verkeersveiligheid, meer groenvoorziening, stadsontwikkeling en klimaatadaptatie. We verwijzen daarvoor naar het rapport van de Ringland Academie: ‘Hoe kan een reorganisatie/overkapping van de Ring (R1) bijdragen aan de beleidsplannen van de stad Antwerpen?’.

Ventilatie

Ten slotte rijzen ook geregeld vragen over de slechte luchtkwaliteit in de tunnels zelf. Twee aspecten leiden er alvast toe dat die luchtkwaliteit fors beter zal zijn. Trager verkeer (door een beperking van de snelheid in de tunnels) veroorzaakt minder uitstoot. Daarnaast zal het verkeer vlotter verlopen.

Uiteraard kunnen en zullen zich af en toe nog files vormen in de tunnels. Daarom is een ventilatiesysteem onontbeerlijk. Maar die installatie zal slechts moeten functioneren boven bepaalde waarden. Op dat ogenblik zal de situatie bovengronds ook tijdelijk slechter zijn. Het effect op de volksgezondheid zal dan vergelijkbaar zijn met het aantal dagen waarop de fijnstof-concentraties nu ook hoger zijn door bijvoorbeeld de weersomstandigheden.

Conclusie

De conclusies zijn duidelijk:

1. Door op de Ring geen ADR-verkeer toe te laten en die Ring ook niet op te nemen in het Europese TEN-T-netwerk, is de volledige overkapping niet onderhevig aan dat soort extra veiligheidsvoorschriften en zijn grote luchtgaten van 150 meter niet nodig.

2. Een lagere snelheid en toch vlotter verkeer in de tunnels, de evolutie in het wagenpark (minder diesel- en meer elektrische auto’s) en vooral de modal shift naar meer duurzame mobiliteit verminderen de uitstoot in de tunnels.

3. Concentratie van de uitstoot op een beperkt aantal goed gekozen plaatsen, in combinatie met de nodige leefbaarheidsmaatregelen in de omgeving van de tunnelmonden, maakt de gezondheidswinst in de hele agglomeratie het grootst. Verder onderzoek naar systemen met natuurlijke extractie van de vervuilde lucht moet uitwijzen of extra zuivering haalbaar is.

4. Zuivere lucht is slechts een van de vele voordelen van het hele overkappingsverhaal. Ook het stedelijk beleid rond verkeersveiligheid, water, groen, geluidsoverlast, klimaatadaptatie en stadsontwikkeling zal er wel bij varen.

 

Donderdag 21 september

Initiatiefnemers CurieuzeNeuzen in de prijzen

Persbericht 21/9/2017

Prof. dr. ir. Filip Meysman (VUB, nu UAntwerpen) en dr. Huib Huyse (HIVA-KU Leuven) zijn door de Koninklijke Vlaamse Academie van België en de Jonge Academie onderscheiden met de Jaarprijs 2017 voor wetenschapscommunicatie. Ze worden gehuldigd als drijvende krachten achter het ‘uitmuntende’ citizen-scienceproject CurieuzeNeuzen. Dit Antwerpse luchtkwaliteitsonderzoek was een initiatief van de burgerbeweging Ringland en kende in mei 2016 met 2.000 deelnemende Antwerpenaars een ongeëvenaard succes.

Met de ‘Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie’ vestigen de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) en de Jonge Academie ieder jaar de aandacht op het maatschappelijk belang van de band tussen wetenschappers en het brede publiek. De ‘Jaarprijzen’ worden uitgereikt aan onderzoekers die zich gedurende het voorbije jaar intensief hebben ingezet voor een concreet project rond wetenschapscommunicatie.

Filip Meysman en Huib Huyse namen respectievelijk vanuit de VUB en het HIVA de wetenschappelijke begeleiding van het citizen-scienceproject CurieuzeNeuzen op zich. Zij verzamelden bij de burgerbeweging Ringland een team vrijwilligers die gedurende meer dan een jaar het hele project uitwerkten.

De jury prijst de ‘zeer grote betrokkenheid van de lokale bevolking: inwoners van Antwerpen zelf laten ontdekken hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in hun straat en hen op die manier zelf ambassadeur laten worden van maatregelen voor een gezondere lucht’.

Citizen-scienceproject CurieuzeNeuzen

In mei 2016 hingen 2.000 Antwerpenaars een bord met meetsensoren aan hun raam. Het onderzoek wees uit dat op 45 procent van de meetpunten de gezondheidsnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie voor stikstofdioxide (NO2) overschreden werd. De verkeersdrukte in de straat en de nabijheid van de Ring waren de belangrijkste factoren die de variatie in luchtkwaliteit tussen straten verklaarden.

Voorts toonde het onderzoek aan dat burgers een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het verzamelen van wetenschappelijke data van hoge kwaliteit. Het was de eerste keer dat in Europa op een dergelijk grote schaal een citizen-scienceproject rond luchtkwaliteit uitgerold werd. Het HIVA stelde vast dat de deelnemers uit alle lagen van de bevolking kwamen. De campagne had meteen ook een positief effect doordat de bewustwording rond het belang van goede luchtkwaliteit groeide.

CurieuzeNeuzen werd mogelijk met de financiële steun van de stad Antwerpen, de VUB, de UA, HIVA en de Wetenschapswinkel.

Meer achtergrond en de resultaten van CurieuzeNeuzen vindt u op curieuzeneuzen.org.

Huldiging voor hele team

De twee laureaten betrekken het hele CurieuzeNeuzen-team in de huldiging. ‘Dit is een prachtige erkenning voor de groep vrijwilligers die dit boeiende project vorm hebben gegeven’, oordelen Huib Huyse en Filip Meysman. ‘Er was van bij de start veel aandacht voor participatie en communicatie: bij het samenstellen van het team, via allerlei events, op sociale media, via de kleurrijke borden in het straatbeeld en informatiesessies en in de media. Deze prijs beloont de inzet en creativiteit van het hele CurieuzeNeuzen-team.’

Ook Ringland feliciteert en dankt de twee laureaten en het hele team van harte. Dankzij hun onbaatzuchtige inzet staat het thema van de luchtkwaliteit nu definitief op de (politieke) agenda. Het inzicht is gegroeid dat in Antwerpen dringend maatregelen genomen moeten worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het Toekomstverbond dat werd afgesloten tussen de overheid en de burgerbewegingen is daarbij een belangrijke stap.

‘Ik hecht veel belang aan wetenschappelijk onderbouwde grootschalige citizen-scienceprojecten zoals CurieuzeNeuzen’, zegt de Antwerpse schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud in een reactie. ‘Dergelijke projecten, die breed burgers mobiliseren om mee data te verzamelen en die data vervolgens strikt wetenschappelijk verwerken, stimuleren gemeenschapsvorming en betrekken onze inwoners bij het bouwen van een leefbare stad. De stad van morgen bouw je van onderuit. De stad maakte daarom graag financiële middelen uit het Projectenfonds Duurzame Stad vrij om dit project te ondersteunen.’

Publieksprijs

De jaarprijzen van de KVAB en de Jonge Academie worden uitgereikt aan 15 onderzoekers/onderzoekteams uit uiteenlopende wetenschapstakken. Een van hen kan ook de publieksfavoriet worden. Stemmen daarvoor kan op de website van EOS.

De laureaten van de jaarprijzen en de publieksprijs worden gehuldigd op donderdag 16 november 2017.

 

Donderdag 17 augustus

Trekt A bakkes open op de Ringdagen

Persbericht Ringland, 17/8/2017

De overkappingsintendant organiseert van 6 tot 13 september zes Ringdagen. Met een ludieke campagne roept de burgerbeweging Ringland haar achterban op om daar massaal aan deel te nemen. De Ringdagen bieden de Antwerpenaars immers dé kans om hun wensen en bekommernissen voor de overkapping kenbaar te maken.
Dus, Antwerpenaar, trekt A bakkes open!

Ringland deelt de overtuiging van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe dat ‘de ontwerpen van de teams sterker worden als ze rekening houden met de ervaringen en terreinkennis van lokale spelers’. Als burgerbeweging heeft Ringland al herhaaldelijk bewezen dat er veel expertise aanwezig is bij de Antwerpenaars. We roepen de burgers dan ook op in groten getale deel te nemen aan de Ringdagen.

Met enkele ludieke filmpjes wekken we de interesse van de Antwerpenaars. Zij weten het met hun ‘groot bakkes’ toch altijd beter? Wel, dan krijgen ze nu de kans de ontwerpteams hun gedacht te gaan zeggen. 'Antwerpenaar, trekt A bakkes open!'

Met zo veel mogelijk mensen wil Ringland samen met de zes ontwerpteams kritisch-constructief meewerken aan een geslaagde overkapping.

