Vrijdag 23 februari

Ringland-onderzoek CurieuzeNeuzen krijgt vervolg in heel Vlaanderen 

Persbericht 23/2/2018

2.000 Antwerpenaars onderzochten in mei 2016 de luchtkwaliteit in hun straat. Dit baanbrekende en gelauwerde citizen-scienceproject CurieuzeNeuzen, een initiatief van de Ringland Academie, krijgt nu een vervolg op Vlaams niveau.

De Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en De Standaard lanceren vandaag CurieuzeNeuzen Vlaanderen. Ringland is zeer verheugd dat de organisatoren voortbouwen op het citizen-scienceproject van de burgerbeweging. Luchtkwaliteit blijft een grote zorg. Niet alleen in Antwerpen - zeker als er gaten komen in de overkapping - maar ook in de rest van Vlaanderen. 

Ringland doet dan ook een oproep aan de Antwerpenaars om (opnieuw) mee te doen. In 2016 trokken we meer kandidaten dan dat er meetinstrumenten beschikbaar waren. Nu worden 20.000 burgeronderzoekers gezocht.

De burgerbeweging staat deze keer niet in voor de praktische organisatie van dit groots opgezette project. Wel doet professor Filip Meysman (UAntwerpen), in 2016 een van trekkers van het Ringland-project, opnieuw de wetenschappelijke begeleiding.

Inschrijven kan via: http://www.standaard.be/curieuzeneuzen

Meer info over en de resultaten van CurieuzeNeuzen Ringland leest u hier.
Info over CurieuzeNeuzen Vlaanderen leest u hier.

Vrijdag 16 februari

Ringland lanceert crowdfunding voor studies over knelpunten overkapping

Persbericht 16/2/2018

De burgerbeweging Ringland, die deze week haar vierde verjaardag viert, lanceert een nieuwe crowdfunding ter financiering van twee extra studies. Die moeten dringende oplossingen aandragen voor twee knelpunten voor de volledige overkapping van de Antwerpse Ring. Met de bijkomende expertise wil Ringland het Toekomstverbond ondersteunen.

Met de ondertekening van het Toekomstverbond in maart 2017 engageerden de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de drie burgerbewegingen zich om de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring en de mobiliteit in de hele regio rond Antwerpen op een geïntegreerde wijze aan te pakken. Alle ondertekenaars beseffen dat de tijd meer dan ooit dringt: het fileleed, de gezondheidsschade en het gebrek aan leefbaarheid verdragen geen verder uitstel. Ringland draagt bij aan oplossingen voor knelpunten om ten volle tegemoet te komen aan de ambities van het Toekomstverbond.

Twee knelpunten

Twee aspecten vragen om een dringend antwoord:
1. De logische en veilige aansluiting van de Oosterweel-light (stedelijke ringweg) op de noordelijke Ring.
2. De technische en veiligheidsvereisten bij het huidige statuut van de Antwerpse Ring als schakel in het Europese wegennet (TEN-T) en als route voor explosief transport (ADR).

Ringland vindt een volledige overkapping, zonder gaten, essentieel in het verhogen van de leefkwaliteit. Daarom begrijpt Ringland de onrust bij de burgers over de geplande gaten van 150 meter om de 2 km, die de verhoopte gezondheidswinst bij de overkapping opnieuw deels teniet zouden doen.

Twee studies als bijdrage tot oplossing

Ringland wil, als partner van het Toekomstverbond en samen met de andere burgerbewegingen, op korte termijn bijdragen aan oplossingen voor die knelpunten. Daarom zet Ringland extra (externe) expertise in.

Ringland heeft aan studiebureau Stramien en ir Luc Van Remortel, respectievelijk studiebureau Traject gevraagd
1. een helder concept uit te tekenen voor Oosterweel-light;
2. een onderzoek te doen naar mogelijke alternatieve trajecten voor het gevaarlijk transport. Het Toekomstverbond stelt dat de Ring een stedelijke ringweg wordt. Past een stedelijke ringweg nog in het TEN-T-netwerk?

Want
1. Oosterweel-light = overkapping, ook aan het Sportpaleis  + redding Noordkasteel
2. Ring zonder gevaarlijk transport = overkapping zonder gaten

Crowdfunding bij burgers: 40.000 euro tegen half april

Ringland verzamelt voor deze twee studies de nodige fondsen en doet daarbij opnieuw een beroep op burgers. Via crowdfunding hoopt Ringland tegen half april 40.000 euro op te halen. Daarvoor doet Ringland een oproep via zijn nieuwsbrief en Facebook-pagina en bussen vrijwilligers in maart massaal flyers in de wijken die het meest baat zullen hebben bij alternatieve oplossingen.

Giften voor deze studies zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. Overschrijven kan daarvoor via de website van Ringland op de rekening van de Koning Boudewijnstichting (rek.nr. BE10 0000 0000 0404 met vermelding van de code ***017/1590/00007***).

Verjaardagsfeest voor 4 jaar Ringland

De crowdfunding wordt gelanceerd aan de vooravond van het feest voor de vierde verjaardag van Ringland.

Sinds de oprichting op 14 februari 2014, de dag van het ‘Valentijnsakkoord’, is Ringland uitgegroeid tot een actieve en breed gedragen burgerbeweging die ook weegt op het beleid. Zie: de ondertekening van het Toekomstverbond, de participatie in de Werkgemeenschap, het covoorzitterschap van de werktafels, enzovoort.

Ringland is daar best trots op en wil dat ook vieren met zijn brede achterban. Op zaterdag 17 februari van 14 tot 17 uur vindt op de Groenplaats in Antwerpen een verjaardagsfeest plaats. Voor die gelegenheid zijn met de steun van Gazet van Antwerpen 100.000 borden van ‘Gans de Ring’ gedrukt. Dit gezelschapsspel van Ringland wordt gratis uitgedeeld.   

Gans de Ring op school

Na het verjaardagsfeest trekken vrijwilligers van Ringland met ‘Gans de Ring’ naar de scholen. Met het gezelschapsspel krijgen kinderen spelenderwijs inzicht in ons verplaatsingsgedrag en de mobiliteitsproblemen in en rond de stad. Zo zien ze ook de noodzaak van een ‘modal shift’ naar minder autoverkeer. Zonder ‘mental shift’ zal dat niet lukken.
Ringland heeft naast het spel een lespakket samengesteld dat zich richt tot het vijfde en zesde jaar van het lager onderwijs en het eerste en tweede jaar van het middelbaar. Via de kinderen, die het spelbord mee naar huis krijgen, worden ook de ouders bereikt. Leerkrachten en ouders die interesse hebben voor ‘Gans de Ring op school’, kunnen mailen naar speelmee@ringland.be.

Vrijdag 12 januari

Nieuwjaarsbrief 2018

De nieuwjaarsbrief van Ringland

Beste Antwerpenaar,

Bij het begin van dit nieuwe jaar presenteren we je graag onze nieuwjaarsbrief. We zijn alvast fier op wat we in 2017 gerealiseerd hebben. Voor 2018 blijven we even gemotiveerd en zijn we hoopvol, met de nodige waakzaamheid.

We zijn fier dat de volledige overkapping een stap dichterbij kwam.
In 2017 sloten overheden en burgers het Toekomstverbond waarin we ons engageren om samen te werken voor de volledige overkapping van de Ring. Een grote stap vooruit.

 • Het verbond is de basis om onze gemeenschappelijke droom te realiseren: meer ruimte en groen, vlotter en veiliger verkeer, een leefbare en gezonde stad voor iedereen.
 • Dankzij dit verbond denkt vandaag heel Antwerpen burgers, verenigingen, ambtenaren, politici en bedrijven  mee na over de overkapping.
 • Het verbond werd mogelijk mede dank zij jouw sympathie en actieve steun voor Ringland en je financiële inbreng voor de studies.

We werken gemotiveerd en voluit mee aan de realisatie.
Ringland zet alles op alles om jouw en onze droom waar te maken.

 • We werken in de Werkgemeenschap samen met de overheidsinstellingen.
 • We betrekken experts bij studies en bij onderhandelingen.
 • We blijven de burgers betrekken bij het hele proces.

De weg is lang en het werk is niet af. Maar elke nieuwe stap die we zetten, maakt de voorstellen logischer, goedkoper en beter. Twee nieuwe studies zijn daarbij cruciaal: een studie om de Oosterweelknoop te vereenvoudigen, en een studie om toch een oplossing te zoeken voor het probleem van de ‘gaten’ in de overkapping.

We zijn hoopvol dat het werk in 2018 echt begint.
Meer dan 20 jaar na de eerste plannen voor Oosterweel is het zover. In 2018 moeten de grote ambities werkelijkheid worden.

 • In 2018 gaat de schup effectief de grond in  voor een fel verbeterd ontwerp van de oorspronkelijke Oosterweel.
 • In 2018 werken de ontwerpbureaus hun plannen af en kan de eerste fase van de overkapping concreet uitgetekend worden.
 • In 2018 wordt het ‘Routeplan 2030’ verder uitgewerkt, met tal van maatregelen om de verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te stimuleren in de hele vervoersregio Antwerpen.

Maar, beste Antwerpenaar, Ringland blijft – ook in 2018 – waakzaam.

Vorig jaar lanceerde overkappingsintendant Alexander D’Hooghe de ontwerpopdracht ‘Over de Ring’. Sindsdien werken ontwerpers én burgers een jaar lang samen concrete ideeën uit voor de overkapping. We zijn nu halverwege dit proces en er zijn belangrijke stappen gezet. Maar er blijven essentiële uitdagingen.

 

Drie uitdagingen voor 2018

1. Ringland wil een vollédige overkapping, van de Kennedytunnel tot aan het knooppunt van de A12/E19 in Ekeren en de E313/E34 in Wommelgem. Die kan er enkel komen als

 • de Oosterweelverbinding in haar light-vorm gereserveerd wordt voor stedelijk verkeer,
 • er eenvoudige aansluitingen komen aan het Noordkasteel en aan het Sportpaleis,
 • het gescheiden verkeer doorloopt over de héle Ring,
 • er een oplossing komt voor het explosief ADR-transport (bv. een omleiding), zodat er geen ‘gaten’ hoeven te komen in de overkapping,
 • het terugverdienmodel voor de investering verder wordt uitgewerkt.

2. Ringland wil een meer ambitieuze modal split in en rond Antwerpen. Meer dan de 50/50 waarbij men dus kiest voor evenveel verplaatsingen te voet, met de fiets en het openbaar vervoer als met de auto.

 • Het Toekomstverbond wil naar 50/50: evenveel verplaatsingen te voet, met de fiets en het openbaar vervoer als met de auto. Ringland wil de lat hoger leggen: buitenlandse voorbeelden tonen aan dat een verhouding 70/30 mogelijk én noodzakelijk is.
 • Ringland wil de modal shift helpen realiseren met een nieuw, wetenschappelijk burgeronderzoek. In het voorjaar lanceren we daartoe een nieuw citizen-scienceproject, naar het voorbeeld van het baanbrekende CurieuzeNeuzen.

3. Ringland blijft zich inzetten voor het maatschappelijk draagvlak. Zonder is een project van deze omvang niet mogelijk. Alle Ringlanders, Ringbouwers en burgers met een hart voor Antwerpen moeten nauw betrokken blijven blijven en mee het eindresultaat bepalen, tot en met de uiteindelijke keuzes voor de overkapping.

Bij deze drie uitdagingen horen ook drie uitnodigingen voor het nieuwe jaar.

 

Drie uitnodigingen voor 2018

1. Blijf Ringland steunen, kom naar ons verjaardagsfeest in februari (uitnodiging volgt), lees onze nieuwsbrief en volg ons op Facebook. En blijf ons financieel steunen voor de extra studies die nodig zijn - de beste garantie voor de volledige overkapping.

2. Word Ringland-wetenschapper. We nodigen je uit om in het voorjaar mee te doen met ons nieuw citizen-scienceproject. Dit onderzoek door burgers brengt de evolutie van de modal split in kaart, ook in jouw straat of buurt. Als ook jij mee telt, krijgen we een goed beeld van het verkeer in en om Antwerpen.

Laat je stem horen.

 • Informeer je. Volg ons op Ringland.be, volg de ontwerpteams via de website Over de Ring, kom naar onze infomomenten.
 • Werk mee als Ringbouwer aan het ontwerp van de overkapping, en evalueer in het voorjaar mee de voorstellen. Ringland organiseert halfweg het proces van ‘Over de Ring’ op woensdagavond 7 februari een nieuwe masterclass (uitnodiging volgt). We blikken terug op de eerste fase van de overkapping en gaan samen op zoek hoe we de resterende hindernissen kunnen wegwerken.
 • Stem in oktober 2018 op politici die aandacht hebben voor een betere mobiliteit en een meer leefbare stad.

Laat 2018 het begin zijn van een volgehouden realisatie. We kijken nu al uit naar onze nieuwjaarsbrief van 2028. Want tegen dan hopen we dat de hele overkapping een feit zal zijn.

Ondertussen heffen we alvast het glas op het nieuwe jaar!

Beste groeten,
Ringland

P.S. Is het glas half vol of half leeg? Lees hier hoe Ringland kijkt naar de huidige stand van zaken.

Zondag 03 december

Constructief en kritisch
naar tweede ronde Ringdagen

Reflecties vanwege Ringland aan de vooravond van de tweede reeks Ringdagen, van 4 tot en met 9 december 2017

Onder de koepel ‘Over de Ring’ zijn vijf teams in september 2017 begonnen met de eerste grote ontwerpopdracht voor het aan hen toegewezen segment van de Antwerpse Ring. Die oefening in ontwerpend onderzoek loopt in opdracht en onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe. Zijn team werkt zelf verder aan het zesde segment (Noordoost).

Een van de grote doelstellingen van Ringland na het afsluiten van het Toekomstverbond van 15 maart 2017 was actief mee te werken aan dit ontwerpproces, maar ook de uitgangspunten van Ringland daarbij kritisch te bewaken.

Veel Ringlanders hebben in september deelgenomen aan de Ringdagen. De meesten onder ons hebben de voorbije weken ook een of meer overlegmomenten bijgewoond in een of meer van de zes segmenten. Volgende week, van 4 tot en met 9 december, geven de ontwerpteams in een tweede ronde van de Ringdagen een publieke stand van zaken van hun inzichten en eerste ideeën. Aan ons om deze voorlopige voorstellen grondig te bekijken en tevens te toetsen aan de standpunten van Ringland.