Maar check eerst ringland.be

In de aanloop naar de Ringdagen heeft Ringland ook zijn website geüpdatet. Behalve praktische informatie krijgt de deelnemer aan de Ringdagen tips voor een geslaagde overkapping aan de hand van de drie kernthema’s van Ringland: mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling. Daarnaast bieden we een overzicht van aandachtspunten voor elk van de zes segmenten van de Ring.

Masterclass voor Ringlanders

Ter voorbereiding van de Ringdagen organiseert Ringland ten slotte op dinsdagavond 22 augustus een ‘masterclass’. Ringlanders kunnen per wijk met elkaar kennismaken en samen al nadenken over de kansen die de overkapping biedt voor hun omgeving. Met vragen en tips voor de overkapping kunnen Ringlanders ook steeds terecht op bouwmee@ringland.be

Donderdag 15 juni

Van vaag Toekomstverbond naar concrete afspraken

De droom van tienduizenden Ringlanders over een volledige overkapping kan werkelijkheid worden! Het Toekomstverbond van 15 maart is de voorbije weken voort uitgewerkt. Na jaren van inspanningen voor een betere mobiliteit, gezondheid en leefbaarheid in Antwerpen zijn Ringland, Ademloos en stRaten-generaal tot een verdedigbaar akkoord gekomen met de overheid, de stad Antwerpen, de overkappingsintendant en de BAM.

Oosterweelverbinding wordt herbekeken


Een van de belangrijkste verworvenheden van de voorbije weken is dat de BAM Oosterweel zal laten herbekijken, een jaren oude eis. Dat is erg goed nieuws. Voor een betere leefbaarheid en voor een volledige overkapping is het immers noodzakelijk dat Oosterweel beperkt wordt. Bovendien zal het onderzoek naar varianten gebeuren binnen de lopende MER-procedure en in volle transparantie voor de burgerbewegingen. Minister van Mobiliteit Ben Weyts staat daarom ook achter het voorstel een vertegenwoordiger van de burgerbewegingen op te nemen in de raad van bestuur van de BAM.

Gegarandeerde inspraak voor burgers

De burgers zitten weldra ook mee aan het stuur in mobiliteitsdossiers in de Vervoersregio Antwerpen, via een gegarandeerde vertegenwoordiging in de nieuwe Werkgemeenschap.

Naar 50 procent niet-autovervoer


Tegen midden 2018 moeten de Werkgemeenschap en de Regioraad, waarin de 30 gemeenten van de Vervoersregio Antwerpen vertegenwoordigd zijn, klaar zijn met het Routeplan 2030. Dat moet concrete maatregelen voorstellen voor een duurzame mobiliteit. Tegen 2030 mag nog maar de helft van de verplaatsingen gebeuren met de auto.

Ontwerpteams overkapping binnenkort aan de slag


Nog deze maand selecteert een jury, waarin ook de burgerbewegingen vertegenwoordigd zijn, de teams die elk een segment van de Ring zullen ontwerpen. Vanaf september worden de burgers betrokken tijdens de Ringdagen, opgezet door de intendant.

Wat met de Raad van State?

Dat de varianten van Oosterweel onderzocht worden, heeft alvast voor stRaten-generaal de weg vrijgemaakt om de klacht bij de Raad van State in te trekken. De actiegroep honoreert zo ook het vele werk dat de voorbije maanden verricht is. De effectieve intrekking gebeurt pas als ook de andere indieners (Ademloos en enkele individuele personen, o.m. uit Zwijndrecht) daartoe bereid zijn. Zij overleggen nog met de overheid over bijkomende garanties.

Wat met de volksraadpleging?

De 75.000 handtekeningen voor een volksraadpleging zijn een prima drukkingsmiddel geweest. De inzet van zovele vrijwilligers was dus de moeite waard. Voorlopig is de volksraadpleging van de baan. Er is nog geen bouwaanvraag en bovendien gaat op 14 oktober de sperperiode voor volksraadplegingen vóór de gemeenteraadsverkiezingen in.

Lees hier alles over de uitwerking van het Toekomstverbond

Vrijdag 28 april

Het Toekomstverbond in vragen en antwoorden

Het Toekomstverbond van 15 maart wordt ‘historisch’ genoemd. Toch leven er nog tal van vragen. In de aanloop naar de Roma-avond op 24 april vroegen we je je vragen voor te leggen aan Ringland, de overkappingsintendant en/of de minister van Mobiliteit. Er kwam tal van reacties binnen.
Hier vind je een oplijsting van vragen en antwoorden.

Maandag 24 april

Hoe volledig wordt de overkapping?
Hoe light wordt Oosterweel light?

Persbericht Roma-avond ‘Raakt Ringland Rond?’, 24/4/2017

De burgerbeweging Ringland licht vanavond in De Roma voor haar brede achterban het Toekomstverbond toe dat ze half maart samen met Ademloos en stRaten-generaal gesloten heeft met de overheid. Tegelijk legt ze overkappingsintendant Alexander D’Hooghe en (de kabinetschef van) minister van Mobiliteit Ben Weyts, gastsprekers tijdens de infoavond, een aantal vragen voor die in de verdere onderhandelingen naar voren zijn gekomen.

Waardevolle elementen

Het ‘Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid’ bevat meerdere cruciale en zeer waardevolle elementen:

 1. de definitieve keuze voor een modal shift naar ‘50% alternatief vervoer’ tegen 2030
 2. een ‘Ring rond de stad’ met
  - de aanleg van de A102, die het verkeer op de noordelijke ring tussen Deurne en Merksem met 30 procent zal verminderen en zal leiden tot minder sluipverkeer in Deurne, Merksem, Schoten en Wijnegem
  - het radicaal haventracé via de A12, de R2 en de E34, dat het doorgaande (zwaar) verkeer weghoudt van de stad en een logische verbinding biedt voor het havenverkeer
 3. een ‘Ring voor de stad’ met de Oosterweel-light, die, anders dan in de oude plannen, wel aansluitbaar is op de stedelijke ringweg
 4. 1,25 miljard euro, een grote inspanning en ernstig engagement van de Vlaamse regering, als eerste fase voor een volledige overkapping, waar iedereen dus ook achter staat
 5. de vorming van de Vervoersregio Antwerpen, die onder meer het Routeplan 2030 uitwerkt, mee aangestuurd door een Werkgemeenschap die inspraak garandeert.

Nog wat vragen

In de aansluitende onderhandelingen, die lopen sinds het Toekomstverbond van 15 maart, praten de burgerbewegingen mee over de verdere uitwerking van wat afgesproken is. Rond een aantal punten zijn nog verdere garanties in te bouwen om zo te komen tot een finaal akkoord, dat toelaat de klacht bij de Raad van State en de mogelijke aanvraag van een volksraadpleging in te trekken.

1. Oosterweel-light
Er is nog geen echte duidelijkheid of ‘Oosterweel-light’ effectief ‘light’ zal zijn. Het Toekomstverbond spreekt expliciet over een gereduceerde capaciteit voor de nieuwe Scheldeverbinding, wat veel ingrijpender is dan een gereduceerd gebruik. Het lijkt dan ook onlogisch om in het streven naar een modal shift 50/50 en dus minder auto- en vrachtverkeer, een tunnel te bouwen met te veel capaciteit.
Gereduceerde capaciteit kan volgens Ringland gerealiseerd worden met het schrappen van de derde rijstrook in de dubbeldekstunnel, met het vervangen van de dubbeldekstunnel door een eenvoudige tunnel met telkens één rijstrook plus calamiteitenstrook en/of door het mogelijk schrappen van de noordelijke kanaaltunnel.
Ringland pleit er dan ook voor om die varianten ten gronde te onderzoeken binnen de verdere project-MER-procedure. Een investering voor deze extra studie zal zelfs in het voordeel spelen, door de tijdwinst en de kostenbesparing bij uitvoering van een eenvoudiger ontwerp. Ook de ruimtelijke winst kan aanzienlijk zijn (Noordkasteel / SAMGA-silo’s). Bovendien wordt de aansluiting op een overkapte stedelijke ringweg aan het Sportpaleis veel eenvoudiger.

2. Volledige overkapping
Het principe is duidelijk (en dat is fantastisch), maar de concrete vertaling is nog niet uitgeklaard. De vijf vooropgestelde segmenten in de wedstrijd moeten aan elkaar hangen. Verder is er nog geen duidelijk zicht op de trajecten Luchtbal-Ekeren en Deurne-Wommelgem bijvoorbeeld. Ringland blijft geloven in een totaalconcept.

3. Procedures
De afstemming van de verschillende procedures, onder meer in functie van de aanleg van de A102, is van groot belang. Alleen op die basis is het totaalconcept te realiseren. Ideaal zou zijn dat die nieuwe verbindingsweg er als eerste ligt. Als dat (omwille van die procedures) niet kan, is toch een sterke samenhang in de volledige opbouw en fasering uit te werken.

4. Leefbaarheid in de rand
Het Toekomstverbond roept ook heel wat vragen op in de rand, onder meer over de impact op de omgeving van de A102 en de A12. De Antwerpse burgerbewegingen ondersteunen die bekommernissen en willen mee zoeken naar mogelijke oplossingen daarvoor. Graag bieden zij ook hun verdere steun aan bij de lopende gesprekken rond de leefbaarheidsmaatregelen op Linkeroever en in Zwijndrecht.

5. Vervoersregio en Werkgemeenschap
De vorming van de Vervoersregio en de opstart van de Werkgemeenschap zijn volop in voorbereiding. Ook daar ligt een uitdaging voor een nieuwe sterke wisselwerking tussen stad en rand (die de afgelopen periode in dit hele traject grotendeels buiten beeld bleef). Om een vlot verloop te garanderen is ook de inspraak van de burgers en bestuurders uit de randgemeenten uit te bouwen binnen de Vervoersregio.

 

Tijdens de workshops met de intendant is de samenwerking met de burgerbewegingen en tussen de diverse overheden sterk gegroeid. Aan de onderhandelingstafel is daarnaast ook het noodzakelijke vertrouwen opgebouwd om die samenwerking verder te concretiseren.

De burgerbewegingen blijven zich de komende weken volop inzetten in de uitwerking van de diverse aspecten binnen dit Toekomstverbond, zodat een uitspraak door de Raad van State en een volksraadpleging niet meer nodig zijn (‘weg van de rechtbank’, dixit minister Weyts) en de samenwerking aan een leefbare én bereikbare stad een definitieve doorstart kan krijgen binnen een constructieve samenwerking op alle niveaus (‘naar de werkbank’).

Donderdag 30 maart

Ringland lanceert opnieuw Roma-avond
Raakt Ringland Rond?

Roma-avond Raakt Ringland Rond?

Herbekijk hier de livestream vanuit De Roma

Na het 'historisch Toekomstverbond’ tussen de overheid en de burgerbewegingen leven er nog veel onduidelijkheden.

Is alles in kannen en kruiken voor de overkapping? Hoe light is Oosterweel light? Is het Noordkasteel gered? En het Sint-Annabos? Wat gebeurt er met de Liefkenshoektunnel? En wat met de Tijsmanstunnel? Zit de rand nu in de shit? Wat betekent het Radicaal Haventracé voor het noorden van de stad? Wat is de impact van de A102 voor het oosten? Wordt het verkeer gescheiden? Hoe ziet het knooppunt aan het Sportpaleis eruit? Hoelang sta ik nog in de file? Zijn tunnels wel veilig? Hoeveel zal dat kosten? Hoe lang gaat dat allemaal nog duren? Wordt het gezonder leven in Antwerpen? Is de Raad van State van de baan? Wat zeggen ze in Zwijndrecht? Komt er nog een volksraadpleging? Wat betekent de modal shift voor Antwerpen en voor mij? Is de rol van de burgers nu uitgespeeld? Laten we het weer over aan de politici? Welke garanties biedt de minister van Mobiliteit? Hoe ziet de overkappingsintendant zijn wedstrijden? Wie zit er in de Werkgemeenschap? Welke rol speelt Ringland nog?

Ringland wat, waarom, waar, wie, wanneer?...

Kom het te weten op de Roma-avond van Ringland op maandag 24 april om 20.30 uur. Zoals bij de vorige edities, de afgelopen drie jaar, zal de belangstelling ook nu weer overweldigend zijn.

Woensdag 15 maart

Droom voor Antwerpen forse stap dichterbij

Ringland forse stap dichterbij!

Burgerbewegingen en overheid werken samen aan leefbaar en bereikbaar Antwerpen

15 maart 2017
Dankzij jullie overweldigende steun van de voorbije jaren hebben de burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos vandaag een belangrijke stap kunnen zetten. Met de overheid en de overkappingsintendant hebben we een 'toekomstverbond' afgesloten dat ten goede komt zowel aan de mobiliteit als aan de leefbaarheid en de volksgezondheid.

Dit 'toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid' is een reuzenstap voor Vlaanderen en de Antwerpse regio, een stap die eindelijk een einde moet stellen aan jaren van impasse. Daarom mag het gerust historisch genoemd worden.

Het verbond omvat een ambitieus Routeplan 2030 met volgende krachtlijnen:

 • Voor de eerste grote fase van de volledige overkapping trekken de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en het Havenbedrijf alvast 1,250 miljard euro uit.
 • Het stadsregionale verkeer rijdt over een gesloten stedelijke ring via Oosterweel-light. Dat betekent minder rijstroken in de kanaaltunnels, waardoor Oosterweel overkapbaar wordt.
 • Het doorgaande en havenverkeer wordt rond de stad geleid via een versterkte Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel en de aan te leggen ondertunnelde A102 tussen Ekeren en Wommelgem.
 • Er wordt ingezet op een ambitieuze modal shift (50 procent autoverkeer, 50 procent alternatieve vervoersmodi) en een slimme verkeerssturing.

Steun ons voort in de Werkgemeenschap!

De burgerbewegingen zijn partners van de overheid en de administratie in een nieuw op te richten Werkgemeenschap. Die zal de komende weken het Routeplan 2030 voort uitwerken, waardoor de overkapping van de volledige Ring realiteit kan worden. Daarvoor hebben we jullie blijvende steun nodig!

Lees hier de tekst van het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid.

Woensdag 08 maart

75.505 handtekeningen opgehaald

Persbericht Ademloos, Ringland, stRaten-generaal, 8/3/2017
 
Op de 21ste Horta-avond van Ademloos en stRaten-generaal i.s.m. Ringland is de definitieve stand van het aantal handtekeningen voor een volksraadpleging over het BAM-tracé bekendgemaakt: 75.505! Dat is dus meer dan het vooropgezette doel van 75.000, wat ook al veel meer was dan wat wettelijk nodig was.

Voor de drie burgerorganisaties is het daarmee duidelijk dat de doorsnee-Antwerpenaar grote twijfels heeft bij de Oosterweelverbinding via het BAM-tracé waarvoor de Vlaamse regering in 2014 geopteerd heeft. Als daarvoor bij de stad een bouwaanvraag wordt ingediend, overwegen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland een volksraadpleging aan te vragen. Stemgerechtigde Antwerpenaren (inwoners van alle districten van minstens 16 jaar oud) kunnen zich dan uitspreken over de vraag:  

Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Borgerhout/Deurne? Ja of neen?

Verder overleg afwachten
Ondertussen zitten de burgerorganisaties, mede door de druk van een mogelijke volksraadpleging, wel aan de onderhandelingstafel met de overkappingsintendant en de overheid. Sinds kort ligt daar het denkspoor radicaal haventracé + Oosterweel light voor. Op de Horta-avond heeft de talrijk opgekomen achterban van de burgerorganisaties vanavond daarover uitleg gekregen.

Zolang de onderhandelingen de goede richting blijven uit gaan, zetten de burgerorganisaties daar voort op in. We hopen immers nog steeds een volksraadpleging te kunnen vermijden.   

Roma-avond
Ringland heeft inmiddels beslist zijn Roma-avond te verschuiven naar maandag 24 april. Tegen dan zijn de onderhandelingen verder opgeschoten - en wie weet ook afgerond. 

Maandag 27 februari

Radicaal haventracé heeft potentieel, nu nog Oosterweel zélf bestuderen

Persbericht Ademloos, Ringland, stRaten-generaal, 27/2/2017

De drie burgerorganisaties Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hebben kennisgenomen van de doorrekening van het ‘radicaal haventracé’ (RHT). Het interessante cijfermateriaal toont aan dat het RHT veel doorgaand verkeer wegtrekt van de geplande derde Scheldekruising. In die zin heeft het RHT potentieel omdat het tegemoet komt aan de vraag van de burgerorganisaties om het verkeer weg te houden van de stad. Uiteraard zullen op dat tracé wel enkele bottlenecks (Tijsmanstunnel, Beverentunnel,...) moeten worden aangepakt.

Wat uit het eerste cijfermateriaal nog niet naar voren komt, zijn de consequenties voor de geplande Oosterweelverbinding zélf. De burgerorganisaties hebben vorige week voorgesteld de noordelijke kanaaltunnel van de Oosterweelverbinding te schrappen. Die wordt volgens hen met een RHT voor doorgaand verkeer overbodig. ‘Oosterweel light’ wordt dan een zuivere stadsringweg. Dat denkspoor is bovendien veel goedkoper, heeft minder impact op de ruimte en maakt de volledige overkapping mogelijk.