Ondanks de grote inzet van velen, de ontzettend hoge berg werk en de luisterbereid van de ontwerpteams, zijn er toch elementen waar Ringland zich zorgen over maakt.

1. Nog geen overkapping op basis van Oosterweel-light

De ontwerpteams hebben bij het uitwerken van hun overkappingsvoorstellen de expliciete opdracht gekregen te vertrekken van het oorspronkelijke BAM-tracé, de zogenaamde Oosterweel-heavy. De overheid en de burgerbewegingen zijn in het Toekomstverbond nochtans duidelijk overeengekomen dat die nieuwe Scheldeverbinding een totaal andere functie krijgt en dat in de lopende project-MER-procedure de light-versie verder onderzocht wordt. Oosterweel-light moet immers een ringweg voor stedelijk verkeer worden. Die studies zijn nog niet afgerond; de eerste resultaten worden verwacht in het voorjaar van 2018.

Een direct gevolg van Oosterweel-heavy als vertrekpunt is dat de ontwerpteams rekening moeten houden met de Europese tunnel- en veiligheidsrichtlijnen voor het Trans-Europees Netwerk (TEN), waar de R1 vooralsnog deel van uitmaakt. Het uitgangspunt van de opdracht is tevens dat ook het ADR-transport (gevaarlijke stoffen) over de Ring blijft rijden. Dat alles heeft onder meer tot gevolg dat in de overkapping om de 2 km een opening van 150 meter zou moeten komen. Zo krijgen we met andere woorden een overkapping met gaten. De op- en afritten moeten ook voldoende lang zijn om in te voegen, waardoor de knooppunten niet overkapt zouden kunnen worden. Een gedeeltelijke overkapping lost de luchtvervuiling en de lawaaihinder echter niet terdege op.

Op 17 oktober kwam de Ringland Academie al naar buiten met een standpunt over die gaten. Het is duidelijk dat Ringland deze kwestie verder onderzocht wil zien - of dat zelf zal doen - en ze opnieuw zal bespreken met de intendant en de overheid. Dat laten we ook weten aan de ontwerpteams, maar op de Ringdagen hoeven we hen daar dan ook niet voortdurend mee ‘lastig te vallen’. Het is aan hen om te onderzoeken wat de consequenties zijn. Dat maakt het gesprek daarover achteraf des te gefundeerder.

In dit kader is het ook van belang even te benadrukken dat de ontwerpteams ‘ontwerpend onderzoek’ doen. Dat betekent dat ze onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en wat de consequenties daarvan zijn, maar dat ze dus nog geen ‘definitieve’ ontwerpen of plannen opmaken.

2. Coherent ontwerp voor ondergrond ontbreekt

Tot op vandaag bestaat er nog geen uitgetekend ontwerp van de totale verkeersinrichting van de Ring, overeenkomstig de Europese tunnelrichtlijnen. Dat betekent dat nog niet duidelijk is

 • hoeveel op- en afritten er komen en waar die juist gesitueerd worden,
 • waar en hoe de verkeersknooppunten (aansluiting Oosterweelverbinding op R1, knooppunten E313/E34 en E19) eruit zullen zien,
 • op welke plaats de Singel uiteindelijk terechtkomt,
 • hoe de scheiding van stedelijk en doorgaand verkeer precies in elkaar zal zitten. Het Ringland-voorstel voor gescheiden verkeer blijft daarvoor alvast een valabel uitgangspunt.

De ontwerpopdracht voor de verkeersinrichting moet zo snel mogelijk vanuit de Werkgemeenschap worden geformuleerd en uitbesteed. In afwachting daarvan blijft het voor de ontwerpteams erg moeilijk om een realistisch voorstel voor de overkapping uit te werken. Vandaar opnieuw de aanbeveling om de ontwerpen te lezen als een onderzoek van mogelijkheden, nog niet als de aanzet tot een concreet inrichtingsvoorstel.

3. Nood aan langetermijnvisie

De intendant roept de ontwerpteams op om vooral in te zetten op pilootprojecten en ‘quick wins’, die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden en die dus in aanmerking komen voor de besteding van de beloofde 1,25 miljard euro van de eerste fase. Ringland daarentegen roept op om na te denken over en te vertrekken van de vollédige overkapping. Vandaar ook het belang dat we hechten aan de ‘continuïteiten’ die over de segmenten heen lopen: water, ecologie, energie, openbaar vervoer, het erfgoedlandschap,…

We pleiten er dan ook voor dat de ontwerpopdrachten meer zouden focussen op een langetermijnvisie en de mogelijkheden die een volledige overkapping biedt voor de stadsontwikkeling en nieuwe publieke ruimte. Wat is het eindpunt? Welke fasering is realistisch? Welke prioriteiten zijn daaruit af te leiden? Dat zijn vragen die meer aan bod moeten komen.

Ringland stelt daarom voor om naast de prioritaire projecten tegen mei 2018 ook de volledige overkapping uit te tekenen, gekoppeld aan een faseringsvoorstel voor de uitvoering de volgende jaren. Een optie is te beginnen met de volledige overkapping van de Oosterweelverbinding en de verkeerswisselaar bij het Sportpaleis en die meteen door te trekken naar Merksem en de Luchtbal.

Daarnaast blijft het ook noodzakelijk een financieringssysteem uit te werken, om na de besteding van de eerste 1,25 miljard euro ook de volgende stappen te kunnen zetten, met het oog op de realisatie van een volledige overkapping en de noodzakelijke investeringen voor de modal shift. Ook dat is geen taak voor de ontwerpteams. Ringland wil daarom zelf op korte termijn een cocreatieve werkgroep lanceren die, samen met de overheid, de financieringsmogelijkheden op de lange termijn bestudeert.

4. Nood aan versnelde uitvoering Toekomstverbond

De Werkgemeenschap, die volgens het Toekomstverbond al sinds september 2017 had moeten instaan voor de centrale sturing en coördinatie van de deelprojecten of werkbanken, is nog steeds niet van start gegaan. Sinds juni is er dan ook veel te weinig gemeenschappelijk overleg geweest tussen de overheid (stad en Vlaamse regering), de administraties, de intendant en de burgerbewegingen.

Dat maakt het voorlopig erg moeilijk om de hoger aangehaalde aandachtspunten in verband met de ontwerpopdrachten op het juiste niveau te bespreken. De ontwerpteams zijn zelf niet verantwoordelijk voor het kader waarbinnen ze werken, wel de Vlaamse regering als opdrachtgever. De burgerbewegingen hebben dit punt onlangs weer bovenaan op de agenda geplaatst, onder meer op de Horta-avond op 13 november.

Vol vertrouwen en constructief

Aangezien we de voorbije maanden vooral achter de schermen bezig waren, leeft misschien de indruk dat Ringland zich neerlegt bij de situatie. Niets is minder waar. We blijven erg actief en voeren de druk op:

 • Experts van de Ringland Academie hebben de eerste voorstellen van de ontwerpteams op de feedbacksessies met de intendant kritisch becommentarieerd. Ze werken nu voorstellen uit voor het vervolg van dit proces.
 • Ringland plant onderzoek naar alternatieve routes voor gevaarlijk transport en een studie over de capaciteit en doorstroming van de Oosterweel-light-verbinding.
 • Voor het einde van het jaar start de Werkgemeenschap op met een voorlopige coördinatiecel, met vertegenwoordigers van de burgerbewegingen, om zo de uitvoering van het Toekomstverbond mee aan te sturen.
 • Samen met het communicatieteam van de intendant zal Ringland begin mei 2018 een stadsbreed evenement organiseren om een publiek advies te geven over het geheel van de ontwerpresultaten.

In afwachting vragen we de Ringlanders om ‘constructief maar kritisch’ mee te luisteren naar en te discussiëren over de verdere werkzaamheden van de ontwerpteams. We zijn nu al benieuwd naar jullie reacties op de hopelijk weer boeiende Ringdagen.

Zaterdag 25 november

Ringland, burgerbeweging in
een veranderende democratie

Lezing Luc Huyse op reflectiedag Ringland

Luc Huyse, socioloog en emeritus hoogleraar van de KU Leuven, was op zaterdag 25 november 2017 gastspreker op de reflectiedag van Ringland, waar een 70-tal vrijwilligers en leden van de Ringland Academie nadachten over de toekomst. Onderstaande tekst was de leidraad voor zijn tussenkomst. Ook al is dit geen uitgeschreven betoog, volgens Ringland is het meer dan de moeite waard om het te delen. 

Gastspreker Luc Huyse op de reflectiedag van Ringland

Vooraf

Kijken naar Ringland vanop een afstand... Los van het Oosterweeldossier, los van de mobiliteitsproblemen. Maar wel: wat is de plaats, de rol van jullie burgerbeweging in de broodnodige vernieuwing van de democratie?

1. Eerst een foto

Een foto van een politieke ontwikkeling die als een dreigende wolk boven de democratie hangt. Drie concrete aanwijzingen. Drie funeste ingrepen, verpakt in sluwe slogans.

1.1. Goed bestuur

Wie kan daar tegen zijn? Maar zie hoe dat geïnterpreteerd wordt in het regeerakkoord van de huidige Vlaamse regering. Een hoofdstuk in dat akkoord draagt als titel: 'Voluit voor de overheidsklant'. De burger als klant, als consument van het beleid. Niet als coproducent.

1.2. Beslist beleid

Je zou denken, mooi: beslist, dat is vastberaden, resoluut en dus productief beleid. Maar die kreet verbergt, zeer handig trouwens, een merkwaardige visie op wat democratie is.

Ik citeer enkele ministers: ‘Elke burger, elke kiezer heeft de kans om via verkiezingen zijn of haar gedacht te zeggen.’ Einde citaat. In interpreteer: ‘Elke kiezer heeft zijn stem voor vijf jaar weggegeven. En gegeven is gegeven, beslist is beslist. Tussentijds tegenspreken is er niet meer bij. Nu is het aan wie in de stuurcabine staat.’ Zo wordt de kiezer gedemobiliseerd.

1.3. De individuele burger

Het gaat nog verder. Je hoort steeds vaker zeggen dat in een ware democratie er een direct contact is tussen de politicus en de individuele burger. Het individu moet de bevoorrechte partner zijn van de politicus. Dus niet de vakbonden, niet de actiegroepen, niet de honderden spelers op wat wij in Vlaanderen het middenveld noemen. Want dat is, schijnt het, allemaal ballast. Dat staat goed bestuur en beslist beleid in de weg. Maar laten we wel wezen, een geïsoleerd individu is een kwetsbaar individu. Mensen moeten collectief een vuist kunnen maken om invloed uit te oefenen.

Kortom: uitburgering

De bevolking wordt in feite gevraagd om af te haken. Om op de zijlijn te gaan staan. Dat is doodjammer. Want democratie is in wezen groepswerk: groepsgewijs meningen vormen, samen aan belangenverdediging doen.

Zich neerleggen bij die uitnodiging om af te haken is dubbel gevaarlijk. Eén: zo verliest de bevolking geleidelijk de vaardigheden die ze nodig heeft om die collectieve vuist te maken. Twee: even geleidelijk maakt burgerschap niet langer deel uit van de identiteit van elk van ons. Politiek wordt dan een soort buitenland.

Besluit: inburgering (als activiteit niet beperkt tot nieuwkomers uit het buitenland, maar cruciaal voor alle inwoners) wordt via die drie sluipwegen vervangen door uitburgering.

2. Terug naar Ringland

Jullie burgerbeweging is een krachtig antwoord op deze noodlottige ontwikkelingen. Want kijk naar wat jullie als vrijwilligers hebben geleerd, wat honderden anderen geregeld in De Roma hebben geleerd, wat 2.000 CurieuzeNeuzen hebben geleerd:

- dat politiek activisme werkt
- dat er zoiets is als het algemeen belang, want je kan niet altijd gelijk krijgen
- dat compromissen daarom onafwendbaar zijn
- dat vertrouwen in de anderen loont
- dat solidariteit een onmisbaar ingrediënt is van een menswaardige samenleving.

Met andere woorden: zo werkt inburgering. Zo nemen sociale en politieke vaardigheden toe, zo vervellen mensen van passieve klant van de overheid tot coproducent.

3. Een uitnodiging

En dan de volgende stap in mijn betoog: een uitnodiging gericht aan jullie. Ringland, succesverhaal op het vlak van inburgering, kan een veel bredere rol spelen in de vernieuwing van de democratie. Veel actiegroepen, veel burgerbewegingen in Vlaanderen zijn op zoek naar een routeplanner, een draaiboek waarmee zij hun organisatie politieke invloed kunnen geven.

Enkele voorbeelden van wat zij willen weten:
- hoe zijn jullie erin geslaagd om het wederzijdse wantrouwen tussen politici en actievoerders weg te masseren?
- hoe verlies je het contact niet met de bevolking?
- hoe verleid je de media?

Een soort ‘do it your self’-gids zou wonderen kunnen doen. (Er zijn in de buurlanden modellen te vinden. Twee Britse websites: www.flatpackdemocracy.co.uk en www.indie-town.uk).

Zit hier een opdracht in voor de Ringland Academie? In feite doet zij dit al, over de kwestie van de luchtvervuiling. Er is de nieuwe website curieuzeneuzen.eu, waar geïnteresseerden zowel in het Nederlands als in het Engels informatie over het project krijgen. En met wetenschappelijke artikelen worden belangrijke lessen van het project met de onderzoekswereld gedeeld. Bovendien is ook Greenpeace geadviseerd voor hun meetcampagnes in 200 scholen.

Een gids op basis van Ringlands ervaringen met politieke inburgering zou bijzonder nuttig zijn, een cruciale stap zelfs in de zoektocht naar democratievernieuwing.

Hier vind je een opname van de lezing - met excuses voor de mindere beeldkwaliteit.
Meer publicaties van Luc Huyse zijn gratis te downloaden van zijn website.