Ook dat scenario moet net zoals de consequenties van het RHT verder doorgerekend worden.

Ademloos, Ringland en stRaten-generaal wensen hun waardering uit te drukken voor de snelheid waarmee de bevoegde diensten de doorrekening van het RHT hebben uitgevoerd. Dat het evenwel niet mogelijk was het door de burgerorganisaties voorgestelde Haventracé door te rekenen, blijft moeilijk om te aanvaarden. Een correcte vergelijking en beoordeling van de alternatieven blijft daardoor onmogelijk.

Maandag 27 februari

Antwaarpe Antwaarpe ge wet dak a geire zien

Op zaterdag 25 maart krijg je dé kans om een feest te bouwen met Discobaar A Moeder en Merdan Taplak. Kom mee shaken in zaal Zappa, steek op die manier Ringland nog een keer een (financieel) hart onder de riem en verzeker onze werking in de toekomst.

Tickets kosten 12 euro en zijn beschikbaar vanaf maandag 6 maart om 12 uur enkel via deze site. Het aantal tickets is beperkt!

Het zijn cruciale dagen voor Ringland en de overkapping, alle steun is dus meer dan welkom! Of zoals de Discobaar het zelf zingt: Antwaarpe Antwaarpe ge wet dak a geire zien mor doe na ni onnozel en overkapt gewoon dieje ring ...

Antwaarpe, Antwaarpe! Ringland fuift in de Zappa!
Woensdag 22 februari

Licht aan einde Oosterweeltunnel?

Persbericht Ademloos, Ringland, stRaten-generaal, 22/2/2017

Ademloos, Ringland en stRaten-generaal menen dat het onlangs door intendant Alexander D’Hooghe gelanceerde denkspoor in het Oosterweeldossier een kans verdient. Mogelijk ligt de sleutel voor een oplossing in zijn voorstel om het doorgaand verkeer over een ‘radicaal haventracé’ te leiden en de Oosterweelverbinding om te vormen tot een stedelijke ontsluitingsweg (‘Oosterweel light’). Een open vizier op het herijkte debat dringt zich op. Vasthouden aan de oude kijk is alvast geen optie meer, niet voor de overheden maar ook niet voor de actiegroepen.

voordelen haventrace en light-01

Er is de voorbije maanden hard gewerkt door overheden en burgerorganisaties om elkaar op vele vlakken te vinden. De geesten groeien naar elkaar toe, ook wat de tracékeuzes voor een derde Scheldekruising betreft.

HET GROTERE KADER

1. Sinds juni 2016 schuiven de drie actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland mee aan bij de maandelijkse superworkshops over de zuidelijke ring. Het eindrapport, opgemaakt als vertrekbasis voor een goede opstart van de overkappingswedstrijd, werd op 25 januari 2017 voorlopig goedgekeurd, met dien verstande dat over enkele hangende kwesties (ligging toekomstige Singel, koppeling R1 aan eventuele Oosterweelverbinding, concrete uitwerking verkeersknopen, statuut van openbaarvervoerstangent,…) nog follow-upsessies volgen en verdiepingsstudies nodig zijn.

Twee conclusies in het eindrapport vinden de actiegroepen alvast cruciaal:
- ontvlechting van verkeer op de zuidoostelijke ring is een voorwaarde om te overkappen
- de ambitieuze modal split 50/50 is noodzakelijk om de verkeersproblematiek eindelijk op te lossen, zowel op als rond de ring

2. Voorts liet intendant Alexander D’Hooghe in zijn ambitienota van 11 november 2016 optekenen:

- De stad Antwerpen is bereid om haar bestaande planningskader aan te passen om de unieke stadsontwikkelingskansen van de overkapping mee mogelijk te maken
- Vlaanderen en Antwerpen maken samen de financiële middelen vrij voor de grote eerste fase van de overkapping van de ring

3. In dezelfde periode is in de afwegingsworkshops over de tracés een denkpiste ontstaan over een radicaal haventracé voor doorgaand verkeer rond de stad. Die denkpiste wordt momenteel doorgerekend. Belangrijk is dat gezamenlijk erkend wordt dat doorgaand, zwaar en havenverkeer effectief het best rond de stad rijdt, en niet erdoor. Even belangrijk is dat verder onderzoek wordt opgestart over efficiënte sturingsmechanismen voor verkeer in en rond Antwerpen, zowel voor doorgaand als bestemmingsverkeer en dat ter voorbereiding van een goede besluitvoering.

4. Ten slotte plegen de overheden en de actiegroepen onder begeleiding van de intendant overleg over een convenant. Daarin worden afspraken gemaakt rond de omgang met het verzoekschrift bij de Raad van State, rond vervolgtrajecten met de nodige garanties voor de volledige overkapping van de ring en het op de rails krijgen van een ambitieus Masterplan 2030 voor de vervoersregio Antwerpen. Daarbij is ook sprake van de oprichting van een (permanente) werkgemeenschap naar het model van de succesvolle (tijdelijke) werkgemeenschap over de zuidelijke ring.

RADICAAL HAVENTRACÉ VOOR DOORGAAND VERKEER

Het ‘radicaal haventracé’ heeft als uitgangspunt doorgaand oost-westverkeer rond Antwerpen voeren in plaats van erdoor. Dat betekent dat die stromen niet langer over de noordelijke ring en door een eventuele Oosterweelverbinding rijden. Daardoor kan de functie van een nieuwe Scheldekruising herleid worden tot die van stedelijke ontsluitingsweg. De burgerorganisaties concluderen voorlopig dat deze denkpiste een kans moet krijgen, en wel om drie redenen:

1. Het is altijd hun vraag geweest om doorgaand verkeer rond de stad en door de haven te leiden - vandaar uiteraard het begrip ‘haventracé’.

2. Het aanvaarden van het principe ‘doorgaand verkeer niet door de stad’ leidt tot een heel andere kijk op de Oosterweelverbinding. Een open vizier op het herijkte debat dringt zich op. Vasthouden aan de oude kijk is daarom geen optie meer, niet voor de overheden maar ook niet voor de actiegroepen.

3. Een ‘Oosterweel light’ is makkelijker verenigbaar met duurzame stads- en groenontwikkeling aan het Noordkasteel, het Laaglandpark (Groenendaallaan) en het Lobroekdok/Deurnese Tuinen (Bisschoppenhoflaan).

OOSTERWEEL LIGHT ZONDER NOORDELIJKE KANAALTUNNEL

Wie a zegt, moet b durven te zeggen. Toevoegen van capaciteit op een radicaal haventracé heeft onvermijdelijk als gevolg dat voorziene verkeersstromen weggehaald worden van de geplande Oosterweelverbinding. Anders mist die toevoeging zijn doel. Vanuit die logica en binnen de herijking van het Oosterweel-debat hebben de actiegroepen er opnieuw de cijfers bijgehaald.

Uit het plan-MER Oosterweelverbinding en het plan-MER A102/R11bis bleek eerder al dat de noordelijke kanaaltunnel van de Oosterweelverbinding (de helft van de verbinding op rechteroever die noordwaarts tussen Luchtbal en Merksem aankoppelt aan de ring) sowieso een zwak broertje is binnen het Oosterweel-verhaal. In scenario’s met en zonder sturing rijdt daar zowel ’s ochtends als ’s avonds nauwelijks verkeer door, nl. minder dan één rijstrook.

Volgens de actiegroepen verantwoordt het uitbouwen van een radicaal haventracé daarom het schrappen van die kanaaltunnel. Dat heeft gunstige effecten op verschillende vlakken:

1. Mobiliteit en veiligheid
- Het doorgaand verkeer wordt weggehouden van de Oosterweelverbinding en dus van de noordelijke ring en de stad. Het laat ter hoogte van het Sportpaleis een elegante koppeling toe van de Oosterweel light op de overkapping en het gescheiden verkeerssysteem, dat daardoor ook verder naar het noorden kan worden doorgetrokken.
- Bovendien kan in een Oosterweelverbinding met bestemming ‘stedelijke ontsluitingsweg’ 70 km/uur gereden worden, wat eveneens de veiligheid ten goede komt.

2. Complexiteit en kostprijs
- Het vervangen van een stapeltunnel door een eenvoudige tunnel is uiteraard zuivere winst.
- Ook het schrappen van twee tunnelkokers van telkens 2 x 2 rijstroken en een vluchtstrook over een afstand van 2.350 meter haalt de factuur van de Oosterweelverbinding gevoelig naar beneden. Dat uitgespaarde geld kan onder meer worden gebudgetteerd voor een tweede Tijsmanstunnel (kostprijs 230 miljoen euro) als onderdeel van het radicaal haventracé.

3. Ruimtelijke impact
- De halvering (of mogelijk zelfs schrapping) van het op- en afrittencomplex aan het Noordkasteel levert naast ruimtewinst ook een betere schikking op ten opzichte van het hele groengebied.
- De vermindering van de geluidsimpact heeft positieve gevolgen voor de recreatie- en woonzones op Linkeroever en op het Eilandje.
- Het behoud van de 19de-eeuwse, rood-bakstenen SAMGA-graansilo’s en van het groen aan de Zeevaartschool versterkt deze noordelijke overgang tussen stad en haven.
- De volledige overkapping van de Antwerpse ring wordt nu óók mogelijk in de zone tussen het Albertkanaal en de Groenendaallaan.

4. Geen vertraging van de werken
- Dit hele verhaal kan vanaf mei 2017 verder onderzocht worden in een nieuwe project-MER voor de Oosterweelverbinding op rechteroever (die toch dient bijgesteld wegens de nieuwe milieunormen) en in fase 2 van de overkappingswedstrijd van de intendant.
- Juridisch kan men terugvallen op het huidige gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de Oosterweelverbinding, wat de vertraging van de werken tot een minimum herleidt.

NAAR EEN DOORBRAAK?

Inmiddels ligt veel op tafel om tot een akkoord te komen tussen overheden en burgerorganisaties. Het herijken van zowel het originele haventracé (radicaliseren) als de originele Oosterweelverbinding (downsizen) kan de sleutel blijken voor een oplossing die meer is dan een compromis.
Als in de debatten over de impact van een eventuele Oosterweelverbinding op de Antwerpse linkeroever (Sint-Annabos) en in Zwijndrecht (overkapping E17) ook een herijking kan plaatsvinden, staan we misschien stilaan voor een doorbraak.

Dinsdag 07 februari

Overheid ziet in: doorgaand verkeer moet weg van de stad

Persbericht 7/2/2017
Reactie op 'Oosterweel light' in De Morgen

Ringland is verheugd dat ook de overheid en overkappingsintendant Alexander D’Hooghe stellen dat het doorgaande en het zware (haven)verkeer zo ver mogelijk van de stad gehouden moeten worden en dat de Oosterweelverbinding daar bijgevolg niet geschikt voor is. De burgerbeweging vindt het wel voorbarig te spreken over een compromis, zoals De Morgen het vandaag voorstelt.

De overkappingsintendant heeft recentelijk een voorstel op tafel gelegd om de capaciteit van de Liefkenshoektunnel, de Beverentunnel en de Tijsmanstunnel te verhogen. De Oosterweelverbinding zou dan wel behouden blijven voor het stedelijke verkeer.

De actiegroepen hebben gevraagd de verschillende scenario’s eerst door te rekenen. Daarbij zou het niet meer dan logisch zijn om ook het Haventracé eindelijk mee te nemen in de berekeningen. Zolang dat niet gebeurd is, is het te vroeg om uit te maken of het voorstel van de intendant een haalbaar én betaalbaar compromis is.

Intussen ligt ook nog steeds geen overtuigend plan op tafel dat de aansluitbaarheid van Oosterweel op de overkapping van de Ring garandeert. Ringland hoopt dat daarover zeer snel duidelijkheid komt.

Donderdag 02 februari

Plant mee het eerste Ringlandbos!

Zondag 12 februari
14 tot 17 uur
Grasveld hoek Singel - Jan Van Rijswijcklaan

Plant mee het eerste Ringlandbos

Ringland trakteert voor zijn derde verjaardag met groen. We schenken 1.000 boompjes weg aan stadsbewoners.
Kom zondag 12 februari tussen 14 en 17 uur je boompje ophalen. Het is nu nog maar een halve meter hoog en kan dus nog in je fietstas of mee op de tram.

Jij plant en koestert het boompje op een plaats van jouw keuze.
En wie weet, als de overkapping gerealiseerd is, kunnen we deze bomen misschien verplanten naar het eerste echte Ringlandbos...

Voor dit evenement werken we samen met Natuurpunt en BOS+.

Vier mee! In goeie Ringland-traditie belooft het op zondag 12 februari een geweldig verjaardagsfeest te worden, met muziek, eten en drinken!

Laat op Facebook weten dat je erbij zal zijn. 

Maandag 14 november

Mooie ambities, maar nog geen concrete antwoorden

Persbericht 14/11/2016

Reactie Ringland op ambitienota ‘over de ring’
van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe

Ringland ziet zeer positieve krachtlijnen in de ambitienota ‘over de ring’ van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe. Dat neemt niet weg dat er rond een aantal belangrijke knelpunten nog tal van vragen onbeantwoord blijven. Het overleg daarover loopt volop. De burgerbeweging hoopt dat dat eerstdaags tot concretere resultaten leidt, tot een echte consensus.

Positieve krachtlijnen

De burgerbeweging Ringland vindt in de ambitienota vele krachtlijnen terug die helemaal in de lijn liggen van haar eigen voorstellen. Het zijn noodzakelijke hefbomen voor de uitbouw van een gezonde en leefbare stad:  

 1. de scheiding van de verkeersstromen op de huidige Ring
 2. de volledige overkapping ervan
 3. een zeer ambitieuze modal split voor de hele stadsregio (meer inzetten op alternatieve vervoersmodi)
 4. het idee om een brede ‘Werkgemeenschap’ uit te bouwen voor een gecoördineerde aanpak rond leefbaarheid en mobiliteit in de ‘Vervoerregio Antwerpen’.

Vijf onbeantwoorde vragen over de derde Scheldekruising

We stellen anderzijds vast dat de intendant nog steeds blijft uitgaan van en zoekt naar de koppeling van een volledige overkapping aan de Oosterweelverbinding via het BAM-tracé. De efficiëntie van dat BAM-tracé wordt in de ambitienota niet in vraag gesteld. Er wordt een dak op het huis gelegd, maar de wankele fundamenten van het huis zelf blijven buiten beeld. De ambitienota geeft dan ook geen antwoord op volgende pertinente vragen:

 1. Waarom het doorgaand verkeer en het havenverkeer nog steeds naar de stad leiden in plaats van ervan weg, via een noordelijker tracé?
 2. Waarom geen rekening houden met de geplande aanleg van de A102 (tussen Wommelgem en Ekeren), die alleen met een noordelijker tracé optimaal zal renderen?
 3. Waarom vasthouden aan de optie die een nieuwe tunnelmond laat uitmonden midden in de stad, in de buurt van het Sportpaleis waar de luchtkwaliteit nu al het slechtst is?
 4. Waarom kiezen voor de meest ingewikkelde en risicovolle oplossing (met een moeilijke onderdoorgang van het Albertkanaal), met de meeste kans op vertraging?
 5. Waarom meer betalen voor een minder efficiënte oplossing? 

Kortom: Het Oosterweel-BAM-tracé is een keuze uit het verleden, vertrekkend van eenzijdig infrastructuur-denken twintig jaar geleden. De nieuwe autoweg die midden in de stad zal uitmonden, blijft dé achilleshiel van het hele project, die de toekomstige leefbaarheid en mobiliteit van heel Antwerpen sterk hypothekeert. Met de nieuwste inzichten is die optie niet langer te verdedigen. Ringland blijft er meer dan ooit van overtuigd dat een meer noordelijke Scheldekruising via een Haventracé de enig juiste optie is, zowel voor de ontsluiting van de haven, de toekomst en leefbaarheid van de stad, als voor de portemonnee van de Vlaming. Zo’n 150 academici en experts hebben het memorandum van Ringland over het Haventracé ondertekend.

Vijf onbeantwoorde vragen over de overkapping

De intendant is gewonnen voor een volledige overkapping van de Ring en daar is Ringland uiteraard zeer opgetogen over. Zoals bekend heeft Ringland al tal van uitgewerkte en ambitieuze plannen voor zo’n volledige overkapping, met onder meer ook de verplaatsing van de ‘Nieuwe Singel’ naar het dak van de tunnels. Ze geven bovendien in detail aan hoe het Ringland-concept financieel en technisch gerealiseerd kan worden. Over die aspecten blijft de ambitienota nog zeer vaag. Er blijven dus belangrijke vragen over:

 1. Hoe een gescheiden verkeerssysteem (overkapping) aansluiten op een gemengd verkeerssysteem (Oosterweel)?
 2. Waarom het ontwerp van de overkapping opsplitsen in vele deelprojecten?
 3. Hoe de voorgestelde ‘dwarse fasering’ uitvoeren zonder het verkeer op de Ring telkens volledig te onderbreken?
 4. Waarom de Singel en de aansluitingscomplexen pas op het einde aanpakken?
 5. Hoe de overkapping financieren?