Donderdag 16 november

Eerste prijs voor CurieuzeNeuzen

We meldden het al op 21 september: CurieuzeNeuzen heeft de Jaarprijs 2017 voor wetenschapscommunicatie gewonnen, uitgereikt door de Koninklijke Vlaamse Academie van België en de Jonge Academie. Toen de initiatiefnemers Filip Meysman en Huib Huyse bij de prijsuitreiking op 16 november  op het podium werden geroepen, was er nog meer fijn nieuws. In de ranking van de 15 gelauwerde onderzoeksteams bleken ze op de allereerste plaats te staan! 

Nogmaals proficiat aan al wie meedeed aan dit baanbrekende citizen-scienceproject rond luchtkwaliteit in Antwerpen. 

Op de nieuwe website curieuzeneuzen.eu kan je alles nog eens nalezen, in het Nederlands én het Engels.

Dinsdag 17 oktober

Hoezo, gaten van 150 meter in de overkapping?

Standpunt Ringland Academie, 17/10/2017

Sinds de Ringdagen van de overkappingsintendant ontving Ringland tal van ongeruste reacties over de luchtkwaliteit en over ‘gaten’ in het overkappingsproject voor de Antwerpse Ring. Meer in het bijzonder heerst wrevel over de luchtgaten van 150 meter die ingetekend staan op de BAM-plannen voor de Oosterweelverbinding ter hoogte van het Lobroekdok en Antwerpen-Dam. Ook elders zouden ze gepland worden. Volgens Europese tunnelrichtlijnen en brandweervoorschriften zouden die gaten nodig zijn ter wille van de veiligheid.

Hier en daar viel zelfs het verwijt dat Ringland daarover foutief zou communiceren. Met deze nota tracht de Ringland Academie klaarheid te scheppen. Laat het een aanzet zijn tot verdere discussie en tot verder onderzoek.

De zogenaamd verplichte gaten van 150 meter (om de 2 kilometer te voorzien in de hele overkapping) hebben te maken met de Europese regelgeving en het transport van gevaarlijke stoffen. Daarnaast geldt ook de 10 seconderegel, die eveneens openingen kan vereisen.

De 10 seconderegel verbiedt het invoegen van nieuwe rijstroken in een tunnel. Telkens wanneer een rijstrook toegevoegd moet worden, zou het stuk van de rijweg daar ‘open’ moeten blijven. Bij een snelheid van 90 km/uur (zoals voorgesteld door Ringland) zou dat een opening vereisen van 250 meter (1.500 meter per minuut = 250 meter per 10 seconden). Belangrijker is de tweede regel, die te maken heeft met het feit dat de huidige Ring behoort tot het Europese TEN-T-netwerk (trans-Europees transportwerk) en ook geschikt moet zijn voor uitzonderlijk en explosief ‘ADR-transport’ (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

Het Ringland-ontwerp: geen dodo

Het Ringland-ontwerp, in 2016 opgemaakt door het stedenbouwkundig bureau OMGEVING als een van de vier studieopdrachten betaald met crowdfunding, houdt wel degelijk rekening met de Europese tunnelrichtlijnen wat betreft bochtstralen en veiligheidsstroken, én met de 10 seconderegel.

Het belangrijkste concept in dat ontwerp is de slimme manier van in- en uitvoegen van in- en uitritten. Het aantal rijstroken in de tunnels blijft daarbij steeds constant: een inrit gaat vanzelf over in een rijstrook en wordt een eind verderop een uitrit. In- en uitritten liggen telkens ook ver genoeg uit elkaar om geen gevaarlijke weefbewegingen te veroorzaken.

Daardoor is de zogenaamde 10 seconderegel niet van toepassing in het Ringland-ontwerp en zijn dat soort openingen dus helemaal niet nodig. Ringland pleit dan ook voor de volledige overkapping en dus niet voor half werk. We verwerpen een zogenaamde ‘dodo’-overkapping (dicht-open-dicht-open), waarbij partiële overkappingen (zoals vroeger voorgesteld in een aantal studies vanuit de stad) worden afgewisseld met grote gaten van 150 meter of meer.

TEN-T-netwerk rónd Antwerpen

Wat het tweede gegeven betreft, stelt Ringland voor om de Antwerpse Ring niet langer op te nemen in het Europese TEN-T-netwerk en al helemaal niet in het netwerk voor uitzonderlijk en gevaarlijk ADR-transport. Volgens de Ringland Academie hoort dat transport immers niet thuis in de stadsregio, maar moet het vanuit de haven direct aansluiten op het hogere wegennetwerk. De R2 en de Liefkenshoektunnel zijn daarvoor aangewezen. Op dat traject dienen de (kortere) tunnels uitgerust te worden met de nodige veiligheidsinstallaties - op het bovengrondse traject zijn die voorschriften van een andere orde.

Die visie is overigens overgenomen in het Toekomstverbond. Daarover is dus met andere woorden een akkoord gesloten tussen de overheid en de burgerbewegingen. Dat maakt ook dat de Europese veiligheidsvoorschriften voor de Ringland-tunnels (alleen bestemd voor stedelijk verkeer) veel minder streng kunnen zijn dan die voor tunnels in het TEN-T-netwerk. Gaten van 150 meter zijn dus ook om die reden niet nodig bij de overkapping volgens het Ringland-model.

Geen explosiegaten nodig

Als het transport van gevaarlijke stoffen niet langer via de tunnels van de overkapping rijdt, zijn de door BAM voorziene explosiegaten eveneens overbodig. Mocht dat soort extra voorzieningen om andere veiligheidsreden toch nodig zijn, dan leveren ze overigens geen probleem op voor een volledige overkapping. In principe zijn ze immers gesloten. Het komt er alleen op aan ze op de juiste plaatsen aan te leggen en ze zo goed mogelijk in te passen in het ontwerp en de omgeving.

Uitstoot reduceren, concentreren en filtreren

Wat met de luchtkwaliteit in en rond tunnels? Als het gaat om emissies of uitstoot geldt een eenvoudig, maar belangrijk uitgangspunt: de uitlaatgassen die geproduceerd worden onder een overkapping, komen ooit ergens naar boven. Dat uitgangspunt geeft aanleiding tot drie vuistregels. In volgorde van belangrijkheid:

 1. Emissies door verkeer vermijden door de modal shift.
 2. Emissies laten opwervelen op een zo beperkt mogelijk aantal locaties, en de locaties van de tunnelmonden zo kiezen dat er er zo weinig mogelijk bewoning in de buurt is.
 3. Emissies verder aanpakken door zogenaamde ‘end-of-pipe’-maatregelen (de gevormde schadelijke stoffen op het einde afbreken), bijvoorbeeld via luchtfiltering.

1. Emissies reduceren

Een belangrijk overeenkomst in het Toekomstverbond is de modal shift van 70/30 naar 50/50: tegen 2030 mag in de hele stadsregio nog maar 50 procent van het vervoer gebeuren met de auto of de vrachtwagen. Dat moet en zal enkel kunnen met een sterke verkeersbeperking, zowel in de stad als op de Ring. De modal shift is dus wellicht de belangrijkste maatregel die de luchtkwaliteit op en rond de Ring kan helpen verbeteren. Ook de door Ringland voorgestelde verlaging van de snelheid in de tunnels (90 km/u voor doorgaand verkeer, 70 km/u in de tunnels voor stedelijk verkeer) vermindert de uitstoot. Vlotter verkeer door de voorgestelde scheiding van de verkeersstromen zal daar eveneens toe leiden.

2. Emissies concentreren

Grosso modo werkt een overkapping als een ‘schoorsteen’, met twee belangrijke effecten. Allereerst wordt de uitstoot geconcentreerd op een beperkt aantal plaatsen: de emissies onder de overkapping worden afgeleid naar de uitgaande tunnelmonden en (in mindere mate) de uitritten. Vervolgens worden de vervuilende stoffen opgewerveld in een beperkte zone rond de tunnelmonden en verder verspreid in hogere luchtlagen.

VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, gaf in 2016 in de crowdfunding-studie voor Ringland aan dat de strategie om emissies te laten opwervelen op een zo beperkt mogelijk aantal locaties helemaal in overeenstemming is met het idee van de volledige overkapping. Het aantal tunnelmonden (liefst zo weinig mogelijk) en een optimale geografische spreiding (liefst zo ver mogelijk van de bewoning) zijn dus van cruciaal belang.

Het VITO-onderzoek maakte daarbij de vergelijking tussen de huidige Ring en het Ringland-ontwerp. Volgens VITO kunnen de problemen inzake luchtkwaliteit ter hoogte van de overkapping zelfs volledig opgelost worden. Uiteraard blijft er uitstoot aan de uitritten van de tunnels (waar de lucht door de doorrijdende auto’s naartoe gezogen wordt), maar globaal genomen verbetert de situatie in de omgeving van de Ring voor 90 procent van de omwonenden. Voor de 10 procent overige omwonenden zijn aanvullende maatregelen nodig.

Luchtkwaliteit in Antwerpen met en zonder overkapping

Uit de studie van VITO: De luchtkwaliteit rond de huidige Ring (links) versus de verbeterde luchtkwaliteit met Ringland, zonder (midden) en met bijkomende filtering (rechts).

3. Emissies filteren

Voor de kleinere lokale uitritten op de Ring heeft Ringland in dat verband een innovatief concept voorgesteld. Via afbuiging van deze uitritten kan voorzien worden in de ‘natuurlijke extractie’ van vuile lucht naar een zone tussen de doorlopende tunnelkokers en de afbuigende uitrit. Dat te onderzoeken systeem zou moeten kunnen functioneren zonder mechanische afzuiging van de vervuilde lucht.

Filtersysteem in Ringland tunnels

Uit de studie van VITO: Visualisatie van een frontale (links) en laterale (rechts) tunneluitgang. Bij de laterale uitrit kan mogelijk ruimte voor filter systemen gecreëerd worden.

De vergelijking die VITO maakte met buitenlandse voorbeelden (Oostenrijk, Nieuw-Zeeland) toonde immers aan dat afzuigsystemen voor zulke grote debieten aan vuile lucht zodanig veel energie vergt, dat ze op meerdere plaatsen intussen niet meer functioneren omdat de energiefactuur te hoog opliep. Maastricht bijvoorbeeld besliste om die reden in zijn nieuwe tunnel geen installatie te plaatsen voor luchtzuivering. De vereiste financiële middelen voor de installatie en de werking zouden immers zo hoog oplopen, dat ze beter voor andere leefbaarheidsmaatregelen konden worden gebruikt.

VITO haalde wel buitenlandse voorbeelden aan waarbij de vervuilde lucht tot 85 procent gezuiverd werd. Een kanttekening daarbij was wel dat dergelijke installaties niet volstonden om álle lucht af te zuigen. Als in de praktijk maar 30 tot 40 procent lucht afgezogen kan worden, blijft een zuivering van 85 procent uiteraard erg relatief.

Anderzijds stelde VITO wel dat de uitstoot aan de kleine uitritten op de Antwerpse Ring, ook zonder extra afzuiging, onder de Europese normen zou blijven. Dat neemt niet weg dat Ringland erop aan blijft dringen om, ook in de lopende ‘ontwerpoefeningen’ van Over de Ring, ten minste verder te onderzoeken of dat systeem van ‘natuurlijke extractie’ mogelijkheden biedt. In het buitenland wordt onder meer gezocht naar systemen die werken met ‘tegendruk’ aan de grote tunnelmonden, teneinde de uitstoot ook daar maximaal te reduceren en die nog meer af te leiden naar plaatsen waar de impact op de gezondheid minimaal is. Jammer genoeg beschikt Ringland niet over voldoende financiële middelen om dat onderzoek zelf verder uit te werken.

Milderende maatregelen

Wat de grote tunnelmonden aan het einde van het hele overkappingssysteem betreft, heeft Ringland, los van het pleidooi voor grondig onderzoek naar innovatieve systemen voor luchtzuivering, steeds gepleit voor het maximaal toepassen van milderende maatregelen. Die kunnen, zoals ook VITO aanbeveelt, bestaan uit het situeren van de tunnelmonden in niet- of zo dun mogelijk bewoonde wijken en in het uit elkaar leggen van de beide tunnelmonden van twee parallelle tunnels, dit alles altijd in combinatie met aanvullende leefbaarheidsmaatregelen.

Een VITO-onderzoek rond een woonproject naast de E19 in Kontich toonde bijvoorbeeld aan dat de combinatie van een (woon)wal van 12m hoog, met een stevig groenscherm, zou garanderen dat zowel de geluidsoverlast als het fijnstof in de nieuwe wijk erachter onder de Europese norm zou blijven, wat voor de hele bestaande wijk Elsdonk in Edegem nu niet het geval is.

Nood aan breder beleid

Dat alles geeft wel duidelijk aan dat niet alle problemen opgelost kunnen worden binnen de grenzen van het overkappingsproject zelf. De globale verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen blijft even belangrijk, maar valt te realiseren op een ander beleidsniveau (minder uitstoot van industrie en huisverwarming, propere wagens i.p.v. dieselgate, enz.). De overgang van diesel naar benzine en de toename van elektrische auto’s kunnen daarin een grote rol spelen, zelfs al op vrij korte termijn.

Dat doet sommigen verkondigen dat overkappen dan niet meer nodig is. Daar is Ringland het helemaal niet mee eens. De reorganisatie van het verkeer blijft noodzakelijk voor een betere doorstroming. De overkapping levert bovendien ontzettend veel extra (groene) ruimte op, waar de stad nu een groot tekort aan heeft.

Een betere luchtkwaliteit is slechts een van de vele argumenten voor een overkapping, naast minder geluidsoverlast, betere verkeersveiligheid, meer groenvoorziening, stadsontwikkeling en klimaatadaptatie. We verwijzen daarvoor naar het rapport van de Ringland Academie: ‘Hoe kan een reorganisatie/overkapping van de Ring (R1) bijdragen aan de beleidsplannen van de stad Antwerpen?’.

Ventilatie

Ten slotte rijzen ook geregeld vragen over de slechte luchtkwaliteit in de tunnels zelf. Twee aspecten leiden er alvast toe dat die luchtkwaliteit fors beter zal zijn. Trager verkeer (door een beperking van de snelheid in de tunnels) veroorzaakt minder uitstoot. Daarnaast zal het verkeer vlotter verlopen.