Kortom: De ambitienota blijft nog erg vaag over de technische en financiële realisatie van de volledige overkapping. Bovendien houdt een stapsgewijze aanpak het risico in dat er maatregelen worden genomen die een toekomstige realisatie van een volledig, robuust concept hypothekeren. Een totaalbeeld is nodig, gekoppeld aan een globaal financieringsmodel. De Ringland Academie (een netwerk van academici en experts) werkte al veel gedetailleerde plannen uit, ook over de financiering, waarover interessante contacten lopen met experts van de Europese Centrale Bank. We stellen onze studies nogmaals graag ter beschikking van de intendant.

Conclusie

Ringland zet volop zijn schouders onder de ambities van de intendant om een leefbare en duurzame mobiliteitsoplossing voor Antwerpen uit te werken, maar legt de nadruk op het verdere werk de komende weken. Na grondige lezing lijkt ons deze ambitienota te vroeg te komen en te vaag te blijven. Te veel vragen blijven onbeantwoord.

De burgerbeweging zit binnenkort samen met de intendant en hoopt alsnog, zeker vooraleer de bouwaanvraag voor rechteroever wordt ingediend, mee te kunnen werken aan afdoende antwoorden op bovenstaande vragen. Daarom blijven we uiteraard in constructief overleg.

Ondertussen mobiliseert Ringland samen met Ademloos en stRaten-generaal voort voor een snelle, logische en duurzame oplossing. Het BAM-tracé is niet logisch, werkt niet en is net daardoor al jaren dé bron van vertraging van het dossier. Een nieuwe autoweg richting stad loodsen hypothekeert immers de toekomstige ontwikkeling van Antwerpen. Inmiddels zijn al 55.000 handtekeningen verzameld voor een eventuele aanvraag van een nieuwe volksraadpleging.

Zondag 23 oktober

Resultaten luchtkwaliteitsonderzoek CurieuzeNeuzen bekend

De resultaten van CurieuzeNeuzen tonen aan dat de verkeersdrukte in de straat en de nabijheid van de Ring de belangrijkste factoren zijn die variatie in luchtkwaliteit tussen straten verklaren. De laagste NO2-concentraties werden gemeten in verkeersluwe zones en op Linkeroever, zeer hoge concentraties langs de Singel, op bruggen over de Ring, op drukke verkeerspunten en in street canyons. Voorts toont het onderzoek aan dat burgers een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het verzamelen van wetenschappelijke data van hoge kwaliteit.

Lees hier alle resultaten.

Woensdag 14 september

Plan-MER bevestigt conclusie Ringland: BAM-tracé werkt niet

Persbericht 14/9/2016

Vorige week lekte in de pers het ‘Mobiliteitsluik van het Plan-MER A102/R11bis’ uit. De burgerbeweging Ringland reageert op de (te) voorbarige conclusies ten aanzien van haar voorstel. Niet Ringland komt in het gedrang, wel de Oosterweelverbinding via het BAM-tracé.

Plan-MER: waar gaat dit allemaal over?

- Het onafhankelijke studiebureau TML bestudeert in het milieu-effectenrapport (MER) de effecten van de aanleg van de A102 (Wommelgem-Ekeren) en/of de R11bis (Wommelgem-Wilrijk) op de Antwerpse mobiliteit. Daarnaast worden voor deze twee nieuwe verbindingswegen een hele reeks varianten en alternatieven bekeken.

- De onderzoekers kregen daarbij van de overheid de opdracht te werken binnen het keurslijf van het beslist beleid, namelijk de aanleg van de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé.

- Dat onderzoek leverde een voorlopig rapport op van meer dan 300 pagina’s. Op een totaal van 36 onderzochte varianten zijn voor Ringland 2 scenario’s doorgerekend. Dit kleine onderdeel van het rapport kreeg in de pers wel alle aandacht.

- TML communiceerde zelf dat het rapport nog niet klaar is. Ringland had overigens gevraagd om zijn bedenkingen bij het voorlopige rapport mee te nemen. Maar er is niet gewacht op de nota van Ringland om het plan-MER toch al te verspreiden.

Wat leest Ringland in het plan-MER?

- De Vlaamse regering heeft een huizenhoog probleem: het ‘beslist beleid’ blijkt weinig efficiënt. De Oosterweelverbinding via het BAM-tracé biedt op zich géén oplossing voor de verkeersproblemen in en rond Antwerpen: ook in 2020 blijven de files even lang door te weinig capaciteit op de Ring en een blijvend hoge verkeersdruk. Die problemen worden niet verholpen door de combinatie van de Oosterweelverbinding met de A102, de R11bis of enige andere variant.

- De stad Antwerpen heeft een huizenhoog probleem. Het Masterplan Antwerpen streeft ernaar om tegen 2020 een ‘modal split’ van 50 procent autoverkeer en 50 procent alternatieve vervoersmiddelen (openbaar vervoer, fiets of te voet) te realiseren. Het plan-MER toont echter aan dat het referentiescenario (dus mét de Oosterweelverbinding via het BAM-tracé) de doelstelling van het Masterplan 2020 absoluut niet haalt. Het  autoverkeer stijgt met 20 procent in de stadsregio (het vrachtverkeer op de Ring zelfs met meer dan

60 procent) en de modal split komt uit op een verhouding van 70 procent autoverkeer en 30 procent alternatief verkeer. Zonder stevig aangepast mobiliteitsbeleid wacht ons een blijvend verkeersinfarct en ziet de toekomst er voor de Antwerpenaars allesbehalve mobiel en gezond uit. En dat terwijl andere steden in Europa (Kopenhagen, Freiburg, Zürich,...) erin slagen een omgekeerde verhouding 30/70 te realiseren.

- De havengemeenschap heeft een huizenhoog probleem. Het Haventracé (de derde Scheldekruising in het verlengde van de A102) is in dit MER niet onderzocht als alternatief voor het BAM-tracé, net zomin als de combinatie met het volledige concept van Ringland. In tegenstelling tot het BAM-tracé houdt het Haventracé het doorgaand en zwaar (haven)verkeer weg van de stad en vooral van de Ring zelf (lees ook het memorandum van Ringland van afgelopen voorjaar).

Conclusie: vasthouden aan het beslist beleid met de Oosterweelverbinding leidt niet tot de beste oplossing, noch voor de verkeersproblemen in Antwerpen, noch voor de leefbaarheid van de stad.

Ringland houdt stand

- De uitgangspunten van Ringland blijven in het plan-MER onverkort overeind:

1. een volledige overkapping geeft ongeziene kansen voor de leefbaarheid en de stadsontwikkeling
2. het verkeerssysteem van de Ring heeft nood aan een grondige reorganisatie
3. de barrièrewerking van de Singel dient doorbroken
4. de verkeersdruk moet omlaag (door stadsbonus of rekeningrijden)  

- Het MER benadrukt zelf het belang van de reorganisatie van de Antwerpse Ring en beoordeelt die als zeer positief voor Ringland. De scheiding van het lokale en het doorgaande verkeer leidt immers tot meer capaciteit en vlotter verkeer, meer veiligheid door minder weefbewegingen en een robuust systeem (met uitwijkmogelijkheden bij calamiteiten).

Ook de overkappingsintendant heeft in zijn reactie vorige week benadrukt dat de scheiding van het verkeer noodzakelijk is.

- Daar komt bij dat alléén de reorganisatie van het verkeer in aparte tunnels een snelle en volledige overkapping mogelijk maakt.Ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft vorige week bevestigd dat hij voor die volledige overkapping blijft gaan.

 Voorbarige conclusies weerlegd

- Volgens het MER vervallen al die Ringland-voordelen echter omdat in het scenario Oosterweel + Ringland een grote overbelasting verwacht wordt van de hoofdknooppunten (110 tot 156%).

Het MER rekent helaas slechts een sterk verwaterde vorm van het Ringland-concept door. Allereerst wordt het Haventracé niet in de beschouwing meegenomen. Er wordt evenmin rekening mee gehouden dat Ringland de Nieuwe Singel boven op de Ring legt, wat de model-doorrekening onvolledig maakt. Ook aanvullende maatregelen zoals rekeningrijden/stadsbonus worden niet bekeken. Sommige conclusies, gebaseerd op gefragmenteerde gegevens, zijn daarom voorbarig.

De kritiek dat de Ringland-knooppunten de verkeersstromen niet aankunnen, is ook makkelijk te weerleggen. Voor het knooppunt Oost gaat het statische verkeersmodel in het MER uit van 5.000 pae (personenauto-equivalent). Het gezaghebbende Nederlandse CROW-instituut geeft echter aan dat de door Ringland voorgestelde rotorrotonde minstens 8.500 pae aankan. Niet Ringland loopt dus vast, maar wel het verkeersmodel.