Uiteraard kunnen en zullen zich af en toe nog files vormen in de tunnels. Daarom is een ventilatiesysteem onontbeerlijk. Maar die installatie zal slechts moeten functioneren boven bepaalde waarden. Op dat ogenblik zal de situatie bovengronds ook tijdelijk slechter zijn. Het effect op de volksgezondheid zal dan vergelijkbaar zijn met het aantal dagen waarop de fijnstof-concentraties nu ook hoger zijn door bijvoorbeeld de weersomstandigheden.

Conclusie

De conclusies zijn duidelijk:

1. Door op de Ring geen ADR-verkeer toe te laten en die Ring ook niet op te nemen in het Europese TEN-T-netwerk, is de volledige overkapping niet onderhevig aan dat soort extra veiligheidsvoorschriften en zijn grote luchtgaten van 150 meter niet nodig.

2. Een lagere snelheid en toch vlotter verkeer in de tunnels, de evolutie in het wagenpark (minder diesel- en meer elektrische auto’s) en vooral de modal shift naar meer duurzame mobiliteit verminderen de uitstoot in de tunnels.

3. Concentratie van de uitstoot op een beperkt aantal goed gekozen plaatsen, in combinatie met de nodige leefbaarheidsmaatregelen in de omgeving van de tunnelmonden, maakt de gezondheidswinst in de hele agglomeratie het grootst. Verder onderzoek naar systemen met natuurlijke extractie van de vervuilde lucht moet uitwijzen of extra zuivering haalbaar is.

4. Zuivere lucht is slechts een van de vele voordelen van het hele overkappingsverhaal. Ook het stedelijk beleid rond verkeersveiligheid, water, groen, geluidsoverlast, klimaatadaptatie en stadsontwikkeling zal er wel bij varen.

 

Donderdag 21 september

Initiatiefnemers CurieuzeNeuzen in de prijzen

Persbericht 21/9/2017

Prof. dr. ir. Filip Meysman (VUB, nu UAntwerpen) en dr. Huib Huyse (HIVA-KU Leuven) zijn door de Koninklijke Vlaamse Academie van België en de Jonge Academie onderscheiden met de Jaarprijs 2017 voor wetenschapscommunicatie. Ze worden gehuldigd als drijvende krachten achter het ‘uitmuntende’ citizen-scienceproject CurieuzeNeuzen. Dit Antwerpse luchtkwaliteitsonderzoek was een initiatief van de burgerbeweging Ringland en kende in mei 2016 met 2.000 deelnemende Antwerpenaars een ongeëvenaard succes.

Met de ‘Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie’ vestigen de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) en de Jonge Academie ieder jaar de aandacht op het maatschappelijk belang van de band tussen wetenschappers en het brede publiek. De ‘Jaarprijzen’ worden uitgereikt aan onderzoekers die zich gedurende het voorbije jaar intensief hebben ingezet voor een concreet project rond wetenschapscommunicatie.

Filip Meysman en Huib Huyse namen respectievelijk vanuit de VUB en het HIVA de wetenschappelijke begeleiding van het citizen-scienceproject CurieuzeNeuzen op zich. Zij verzamelden bij de burgerbeweging Ringland een team vrijwilligers die gedurende meer dan een jaar het hele project uitwerkten.

De jury prijst de ‘zeer grote betrokkenheid van de lokale bevolking: inwoners van Antwerpen zelf laten ontdekken hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in hun straat en hen op die manier zelf ambassadeur laten worden van maatregelen voor een gezondere lucht’.

Citizen-scienceproject CurieuzeNeuzen

In mei 2016 hingen 2.000 Antwerpenaars een bord met meetsensoren aan hun raam. Het onderzoek wees uit dat op 45 procent van de meetpunten de gezondheidsnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie voor stikstofdioxide (NO2) overschreden werd. De verkeersdrukte in de straat en de nabijheid van de Ring waren de belangrijkste factoren die de variatie in luchtkwaliteit tussen straten verklaarden.

Voorts toonde het onderzoek aan dat burgers een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het verzamelen van wetenschappelijke data van hoge kwaliteit. Het was de eerste keer dat in Europa op een dergelijk grote schaal een citizen-scienceproject rond luchtkwaliteit uitgerold werd. Het HIVA stelde vast dat de deelnemers uit alle lagen van de bevolking kwamen. De campagne had meteen ook een positief effect doordat de bewustwording rond het belang van goede luchtkwaliteit groeide.

CurieuzeNeuzen werd mogelijk met de financiële steun van de stad Antwerpen, de VUB, de UA, HIVA en de Wetenschapswinkel.

Meer achtergrond en de resultaten van CurieuzeNeuzen vindt u op curieuzeneuzen.org.

Huldiging voor hele team

De twee laureaten betrekken het hele CurieuzeNeuzen-team in de huldiging. ‘Dit is een prachtige erkenning voor de groep vrijwilligers die dit boeiende project vorm hebben gegeven’, oordelen Huib Huyse en Filip Meysman. ‘Er was van bij de start veel aandacht voor participatie en communicatie: bij het samenstellen van het team, via allerlei events, op sociale media, via de kleurrijke borden in het straatbeeld en informatiesessies en in de media. Deze prijs beloont de inzet en creativiteit van het hele CurieuzeNeuzen-team.’

Ook Ringland feliciteert en dankt de twee laureaten en het hele team van harte. Dankzij hun onbaatzuchtige inzet staat het thema van de luchtkwaliteit nu definitief op de (politieke) agenda. Het inzicht is gegroeid dat in Antwerpen dringend maatregelen genomen moeten worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het Toekomstverbond dat werd afgesloten tussen de overheid en de burgerbewegingen is daarbij een belangrijke stap.

‘Ik hecht veel belang aan wetenschappelijk onderbouwde grootschalige citizen-scienceprojecten zoals CurieuzeNeuzen’, zegt de Antwerpse schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud in een reactie. ‘Dergelijke projecten, die breed burgers mobiliseren om mee data te verzamelen en die data vervolgens strikt wetenschappelijk verwerken, stimuleren gemeenschapsvorming en betrekken onze inwoners bij het bouwen van een leefbare stad. De stad van morgen bouw je van onderuit. De stad maakte daarom graag financiële middelen uit het Projectenfonds Duurzame Stad vrij om dit project te ondersteunen.’

Publieksprijs

De jaarprijzen van de KVAB en de Jonge Academie worden uitgereikt aan 15 onderzoekers/onderzoekteams uit uiteenlopende wetenschapstakken. Een van hen kan ook de publieksfavoriet worden. Stemmen daarvoor kan op de website van EOS.

De laureaten van de jaarprijzen en de publieksprijs worden gehuldigd op donderdag 16 november 2017.

 

Donderdag 17 augustus

Trekt A bakkes open op de Ringdagen

Persbericht Ringland, 17/8/2017

De overkappingsintendant organiseert van 6 tot 13 september zes Ringdagen. Met een ludieke campagne roept de burgerbeweging Ringland haar achterban op om daar massaal aan deel te nemen. De Ringdagen bieden de Antwerpenaars immers dé kans om hun wensen en bekommernissen voor de overkapping kenbaar te maken.
Dus, Antwerpenaar, trekt A bakkes open!

Ringland deelt de overtuiging van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe dat ‘de ontwerpen van de teams sterker worden als ze rekening houden met de ervaringen en terreinkennis van lokale spelers’. Als burgerbeweging heeft Ringland al herhaaldelijk bewezen dat er veel expertise aanwezig is bij de Antwerpenaars. We roepen de burgers dan ook op in groten getale deel te nemen aan de Ringdagen.

Met enkele ludieke filmpjes wekken we de interesse van de Antwerpenaars. Zij weten het met hun ‘groot bakkes’ toch altijd beter? Wel, dan krijgen ze nu de kans de ontwerpteams hun gedacht te gaan zeggen. 'Antwerpenaar, trekt A bakkes open!'

Met zo veel mogelijk mensen wil Ringland samen met de zes ontwerpteams kritisch-constructief meewerken aan een geslaagde overkapping.

Maar check eerst ringland.be

In de aanloop naar de Ringdagen heeft Ringland ook zijn website geüpdatet. Behalve praktische informatie krijgt de deelnemer aan de Ringdagen tips voor een geslaagde overkapping aan de hand van de drie kernthema’s van Ringland: mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling. Daarnaast bieden we een overzicht van aandachtspunten voor elk van de zes segmenten van de Ring.

Masterclass voor Ringlanders

Ter voorbereiding van de Ringdagen organiseert Ringland ten slotte op dinsdagavond 22 augustus een ‘masterclass’. Ringlanders kunnen per wijk met elkaar kennismaken en samen al nadenken over de kansen die de overkapping biedt voor hun omgeving. Met vragen en tips voor de overkapping kunnen Ringlanders ook steeds terecht op bouwmee@ringland.be

Donderdag 15 juni

Van vaag Toekomstverbond naar concrete afspraken

De droom van tienduizenden Ringlanders over een volledige overkapping kan werkelijkheid worden! Het Toekomstverbond van 15 maart is de voorbije weken voort uitgewerkt. Na jaren van inspanningen voor een betere mobiliteit, gezondheid en leefbaarheid in Antwerpen zijn Ringland, Ademloos en stRaten-generaal tot een verdedigbaar akkoord gekomen met de overheid, de stad Antwerpen, de overkappingsintendant en de BAM.

Oosterweelverbinding wordt herbekeken


Een van de belangrijkste verworvenheden van de voorbije weken is dat de BAM Oosterweel zal laten herbekijken, een jaren oude eis. Dat is erg goed nieuws. Voor een betere leefbaarheid en voor een volledige overkapping is het immers noodzakelijk dat Oosterweel beperkt wordt. Bovendien zal het onderzoek naar varianten gebeuren binnen de lopende MER-procedure en in volle transparantie voor de burgerbewegingen. Minister van Mobiliteit Ben Weyts staat daarom ook achter het voorstel een vertegenwoordiger van de burgerbewegingen op te nemen in de raad van bestuur van de BAM.

Gegarandeerde inspraak voor burgers

De burgers zitten weldra ook mee aan het stuur in mobiliteitsdossiers in de Vervoersregio Antwerpen, via een gegarandeerde vertegenwoordiging in de nieuwe Werkgemeenschap.

Naar 50 procent niet-autovervoer


Tegen midden 2018 moeten de Werkgemeenschap en de Regioraad, waarin de 30 gemeenten van de Vervoersregio Antwerpen vertegenwoordigd zijn, klaar zijn met het Routeplan 2030. Dat moet concrete maatregelen voorstellen voor een duurzame mobiliteit. Tegen 2030 mag nog maar de helft van de verplaatsingen gebeuren met de auto.

Ontwerpteams overkapping binnenkort aan de slag


Nog deze maand selecteert een jury, waarin ook de burgerbewegingen vertegenwoordigd zijn, de teams die elk een segment van de Ring zullen ontwerpen. Vanaf september worden de burgers betrokken tijdens de Ringdagen, opgezet door de intendant.

Wat met de Raad van State?

Dat de varianten van Oosterweel onderzocht worden, heeft alvast voor stRaten-generaal de weg vrijgemaakt om de klacht bij de Raad van State in te trekken. De actiegroep honoreert zo ook het vele werk dat de voorbije maanden verricht is. De effectieve intrekking gebeurt pas als ook de andere indieners (Ademloos en enkele individuele personen, o.m. uit Zwijndrecht) daartoe bereid zijn. Zij overleggen nog met de overheid over bijkomende garanties.

Wat met de volksraadpleging?

De 75.000 handtekeningen voor een volksraadpleging zijn een prima drukkingsmiddel geweest. De inzet van zovele vrijwilligers was dus de moeite waard. Voorlopig is de volksraadpleging van de baan. Er is nog geen bouwaanvraag en bovendien gaat op 14 oktober de sperperiode voor volksraadplegingen vóór de gemeenteraadsverkiezingen in.

Lees hier alles over de uitwerking van het Toekomstverbond

Vrijdag 28 april

Het Toekomstverbond in vragen en antwoorden

Het Toekomstverbond van 15 maart wordt ‘historisch’ genoemd. Toch leven er nog tal van vragen. In de aanloop naar de Roma-avond op 24 april vroegen we je je vragen voor te leggen aan Ringland, de overkappingsintendant en/of de minister van Mobiliteit. Er kwam tal van reacties binnen.
Hier vind je een oplijsting van vragen en antwoorden.

Maandag 24 april

Hoe volledig wordt de overkapping?
Hoe light wordt Oosterweel light?

Persbericht Roma-avond ‘Raakt Ringland Rond?’, 24/4/2017

De burgerbeweging Ringland licht vanavond in De Roma voor haar brede achterban het Toekomstverbond toe dat ze half maart samen met Ademloos en stRaten-generaal gesloten heeft met de overheid. Tegelijk legt ze overkappingsintendant Alexander D’Hooghe en (de kabinetschef van) minister van Mobiliteit Ben Weyts, gastsprekers tijdens de infoavond, een aantal vragen voor die in de verdere onderhandelingen naar voren zijn gekomen.

Waardevolle elementen

Het ‘Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid’ bevat meerdere cruciale en zeer waardevolle elementen:

 1. de definitieve keuze voor een modal shift naar ‘50% alternatief vervoer’ tegen 2030
 2. een ‘Ring rond de stad’ met
  - de aanleg van de A102, die het verkeer op de noordelijke ring tussen Deurne en Merksem met 30 procent zal verminderen en zal leiden tot minder sluipverkeer in Deurne, Merksem, Schoten en Wijnegem
  - het radicaal haventracé via de A12, de R2 en de E34, dat het doorgaande (zwaar) verkeer weghoudt van de stad en een logische verbinding biedt voor het havenverkeer
 3. een ‘Ring voor de stad’ met de Oosterweel-light, die, anders dan in de oude plannen, wel aansluitbaar is op de stedelijke ringweg
 4. 1,25 miljard euro, een grote inspanning en ernstig engagement van de Vlaamse regering, als eerste fase voor een volledige overkapping, waar iedereen dus ook achter staat
 5. de vorming van de Vervoersregio Antwerpen, die onder meer het Routeplan 2030 uitwerkt, mee aangestuurd door een Werkgemeenschap die inspraak garandeert.

Nog wat vragen

In de aansluitende onderhandelingen, die lopen sinds het Toekomstverbond van 15 maart, praten de burgerbewegingen mee over de verdere uitwerking van wat afgesproken is. Rond een aantal punten zijn nog verdere garanties in te bouwen om zo te komen tot een finaal akkoord, dat toelaat de klacht bij de Raad van State en de mogelijke aanvraag van een volksraadpleging in te trekken.

1. Oosterweel-light
Er is nog geen echte duidelijkheid of ‘Oosterweel-light’ effectief ‘light’ zal zijn. Het Toekomstverbond spreekt expliciet over een gereduceerde capaciteit voor de nieuwe Scheldeverbinding, wat veel ingrijpender is dan een gereduceerd gebruik. Het lijkt dan ook onlogisch om in het streven naar een modal shift 50/50 en dus minder auto- en vrachtverkeer, een tunnel te bouwen met te veel capaciteit.
Gereduceerde capaciteit kan volgens Ringland gerealiseerd worden met het schrappen van de derde rijstrook in de dubbeldekstunnel, met het vervangen van de dubbeldekstunnel door een eenvoudige tunnel met telkens één rijstrook plus calamiteitenstrook en/of door het mogelijk schrappen van de noordelijke kanaaltunnel.
Ringland pleit er dan ook voor om die varianten ten gronde te onderzoeken binnen de verdere project-MER-procedure. Een investering voor deze extra studie zal zelfs in het voordeel spelen, door de tijdwinst en de kostenbesparing bij uitvoering van een eenvoudiger ontwerp. Ook de ruimtelijke winst kan aanzienlijk zijn (Noordkasteel / SAMGA-silo’s). Bovendien wordt de aansluiting op een overkapte stedelijke ringweg aan het Sportpaleis veel eenvoudiger.

2. Volledige overkapping
Het principe is duidelijk (en dat is fantastisch), maar de concrete vertaling is nog niet uitgeklaard. De vijf vooropgestelde segmenten in de wedstrijd moeten aan elkaar hangen. Verder is er nog geen duidelijk zicht op de trajecten Luchtbal-Ekeren en Deurne-Wommelgem bijvoorbeeld. Ringland blijft geloven in een totaalconcept.

3. Procedures
De afstemming van de verschillende procedures, onder meer in functie van de aanleg van de A102, is van groot belang. Alleen op die basis is het totaalconcept te realiseren. Ideaal zou zijn dat die nieuwe verbindingsweg er als eerste ligt. Als dat (omwille van die procedures) niet kan, is toch een sterke samenhang in de volledige opbouw en fasering uit te werken.

4. Leefbaarheid in de rand
Het Toekomstverbond roept ook heel wat vragen op in de rand, onder meer over de impact op de omgeving van de A102 en de A12. De Antwerpse burgerbewegingen ondersteunen die bekommernissen en willen mee zoeken naar mogelijke oplossingen daarvoor. Graag bieden zij ook hun verdere steun aan bij de lopende gesprekken rond de leefbaarheidsmaatregelen op Linkeroever en in Zwijndrecht.

5. Vervoersregio en Werkgemeenschap
De vorming van de Vervoersregio en de opstart van de Werkgemeenschap zijn volop in voorbereiding. Ook daar ligt een uitdaging voor een nieuwe sterke wisselwerking tussen stad en rand (die de afgelopen periode in dit hele traject grotendeels buiten beeld bleef). Om een vlot verloop te garanderen is ook de inspraak van de burgers en bestuurders uit de randgemeenten uit te bouwen binnen de Vervoersregio.

 

Tijdens de workshops met de intendant is de samenwerking met de burgerbewegingen en tussen de diverse overheden sterk gegroeid. Aan de onderhandelingstafel is daarnaast ook het noodzakelijke vertrouwen opgebouwd om die samenwerking verder te concretiseren.

De burgerbewegingen blijven zich de komende weken volop inzetten in de uitwerking van de diverse aspecten binnen dit Toekomstverbond, zodat een uitspraak door de Raad van State en een volksraadpleging niet meer nodig zijn (‘weg van de rechtbank’, dixit minister Weyts) en de samenwerking aan een leefbare én bereikbare stad een definitieve doorstart kan krijgen binnen een constructieve samenwerking op alle niveaus (‘naar de werkbank’).

Donderdag 30 maart

Ringland lanceert opnieuw Roma-avond
Raakt Ringland Rond?

Roma-avond Raakt Ringland Rond?

Herbekijk hier de livestream vanuit De Roma

Na het 'historisch Toekomstverbond’ tussen de overheid en de burgerbewegingen leven er nog veel onduidelijkheden.

Is alles in kannen en kruiken voor de overkapping? Hoe light is Oosterweel light? Is het Noordkasteel gered? En het Sint-Annabos? Wat gebeurt er met de Liefkenshoektunnel? En wat met de Tijsmanstunnel? Zit de rand nu in de shit? Wat betekent het Radicaal Haventracé voor het noorden van de stad? Wat is de impact van de A102 voor het oosten? Wordt het verkeer gescheiden? Hoe ziet het knooppunt aan het Sportpaleis eruit? Hoelang sta ik nog in de file? Zijn tunnels wel veilig? Hoeveel zal dat kosten? Hoe lang gaat dat allemaal nog duren? Wordt het gezonder leven in Antwerpen? Is de Raad van State van de baan? Wat zeggen ze in Zwijndrecht? Komt er nog een volksraadpleging? Wat betekent de modal shift voor Antwerpen en voor mij? Is de rol van de burgers nu uitgespeeld? Laten we het weer over aan de politici? Welke garanties biedt de minister van Mobiliteit? Hoe ziet de overkappingsintendant zijn wedstrijden? Wie zit er in de Werkgemeenschap? Welke rol speelt Ringland nog?

Ringland wat, waarom, waar, wie, wanneer?...

Kom het te weten op de Roma-avond van Ringland op maandag 24 april om 20.30 uur. Zoals bij de vorige edities, de afgelopen drie jaar, zal de belangstelling ook nu weer overweldigend zijn.

Woensdag 15 maart

Droom voor Antwerpen forse stap dichterbij

Ringland forse stap dichterbij!

Burgerbewegingen en overheid werken samen aan leefbaar en bereikbaar Antwerpen

15 maart 2017
Dankzij jullie overweldigende steun van de voorbije jaren hebben de burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos vandaag een belangrijke stap kunnen zetten. Met de overheid en de overkappingsintendant hebben we een 'toekomstverbond' afgesloten dat ten goede komt zowel aan de mobiliteit als aan de leefbaarheid en de volksgezondheid.

Dit 'toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid' is een reuzenstap voor Vlaanderen en de Antwerpse regio, een stap die eindelijk een einde moet stellen aan jaren van impasse. Daarom mag het gerust historisch genoemd worden.

Het verbond omvat een ambitieus Routeplan 2030 met volgende krachtlijnen:

 • Voor de eerste grote fase van de volledige overkapping trekken de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en het Havenbedrijf alvast 1,250 miljard euro uit.
 • Het stadsregionale verkeer rijdt over een gesloten stedelijke ring via Oosterweel-light. Dat betekent minder rijstroken in de kanaaltunnels, waardoor Oosterweel overkapbaar wordt.
 • Het doorgaande en havenverkeer wordt rond de stad geleid via een versterkte Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel en de aan te leggen ondertunnelde A102 tussen Ekeren en Wommelgem.
 • Er wordt ingezet op een ambitieuze modal shift (50 procent autoverkeer, 50 procent alternatieve vervoersmodi) en een slimme verkeerssturing.

Steun ons voort in de Werkgemeenschap!

De burgerbewegingen zijn partners van de overheid en de administratie in een nieuw op te richten Werkgemeenschap. Die zal de komende weken het Routeplan 2030 voort uitwerken, waardoor de overkapping van de volledige Ring realiteit kan worden. Daarvoor hebben we jullie blijvende steun nodig!

Lees hier de tekst van het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid.

Woensdag 08 maart

75.505 handtekeningen opgehaald

Persbericht Ademloos, Ringland, stRaten-generaal, 8/3/2017
 
Op de 21ste Horta-avond van Ademloos en stRaten-generaal i.s.m. Ringland is de definitieve stand van het aantal handtekeningen voor een volksraadpleging over het BAM-tracé bekendgemaakt: 75.505! Dat is dus meer dan het vooropgezette doel van 75.000, wat ook al veel meer was dan wat wettelijk nodig was.

Voor de drie burgerorganisaties is het daarmee duidelijk dat de doorsnee-Antwerpenaar grote twijfels heeft bij de Oosterweelverbinding via het BAM-tracé waarvoor de Vlaamse regering in 2014 geopteerd heeft. Als daarvoor bij de stad een bouwaanvraag wordt ingediend, overwegen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland een volksraadpleging aan te vragen. Stemgerechtigde Antwerpenaren (inwoners van alle districten van minstens 16 jaar oud) kunnen zich dan uitspreken over de vraag:  

Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Borgerhout/Deurne? Ja of neen?

Verder overleg afwachten
Ondertussen zitten de burgerorganisaties, mede door de druk van een mogelijke volksraadpleging, wel aan de onderhandelingstafel met de overkappingsintendant en de overheid. Sinds kort ligt daar het denkspoor radicaal haventracé + Oosterweel light voor. Op de Horta-avond heeft de talrijk opgekomen achterban van de burgerorganisaties vanavond daarover uitleg gekregen.

Zolang de onderhandelingen de goede richting blijven uit gaan, zetten de burgerorganisaties daar voort op in. We hopen immers nog steeds een volksraadpleging te kunnen vermijden.   

Roma-avond
Ringland heeft inmiddels beslist zijn Roma-avond te verschuiven naar maandag 24 april. Tegen dan zijn de onderhandelingen verder opgeschoten - en wie weet ook afgerond. 

Maandag 27 februari

Radicaal haventracé heeft potentieel, nu nog Oosterweel zélf bestuderen

Persbericht Ademloos, Ringland, stRaten-generaal, 27/2/2017

De drie burgerorganisaties Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hebben kennisgenomen van de doorrekening van het ‘radicaal haventracé’ (RHT). Het interessante cijfermateriaal toont aan dat het RHT veel doorgaand verkeer wegtrekt van de geplande derde Scheldekruising. In die zin heeft het RHT potentieel omdat het tegemoet komt aan de vraag van de burgerorganisaties om het verkeer weg te houden van de stad. Uiteraard zullen op dat tracé wel enkele bottlenecks (Tijsmanstunnel, Beverentunnel,...) moeten worden aangepakt.

Wat uit het eerste cijfermateriaal nog niet naar voren komt, zijn de consequenties voor de geplande Oosterweelverbinding zélf. De burgerorganisaties hebben vorige week voorgesteld de noordelijke kanaaltunnel van de Oosterweelverbinding te schrappen. Die wordt volgens hen met een RHT voor doorgaand verkeer overbodig. ‘Oosterweel light’ wordt dan een zuivere stadsringweg. Dat denkspoor is bovendien veel goedkoper, heeft minder impact op de ruimte en maakt de volledige overkapping mogelijk.

Ook dat scenario moet net zoals de consequenties van het RHT verder doorgerekend worden.

Ademloos, Ringland en stRaten-generaal wensen hun waardering uit te drukken voor de snelheid waarmee de bevoegde diensten de doorrekening van het RHT hebben uitgevoerd. Dat het evenwel niet mogelijk was het door de burgerorganisaties voorgestelde Haventracé door te rekenen, blijft moeilijk om te aanvaarden. Een correcte vergelijking en beoordeling van de alternatieven blijft daardoor onmogelijk.

Maandag 27 februari

Antwaarpe Antwaarpe ge wet dak a geire zien

Op zaterdag 25 maart krijg je dé kans om een feest te bouwen met Discobaar A Moeder en Merdan Taplak. Kom mee shaken in zaal Zappa, steek op die manier Ringland nog een keer een (financieel) hart onder de riem en verzeker onze werking in de toekomst.

Tickets kosten 12 euro en zijn beschikbaar vanaf maandag 6 maart om 12 uur enkel via deze site. Het aantal tickets is beperkt!

Het zijn cruciale dagen voor Ringland en de overkapping, alle steun is dus meer dan welkom! Of zoals de Discobaar het zelf zingt: Antwaarpe Antwaarpe ge wet dak a geire zien mor doe na ni onnozel en overkapt gewoon dieje ring ...

Antwaarpe, Antwaarpe! Ringland fuift in de Zappa!
Woensdag 22 februari

Licht aan einde Oosterweeltunnel?

Persbericht Ademloos, Ringland, stRaten-generaal, 22/2/2017

Ademloos, Ringland en stRaten-generaal menen dat het onlangs door intendant Alexander D’Hooghe gelanceerde denkspoor in het Oosterweeldossier een kans verdient. Mogelijk ligt de sleutel voor een oplossing in zijn voorstel om het doorgaand verkeer over een ‘radicaal haventracé’ te leiden en de Oosterweelverbinding om te vormen tot een stedelijke ontsluitingsweg (‘Oosterweel light’). Een open vizier op het herijkte debat dringt zich op. Vasthouden aan de oude kijk is alvast geen optie meer, niet voor de overheden maar ook niet voor de actiegroepen.

voordelen haventrace en light-01

Er is de voorbije maanden hard gewerkt door overheden en burgerorganisaties om elkaar op vele vlakken te vinden. De geesten groeien naar elkaar toe, ook wat de tracékeuzes voor een derde Scheldekruising betreft.

HET GROTERE KADER

1. Sinds juni 2016 schuiven de drie actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland mee aan bij de maandelijkse superworkshops over de zuidelijke ring. Het eindrapport, opgemaakt als vertrekbasis voor een goede opstart van de overkappingswedstrijd, werd op 25 januari 2017 voorlopig goedgekeurd, met dien verstande dat over enkele hangende kwesties (ligging toekomstige Singel, koppeling R1 aan eventuele Oosterweelverbinding, concrete uitwerking verkeersknopen, statuut van openbaarvervoerstangent,…) nog follow-upsessies volgen en verdiepingsstudies nodig zijn.

Twee conclusies in het eindrapport vinden de actiegroepen alvast cruciaal:
- ontvlechting van verkeer op de zuidoostelijke ring is een voorwaarde om te overkappen
- de ambitieuze modal split 50/50 is noodzakelijk om de verkeersproblematiek eindelijk op te lossen, zowel op als rond de ring

2. Voorts liet intendant Alexander D’Hooghe in zijn ambitienota van 11 november 2016 optekenen:

- De stad Antwerpen is bereid om haar bestaande planningskader aan te passen om de unieke stadsontwikkelingskansen van de overkapping mee mogelijk te maken
- Vlaanderen en Antwerpen maken samen de financiële middelen vrij voor de grote eerste fase van de overkapping van de ring

3. In dezelfde periode is in de afwegingsworkshops over de tracés een denkpiste ontstaan over een radicaal haventracé voor doorgaand verkeer rond de stad. Die denkpiste wordt momenteel doorgerekend. Belangrijk is dat gezamenlijk erkend wordt dat doorgaand, zwaar en havenverkeer effectief het best rond de stad rijdt, en niet erdoor. Even belangrijk is dat verder onderzoek wordt opgestart over efficiënte sturingsmechanismen voor verkeer in en rond Antwerpen, zowel voor doorgaand als bestemmingsverkeer en dat ter voorbereiding van een goede besluitvoering.

4. Ten slotte plegen de overheden en de actiegroepen onder begeleiding van de intendant overleg over een convenant. Daarin worden afspraken gemaakt rond de omgang met het verzoekschrift bij de Raad van State, rond vervolgtrajecten met de nodige garanties voor de volledige overkapping van de ring en het op de rails krijgen van een ambitieus Masterplan 2030 voor de vervoersregio Antwerpen. Daarbij is ook sprake van de oprichting van een (permanente) werkgemeenschap naar het model van de succesvolle (tijdelijke) werkgemeenschap over de zuidelijke ring.

RADICAAL HAVENTRACÉ VOOR DOORGAAND VERKEER

Het ‘radicaal haventracé’ heeft als uitgangspunt doorgaand oost-westverkeer rond Antwerpen voeren in plaats van erdoor. Dat betekent dat die stromen niet langer over de noordelijke ring en door een eventuele Oosterweelverbinding rijden. Daardoor kan de functie van een nieuwe Scheldekruising herleid worden tot die van stedelijke ontsluitingsweg. De burgerorganisaties concluderen voorlopig dat deze denkpiste een kans moet krijgen, en wel om drie redenen:

1. Het is altijd hun vraag geweest om doorgaand verkeer rond de stad en door de haven te leiden - vandaar uiteraard het begrip ‘haventracé’.

2. Het aanvaarden van het principe ‘doorgaand verkeer niet door de stad’ leidt tot een heel andere kijk op de Oosterweelverbinding. Een open vizier op het herijkte debat dringt zich op. Vasthouden aan de oude kijk is daarom geen optie meer, niet voor de overheden maar ook niet voor de actiegroepen.

3. Een ‘Oosterweel light’ is makkelijker verenigbaar met duurzame stads- en groenontwikkeling aan het Noordkasteel, het Laaglandpark (Groenendaallaan) en het Lobroekdok/Deurnese Tuinen (Bisschoppenhoflaan).

OOSTERWEEL LIGHT ZONDER NOORDELIJKE KANAALTUNNEL

Wie a zegt, moet b durven te zeggen. Toevoegen van capaciteit op een radicaal haventracé heeft onvermijdelijk als gevolg dat voorziene verkeersstromen weggehaald worden van de geplande Oosterweelverbinding. Anders mist die toevoeging zijn doel. Vanuit die logica en binnen de herijking van het Oosterweel-debat hebben de actiegroepen er opnieuw de cijfers bijgehaald.

Uit het plan-MER Oosterweelverbinding en het plan-MER A102/R11bis bleek eerder al dat de noordelijke kanaaltunnel van de Oosterweelverbinding (de helft van de verbinding op rechteroever die noordwaarts tussen Luchtbal en Merksem aankoppelt aan de ring) sowieso een zwak broertje is binnen het Oosterweel-verhaal. In scenario’s met en zonder sturing rijdt daar zowel ’s ochtends als ’s avonds nauwelijks verkeer door, nl. minder dan één rijstrook.

Volgens de actiegroepen verantwoordt het uitbouwen van een radicaal haventracé daarom het schrappen van die kanaaltunnel. Dat heeft gunstige effecten op verschillende vlakken:

1. Mobiliteit en veiligheid
- Het doorgaand verkeer wordt weggehouden van de Oosterweelverbinding en dus van de noordelijke ring en de stad. Het laat ter hoogte van het Sportpaleis een elegante koppeling toe van de Oosterweel light op de overkapping en het gescheiden verkeerssysteem, dat daardoor ook verder naar het noorden kan worden doorgetrokken.
- Bovendien kan in een Oosterweelverbinding met bestemming ‘stedelijke ontsluitingsweg’ 70 km/uur gereden worden, wat eveneens de veiligheid ten goede komt.

2. Complexiteit en kostprijs
- Het vervangen van een stapeltunnel door een eenvoudige tunnel is uiteraard zuivere winst.
- Ook het schrappen van twee tunnelkokers van telkens 2 x 2 rijstroken en een vluchtstrook over een afstand van 2.350 meter haalt de factuur van de Oosterweelverbinding gevoelig naar beneden. Dat uitgespaarde geld kan onder meer worden gebudgetteerd voor een tweede Tijsmanstunnel (kostprijs 230 miljoen euro) als onderdeel van het radicaal haventracé.

3. Ruimtelijke impact
- De halvering (of mogelijk zelfs schrapping) van het op- en afrittencomplex aan het Noordkasteel levert naast ruimtewinst ook een betere schikking op ten opzichte van het hele groengebied.
- De vermindering van de geluidsimpact heeft positieve gevolgen voor de recreatie- en woonzones op Linkeroever en op het Eilandje.
- Het behoud van de 19de-eeuwse, rood-bakstenen SAMGA-graansilo’s en van het groen aan de Zeevaartschool versterkt deze noordelijke overgang tussen stad en haven.
- De volledige overkapping van de Antwerpse ring wordt nu óók mogelijk in de zone tussen het Albertkanaal en de Groenendaallaan.

4. Geen vertraging van de werken
- Dit hele verhaal kan vanaf mei 2017 verder onderzocht worden in een nieuwe project-MER voor de Oosterweelverbinding op rechteroever (die toch dient bijgesteld wegens de nieuwe milieunormen) en in fase 2 van de overkappingswedstrijd van de intendant.
- Juridisch kan men terugvallen op het huidige gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de Oosterweelverbinding, wat de vertraging van de werken tot een minimum herleidt.

NAAR EEN DOORBRAAK?

Inmiddels ligt veel op tafel om tot een akkoord te komen tussen overheden en burgerorganisaties. Het herijken van zowel het originele haventracé (radicaliseren) als de originele Oosterweelverbinding (downsizen) kan de sleutel blijken voor een oplossing die meer is dan een compromis.
Als in de debatten over de impact van een eventuele Oosterweelverbinding op de Antwerpse linkeroever (Sint-Annabos) en in Zwijndrecht (overkapping E17) ook een herijking kan plaatsvinden, staan we misschien stilaan voor een doorbraak.

Dinsdag 07 februari

Overheid ziet in: doorgaand verkeer moet weg van de stad

Persbericht 7/2/2017
Reactie op 'Oosterweel light' in De Morgen

Ringland is verheugd dat ook de overheid en overkappingsintendant Alexander D’Hooghe stellen dat het doorgaande en het zware (haven)verkeer zo ver mogelijk van de stad gehouden moeten worden en dat de Oosterweelverbinding daar bijgevolg niet geschikt voor is. De burgerbeweging vindt het wel voorbarig te spreken over een compromis, zoals De Morgen het vandaag voorstelt.

De overkappingsintendant heeft recentelijk een voorstel op tafel gelegd om de capaciteit van de Liefkenshoektunnel, de Beverentunnel en de Tijsmanstunnel te verhogen. De Oosterweelverbinding zou dan wel behouden blijven voor het stedelijke verkeer.

De actiegroepen hebben gevraagd de verschillende scenario’s eerst door te rekenen. Daarbij zou het niet meer dan logisch zijn om ook het Haventracé eindelijk mee te nemen in de berekeningen. Zolang dat niet gebeurd is, is het te vroeg om uit te maken of het voorstel van de intendant een haalbaar én betaalbaar compromis is.

Intussen ligt ook nog steeds geen overtuigend plan op tafel dat de aansluitbaarheid van Oosterweel op de overkapping van de Ring garandeert. Ringland hoopt dat daarover zeer snel duidelijkheid komt.

Donderdag 02 februari

Plant mee het eerste Ringlandbos!

Zondag 12 februari
14 tot 17 uur
Grasveld hoek Singel - Jan Van Rijswijcklaan

Plant mee het eerste Ringlandbos

Ringland trakteert voor zijn derde verjaardag met groen. We schenken 1.000 boompjes weg aan stadsbewoners.
Kom zondag 12 februari tussen 14 en 17 uur je boompje ophalen. Het is nu nog maar een halve meter hoog en kan dus nog in je fietstas of mee op de tram.

Jij plant en koestert het boompje op een plaats van jouw keuze.
En wie weet, als de overkapping gerealiseerd is, kunnen we deze bomen misschien verplanten naar het eerste echte Ringlandbos...

Voor dit evenement werken we samen met Natuurpunt en BOS+.

Vier mee! In goeie Ringland-traditie belooft het op zondag 12 februari een geweldig verjaardagsfeest te worden, met muziek, eten en drinken!

Laat op Facebook weten dat je erbij zal zijn. 

Maandag 14 november

Mooie ambities, maar nog geen concrete antwoorden

Persbericht 14/11/2016

Reactie Ringland op ambitienota ‘over de ring’
van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe

Ringland ziet zeer positieve krachtlijnen in de ambitienota ‘over de ring’ van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe. Dat neemt niet weg dat er rond een aantal belangrijke knelpunten nog tal van vragen onbeantwoord blijven. Het overleg daarover loopt volop. De burgerbeweging hoopt dat dat eerstdaags tot concretere resultaten leidt, tot een echte consensus.

Positieve krachtlijnen

De burgerbeweging Ringland vindt in de ambitienota vele krachtlijnen terug die helemaal in de lijn liggen van haar eigen voorstellen. Het zijn noodzakelijke hefbomen voor de uitbouw van een gezonde en leefbare stad:  

 1. de scheiding van de verkeersstromen op de huidige Ring
 2. de volledige overkapping ervan
 3. een zeer ambitieuze modal split voor de hele stadsregio (meer inzetten op alternatieve vervoersmodi)
 4. het idee om een brede ‘Werkgemeenschap’ uit te bouwen voor een gecoördineerde aanpak rond leefbaarheid en mobiliteit in de ‘Vervoerregio Antwerpen’.

Vijf onbeantwoorde vragen over de derde Scheldekruising

We stellen anderzijds vast dat de intendant nog steeds blijft uitgaan van en zoekt naar de koppeling van een volledige overkapping aan de Oosterweelverbinding via het BAM-tracé. De efficiëntie van dat BAM-tracé wordt in de ambitienota niet in vraag gesteld. Er wordt een dak op het huis gelegd, maar de wankele fundamenten van het huis zelf blijven buiten beeld. De ambitienota geeft dan ook geen antwoord op volgende pertinente vragen:

 1. Waarom het doorgaand verkeer en het havenverkeer nog steeds naar de stad leiden in plaats van ervan weg, via een noordelijker tracé?
 2. Waarom geen rekening houden met de geplande aanleg van de A102 (tussen Wommelgem en Ekeren), die alleen met een noordelijker tracé optimaal zal renderen?
 3. Waarom vasthouden aan de optie die een nieuwe tunnelmond laat uitmonden midden in de stad, in de buurt van het Sportpaleis waar de luchtkwaliteit nu al het slechtst is?
 4. Waarom kiezen voor de meest ingewikkelde en risicovolle oplossing (met een moeilijke onderdoorgang van het Albertkanaal), met de meeste kans op vertraging?
 5. Waarom meer betalen voor een minder efficiënte oplossing? 

Kortom: Het Oosterweel-BAM-tracé is een keuze uit het verleden, vertrekkend van eenzijdig infrastructuur-denken twintig jaar geleden. De nieuwe autoweg die midden in de stad zal uitmonden, blijft dé achilleshiel van het hele project, die de toekomstige leefbaarheid en mobiliteit van heel Antwerpen sterk hypothekeert. Met de nieuwste inzichten is die optie niet langer te verdedigen. Ringland blijft er meer dan ooit van overtuigd dat een meer noordelijke Scheldekruising via een Haventracé de enig juiste optie is, zowel voor de ontsluiting van de haven, de toekomst en leefbaarheid van de stad, als voor de portemonnee van de Vlaming. Zo’n 150 academici en experts hebben het memorandum van Ringland over het Haventracé ondertekend.

Vijf onbeantwoorde vragen over de overkapping

De intendant is gewonnen voor een volledige overkapping van de Ring en daar is Ringland uiteraard zeer opgetogen over. Zoals bekend heeft Ringland al tal van uitgewerkte en ambitieuze plannen voor zo’n volledige overkapping, met onder meer ook de verplaatsing van de ‘Nieuwe Singel’ naar het dak van de tunnels. Ze geven bovendien in detail aan hoe het Ringland-concept financieel en technisch gerealiseerd kan worden. Over die aspecten blijft de ambitienota nog zeer vaag. Er blijven dus belangrijke vragen over:

 1. Hoe een gescheiden verkeerssysteem (overkapping) aansluiten op een gemengd verkeerssysteem (Oosterweel)?
 2. Waarom het ontwerp van de overkapping opsplitsen in vele deelprojecten?
 3. Hoe de voorgestelde ‘dwarse fasering’ uitvoeren zonder het verkeer op de Ring telkens volledig te onderbreken?
 4. Waarom de Singel en de aansluitingscomplexen pas op het einde aanpakken?
 5. Hoe de overkapping financieren?

Kortom: De ambitienota blijft nog erg vaag over de technische en financiële realisatie van de volledige overkapping. Bovendien houdt een stapsgewijze aanpak het risico in dat er maatregelen worden genomen die een toekomstige realisatie van een volledig, robuust concept hypothekeren. Een totaalbeeld is nodig, gekoppeld aan een globaal financieringsmodel. De Ringland Academie (een netwerk van academici en experts) werkte al veel gedetailleerde plannen uit, ook over de financiering, waarover interessante contacten lopen met experts van de Europese Centrale Bank. We stellen onze studies nogmaals graag ter beschikking van de intendant.

Conclusie

Ringland zet volop zijn schouders onder de ambities van de intendant om een leefbare en duurzame mobiliteitsoplossing voor Antwerpen uit te werken, maar legt de nadruk op het verdere werk de komende weken. Na grondige lezing lijkt ons deze ambitienota te vroeg te komen en te vaag te blijven. Te veel vragen blijven onbeantwoord.

De burgerbeweging zit binnenkort samen met de intendant en hoopt alsnog, zeker vooraleer de bouwaanvraag voor rechteroever wordt ingediend, mee te kunnen werken aan afdoende antwoorden op bovenstaande vragen. Daarom blijven we uiteraard in constructief overleg.

Ondertussen mobiliseert Ringland samen met Ademloos en stRaten-generaal voort voor een snelle, logische en duurzame oplossing. Het BAM-tracé is niet logisch, werkt niet en is net daardoor al jaren dé bron van vertraging van het dossier. Een nieuwe autoweg richting stad loodsen hypothekeert immers de toekomstige ontwikkeling van Antwerpen. Inmiddels zijn al 55.000 handtekeningen verzameld voor een eventuele aanvraag van een nieuwe volksraadpleging.

Zondag 23 oktober

Resultaten luchtkwaliteitsonderzoek CurieuzeNeuzen bekend

De resultaten van CurieuzeNeuzen tonen aan dat de verkeersdrukte in de straat en de nabijheid van de Ring de belangrijkste factoren zijn die variatie in luchtkwaliteit tussen straten verklaren. De laagste NO2-concentraties werden gemeten in verkeersluwe zones en op Linkeroever, zeer hoge concentraties langs de Singel, op bruggen over de Ring, op drukke verkeerspunten en in street canyons. Voorts toont het onderzoek aan dat burgers een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het verzamelen van wetenschappelijke data van hoge kwaliteit.

Lees hier alle resultaten.

Woensdag 14 september

Plan-MER bevestigt conclusie Ringland: BAM-tracé werkt niet

Persbericht 14/9/2016

Vorige week lekte in de pers het ‘Mobiliteitsluik van het Plan-MER A102/R11bis’ uit. De burgerbeweging Ringland reageert op de (te) voorbarige conclusies ten aanzien van haar voorstel. Niet Ringland komt in het gedrang, wel de Oosterweelverbinding via het BAM-tracé.

Plan-MER: waar gaat dit allemaal over?

- Het onafhankelijke studiebureau TML bestudeert in het milieu-effectenrapport (MER) de effecten van de aanleg van de A102 (Wommelgem-Ekeren) en/of de R11bis (Wommelgem-Wilrijk) op de Antwerpse mobiliteit. Daarnaast worden voor deze twee nieuwe verbindingswegen een hele reeks varianten en alternatieven bekeken.

- De onderzoekers kregen daarbij van de overheid de opdracht te werken binnen het keurslijf van het beslist beleid, namelijk de aanleg van de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé.

- Dat onderzoek leverde een voorlopig rapport op van meer dan 300 pagina’s. Op een totaal van 36 onderzochte varianten zijn voor Ringland 2 scenario’s doorgerekend. Dit kleine onderdeel van het rapport kreeg in de pers wel alle aandacht.

- TML communiceerde zelf dat het rapport nog niet klaar is. Ringland had overigens gevraagd om zijn bedenkingen bij het voorlopige rapport mee te nemen. Maar er is niet gewacht op de nota van Ringland om het plan-MER toch al te verspreiden.

Wat leest Ringland in het plan-MER?

- De Vlaamse regering heeft een huizenhoog probleem: het ‘beslist beleid’ blijkt weinig efficiënt. De Oosterweelverbinding via het BAM-tracé biedt op zich géén oplossing voor de verkeersproblemen in en rond Antwerpen: ook in 2020 blijven de files even lang door te weinig capaciteit op de Ring en een blijvend hoge verkeersdruk. Die problemen worden niet verholpen door de combinatie van de Oosterweelverbinding met de A102, de R11bis of enige andere variant.

- De stad Antwerpen heeft een huizenhoog probleem. Het Masterplan Antwerpen streeft ernaar om tegen 2020 een ‘modal split’ van 50 procent autoverkeer en 50 procent alternatieve vervoersmiddelen (openbaar vervoer, fiets of te voet) te realiseren. Het plan-MER toont echter aan dat het referentiescenario (dus mét de Oosterweelverbinding via het BAM-tracé) de doelstelling van het Masterplan 2020 absoluut niet haalt. Het  autoverkeer stijgt met 20 procent in de stadsregio (het vrachtverkeer op de Ring zelfs met meer dan

60 procent) en de modal split komt uit op een verhouding van 70 procent autoverkeer en 30 procent alternatief verkeer. Zonder stevig aangepast mobiliteitsbeleid wacht ons een blijvend verkeersinfarct en ziet de toekomst er voor de Antwerpenaars allesbehalve mobiel en gezond uit. En dat terwijl andere steden in Europa (Kopenhagen, Freiburg, Zürich,...) erin slagen een omgekeerde verhouding 30/70 te realiseren.

- De havengemeenschap heeft een huizenhoog probleem. Het Haventracé (de derde Scheldekruising in het verlengde van de A102) is in dit MER niet onderzocht als alternatief voor het BAM-tracé, net zomin als de combinatie met het volledige concept van Ringland. In tegenstelling tot het BAM-tracé houdt het Haventracé het doorgaand en zwaar (haven)verkeer weg van de stad en vooral van de Ring zelf (lees ook het memorandum van Ringland van afgelopen voorjaar).

Conclusie: vasthouden aan het beslist beleid met de Oosterweelverbinding leidt niet tot de beste oplossing, noch voor de verkeersproblemen in Antwerpen, noch voor de leefbaarheid van de stad.

Ringland houdt stand

- De uitgangspunten van Ringland blijven in het plan-MER onverkort overeind:

1. een volledige overkapping geeft ongeziene kansen voor de leefbaarheid en de stadsontwikkeling
2. het verkeerssysteem van de Ring heeft nood aan een grondige reorganisatie
3. de barrièrewerking van de Singel dient doorbroken
4. de verkeersdruk moet omlaag (door stadsbonus of rekeningrijden)  

- Het MER benadrukt zelf het belang van de reorganisatie van de Antwerpse Ring en beoordeelt die als zeer positief voor Ringland. De scheiding van het lokale en het doorgaande verkeer leidt immers tot meer capaciteit en vlotter verkeer, meer veiligheid door minder weefbewegingen en een robuust systeem (met uitwijkmogelijkheden bij calamiteiten).

Ook de overkappingsintendant heeft in zijn reactie vorige week benadrukt dat de scheiding van het verkeer noodzakelijk is.

- Daar komt bij dat alléén de reorganisatie van het verkeer in aparte tunnels een snelle en volledige overkapping mogelijk maakt.Ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft vorige week bevestigd dat hij voor die volledige overkapping blijft gaan.

 Voorbarige conclusies weerlegd

- Volgens het MER vervallen al die Ringland-voordelen echter omdat in het scenario Oosterweel + Ringland een grote overbelasting verwacht wordt van de hoofdknooppunten (110 tot 156%).

Het MER rekent helaas slechts een sterk verwaterde vorm van het Ringland-concept door. Allereerst wordt het Haventracé niet in de beschouwing meegenomen. Er wordt evenmin rekening mee gehouden dat Ringland de Nieuwe Singel boven op de Ring legt, wat de model-doorrekening onvolledig maakt. Ook aanvullende maatregelen zoals rekeningrijden/stadsbonus worden niet bekeken. Sommige conclusies, gebaseerd op gefragmenteerde gegevens, zijn daarom voorbarig.

De kritiek dat de Ringland-knooppunten de verkeersstromen niet aankunnen, is ook makkelijk te weerleggen. Voor het knooppunt Oost gaat het statische verkeersmodel in het MER uit van 5.000 pae (personenauto-equivalent). Het gezaghebbende Nederlandse CROW-instituut geeft echter aan dat de door Ringland voorgestelde rotorrotonde minstens 8.500 pae aankan. Niet Ringland loopt dus vast, maar wel het verkeersmodel.

- Ringland voorziet in een veel betere spreiding van de verkeersstromen over meer op- en afritten, waardoor de belasting op de knooppunten de facto lager zal uitvallen dan bij de andere ingediende voorstellen. Bij die scenario’s blokkeert immers het onderliggende wegennet volledig (de stad kan onmogelijk 20% meer auto’s slikken), maar daar wordt in dit MER ten onrechte aan voorbijgegaan.

- Wat de conclusies over filevorming aan de Kennedytunnel betreft, gaat het MER opnieuw uit van de combinatie van Ringland met het BAM-tracé en niet met de A102 en het Haventracé. Er wordt evenmin rekening gehouden met het sturende effect van het rekeningrijden, dat het Schelde-kruisende verkeer doseert over de verschillende tunnels.

Ringland blijft in gesprek

 - Ringland legt aan de bevoegde stuurgroep een nota van 60 pagina’s voor in reactie op het plan-MER. Ringland betreurt dat zijn bedenkingen niet eerder zijn opgenomen in het voorlopige rapport en hoopt dat dat alsnog gebeurt.

- Indien het MER nieuwe vragen oproept, zal Ringland die zeker ter harte nemen. Zowel de Ringland Academie als de workshops van de overkappingsintendant kunnen daarvoor de nodige expertise leveren. Die samenwerking gaat onverminderd door.

- Meer dan ooit vraagt Ringland dat de combinatie Ringland + ondertunnelde A102 + Haventracé eindelijk ten gronde wordt onderzocht als alternatief voor het BAM-tracé.

- Ondertussen blijft Ringland de Antwerpenaars overtuigd mobiliseren om te kiezen voor die combinatie. Indien de overheid vasthoudt aan het BAM-tracé, waarvan in het plan-MER duidelijk is aangetoond dat het de problemen niet ten gronde aanpakt, overwegen de drie burgerorganisaties een volksraadpleging aan te vragen. De heisa na het perslek heeft die campagne de wind alvast niet uit de zeilen gehaald. De teller stond begin deze week op 32.004 handtekeningen.

Ringland is meer dan ooit springlevend.

Je kan het persbericht ook hier downloaden.

Dinsdag 06 september

Principes Ringland blijven overeind: overkapping én scheiding verkeer noodzakelijk

'Antwerpse files langer door Ringland', zo meldde De Standaard op de voorpagina. De krant baseert zich daarvoor op het uitgelekte plan-MER voor de A102 en de R11bis.

Ringland heeft dat ontwerp van milieu-effectenrapport ook gelezen, maar focust op de positieve elementen. Zo blijven de principes van Ringland meer dan ooit overeind. Dat heeft ook overkappingintendant Alexander D'Hooghe ons bevestigd. De volledige overkapping en de scheiding van de verkeersstromen moeten verder uitgewerkt kunnen worden om tot een oplossing voor de Antwerpse Ring te komen.

Daarnaast hebben we een lange lijst fundamentele bedenkingen bij dat plan-MER. We beschouwen de titel en de inhoud van de berichtgeving dan ook als veel te kort door de bocht. We zullen die technische opmerkingen voorleggen in de bevoegde stuurgroep. Peter Vermeulen reageerde al kort via de VRT. Lees zijn reactie hier.

Ten slotte melden de auteurs van het rapport, het studiebureau TML zelf met een tweet:
MER rapport over o.a. #Ringland is nog niet klaar en zal pas publiek worden nadat de #MER procedure correct is uitgevoerd. Graag geduld.

BAM-tracé geen oplossing

De conclusie is dan ook duidelijk. De principes van Ringland staan als een huis en zijn noodzakelijk om Antwerpen en de gehele regio leefbaar en mobiel te maken.

Daarom blijven we geloven in het overleg met de intendant, met wie we vandaag een gezamenlijk persbericht verstuurden. Uit dat overleg voor de zuidelijke Ring moet ook een oplossing komen voor de noordelijke Ring.

Daarom ook gaan we door met het inzamelen van handtekeningen om een volksraadpleging over het BAM-tracé achter de hand te houden, temeer omdat uit hetzelfde plan-MER ook blijkt het BAM-tracé geen oplossing biedt. We blijven rekenen op jou om aan 75.000 handtekeningen te geraken!
Alle info over de volksraadpleging vind je op www.volksraadpleging-bamtracé.be.

Dinsdag 07 juni

Ringland haalt mee handtekeningen op

Ringland zamelt samen met stRaten-generaal en Ademloos handtekeningen in voor de aanvraag van een volksraadpleging. De drie burgerorganisaties zijn zeer blij met het samenwerkingsakkoord met de overkappingsintendant, de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid voor de overkapping van de zuidelijke Ring. Maar voor de noordelijke Ring is nog geen oplossing in zicht. Ook de inwoners voorbij het Sportpaleis hebben recht op een gezonde leefomgeving op een zo kort mogelijke termijn. Het BAM-tracé verhindert daar evenwel een volledige overkapping en het biedt ook geen oplossing voor de files. 

Tegen eind oktober willen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal 75.000 handtekeningen inzamelen. Daarmee kunnen we een volksraadpleging aanvragen als een bouwaanvraag wordt ingediend voor het BAM-tracé.

We hopen evenwel dat een volksraadpleging niet nodig zal zijn. Daartoe vragen we de overheid haar ‘beslist beleid’ bij te sturen en het tracé voor de derde Scheldekruising 3 km naar het noorden te verschuiven. De Ringland Academie, Ademloos en stRaten-generaal werken in de periode dat de handtekeningen verzameld worden dat alternatieve Haventracé voort uit. Uiteraard zetten we ook de samenwerking met de overkappingsintendant voort om uiteindelijk tot de beste oplossing voor Antwerpen te komen.

Download hier het petitieformulier

LET OP: Het petitieformulier is een officiëel document, dus er gelden enkele spelregels om het correct te gebruiken. Het is dus belangrijk dat je eerst de gebruiksaanwijzing doorneemt vóór je handtekeningen begint te verzamelen.

Download hier de gebruiksaanwijzing

Meer info vind je op de site van de volksraadpleging.

Het Haventracé in vergelijking met het BAM-tracé
Woensdag 25 mei

Open brief aan de Vlaamse regering

Enkele weken na de succesvolle infoavonden in De Roma lanceert Ringland een open brief aan de Vlaamse regering.
Ringland is zeer bezorgd omdat de Oosterweelverbinding een reorganisatie en volledige overkapping van de Ring onmogelijk maakt. We vragen een beperkte bijsturing van het ‘beslist beleid’, zodanig dat er zo snel mogelijk een consensus gevonden kan worden. Concreet vragen we het tracé 3 kilometer naar het noorden om te buigen, in de richting van de haven. Dat Haventracé is zowel voor de stad als voor de haven veel gunstiger.

Lees de open brief hier. De open brief wordt onderbouwd door een uitvoerig gestoffeerd memorandum.

Zondag 22 mei

Kunstveiling Ringland een succes

De veiling van 109 hedendaagse kunstwerken ten voordele van Ringland heeft bij het Antwerpse veilinghuis Bernaerts bruto 136.840 euro opgebracht! Ongeveer 60 procent daarvan gaat naar Ringland om het 3D-filmpje en de algemene werking te financieren.

Op de werken die nog niet verkocht zijn, kan nog tot maandag 30 mei in after sale geboden worden via de site van Veilinghuis Bernaerts.

Zaterdag 14 mei

Ringland vult kas met kunst

Volgende week zondag worden 109 werken van hedendaagse kunstenaars geveild in het veilinghuis Bernaerts in Antwerpen. De opbrengst gaat naar Ringland, de burgerbeweging die pleit voor de overkapping van de Antwerpse Ring. Niet voor het geld, maar 'vooral om een signaal te geven aan de overheid'.

"We vinden het fantastisch dat Ringland zo veel weerklank vindt. Niet alleen bij Belgische kunstenaars maar ook bij buitenlandse kunstenaars uit onder meer Amerika, Canada, Australië en Azië", zegt Veerle Janssens, officiële communicatiecoördinatrice van Ringland. Alle werken worden van 19 mei tot 22 mei ook tentoongesteld in het veilinghuis Bernaerts.

Het gaat dus om bekende Belgische namen, jonge beloften én heel wat buitenlandse kunstenaars. "Het feit dat zo veel internationale kunstenaars in dit project gestapt zijn, toont aan dat de problematiek van Antwerpen geen lokaal probleem is. Verouderde infrastructuren waar iets aan gedaan moet worden, kent men overal. Er is een juiste mentaliteit nodig om veranderingen door te voeren", zegt kunstenares en organisatrice van de veiling Tinka Pittoors.

"Het is wel een uitdaging, omdat niet alle werken bij het grote publiek gekend zijn. Maar we hopen zéker 100.000 euro opbrengst eruit te halen", zegt Peter Bernaerts van het gelijknamige veilinghuis. Organisatrice Pittoors wil zich daar liever niet over uitspreken. "Het belangrijkste is het signaal dat we geven aan de overheid", zegt Pittoors.

Daar sluit mede-organisator en kunstenaar Kris Fierens zich bij aan: "Essentieel aan dit project is dat het een initiatief is dat echt vanuit de kunst komt, om aan de politiek en de mensen te laten zien dat wij ook bezorgd zijn voor de toekomst en dat Ringland aandacht verdient."

De kunstenaars willen met hun visionaire ideeën de veranderingen in de stad helpen waarmaken. De opbrengst zal daarom gebruikt worden om de werking van Ringland te ondersteunen en om onderzoek te doen. "We willen bijvoorbeeld een 3D-model ontwikkelen en dat kost natuurlijk geld", vertelt Janssens.

Inspiratie voor de titel van de veiling: A City is Not a Road, Artists for Ringland, vonden de organisatoren bij het werk van de Britse artiest Neal Beggs, Belgium is Not a Road. Zijn expositie verwijst naar een uitspraak van Albert I. "Toen Duitsland ons land in de Eerste Wereldoorlog voor zijn troepen vrije doorgang naar Frankrijk vroeg, antwoordde de koning: "Belgium is a nation, not a road."

Bron: De Morgen
Maandag 09 mei

'Het is Ringland niet te doen om het meest sexy idee'

Geachte schepen Rob Van de Velde,

Het doet Ringland plezier dat het stadsbestuur kennis heeft willen nemen van een van haar voorstellen. De burgerbeweging heeft vele ideeën om onze stad aantrekkelijker te maken en het openwerken van de centers onder de spoorweg in Borgerhout is er slechts een van. Met dat voorstel, waar ook de realisatie van een echt Ringspoor en de opening van een volwaardig station Borgerhout bij aansluiten, willen we de omgeving van de Turnhoutsepoort opwaarderen. De overkapping van de Ring biedt daar ideale kansen toe.

We zijn verheugd met uw reactie (GvA van 7 mei), omdat het na onze twee Roma-avonden eind april oorverdovend stil bleef bij de beleidsmakers. Bijna 2.500 Antwerpenaren kwamen toen luisteren naar onze voorstellen om de mobiliteit en de leefbaarheid in de regio te verbeteren. Maar afgezien van de overkappingsintendant leek niemand van overheidswege geïnteresseerd.

Helaas zijn we ook teleurgesteld. U serveert het voorstel van Ringland voor de centers koudweg af als “propaganda zonder enige realiteitszin” en waarschuwt: “De meeste dromen zijn bedrog”. Dat verbaast ons. In de Ringland Academie, die het voorstel uitwerkte, zitten stuk voor stuk experts in hun vak: planologen, stedenbouwkundigen, ingenieurs… Hun medewerking met de burgerbeweging kadert in een globale visie voor de lange termijn. Het zijn misschien dromers, maar voor toekomstgericht denken - langer dan zes jaar - is dat net een pluspunt. En leerden we van uw partijgenoot en medeschepen Ludo Van Campenhout niet: “Dromen is durven. Want kunnen dromen betekent dat je verder kijkt dan vandaag, dat je ambities hebt. En durven is doen. Doen betekent dromen waarmaken.”

Overleg en samenwerking

In de Ringland-krant hebben we het initiatief van het stadsbestuur toegejuicht om de centers aan de Engelselei in te richten voor lokale winkels, ambachtelijke ateliers of ruimte voor jongeren. Alleen vrezen we dat die plek met de huidige Ring en Singel nog steeds een 'achterkant' zal blijven. Met de overkapping van de Ring en de verplaatsing van de Singel worden de centers beter toegankelijk vanuit Borgerhout extra muros. “Wanneer enkele centers omgevormd worden tot onderdoorgangen, kan de Engelselei zich openen naar het gigantische Ringlandpark”, schreven we. Nergens hebben we gesteld dat ze allemaal open moeten, wat uit stabiliteitsoverwegingen inderdaad misschien niet wenselijk is. Enkele centers openwerken kan echter bezwaarlijk als “onhaalbaar” worden beschouwd: op oude foto's is te zien dat er vroeger ettelijke doorsteken waren.

Uiteraard zal dat verder studiewerk vergen, evenals overleg en samenwerking met andere instanties, zoals Infrabel. “Het zou mooi zijn mocht Ringland de hand uitsteken”, schrijft u. Bij dezen willen we graag onze beide handen uitsteken! Bij Ringland is het van meet af aan de expliciete bedoeling geweest met zo veel mogelijk mensen, ook in het bestuur, samen na te denken over en te werken aan de stad van de toekomst. Wij gaan dus graag in op uw uitnodiging om het studiewerk van de Ringland Academie aan de stadsdiensten voor te stellen.

Ringland heeft een draagvlak

Het hele verhaal heeft u “doen inzien dat de stad, het agentschap Wegen en Verkeer en de BAM de geweldige projecten die we aan het uitwerken zijn, veel sexyer moeten brengen”. Ringland is het er geenszins om te doen wie het meest sexy idee heeft. “Lopende stadsprojecten aftroeven met onhaalbare dromen”, zoals u ons verwijt, is het laatste wat we willen. Wij doen, gedragen door duizenden burgers én experts, bestudeerde voorstellen. Tussen haakjes: de Lange Wapperbrug, het prestigeproject van de BAM, was destijds een uiterst sexy voorstel. Alleen was er geen draagvlak voor te vinden. En net dat heeft Ringland wel.

Draagvlak is ook dat waar de overkappingsintendant naar op zoek is. Alexander D'Hooghe heeft ons daarom al uitgenodigd om samen te werken.

Mogen we dan ook van u en uw collega's een uitnodiging verwachten? Eventueel zelfs voor een publiek debat? “Ik ga door met de vernieuwing en stel eerstdaags de architect aan en stoom door voor een mooier Borgerhout”, stelt u vastberaden. Ringland houdt van zo veel daadkracht. Het moet immers vooruitgaan. Daarom ook hebben we mee willen nadenken. En dat zullen we blijven doen, als cadeau aan onze stad.

En als we dan eindelijk in gesprek zijn, laten we dan ook de vele andere beleidsvoorstellen van Ringland bekijken. Want de centers zijn maar één onderdeel van een onderbouwd plan voor een reorganisatie en een volledige overkapping van de Ring, en alle mogelijkheden die dat met zich meebrengt.

Alleen in samenwerking en respect zullen we uit de impasse geraken. Alleen zo werken we samen aan een leefbare, veilige en gezonde stad.

Veerle Janssens,
namens Ringland en de Ringland Academie

Lees hier meer over de voorstellen van Ringland voor de centers. 
Maandag 25 april

Ringland in zicht?

Voor het derde jaar op rij trekt Ringland naar De Roma. Komt Ringland er? En wanneer? De overkappingsintendant van de Vlaamse overheid, Alexander D’Hooghe, komt zijn opdracht toelichten.

Ondertussen heeft onze eigen Ringland Academie niet stilgezeten. Waarom zijn de overkapping én de reorganisatie van de Antwerpse ring broodnodig? Hoe kan Ringland gebouwd worden zonder tijdverlies? De Ringland Academie geeft in De Roma het antwoord.

Afspraak in De Roma op maandag 25 of dinsdag 26 april om 20.30 uur.

Reserveer hier je tickets voor De Roma op 25 april!

Reserveer hier je tickets voor De Roma op 26 april!

Maandag 11 april

Artists for Ringland

Benefietveiling van uitzonderlijke kunst van meer dan 100 internationale kunstenaars
Benefit auction of exceptional art by more than 100 international artists

Meer info / More info

Exhibition / Tentoonstelling: 19 – 22.05.2016
Auction / Veiling: 22.05.2016, 16:00

Veilinghuis Bernaerts
Verlatstraat 20, 2000 Antwerpen
T +32 (0)3 248 19 21
acityisnotaroad@gmail.com

A City is Not a Road - Artists for Ringland
Woensdag 16 maart

Loop de 10 Miles met Ringland!

Op zondag 17 april 2016 loopt Ringland voor de derde keer de Antwerp 10 Miles. Vorig jaar waren we een van de grotere ploegen. Dit jaar willen we de grootste zijn en de overkapping sportief op de kaart zetten. Je kan je hier via Ringland inschrijven. Wij doen al de rest. Deelnemen is gezond, deelnemen met Ringland nog gezonder!
Loop de 10 Miles met Ringland!

Wat vooraf ging

Begin 2014 lanceert Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen. Het voorstel creëert een niet te stoppen dynamiek. In het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten aan iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’, en langs de Ring planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen de vlag van Ringland. Festivals, evenementen en bekende gezichten verbreden het draagvlak.
Burgers participeren via crowdfunding aan studies die het voorstel verfijnen en onderbouwen.
Ook overheden zijn steeds meer geïnteresseerd in het plan. De Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden, het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering luisteren, stellen vragen en raken mee overtuigd van deze unieke kans.

75.000 Antwerpenaars steunen het idee voor een nieuwe volksraadpleging, omdat ze niet geloven dat de bestaande plannen voor de Oosterweelverbinding verenigbaar zijn met een volledige overkapping. Samen met een procedure bij de Raad van State door de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, houden ze zo de druk op de ketel om tot een politiek akkoord te komen.

En plots gaat het snel. De inzichten zijn gegroeid, de plannen meer en meer verfijnd, en dankzij intendant Alexander D’Hooghe verbetert ook de verstandhouding tussen de betrokken instanties en burgers.
Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met stRaten-generaal en Ademloos, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond, een akkoord dat moet leiden tot de volledige overkapping.

In de zomer krijgen zes ontwerpteams de opdracht om, onder leiding van de intendant, de overkapping concreet uit te werken.

Ringland in een notendop

Ringland pleit van bij het begin voor een totaaloplossing, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid, in en rond Antwerpen. De volledige overkapping van de Ring is dé oplossing voor meer ruimte en groen, vlot en veilig verkeer, een betere gezondheid en een veel grotere leefbaarheid.

Ringland formuleerde enkele essentiële uitgangspunten:

 • scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer, om de Ring vlotter en veiliger te maken
 • minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
 • het sluiten van de Ring als sluitstuk van het hele verhaal, met een verplaatsing van het zwaar en doorgaand (haven)verkeer naar het noorden
 • groene verbindingen tussen stad en rand, Luchtbal en Merksem,…

Toekomstverbond in een notendop

In 2017 sluiten de burgerbewegingen en de overheden het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping te komen.

Daarin komen de partijen overeen dat:

 • alvast 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de eerste fase van de volledige overkapping
 • de Oosterweelverbinding er toch komt, maar enkel voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaand verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen
 • de mobiliteit in de grote vervoersregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, waardoor het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50)
 • er voortaan constructief wordt samengewerkt, met inspraak van de burgers
 • de procedures bij de Raad van State worden stopgezet

Modal split 50/50

De modal split 50/50 gaat uit van de helft verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en de helft met auto’s en vrachtwagens. Het Routeplan 2030 voor de Vervoersregio Antwerpen moet helpen om deze ambitie te realiseren. Het wordt uitgewerkt op een van de vier werktafels binnen de Werkgemeenschap. Ringland vindt de modal shift naar 50/50 een vooruitgang, maar durft voor nog meer ambitie te pleiten. Ringland is door buitenlandse voorbeelden overtuigd dat 70/30 realiseerbaar is.

X
- Enter Your Location -
- or -