- Ringland voorziet in een veel betere spreiding van de verkeersstromen over meer op- en afritten, waardoor de belasting op de knooppunten de facto lager zal uitvallen dan bij de andere ingediende voorstellen. Bij die scenario’s blokkeert immers het onderliggende wegennet volledig (de stad kan onmogelijk 20% meer auto’s slikken), maar daar wordt in dit MER ten onrechte aan voorbijgegaan.

- Wat de conclusies over filevorming aan de Kennedytunnel betreft, gaat het MER opnieuw uit van de combinatie van Ringland met het BAM-tracé en niet met de A102 en het Haventracé. Er wordt evenmin rekening gehouden met het sturende effect van het rekeningrijden, dat het Schelde-kruisende verkeer doseert over de verschillende tunnels.

Ringland blijft in gesprek

 - Ringland legt aan de bevoegde stuurgroep een nota van 60 pagina’s voor in reactie op het plan-MER. Ringland betreurt dat zijn bedenkingen niet eerder zijn opgenomen in het voorlopige rapport en hoopt dat dat alsnog gebeurt.

- Indien het MER nieuwe vragen oproept, zal Ringland die zeker ter harte nemen. Zowel de Ringland Academie als de workshops van de overkappingsintendant kunnen daarvoor de nodige expertise leveren. Die samenwerking gaat onverminderd door.

- Meer dan ooit vraagt Ringland dat de combinatie Ringland + ondertunnelde A102 + Haventracé eindelijk ten gronde wordt onderzocht als alternatief voor het BAM-tracé.

- Ondertussen blijft Ringland de Antwerpenaars overtuigd mobiliseren om te kiezen voor die combinatie. Indien de overheid vasthoudt aan het BAM-tracé, waarvan in het plan-MER duidelijk is aangetoond dat het de problemen niet ten gronde aanpakt, overwegen de drie burgerorganisaties een volksraadpleging aan te vragen. De heisa na het perslek heeft die campagne de wind alvast niet uit de zeilen gehaald. De teller stond begin deze week op 32.004 handtekeningen.

Ringland is meer dan ooit springlevend.

Je kan het persbericht ook hier downloaden.

Dinsdag 06 september

Principes Ringland blijven overeind: overkapping én scheiding verkeer noodzakelijk

'Antwerpse files langer door Ringland', zo meldde De Standaard op de voorpagina. De krant baseert zich daarvoor op het uitgelekte plan-MER voor de A102 en de R11bis.

Ringland heeft dat ontwerp van milieu-effectenrapport ook gelezen, maar focust op de positieve elementen. Zo blijven de principes van Ringland meer dan ooit overeind. Dat heeft ook overkappingintendant Alexander D'Hooghe ons bevestigd. De volledige overkapping en de scheiding van de verkeersstromen moeten verder uitgewerkt kunnen worden om tot een oplossing voor de Antwerpse Ring te komen.

Daarnaast hebben we een lange lijst fundamentele bedenkingen bij dat plan-MER. We beschouwen de titel en de inhoud van de berichtgeving dan ook als veel te kort door de bocht. We zullen die technische opmerkingen voorleggen in de bevoegde stuurgroep. Peter Vermeulen reageerde al kort via de VRT. Lees zijn reactie hier.

Ten slotte melden de auteurs van het rapport, het studiebureau TML zelf met een tweet:
MER rapport over o.a. #Ringland is nog niet klaar en zal pas publiek worden nadat de #MER procedure correct is uitgevoerd. Graag geduld.

BAM-tracé geen oplossing

De conclusie is dan ook duidelijk. De principes van Ringland staan als een huis en zijn noodzakelijk om Antwerpen en de gehele regio leefbaar en mobiel te maken.

Daarom blijven we geloven in het overleg met de intendant, met wie we vandaag een gezamenlijk persbericht verstuurden. Uit dat overleg voor de zuidelijke Ring moet ook een oplossing komen voor de noordelijke Ring.

Daarom ook gaan we door met het inzamelen van handtekeningen om een volksraadpleging over het BAM-tracé achter de hand te houden, temeer omdat uit hetzelfde plan-MER ook blijkt het BAM-tracé geen oplossing biedt. We blijven rekenen op jou om aan 75.000 handtekeningen te geraken!
Alle info over de volksraadpleging vind je op www.volksraadpleging-bamtracé.be.

Dinsdag 07 juni

Ringland haalt mee handtekeningen op

Ringland zamelt samen met stRaten-generaal en Ademloos handtekeningen in voor de aanvraag van een volksraadpleging. De drie burgerorganisaties zijn zeer blij met het samenwerkingsakkoord met de overkappingsintendant, de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid voor de overkapping van de zuidelijke Ring. Maar voor de noordelijke Ring is nog geen oplossing in zicht. Ook de inwoners voorbij het Sportpaleis hebben recht op een gezonde leefomgeving op een zo kort mogelijke termijn. Het BAM-tracé verhindert daar evenwel een volledige overkapping en het biedt ook geen oplossing voor de files. 

Tegen eind oktober willen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal 75.000 handtekeningen inzamelen. Daarmee kunnen we een volksraadpleging aanvragen als een bouwaanvraag wordt ingediend voor het BAM-tracé.

We hopen evenwel dat een volksraadpleging niet nodig zal zijn. Daartoe vragen we de overheid haar ‘beslist beleid’ bij te sturen en het tracé voor de derde Scheldekruising 3 km naar het noorden te verschuiven. De Ringland Academie, Ademloos en stRaten-generaal werken in de periode dat de handtekeningen verzameld worden dat alternatieve Haventracé voort uit. Uiteraard zetten we ook de samenwerking met de overkappingsintendant voort om uiteindelijk tot de beste oplossing voor Antwerpen te komen.

Download hier het petitieformulier

LET OP: Het petitieformulier is een officiëel document, dus er gelden enkele spelregels om het correct te gebruiken. Het is dus belangrijk dat je eerst de gebruiksaanwijzing doorneemt vóór je handtekeningen begint te verzamelen.

Download hier de gebruiksaanwijzing

Meer info vind je op de site van de volksraadpleging.

Het Haventracé in vergelijking met het BAM-tracé
Woensdag 25 mei

Open brief aan de Vlaamse regering

Enkele weken na de succesvolle infoavonden in De Roma lanceert Ringland een open brief aan de Vlaamse regering.
Ringland is zeer bezorgd omdat de Oosterweelverbinding een reorganisatie en volledige overkapping van de Ring onmogelijk maakt. We vragen een beperkte bijsturing van het ‘beslist beleid’, zodanig dat er zo snel mogelijk een consensus gevonden kan worden. Concreet vragen we het tracé 3 kilometer naar het noorden om te buigen, in de richting van de haven. Dat Haventracé is zowel voor de stad als voor de haven veel gunstiger.

Lees de open brief hier. De open brief wordt onderbouwd door een uitvoerig gestoffeerd memorandum.

Zondag 22 mei

Kunstveiling Ringland een succes

De veiling van 109 hedendaagse kunstwerken ten voordele van Ringland heeft bij het Antwerpse veilinghuis Bernaerts bruto 136.840 euro opgebracht! Ongeveer 60 procent daarvan gaat naar Ringland om het 3D-filmpje en de algemene werking te financieren.

Op de werken die nog niet verkocht zijn, kan nog tot maandag 30 mei in after sale geboden worden via de site van Veilinghuis Bernaerts.

Zaterdag 14 mei

Ringland vult kas met kunst

Volgende week zondag worden 109 werken van hedendaagse kunstenaars geveild in het veilinghuis Bernaerts in Antwerpen. De opbrengst gaat naar Ringland, de burgerbeweging die pleit voor de overkapping van de Antwerpse Ring. Niet voor het geld, maar 'vooral om een signaal te geven aan de overheid'.

"We vinden het fantastisch dat Ringland zo veel weerklank vindt. Niet alleen bij Belgische kunstenaars maar ook bij buitenlandse kunstenaars uit onder meer Amerika, Canada, Australië en Azië", zegt Veerle Janssens, officiële communicatiecoördinatrice van Ringland. Alle werken worden van 19 mei tot 22 mei ook tentoongesteld in het veilinghuis Bernaerts.

Het gaat dus om bekende Belgische namen, jonge beloften én heel wat buitenlandse kunstenaars. "Het feit dat zo veel internationale kunstenaars in dit project gestapt zijn, toont aan dat de problematiek van Antwerpen geen lokaal probleem is. Verouderde infrastructuren waar iets aan gedaan moet worden, kent men overal. Er is een juiste mentaliteit nodig om veranderingen door te voeren", zegt kunstenares en organisatrice van de veiling Tinka Pittoors.

"Het is wel een uitdaging, omdat niet alle werken bij het grote publiek gekend zijn. Maar we hopen zéker 100.000 euro opbrengst eruit te halen", zegt Peter Bernaerts van het gelijknamige veilinghuis. Organisatrice Pittoors wil zich daar liever niet over uitspreken. "Het belangrijkste is het signaal dat we geven aan de overheid", zegt Pittoors.

Daar sluit mede-organisator en kunstenaar Kris Fierens zich bij aan: "Essentieel aan dit project is dat het een initiatief is dat echt vanuit de kunst komt, om aan de politiek en de mensen te laten zien dat wij ook bezorgd zijn voor de toekomst en dat Ringland aandacht verdient."

De kunstenaars willen met hun visionaire ideeën de veranderingen in de stad helpen waarmaken. De opbrengst zal daarom gebruikt worden om de werking van Ringland te ondersteunen en om onderzoek te doen. "We willen bijvoorbeeld een 3D-model ontwikkelen en dat kost natuurlijk geld", vertelt Janssens.

Inspiratie voor de titel van de veiling: A City is Not a Road, Artists for Ringland, vonden de organisatoren bij het werk van de Britse artiest Neal Beggs, Belgium is Not a Road. Zijn expositie verwijst naar een uitspraak van Albert I. "Toen Duitsland ons land in de Eerste Wereldoorlog voor zijn troepen vrije doorgang naar Frankrijk vroeg, antwoordde de koning: "Belgium is a nation, not a road."

Bron: De Morgen
Maandag 09 mei

'Het is Ringland niet te doen om het meest sexy idee'

Geachte schepen Rob Van de Velde,

Het doet Ringland plezier dat het stadsbestuur kennis heeft willen nemen van een van haar voorstellen. De burgerbeweging heeft vele ideeën om onze stad aantrekkelijker te maken en het openwerken van de centers onder de spoorweg in Borgerhout is er slechts een van. Met dat voorstel, waar ook de realisatie van een echt Ringspoor en de opening van een volwaardig station Borgerhout bij aansluiten, willen we de omgeving van de Turnhoutsepoort opwaarderen. De overkapping van de Ring biedt daar ideale kansen toe.

We zijn verheugd met uw reactie (GvA van 7 mei), omdat het na onze twee Roma-avonden eind april oorverdovend stil bleef bij de beleidsmakers. Bijna 2.500 Antwerpenaren kwamen toen luisteren naar onze voorstellen om de mobiliteit en de leefbaarheid in de regio te verbeteren. Maar afgezien van de overkappingsintendant leek niemand van overheidswege geïnteresseerd.

Helaas zijn we ook teleurgesteld. U serveert het voorstel van Ringland voor de centers koudweg af als “propaganda zonder enige realiteitszin” en waarschuwt: “De meeste dromen zijn bedrog”. Dat verbaast ons. In de Ringland Academie, die het voorstel uitwerkte, zitten stuk voor stuk experts in hun vak: planologen, stedenbouwkundigen, ingenieurs… Hun medewerking met de burgerbeweging kadert in een globale visie voor de lange termijn. Het zijn misschien dromers, maar voor toekomstgericht denken - langer dan zes jaar - is dat net een pluspunt. En leerden we van uw partijgenoot en medeschepen Ludo Van Campenhout niet: “Dromen is durven. Want kunnen dromen betekent dat je verder kijkt dan vandaag, dat je ambities hebt. En durven is doen. Doen betekent dromen waarmaken.”

Overleg en samenwerking

In de Ringland-krant hebben we het initiatief van het stadsbestuur toegejuicht om de centers aan de Engelselei in te richten voor lokale winkels, ambachtelijke ateliers of ruimte voor jongeren. Alleen vrezen we dat die plek met de huidige Ring en Singel nog steeds een 'achterkant' zal blijven. Met de overkapping van de Ring en de verplaatsing van de Singel worden de centers beter toegankelijk vanuit Borgerhout extra muros. “Wanneer enkele centers omgevormd worden tot onderdoorgangen, kan de Engelselei zich openen naar het gigantische Ringlandpark”, schreven we. Nergens hebben we gesteld dat ze allemaal open moeten, wat uit stabiliteitsoverwegingen inderdaad misschien niet wenselijk is. Enkele centers openwerken kan echter bezwaarlijk als “onhaalbaar” worden beschouwd: op oude foto's is te zien dat er vroeger ettelijke doorsteken waren.

Uiteraard zal dat verder studiewerk vergen, evenals overleg en samenwerking met andere instanties, zoals Infrabel. “Het zou mooi zijn mocht Ringland de hand uitsteken”, schrijft u. Bij dezen willen we graag onze beide handen uitsteken! Bij Ringland is het van meet af aan de expliciete bedoeling geweest met zo veel mogelijk mensen, ook in het bestuur, samen na te denken over en te werken aan de stad van de toekomst. Wij gaan dus graag in op uw uitnodiging om het studiewerk van de Ringland Academie aan de stadsdiensten voor te stellen.

Ringland heeft een draagvlak

Het hele verhaal heeft u “doen inzien dat de stad, het agentschap Wegen en Verkeer en de BAM de geweldige projecten die we aan het uitwerken zijn, veel sexyer moeten brengen”. Ringland is het er geenszins om te doen wie het meest sexy idee heeft. “Lopende stadsprojecten aftroeven met onhaalbare dromen”, zoals u ons verwijt, is het laatste wat we willen. Wij doen, gedragen door duizenden burgers én experts, bestudeerde voorstellen. Tussen haakjes: de Lange Wapperbrug, het prestigeproject van de BAM, was destijds een uiterst sexy voorstel. Alleen was er geen draagvlak voor te vinden. En net dat heeft Ringland wel.

Draagvlak is ook dat waar de overkappingsintendant naar op zoek is. Alexander D'Hooghe heeft ons daarom al uitgenodigd om samen te werken.

Mogen we dan ook van u en uw collega's een uitnodiging verwachten? Eventueel zelfs voor een publiek debat? “Ik ga door met de vernieuwing en stel eerstdaags de architect aan en stoom door voor een mooier Borgerhout”, stelt u vastberaden. Ringland houdt van zo veel daadkracht. Het moet immers vooruitgaan. Daarom ook hebben we mee willen nadenken. En dat zullen we blijven doen, als cadeau aan onze stad.

En als we dan eindelijk in gesprek zijn, laten we dan ook de vele andere beleidsvoorstellen van Ringland bekijken. Want de centers zijn maar één onderdeel van een onderbouwd plan voor een reorganisatie en een volledige overkapping van de Ring, en alle mogelijkheden die dat met zich meebrengt.

Alleen in samenwerking en respect zullen we uit de impasse geraken. Alleen zo werken we samen aan een leefbare, veilige en gezonde stad.

Veerle Janssens,
namens Ringland en de Ringland Academie

Lees hier meer over de voorstellen van Ringland voor de centers. 
Maandag 25 april

Ringland in zicht?

Voor het derde jaar op rij trekt Ringland naar De Roma. Komt Ringland er? En wanneer? De overkappingsintendant van de Vlaamse overheid, Alexander D’Hooghe, komt zijn opdracht toelichten.

Ondertussen heeft onze eigen Ringland Academie niet stilgezeten. Waarom zijn de overkapping én de reorganisatie van de Antwerpse ring broodnodig? Hoe kan Ringland gebouwd worden zonder tijdverlies? De Ringland Academie geeft in De Roma het antwoord.

Afspraak in De Roma op maandag 25 of dinsdag 26 april om 20.30 uur.

Reserveer hier je tickets voor De Roma op 25 april!

Reserveer hier je tickets voor De Roma op 26 april!

Maandag 11 april

Artists for Ringland

Benefietveiling van uitzonderlijke kunst van meer dan 100 internationale kunstenaars
Benefit auction of exceptional art by more than 100 international artists

Meer info / More info

Exhibition / Tentoonstelling: 19 – 22.05.2016
Auction / Veiling: 22.05.2016, 16:00

Veilinghuis Bernaerts
Verlatstraat 20, 2000 Antwerpen
T +32 (0)3 248 19 21
acityisnotaroad@gmail.com

A City is Not a Road - Artists for Ringland
Woensdag 16 maart

Loop de 10 Miles met Ringland!

Op zondag 17 april 2016 loopt Ringland voor de derde keer de Antwerp 10 Miles. Vorig jaar waren we een van de grotere ploegen. Dit jaar willen we de grootste zijn en de overkapping sportief op de kaart zetten. Je kan je hier via Ringland inschrijven. Wij doen al de rest. Deelnemen is gezond, deelnemen met Ringland nog gezonder!
Loop de 10 Miles met Ringland!

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -